RÅ 2001 not 113

Fråga om väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked) / Fråga om väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked, inkomstskatt)

Not 113. Överklagande av Riksskatteverket (RSV) av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav J.S. följande. Han och hans hustru avser att vid årsskiftet flytta till Spanien för att där upptaga varaktigt bo och hemvist. (Det kan här förutsättas att makarna S. kommer att anses bosatta i Spanien enligt spanska interna skatteregler.) - Makarna S. har vuxna barn bosatta i Sverige som är utflyttade ur hemmet för länge sedan. Inför utflyttningen till Spanien avser makarna att avyttra sin bostad, en villafastighet i Täby. - J.S. kommer vid utflytningen till Spanien inte äga några andra tillgångar i Sverige än 10 procent i ett svenskt aktiebolag vid namn Pollyflame Concept Scandinavia AB. Av resterande aktier ägs 10 procent av en systerson, tillika VD, till J.S:s hustru, och 80 procent av ett holländskt bolag, Hagemeyer NV. - Hagemeyer NV är en holländsk multinationell koncern som är noterad på börsen i Amsterdam. Hagemeyer NV förvärvade aktierna i Pollyflame Concept Scandinavia AB 1996. Samtliga aktier i Pollyflame Concept Scandinavia AB äger lika stor rösträtt. - J.S. arbetar för närvarande såsom administrativ chef i Pollyflame Concept Scandinavia AB och innehar en av fyra styrelseposter. De övriga styrelseposterna innehas av två holländska representanter för Hagemeyer NV samt av den verkställande direktören. - Inför utflyttningen till Spanien avser J.S. att avsäga sig styrelseuppdraget i Pollyflame Concept Scandinavia AB samt även avsluta sin anställning. -Frågor: 1. Utgör sökandens innehav av 10 procent av aktierna i Pollyflame Concept Scandinavia AB en sådan omständighet väsentlig anknytning som kan anses medföra skatterättslig bosättning i Sverige enligt 53 § 1 mom. a) och anv. p. 1 2 och 3 st. kommunalskattelagen (1928:370), KL (3:3, 3:7 inkomstskattelagen (1999:1229), IL), efter utflyttning till Spanien? - 2. Om svaret på fråga 1 är nej, blir svaret annat om J.S. efter utflyttningen förvärvar en sommarbostad inrättad för åretruntbruk i Sverige? - Skatterättsnämnden (2001-01-29, Kindlund, Armholt, Brydolf, Silverberg, Stenman, Svensson, Virin): Förhandsbesked. Fråga 1. J.S. skall inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Spanien enligt intern svensk rätt. - Motivering. Fråga 1. Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL, skall den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen om väsentlig anknytning föreligger skall enligt kapitlets 7 § bl.a. beaktas om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. - J.S. och hans hustru avser att flytta till Spanien. Han kommer efter utflyttningen inte att äga några andra tillgångar i Sverige än 10 procent av aktierna i Pollyflame Concept Scandinavia AB (Pollyflame). Av resterande aktier ägs 80 procent av ett nederländskt börsnoterat bolag, Hagemeyer NV, och 10 procent av en systerson till J.S:s hustru. Systersonen är också VD i Pollyflame. Det nederländska bolaget förvärvade sina aktier år 1996. Samtliga aktier i Pollyflame har lika rösträtt. J.S. arbetar som administrativ chef i Pollyflame och är även styrelseledamot i bolaget. De övriga styrelseposterna innehas av två holländska representanter för Hagemeyer NV samt av den verkställande direktören. Inför utflyttningen skall J.S. avsäga sig styrelseuppdraget och sluta sin anställning i Pollyflame. - Mot bakgrund av de här relaterade uppgifterna finner nämnden att när J.S. avsagt sig styrelseuppdraget och slutat sin anställning i Pollyflame skall hans aktieinnehav i Pollyflame inte leda till att han får sådan väsentlig anknytning till Sverige som avses i 3 kap. 3 och 7 §§ IL. - Avvisning. Fråga 2. Ansökningen vad gäller förvärv av fritidsfastigheten är alltför knapphändig för att förhandsbesked skall kunna meddelas. Nämnden avvisar därför ansökningen i den delen. - I överklagande yrkade RSV att Regeringsrätten prövade om J.S. skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 och 7 §§ IL. RSV anförde bl.a. följande. Rekvisitet "ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här" (rekvisitets lydelse i IL) infördes genom SFS 1985:362 (prop. 1984/85:175, bet. 1984/85:SkU59, rskr 351). Före 1985 års ändring innehöll detta anknytningskriterium att den skattskyldige "drev rörelse" här (SFS 1966:729). Den rättspraxis som är relevant vid bedömningen av förevarande fall rör bestämmelsens lydelse före 1985 års ändring. I RÅ 1974 ref. 97 medförde 25 procents innehav i ett familjeföretag väsentlig anknytning för sökanden. Innehavet innebar rösträttsmajoritet. I RÅ 1977 Aa 217 ägde sökanden 25 procent av aktierna i ett bolag. Övriga 75 procent ägdes av ett börsnoterat bolag. Sökanden hade vidare en fordran om 800 000 kr på ett annat bolag. Sökanden ansågs ha väsentlig anknytning hit. I RÅ 1979 Aa 58 ägde sökanden 10 procent av aktierna i ett renodlat familjebolag. Han ägde inte fast egendom i Sverige och drev inte rörelse i Sverige och ingick inte i bolagets styrelse. Han ansågs ha väsentlig anknytning till Sverige. I förevarande fall är fråga om ett innehav av 10 procent av aktierna i ett bolag där resterande aktier ägs av ett börsnoterat bolag (80 procent) och av en systerson till sökandens hustru (10 procent). Samtliga aktier har lika rösträtt. Sökanden kommer inför utflyttningen att avsluta sin anställning i bolaget samt avgå från den styrelsepost han innehar. Frågan rör således om aktieinnehavet om 10 procent skall anses vara sådant ekonomiskt engagemang genom innehav av tillgångar som ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Det saknas fall från Regeringsrätten som behandlar förevarande situation. Såväl 1974 års som 1977 års fall rörde större innehav. I det förra fallet medförde innehavet dessutom rösträttsmajoritet. I 1979 års fall var i och för sig fråga om ett innehav om 10 procent. Bolaget var emellertid ett "renodlat familjebolag". Som nämnts ovan krävdes enligt bestämmelsens lydelse enligt SFS 1966:729 enbart att den skattskyldige "drev rörelse". I nu gällande lydelse uppställs ett krav på "väsentligt inflytande i näringsverksamhet". Frågan är av stor betydelse för att ytterligare klargöra innebörden av begreppet "väsentlig anknytning" och därigenom åstadkomma en likformig rättstillämpning. - J.S. som förelades att yttra sig angav inte någon inställning i sakfrågan. - Regeringsrätten (2001-10-10, Lindstam, Hulgaard, Nilsson, Schäder, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 kap. 3 § första stycket 1 och 2 IL är den som är bosatt i Sverige eller som stadigvarande vistas här obegränsat skattskyldig i Sverige. Detsamma gäller enligt första stycket 3 den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning hit skall enligt 3 kap. 7 § första stycket IL olika omständigheter beaktas. Vad som skall beaktas är bl.a. om personen i fråga bedriver näringsverksamhet här eller är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. - I ansökningen om förhandsbesked angav sökanden som en förutsättning att han och hans hustru efter utflyttning till Spanien skulle anses bosatta där enligt spanska interna skatteregler. Bedömningen av sökandens skattskyldighet får därför grundas på att han inte är bosatt i Sverige och inte heller stadigvarande vistas här. - I ansökningen har angetts att sökanden äger 10 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag och att hans hustrus systerson har ett lika stort aktieinnehav i samma bolag och är dess verkställande direktör samt att resterande aktier ägs av ett holländskt börsnoterat bolag. Dessa omständigheter medför inte i sig att han efter utflyttning till Spanien har en sådan väsentlig anknytning till Sverige att han skall anses obegränsat skattskyldig här. Inte heller har i målet som förutsättningar angetts några andra omständigheter som medför att sådan anknytning föreligger. Förhandsbeskedet skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (fd II 2001-06-27, I. Bolin)

*REGI

*INST