RÅ 2001 not 78

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett ärende eller mål som avgjorts genom

Not 78. Ansökan om resning av Å.P. - Skaraborgs läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 20 oktober 1994 att det inte var sannolikt att Å.P:s arbete som reparatör hos Banverket orsakat den blodsjukdom han lider av. Han kunde därför inte anses ha varit utsatt för sådan skadlig inverkan i arbetet, som avses i 2 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i dess lydelse före den 1 januari 1993. Å.P. överklagade beslutet hos Länsrätten i Skaraborgs län, som i dom den 2 oktober 1995 lämnade överklagandet utan bifall. Sedan Å.P. fullföljt sin talan beslöt Kammarrätten i Jönköping i protokoll den 15 oktober 1997 och Regeringsrätten den 27 januari 1999 att inte meddela prövningstillstånd. - I en skrivelse ställd till Regeringsrätten begärde Å.P. omprövning av avslagsbeslutet på hans ansökan om arbetsskada. -Regeringsrätten (2001-05-31, Hulgaard, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Å.P:s begäran får uppfattas som en ansökan om resning i det av länsrätten slutligt avgjorda mål i vilket hans arbetsskadeärende prövades i sak. Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att det är kammarrätten som skall pröva ansökningen om resning (jfr RÅ 1997 not. 46). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Jönköping. (fd I 2001-05-08, Inger Bohlin)

*REGI

*INST