RÅ 2001 not 119

Vid beräkning av realisationsförlust vid likvidation av dotterbolag ansågs moderbolaget inte ha rätt till avdrag som svarar mot den skatt som hänförde sig till dotterbolagens avyttring till utomstående av aktierna i dotterdotterbolag som förvärvats från moderbolaget (förhandsbesked)

Not 119. Överklagande av Telia Fastigheter AB (TFAB) av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav TFAB följande. Under november 1997 bildade TFAB ett antal dotterbolag de s.k. F-bolagen och H-bolagen. Under december 1997 överlät TFAB ett fastighetsbestånd på ca 400 fastigheter för bokförda värden till F-bolagen. Härefter avyttrade TFAB den 31 december 1997 aktierna i F-bolagen samt Fastighets AB Fittja 17 (FAB) till H-bolagen mot nyemitterade aktier i H-bolagen. Under 1998 avyttrade H-bolagen aktierna i F-bolagen och FAB och erlade den inkomstskatt som uppstod på vinsten. - I samband med TFAB:s apport av aktierna i F-bolagen och FAB till H-bolagen upprättades avräkningsavtal varvid avräkningsvärdena fastställdes mellan parterna utan hänsyn till latent skatt. Hos H-bolagen togs nyssnämnda aktier upp till värden reducerade med latent skatt. Aktierna redovisades i årsredovisningen 1997 hos H-bolagen till dessa värden. - TFAB hade nu planer på att likvidera H-bolagen. TFAB ville därför som ansökningen slutligt bestämts, ha besked om anskaffningsvärdena på de nyemitterade aktierna i H-bolagen och om den förlust som skulle komma att uppstå i samband med likvidationen av H-bolagen motsvarande skatten vid försäljningen av aktierna i F-bolagen och FAB var avdragsgill. -Skatterättsnämnden (2000-01-28, Ersson, Wingren, Armholt, Brydolf, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Telia fastigheter AB:s (TFAB) anskaffningsvärde på de nyemitterade aktierna i Telaris Västra AB (TVAB), Telaris Norra Holding AB (TNHAB), Telaris Södra Holding AB (TSHAB) och Telaris Mälardalen Holding AB (TMHAB) utgörs av marknadsvärdet vid apporteringstillfället på aktierna i Telaris Fastigheter Västra AB (TFVAB), Telaris fastigheter Norra AB (TFNAB), Telaris Fastigheter Södra AB (TFSAB), Telaris Fastigheter Mälardalen AB (TFMAB) och FastighetsAB Fittja 17 (FAB). - Vid bestämmandet av marknadsvärdet på de nyemitterade aktierna i TVAB, THNAB, TSHAB och TMHAB (H-bolagen) skall nedsättning ske med ett belopp motsvarande den skatt som uppkom vid H-bolagens avyttring av aktierna i TFVAB, TFNAB, TFSAB och TFMAB (F-bolagen) och FAB. - Avvisning. I den mån ansökningen inte besvarats avvisas den. - Motivering. Anskaffningsvärden. Vid tidpunkten för TFAB:s överlåtelse av aktierna i F-bolagen gällde den s.k. koncernregeln i 2 § 4 mom. tionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Av koncernregeln framgick inte vilket anskaffningsvärde som TFAB får tillgodoräkna sig på vederlagsaktierna. Av allmänna regler följer att anskaffningsvärdet på vederlagsaktierna skall anses motsvara marknadsvärdet på aktierna i F-bolagen och FAB vid överlåtelsetillfället. - Likvidationsförlust. Enligt nämndens mening framstår det som naturligt med hänsyn till det nära sambandet mellan apporteringen och H-bolagens avyttring av aktierna i F-bolagen att vid marknadsvärderingen ta hänsyn till den latenta skatt som aktierna i F-bolagen och FAB var belastade med vid apporteringstillfället. Denna skatt kan antas motsvara den skatt som H-bolagen erlade vid avyttring av aktierna under 1998. Vid sådant förhållande uppstår enligt förutsättningarna ingen förlust att ta hänsyn till vid likvidationen av H-bolagen. - TFAB överklagade och yrkade att förhandsbeskedet ändrades på så sätt att det inte skulle omfatta frågan om hur en beräkning av marknadsvärdet på F-bolagsaktierna skulle göras. Enligt TFAB borde förhandsbesked meddelas med innehåll att likvidationsförlusten skulle motsvara skillnaden mellan vad som utbetalats vid likvidationen och marknadsvärdet på F-bolagsaktierna vid apporteringstillfället samt vad som erlagts kontant för H-bolagsaktierna. - Riksskatteverket (RSV) bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2001-07-18, Baekkevold, Nordborg, Eliason, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av förutsättningarna för förhandsbeskedet framgår bl.a. följande. Under november 1997 bildade TFAB dels dotterbolagen Telaris Fastigheter Västra AB, Telaris Fastigheter Norra AB, Telaris Fastigheter Södra AB och Telaris Fastigheter Mälardalen AB (F-bolagen), dels dotterbolagen Telaris Västra AB, Telaris Norra Holding AB, Telaris Södra Holding AB och Telaris Mälardalen Holding AB (H-bolagen). Under december 1997 överlät TFAB ca 400 fastigheter för bokförda värden till F-bolagen. Den 31 december 1997 avyttrade TFAB aktierna i F-bolagen och i ett annat dotterbolag, (FAB), till H-bolagen mot nyemitterade aktier i H-bolagen. Under 1998 sålde H-bolagen aktierna i F-bolagen och FAB till en köpare som inte hörde till TFAB-koncernen. H-bolagen beskattades för realisationsvinsten vid försäljningen, varvid vinsten beräknades med utgångspunkt i de anskaffningsvärden på aktierna som H-bolagen tagit över från TFAB och som väsentligt understeg marknadsvärdena. TFAB planerar att likvidera H-bolagen. TFAB tillskiftas då kassabehållningen i H-bolagen vilken i huvudsak utgörs av försäljningslikviden för aktierna i F-bolagen och FAB efter minskning med skatten på realisationsvinsten. - Skatterättsnämnden har i förhandsbeskedet funnit att TFAB:s anskaffningsvärde på de nyemitterade aktier i H-bolagen som TFAB erhöll vid avyttringen av aktierna i F-bolagen och FAB skall utgöras av marknadsvärdet vid "apporteringstillfället" på aktierna i F-bolagen och FAB. Denna del av förhandsbeskedet har inte överklagats och står därför fast. - Frågan i målet är om - vilket TFAB gör gällande - en likvidation av H-bolagen ger upphov till en avdragsgill förlust hos TFAB som i huvudsak svarar mot den skatt på realisationsvinsten vid försäljningen av aktierna i F-bolagen och FAB som H-bolagen har erlagt. Skatterättsnämnden har ansett att det inte uppkommer någon sådan förlust och som grund härför angett att, vid bestämmandet av marknadsvärdet på de nyemitterade aktierna i H-bolagen, nedsättning skall ske med ett belopp motsvarande den skatt som uppkom vid H-bolagens avyttring av aktierna i F-bolagen och FAB. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Som har framgått av den föregående redogörelsen har avyttringarna av fastigheter och sedermera aktier i F-bolagen och FAB medfört realisationsvinstbeskattning för koncernen endast i det sista avyttringsledet, dvs. när H-bolagen avyttrade aktierna till en köpare utanför koncernen. Beskattningen har skett i enlighet med den då gällande regeln i 2 § 4 mom. tionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Regeln innebar att någon realisationsvinst inte ansågs uppkomma vid överlåtelser av tillgångar mellan bolag inom samma koncern utan sådan vinst uppkom först vid överlåtelse till någon utanför koncernen. Vinsten beräknades då som om de olika koncernbolagen utgjort en skattskyldig. Det koncernbolag som avyttrade en tillgång till någon utanför koncernen kunde således komma att beskattas även för realisationsvinst som, om regeln inte funnits, hade beskattats hos tidigare ägare inom koncernen. - I förevarande fall har H-bolagen vid avyttringen av aktierna i F-bolagen och FAB till en utomstående belastats med skatt på en realisationsvinst som beräknats på grundval av anskaffningsvärden som övertagits från TFAB och som understigit marknadsvärdena vid H-bolagens förvärv. Som Skatterättsnämnden framhållit innebär detta att de av H-bolagen avyttrade aktierna var belastade med en latent skatt när de förvärvades och skatten kan antas motsvara den skatt som H-bolagen erlade vid avyttringen år 1998. Denna beskattning ledde därför för TFAB inte i realiteten till någon nedgång av värdet på aktierna i H-bolagen. TFAB har således inte gjort någon verklig förlust med anledning av att H-bolagen beskattades för realisationsvinsten (jfr RÅ 1995 ref. 83, RÅ 1997 ref. 11 och 44 kap. 23 § inkomstskattelagen, 1999:1229). Av detta följer att TFAB inte har rätt till avdrag som svarar mot den skatt som hänför sig till avyttringen av aktierna i F-bolagen och FAB. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats förklarar Regeringsrätten att TFAB i samband med likvidation av H-bolagen inte har rätt till avdrag för sådan del av förlust på aktierna i H-bolagen som svarar mot den skatt som uppkom vid H-bolagens avyttring av aktierna i F-bolagen och FAB. (fd 2001-05-30, Johansson)

*REGI

*INST