RÅ 2000 not 203

Återkallelse av körkort ansågs kunna ske utan hinder av Europakonventionen

Not 203. Överklagande av Tommy C. ang. återkallelse av körkort. - Genom Helsingborgs tingsrätt lagakraftvunna dom fälldes Tommy C. den 17 mars 1999 till ansvar för att den 10 juli 1998 ha gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik och obehörigt avvikande från trafikolycksplats.Länsstyrelsen i Skåne län (1999-10-18) återkallade körkortet med en spärrtid om två månader från delgivningsdagen. Tommy C. överklagade men Länsrätten i Skåne län (1999-10-26, ordf. Brändström) avslog överklagandet. Sedan Tommy C. överklagat länsrättens dom och prövningstillstånd meddelats ändrade inte Kammarrätten i Göteborg (1999-11-08, Nilsson, Nyström, Hansson) länsrättens dom. - Tommy C. yrkade hos Regeringsrätten att kammarrättens dom skulle undanröjas eller i andra hand att körkortsingripandet skulle begränsas till varning. Till stöd för sin talan åberopade han i huvudsak det förbud mot lagföring och bestraffning två gånger för samma sak som gäller enligt artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen och 30 kap. 9 § första stycket rättegångsbalken. - Länsstyrelsen bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2000-12-18, Swartling, Baekkevold, Eliason, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I en dom denna dag i ett annat mål om körkortsingripande (RÅ 2000 ref. 65) har Regeringsrätten funnit att en återkallelse av körkort på grund av brott visserligen får anses utgöra ett straff i den mening som avses i artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen men att artikeln inte hindrar tillämpningen av bestämmelserna i körkortslagen (1998:488). I samma dom har Regeringsrätten konstaterat att 30 kap. 9 § första stycket rättegångsbalken inte är tillämpligt i körkortsmål. - Med hänsyn till det anförda och då det inte framkommit någon annan grund för ändring av kammarrättens dom skall överklagandet avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I maj-oktober 2000, Dahlin)

*REGI

*INST