RÅ 2002 not 117

Skattetillägg skulle inte påföras då det framstod som närmast uteslutet att en felaktig deklarationsuppgift som stred mot annan uppgift i deklarationen skulle godtas utan utredning och då klargörande besked lämnats på förfrågan

Not 117. Överklagande av H.E. ang. skattetillägg vid inkomsttaxering 1993. -Skattemyndigheten i Gävleborgs län (1993-12-07) beslöt vid omprövning av H.E:s deklaration avseende 1993 års taxering, att som inkomst av tjänst uppta 130 000 kr avseende förbjudet lån. Vidare beslutades att påföra skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöper på 130 000 kr. Skattetillägget motiverades enligt följande. H.E. har underlåtit att på blankett K10, som är en obligatorisk blankett för delägare m.fl. i fåmansföretag, redovisa att skuld till Fastec Bollnäs AB förelåg vid beskattningsårets utgång. Han har på blanketten kryssat för "nej" på frågan om han har lån i företaget. Enligt blanketten skall uppgifter om lånetidpunkt, lånets storlek vid årets ingång och utgång, betald ränta, nedskrivet lånebelopp, skattepliktigt belopp för s.k. förbjudet lån m.m. uppges. Detta har H.E. inte gjort. Av de uppgifter han upptagit under specifikation av skulder framgår inte att det handlar om ett förbjudet lån. Det kan därmed inte anses vara fråga om s.k. uppenbar misskrivning och skäl för eftergift föreligger således inte. - H.E. överklagade beslutet vad gäller påfört skattetillägg och yrkade att detta skall undanröjas. Till stöd för sin talan anförde han att han fann det fullständigt absurt att bli påförd skattetillägg på grund av en ren misskrivning på en underbilaga till en helt korrekt ifylld huvudblankett. - Hans deklaration innehöll också tillräckliga upplysningar för att skattemyndigheten skulle ha kunnat se att han hade en skuld till bolaget vid beskattningsårets utgång. - Länsrätten i Gävleborgs län (1998-03-25, ordf. Jonsson): Av 5 kap. 4 § taxeringslagen (1990:324), TL, framgår bl.a. att skattetillägg inte tas ut vid rättelse av en felräkning eller misskrivning som uppenbart framgår av självdeklarationen eller annat skriftligt meddelande från den skattskyldige. - Enligt 5 kap. 6 § TL skall särskild avgift efterges helt, om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållanden att den framstår som ursäktlig. Detsamma gäller om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständighet eller om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den särskilda avgiften. - Länsrätten gör följande bedömning. - Skattetillägg påförs inte i samband med rättelse av misskrivning som uppenbart framgår av deklaration eller annat skriftligt meddelande från den skattskyldige. En felaktighet torde anses som uppenbar om den med hänsyn till övrig information från den skattskyldige är så framträdande att den som granskar uppgiften inte kan undgå att upptäcka felaktigheten. - H.E. har underlåtit att på avsedd blankett i sin deklaration lämna erforderliga uppgifter om det i målet aktuella lånen. Länsrätten delar skattemyndighetens uppfattning att det av de uppgifter H.E. i sin deklaration upptagit under specifikation av skulder inte framgår att fråga var om ett s.k. förbjudet lån. Det är alltså inte fråga om en sådan uppenbar felaktighet att skattemyndigheten inte kunnat undgå att upptäcka den. Hinder att på denna grund påföra skattetillägg föreligger således inte. Då någon annan särskild omständighet som skulle kunna föranleda eftergift av skattetillägget inte framkommit skall överklagandet avslås. - Länsrätten avslår överklagandet. - H.E. överklagade och vidhöll att påfört skattetillägg skulle undanröjas. - Skattemyndigheten bestred bifall till överklagandet. - Kammarrätten i Sundsvall (2001-02-16, Berg, Forsberg, Mathiasson) anslöt sig till länsrättens bedömning och fastställde länsrättens dom. - H.E. fullföljde sin talan. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2002-07-10, Billum, Hulgaard, Nilsson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 kap. 1 § TL i den i målet tillämpliga lydelsen skall skattetillägg påföras en skattskyldig, om han i självdeklaration eller annat skriftligt meddelande som han under förfarandet avgett till ledning för taxeringen har lämnat uppgift som befinns oriktig. - Enligt 3 kap. 1 § samma lag skall skattemyndigheten se till att ärendena blir tillräckligt utredda. - Av handlingarna framgår bl.a. följande. H.E. är delägare och företagsledare i fåmansföretaget Fastec Bollnäs AB. I sin självdeklaration vid 1993 års taxering angav han i specifikationen av skulder i huvudblanketten att han hade en skuld till bolaget om 130 000 kr. I den särskilda blanketten för delägare m.fl. i fåmansföretag (K10) besvarade han frågan om han hade lån i företaget eller företaget tillhörande pensionsstiftelse genom att kryssa i rutan betecknad med "Nej". Sedan skattemyndigheten uppmärksammat de motstridiga uppgifterna och begärt förklaring, upplyste han att han lånat 130 000 kr av bolaget den 1 maj 1992 och betalat tillbaka beloppet jämte ränta den 10 mars 1993. - Det framstår som närmast uteslutet att uppgiften om avsaknad av lån i Fastec Bollnäs AB, som stred mot den samtidigt lämnade uppgiften om skuld till bolaget, skulle godtas av skattemyndigheten utan närmare utredning. Vidare har H.E., sedan skattemyndigheten vid fullgörandet av sin utredningsskyldighet begärt förklaring, lämnat klargörande besked om skuldförhållandena. Med hänsyn härtill kan förutsättningar för påförande av skattetillägg inte anses föreligga. H.E:s talan skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer med ändring av kammarrättens dom det påförda skattetillägget. (fd II 2002-06-25, Heinefors)

*REGI

*INST