RÅ 2000 not 185

Beslut ang. offentlig anställning ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen

Not 185. Ansökan av Lars C. om rättsprövning av beslut om offentlig anställning. - Naturhistoriska riksmuseet (NRM) anställde den 26 november 1999 en person som laboratorieingenjör/elektronmikroskopist vid sektionen för evertebratzoologi och dess nyinrättade laboratorium för transmissionselektronmikroskopi (TEM). - Lars C. och en annan person överklagade beslutet. - Lars C. yrkade att han skulle erhålla anställningen. Lars C. begärde även att regeringen skulle tillskjuta medel för tillsättandet av en likartad tjänst. - NRM vidhöll sitt anställningsbeslut. Med anledning av Lars C:s överklagande anförde NRM i sitt yttrande att han saknade den utbildning som efterfrågats i annonsen och vidare att han saknade erfarenhet av arbete med TEM. -Regeringen (Kulturdepartementet, 2000-05-25): Regeringen finner att NRM:s handläggning av anställningsärendet har skett på ett tillfredsställande sätt. - Av 1 och 4 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning framgår att vid tillsättning av en tjänst vid en myndighet under regeringen skall avseende fästas bara vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. - Vid bedömningen av skicklighet skall det göras en helhetsbedömning, varvid alla relevanta faktorer bör värderas. Regeringen finner vid en sammanvägd bedömning av vad som framkommit i ärendet att det finns saklig grund för beslutet att anställa M. E som laboratorieassistent/elektronmikroskopist vid sektionen för evertebratzoologi på Naturhistoriska riksmuseet. Överklagandena skall därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Lars C. ansökte om rättsprövning och yrkade, så som hans talan fick förstås, att han skulle erhålla anställningen. - Regeringsrätten (2000-11-24, Swartling, Lindstam, Rundqvist, Eliason, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. De föreskrifter som anges i nämnda lagrum är dels föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes (8 kap. 2 §), dels sådana föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (8 kap. 3 §). Ett ärende angående offentlig anställning rör inte något sådant förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen och omfattas följaktligen inte av möjligheten till rättsprövning (se RÅ 1991 not. 314 m.fl. och prop. 1987/88:69 s. 35). Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2000-10-18, Green)

*REGI

*INST