RÅ 2000 not 93

Prövningstillstånd ansågs inte krävas i kammarrätt vid överklagande av beslut om återkrav av studiestöd

Not 93. Överklagande av Peter R. ang. avvisande av talan. - Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutade den 15 juni 1998 att av Peter R. återkräva studiebidrag och studielån om totalt 17 134 kr avseende studiestöd som han uppburit under vårterminen och höstterminen 1996. Till detta kom ränta och expeditionsavgifter. Vid omprövning den 14 september 1998 beslutade CSN att avslå Peter R:s begäran om ändring. I beslutet angavs att detta enligt 9 kap. 4 § studiestödsförordningen (1973:418) inte kunde överklagas. Sedan Peter R. överklagat, beslutade Länsrätten i Stockholms län den 30 mars 1999 att avvisa Peter R:s talan med motiveringen att det saknades anledning att bortse från det stadgade fullföljdsförbudet. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 18 maj 1999 att inte meddela prövningstillstånd. - Peter R. yrkade att Regeringsrätten skulle inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen samt att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till kammarrätten, alternativt till länsrätten, för prövning i sak. - CSN bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2000-06-07, Werner, Swartling, Baekkevold, Nordborg, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet uppkommer först frågan om prövningen av Peter R:s överklagande till kammarrätten är beroende av att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. - För de mål det är särskilt föreskrivet krävs, enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291), prövningstillstånd för att kammarrätten skall pröva ett överklagande av ett beslut som länsrätten meddelat i målet. Detsamma gäller, från och med den 1 oktober 1998, länsrätts beslut i en fråga som har ett direkt samband med ett sådant mål. - Särskilda föreskrifter om krav på prövningstillstånd i kammarrätt finns i 8 kap. 25 § studiestödslagen (1973:349) och avser då enbart mål om återbetalning av studielån. Några särskilda föreskrifter rörande överklagande av beslut om återkrav av studiestöd finns inte i lagen. I 9 kap. 4 § studiestödsförordningen har, som tidigare berörts, tagits in en bestämmelse om att CSN:s beslut inte får överklagas i andra fall än som anges i 8 kap. 25 § studiestödslagen. - Det är således inte särskilt föreskrivet att prövningstillstånd krävs för att kammarrätten skall pröva det överklagade beslutet. Inte heller är det fråga om ett beslut som har ett direkt samband med ett mål som kräver prövningstillstånd. - I avsaknad av särskild föreskrift om prövningstillstånd borde kammarrätten ha tagit upp länsrättens överklagade beslut till prövning, dvs. prövat frågan om avvisning av Peter R:s talan. Målet bör därför återförvisas till kammarrätten för sådan prövning. - Med denna utgång i Regeringsrätten saknas skäl att pröva Peter R:s yrkande om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet till Kammarrätten i Stockholm för prövning. (fd II 2000-05-03, Kristiansson). Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 4229-1999, där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST