RÅ 2002 not 150

Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked) / Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked, inkomstskatt)

Not 150. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade L.A. om han efter en utflyttning till Schweiz skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige. -Skatterättsnämnden (2001-05-07, Kindlund, ordf., Wingren, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Svensson, Virin): Förhandsbesked. L.A. kommer efter utflyttningen till Schweiz inte att anses ha väsentlig anknytning till Sverige enligt punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370), KL. - Motivering. Av punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 53 § KL följer att en från Sverige utflyttad person kan anses bosatt i Sverige om han fortfarande har väsentlig anknytning hit. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger skall bl.a. beaktas sådana omständigheter som att han bedriver näringsverksamhet i Sverige eller är ekonomiskt engagerad i Sverige genom innehav av tillgångar som direkt eller indirekt ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet. - Såvitt framgår av handlingarna kommer L.A. efter utflyttningen inte ha någon annan anknytning till Sverige av betydelse än att han äger en del värdepapper direkt och indirekt genom sitt helägda bolag Respons Konsult AB (Respons). I bolaget bedrivs numera enbart förvaltning av värdepapperen. Utöver innehavet i Respons består L.A:s direkta och indirekta innehav av aktier och teckningsoptioner i sex svenska IT-bolag. Tre av bolagen är noterade på OM Stockholmsbörsen. Avsikten är att de övriga bolagen så småningom också skall noteras. Dessa har i dag mellan 20-350 delägare. Ingen av dessa delägare är närstående till L.A. L.A:s innehav överstiger inte tio procent i något av bolagen. Han kommer att kvarstå som styrelseledamot i ett av bolagen, Telelogic AB. Hans innehav i detta bolag, som för övrigt är börsnoterat, är drygt två procent. - Enligt nämndens bedömning består L.A:s innehav inte av sådana tillgångar som ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Eftersom omständigheterna i övrigt inte föranleder till annan bedömning kan L.A. efter utflyttningen inte anses ha sådan väsentlig anknytning till Sverige att han skall anses bosatt här. - - - Fr.o.m. 2002 års taxering skall inkomstskattelagen (1999:1229) tillämpas i stället för KL, vilket dock inte påverkar förhandsbeskedet. - Riksskatteverket (RSV) överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att L.A. efter utflyttningen till Schweiz skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige. RSV anförde bl.a. följande. Den omständigheten att värdet på aktierna i Respons Konsult AB är betydande är i sig inget som självständigt binder L.A. till Sverige. Avgörande är det inflytande som det ekonomiska engagemanget kan ge. Respons Konsult AB förvaltar aktierna i fem bolag. Det är därmed inte enbart förvaltning av en aktiepost som i RÅ 2001 not. 41. L.A. kan sammantaget genom sitt ägande i bolagen och som styrelseledamot i ett av de noterade bolagen fortsätta att ha en central roll även efter utflyttningen. Förutom dessa omständigheter äger han direkt aktier i ett fåmansföretag till 9,39 procent. Detta bolag har ett tjugotal aktieägare, sex anställda och bedriver också sin verksamhet inom IT-sektorn. Ett aktieinnehav på 10 procent i ett fåmansföretag har i praxis varit tillräckligt som enda anknytningsfaktor för att väsentlig anknytning till Sverige fortfarande skall anses föreligga (RÅ 1979 Aa 58). RSV anser att L.A. vid en sammantagen bedömning av alla ovanstående omständigheter har väsentlig anknytning till Sverige. - L.A. yrkade att Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle fastställas. - Regeringsrätten (2002-10-14, Lavin, Schäder, Melin, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2002-09-04, Bolin)

*REGI

*INST