RÅ 2000 not 67

Tillstånd till matjordstäkt (rättsprövning, avslag)

Not 67. Ansökan av Gunnar O. om rättsprövning av ett beslut ang. täkttillstånd. -Länsstyrelsen i Kopparbergs län (1996-09-02) avslog Gunnar O:s ansökan om tillstånd till matjordstäkt på fastigheten Persbo 16:33 i Ludvika kommun. - Gunnar O. överklagade beslutet och yrkade att han skulle beviljas tillstånd till matjordstäkt i enlighet med sin ansökan. Som grund för överklagandet anförde han i huvudsak följande. En matjordstäkt av den storlek varom var fråga kom endast att utgöra en mycket marginell förändring i förhållande till dagens situation. Det aktuella området kunde heller inte ur arronderingssynpunkt anses vara skyddsvärt. Marken stod i dag oanvänd och medförde endast en mängd extra arbeten och kostnader för att hållas öppen. Därtill utgjordes hela området mer av en barriär till grannfastighetens nötkreatursuppfödning men hindrade varken lukt eller dylikt från att sprida sig. I ansökan om täkttillstånd fanns uppgivet att björk skulle planeras som ett led i efterbehandlingen av marken, varvid även besvären från grannfastigheten torde minska i en icke ringa omfattning. - Regeringen (Miljödepartementet, 1998-05-07) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: I naturvårdslagen (1964:822) anges inte direkt efter vilka grunder en ansökan om täkttillstånd skall prövas eller hur olika intressen skall vägas mot varandra. Av lagens förarbeten framgår emellertid att stor hänsyn skall tas till den tilltänkta täktens inverkan på naturmiljön. Häri inbegrips bl.a. landformer, vegetation och även t.ex. kultur- och odlingslandskapet. Hänsyn skall också tas till naturmiljöns betydelse för friluftslivet (prop. 1981/82:220 s. 12). - Vid prövning av frågor som rör naturvård skall vidare enligt 3 § naturvårdslagen tillbörlig hänsyn tas till övriga allmänna och enskilda intressen. Härvid skall lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (naturresurslagen) tillämpas. I förarbetena anfördes bl.a. följande. Bedömningen av frågan om ett täkttillstånd måste givetvis ske individuellt med hänsyn till de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Dessa omständigheter kan vara av skiftande slag och de motstående intressenas betydelse varierar. I princip bör emellertid gälla att ju starkare naturvårdsintresse som knyts till ett område, desto starkare måste intresset av en exploatering vara för att täkttillstånd skall lämnas. - Av Gunnar O:s täktansökan framgår att han har för avsikt att ta ut 2 000 kubikmeter matjord på ett brytningsområde om ca 8 000 kvm för byggnadsändamål och plantering. Efter uttaget skall Gunnar O. plantera björk på området. Den planerade täkten ligger inom ett öppet odlingslandskap i Persbo byområde i Ludvika kommun. Enligt Ludvika kommuns översiktsplan är det ett allmänt intresse att landskapet hålls öppet. - Med hänsyn till vad som kommit fram av utredningen i ärendet finner regeringen vid en sammanvägning mellan å ena sidan vad Gunnar O. har anfört till stöd för sin talan och å andra sidan det allmänna intresset av att bevara det öppna odlingslandskapet inom det aktuella området att Gunnar O. inte bör beviljas tillstånd till matjordstäkt på fastigheten Persbo 16:33 i Ludvika kommun. Överklagandet bör därför avslås. - Gunnar O. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle undanröjas och ärendet återförvisas till regeringen för fortsatt handläggning. Till stöd för sin ansökan anförde han, utöver de omständigheter och grunder som han åberopat hos regeringen, bl.a. följande. Regeringens beslut kränkte hans äganderätt till fastigheten Persbo 16:33. Det inskränkte hans rätt att som ägare nyttja fastigheten. Om regeringen haft rätt att stoppa den aktuella jordtäkten så skulle han i vart fall ha tillerkänts ersättning för nyttjanderättskränkningen. Regeringsbeslutet stred mot grunderna för 2 kap. 18 § regeringsformen samt mot artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vidare innebar regeringsbeslutet en kränkning av artikel 6.1 i nämnda konvention. Regeringens sakprövning uppfyllde inte kravet på en sådan handläggning som konventionen garanterade rätt till. - Regeringsrätten (2000-04-14, von Bahr, Rundqvist, Sandström, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (rättsprövningslagen) framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringens klandrade beslut i fråga om täkttillstånd för Gunnar O. är grundat på bestämmelserna i naturvårdslagen (1964:822) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Dessa lagar har numera upphävts och ersatts av bestämmelser i miljöbalken (1998:808). Av 6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att det vid rättsprövningen av beslutet är bestämmelserna i den äldre lagstiftningen som skall tillämpas. - Som framgår av regeringens beslut har regeringen inför beslutet gjort en sådan avvägning mellan allmänna och enskilda intressen som lagstiftningen kräver. Det framgår inte av omständigheterna att regeringen i något väsentligt hänseende felbedömt de fakta som varit av betydelse för bedömningen av tillståndsfrågan. Inte heller finns det stöd för att regeringens prövning av saken har varit av enbart formell natur. De överväganden som regeringen redovisat med utgångspunkt i föreliggande utredning måste anses ligga inom ramen för den handlingsfrihet som den aktuella lagstiftningen ger de beslutande myndigheterna. Övervägandena får också anses förenliga med såväl regleringen av egendomsskyddet i 2 kap. 18 § regeringsformen som åberopad artikel i tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Gunnar O:s invändning om att regeringens sakprövning och beslut inte uppfyller kraven enligt artikel 6 i Europakonvention är inte heller av beskaffenhet att kunna vinna beaktande, eftersom han haft - och även utnyttjat - den möjlighet till domstolsprövning som rättsprövningslagen erbjuder. - Regeringsrätten finner med hänsyn till det anförda att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2000-03-22, Liljeros)

*REGI

*INST