RÅ 2000 not 3

Beräkning av pensionsgrundande inkomst för åren 1960-1967, sökanden ej mantalsskriven i Sverige (avslag) / Beräkning av pensionsgrundande inkomst för åren 1960-1967, sökanden ej mantalsskriven i Sverige (resningsärende, avslag)

Not 3. Ansökan av Ernst B. om resning i mål ang. pensionsgrundande inkomst. - Ernst B. blev svensk medborgare år 1978 efter att dessförinnan ha varit brasiliansk medborgare. Han hade sedan år 1960 arbetat på fartyg under svensk flagg. Lokala skattemyndigheten i Stockholm beslutade den 19 september 1991 att inte beräkna pensionsgrundande inkomst för Ernst B. för åren 1960-1973 på grund av att han inte varit mantalsskriven i Sverige (åren 1960-1967) och inte varit bosatt i Sverige (åren 1968-1973). Ernst B. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län, som enligt dom den 18 juni 1992 avslog överklagandet. Sedan Ernst B. överklagat länsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, fann kammarrätten i dom den 5 december 1995 att Ernst B., med hänsyn till vad som framkommit om hans bosättningsförhållanden åren 1968-1973, skulle anses försäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och att pensionsgrundande inkomst skulle beräknas för honom för de åren. Överklagandet i den del det avsåg pensionsgrundande inkomst för övrig tid avslogs av kammarrätten med hänvisning bl.a. till avgörandena RÅ 1991 not. 377 och RÅ 1994 not. 137 och till att någon diskriminering enligt Europakonventionen inte kunde anses föreligga. Ernst B. överklagade domen till Regeringsrätten, som den 17 september 1997 (mål nr 7364-1995) beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade Ernst B. om resning i målet. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Det krav på mantalsskrivning som uppställts för rätt till beräkning av pensionsgrundande inkomst för åren 1960-1967 stred mot bestämmelserna i Europakonventionen. Regeringsrätten hade i ett tidigare avgörande, RÅ 1997 ref. 6, funnit att mantalsskrivningskravet i annan lagstiftning stred mot konventionen. Rättsfallet hade kommenterats av professor emeritus Håkan Strömberg. Av föredragningspromemorian i Regeringsrättens mål nr 7364-1995 framgick att bestämmelserna i konventionen inte hade beaktats. Inte heller hade avgörandet RÅ 1997 ref. 6 eller Håkan Strömbergs kommentar till detta tagits med. Enligt Ernst B:s mening hade Regeringsrätten av förbiseende eller annan orsak inte på ett riktigt sätt bedömt hans mål, varför skäl för resning förelåg. -Regeringsrätten (2000-01-11, Werner, Swartling, Nordborg, Nilsson, Wennerström): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ernst B. har inte visat att det föreligger något sådant förhållande. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-12-01, Hoffstedt)

*REGI

*INST