RÅ 2000 not 50

Arbetslöshetskassa ansågs inte behörig att söka resning i Regeringsrätten (avvisning)

Not 50. Överklagande alternativt ansökan om resning av Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa i mål ang. arbetslöshetsersättning till Marita K. - Kassan beslutade den 18 maj 1998, med hänvisning till 63 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF), att rätta ett tidigare beslut på så sätt att Marita K:s rätt till arbetslöshetsersättning skulle upphöra fr.o.m. den 11 maj 1998. - Marita K. överklagade kassans beslut. Med anledning härav överlämnade kassan handlingarna i ärendet till Länsrätten i Stockholms län som genom dom den 4 november 1998 avslog överklagandet. - Marita K. fullföljde sin talan. - Kammarrätten i Stockholm konstaterade i beslut den 6 december 1999 att kassan inte hade omprövat sitt beslut med anledning av Marita K:s överklagande till länsrätten samt fann att länsrätten därför borde ha överlämnat hennes skrivelse med överklagande till kassan för omprövning. Eftersom länsrätten inte gjorde detta beslutade kammarrätten att återförvisa målet till kassan för omprövning. - Hos Regeringsrätten yrkade kassan att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och återförvisa målet till kammarrätten för prövning i sak. Kassan yrkade vidare inhibition av kammarrättens beslut. För det fall Regeringsrätten av formella skäl inte kunde meddela prövningstillstånd ansökte kassan om resning. -Regeringsrätten (2000-03-24, Rundqvist, Hulgaard, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som angivits i kammarrättens avgörande får beslutet inte överklagas. Överklagandet skall därför avvisas. - Vad härefter gäller arbetslöshetskassans ansökan om resning kan ett återförvisningsbeslut anses vara av sådant slag att resning i och för sig kan komma i fråga (jfr RÅ 1988 ref. 141 och NJA 1996 s. 676). Av 59 § andra stycket ALF framgår emellertid att det endast är Arbetsmarknadsstyrelsen som får föra det allmännas talan i Regeringsrätten i mål eller ärenden enligt ALF. Vid angivna förhållanden är arbetslöshetskassan, oaktat att kassan var part i underinstanserna, inte behörig att söka resning i målet i Regeringsrätten. Även resningsansökningen skall därför avvisas. - Vid denna utgång förfaller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet och ansökningen om resning. (fd I 2000-03-14, Bergquist)

*REGI

*INST