RÅ 2000 not 65

Tillämplig skattesats vid försäljning av konstverk genom upphovsmannens aktiebolag (förhandsbesked)

Not 65. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB om mervärdesskatt skulle tas ut med 12 procent eller 25 procent när bolaget sålde konstverk som framställts av den i bolaget aktive ägaren. -Skatterättsnämnden (1998-11-13, Wingren, ordf., Edlund, Nyström, Ohlson, Rabe, Sjöberg, Sjöstrand): Förhandsbesked. - Mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget vid sådan omsättning av konstverk som avses med ansökningen. - Motivering. - Skatt skall enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt andra stycket 4, som aktualiseras i ärendet, skall skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo. - Enligt upphovsrättslagen (1960:729) kan endast fysisk person som åstadkommit ett litterärt eller konstnärligt verk var upphovsman till detta och därmed ursprunglig bärare av upphovsrätten till verket, dvs. den uteslutande rätten att, med vissa inskränkningar, förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Detta gäller även om vederbörande utfört verket på beställning eller i ett anställningsförhållande och upphovsrätten på grund av avtalet eller anställningsförhållandet omedelbart övergått på beställaren eller arbetsgivaren. Ett företag blir således inte upphovsman till ett konstnärligt verk genom att det omedelbart eller senare t.ex. genom ett avtal blir innehavare av upphovsrätten till verket (jfr 1, 2 och 7 §§upphovsrättslagen samt prop. 1960:17 s. 50 f. och s. 84). - Bestämmelsen i 7 kap. 1 § andra stycket 4 ML avser endast upphovsmannens eller dennes dödsbos omsättningar. De skulpturer m.m. som säljs av X AB ägs enligt ett i ärendet ingivet avtal av bolaget och inte av verkens upphovsman Y. Den aktuella undantagsbestämmelsen är därför inte tillämplig på bolagets ifrågavarande omsättningar. Mervärdesskatt skall på grund härav tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. - X AB överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att mervärdesskatt skulle tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget vid bolagets omsättning av konstverk. - Riksskatteverket hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (2000-04-13, Swartling, Baekkevold, Lindstam, Nordborg, Eliason): Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2000-03-22, Sundin)

*REGI

*INST