RÅ 2000 not 61

Överlåtelse av utgivningsbevis avseende periodisk skrift ansågs medföra skattskyldighet till mervärdesskatt (förhandsbesked)

Not 61. Överklagande av Diagonal Förlags AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Diagonal Förlags AB om bolaget var skattskyldigt till mervärdesskatt om det avyttrade ett utgivningsbevis. -Skatterättsnämnden (1998-11-16, Wingren, ordf., Edlund, Nyström, Ohlson, Rabe, Sjöberg, Sjöstrand): Förhandsbesked. - Den med ansökningen avsedda överlåtelsen medför skattskyldighet till mervärdesskatt för Diagonal Förlags AB (bolaget). - Motivering. - Enligt 3 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är omsättning av varor och tjänster samt import skattepliktiga om inget annat anges i kapitlet. Enligt 1 kap. 6 § förstås med vara materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst förstås allt annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet. - I förarbetena till den lagstiftning (prop. 1989/90:111 s. 189) som infördes efter den reformering av den numera upphävda lagen (1968:430) om mervärdeskatt som genomfördes under 1990 (SFS 1990:576) anförde föredragande statsråd bl.a. följande: "Med omsättning av en vara förstås - i likhet med vad som är fallet med EG:s sjätte mervärdeskattedirektiv - enbart överlåtelse av äganderätten till varan. Som omsättning av tjänst avses således exempelvis upplåtelse eller överlåtelse av nyttjanderätt till vara eller fastighet. Detsamma gäller upplåtelse eller överlåtelse av immateriella rättigheter". - För att anpassa ML till vad som är internationellt gängse har den ändringen skett att begreppet vara i ML även omfattar fastigheter. I övrigt är innebörden av begreppen vara och tjänst eller nämnda lag oförändrad i förhållande till vad som gällde enligt lagen om mervärdeskatt (prop. 1993/94:99 s. 128). - Nämnden gör följande bedömning. - Ett utgivningsbevis är att betrakta som bärare av en rättighet, innebärande att ägaren av beviset har rätt att under registrerad titel ge ut en periodisk skrift. En överlåtelse av en sådan rättighet utgör, som framgår ovan, i mervärdesskattehänseende omsättning av tjänst. Denna tjänst är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. ML. På grund härav medför en överlåtelse av utgivningsbeviset skattskyldighet till mervärdesskatt för bolaget. - Diagonal Förlags AB yrkade att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens beslut så att mervärdesskatt ej skulle utgå eftersom ett utgivningsbevis inte var att anse som en immateriell rättighet i mervärdesskattehänseende utan var att jämställa med en grundlagsskyddad koncession. - Riksskatteverket hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (2000-04-11, Swartling, Baekkevold, Lindstam, Nordborg, Eliason): Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2000-03-22, Sundin)

*REGI

*INST