RÅ 2002 not 165

Undantag från föreskrifter för naturreservat medgavs inte (avslag) / Undantag från föreskrifter för naturreservat medgavs inte (rättsprövning, avslag)

Not 165. Ansökan av L.P. om rättsprövning av beslut ifråga om undantag från föreskrifter för naturreservat och i fråga om bygglov. - Länsstyrelsen i Västerbottens län beslutade den 25 februari 1974, med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822), att bilda Vindelfjällens naturreservat i Sorsele och Storumans kommuner. Genom beslut av länsstyrelsen den 25 januari 1988 utvidgades Vindelfjällens naturreservat. Ändamålet med reservatet är att bevara urskogens och olika fjällnaturtypers ekosystem och naturliga processer samt landskapets orörda karaktär i väsentligen orört och ostört tillstånd för framtiden. I föreskrifterna för naturreservatet angavs bl.a. att det är förbjudet att uppföra ny byggnad. - Länsstyrelsen beslutade den 19 februari 1998 att avslå en ansökan, enligt den då gällande 12 § naturvårdslagen (1964:822), från L.P. om undantag från reservatsföreskrifterna för en redan uppförd jaktkoja på Råvofjäll inom Vindelfjällens naturreservat. - L.P. överklagade beslutet och yrkade att länsstyrelsens beslut skulle upphävas och att regeringen skulle medge undantag från reservatsföreskrifterna i enlighet med hans ansökan. L.P. anförde följande som grund för yrkandet. Han äger jordbruksfastigheten Kraddsele 1:29 och har jakträtt på Råvofjäll där en ekonomibyggnad för jordbruksfastigheten, en kombinerad lada/jaktkoja, har stått sedan mitten av 1850-talet fram till dess den brann ner i april/maj månad år 1992. Det föreligger synnerliga skäl för att den nu återuppförda byggnaden får finnas kvar som skydd för människor vid olycksfall, oväder eller sjukdomsfall som kan inträffa vid utövandet av de rättigheter som tillhör jordbruksfastigheten, eftersom området ligger i väglöst land. Den andra stugan som han har tillstånd till ligger i väglöst land vid Soutsträsket cirka 1,5 mil från den nu aktuella jaktkojan. Vidare har tillstånd meddelats för andra byggnader inom naturreservatet varför hans ansökan skall behandlas lika. -Regeringen (Miljödepartementet, 2002-06-19): Av 6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att regeringens prövning skall ske med tillämpning av bestämmelserna i naturvårdslagen (1964:822) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (naturresurslagen). - Enligt 7 § naturvårdslagen får länsstyrelsen förklara ett område som naturreservat om det särskilt bör skyddas eller vårdas på grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet eller annars märkliga beskaffenhet eller om området är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv. 1 beslutet om bildande av naturreservatet skall föreskrivas de inskränkningar i rätt att förfoga över fastighet som är nödvändiga för att trygga ändamålet med reservatet. Länsstyrelsen får enligt 12 § naturvårdslagen i särskilda fall medge undantag från meddelade naturreservatsföreskrifter. I motiven till bestämmelserna anges att undantag från reservatsföreskrifter måste ske med synnerlig återhållsamhet (prop. 1964:148 s. 48 f.). - Ansökan avser frågan om undantag enligt 12 § naturvårdslagen från meddelade reservatsföreskrifter avseende Vindelfjällens naturreservat kan medges i efterhand för uppförande av en jaktkoja om cirka 10 kvm på Råvofjäll. - Av utredningen i ärendet framgår att Vindelfjällens naturreservat utpekats som område av riksintresse för naturvården och friluftslivet enligt 2 kap. 6 § naturresurslagen. Det innebär att området skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dessa värden. Av länsstyrelsens beskrivning av de områden som ingår i naturreservatet framgår att områdena utgör länets och några av landets mest skyddsvärda urskogsområden. De har höga allmänekologiska, zoologiska och botaniska värden och utgör livsmiljö för flera hotade och sällsynta arter. Områdena har även höga värden för friluftslivet genom vildmarkskaraktären och den anslående orörda skogs- och fjällnaturen. - Mot denna bakgrund bedömer regeringen att det finns ett starkt allmänt intresse av att bevara naturmiljön i området. Regeringen bedömer vidare att nybyggnation inom naturreservatet skulle strida mot syftet med reservatet och att det inte framkommit någon omständighet som kan anses utgöra skäl att medge undantag från meddelade reservatsföreskrifter om förbud mot uppförande av ny byggnad. Vad klaganden anfört i fråga om beslut om tidigare medgivna undantag inom reservatet kan inte utgöra skäl för annan bedömning i det nu aktuella ärendet. Inte heller i övrigt finner regeringen att det genom vad klaganden har anfört eller på annat sätt har framkommit någon omständighet som, vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, utgör skäl att medge undantag från reservatsföreskrifterna. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Den 15 maj 1997 hade Miljö- och byggnadsnämnden i Sorsele kommun beslutat dels att inte bevilja bygglov i efterhand för en uppförd jaktkoja på Råvofjäll i kommunen, dels att huset skulle rivas alternativt borttransporteras senast den 1 december 1997. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Västerbottens län den 28 augusti 1997 att avslå överklagandet. - L.P. överklagade länsstyrelsens beslut. Han anförde bl.a. följande. Han äger jaktutövningsrätt på marken där kojan står och jakt och fiske utgör en näringsgren till hans jordbruksfastighet Kraddsele 1:29. Den koja som brann ner i april/maj 1992 har han årligen använt i minst femtio års tid. Han har i god tro efter branden ersatt den nedbrunna kojan med en annan koja på samma tomtplats och med samma storlek. Kojan utgör en ekonomibyggnad till hans jordbruksfastighet och är därmed undantagen från reservatsbestämmelserna samt bestämmelserna om bygglov. - Kammarrätten i Sundsvall hade genom beslut meddelat den 12 februari 1999 med eget utlåtande överlämnat ärendet till regeringen för prövning. Kammarrätten hade därvid anfört att för det fall att bygglov inte kan medges bör föreläggandet om borttransport alternativt rivning av i målet aktuell byggnad kvarstå. - Regeringen (Miljödepartementet, 2002-06-19): Regeringen prövar i förevarande ärende överklagandet av länsstyrelsens beslut den 28 augusti 1997. Överklagandet av länsstyrelsens beslut den 19 februari 1998 avseende undantag från meddelade föreskrifter för Vindelfjällens naturreservat prövas genom annat beslut denna dag. - Av handlingarna framgår att aktuell byggnad är uppförd inom Vindelfjällens naturreservat. Med utgångspunkt i de intressen som fastlagts bl.a. genom bildandet av naturreservatet finner regeringen att miljö- och byggnadsnämnden haft tillräckliga skäl för sin bedömning att byggnadens lokalisering inte är lämplig från allmän synpunkt. Vad L.P. framfört utgör inte skäl till annat ställningstagande. Vad gäller föreläggandet konstaterar regeringen att kammarrätten funnit att detta bör kvarstå för det fall bygglov inte kan medges. Länsstyrelsens beslut den 28 augusti 1997 bör därför inte ändras på annat sätt än att den av miljö- och byggnadsnämnden angivna tidpunkten ändras till den 1 december 2002. - Regeringen avslår överklagandet beträffande bygglovet. Vad gäller föreläggandet gör regeringen ingen annan ändring än att den av miljö- och byggnadsnämnden angivna tidpunkten ändras till den 1 december 2002. - L.P. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att besluten skulle upphävas. Han begärde vidare inhibition. Till stöd för sin talan anförde L.P. sammanfattningsvis följande. Han bestrider att kojan, som är en ekonomibyggnad, står på statens mark. Det krävs därför varken markupplåtelse av staten eller bygglov. Det finns synnerliga skäl för att kojan skall få finnas kvar som skydd och räddning för människor vid t.ex. olycksfall, sjukdom och oväder. Avståndet till närmaste väg är över fem km. Kojan stör inte rennäringen och förfular inte heller landskapsbilden. - Regeringsrätten (2002-10-29, Ragnemalm, Hulgaard, Wennerström, Dexe, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Nu aktuella mål gäller frågor om bygglov och undantag från meddelade reservatsföreskrifter för Vindelfjällens naturreservat. Regeringens klandrade avgöranden innebär inte något ställningstagande till eventuella tvistefrågor rörande rätten till den mark som berörs av besluten. - I målen har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt de fakta som varit relevanta för frågan om undantag enligt naturvårdslagen (1964:822) från meddelade reservatsföreskrifter eller för frågan om bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10). Inte heller har framkommit att regeringen överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger enligt samma lagar eller enligt lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Handlingarna i målen ger vidare inte stöd för att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången av ärendena. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendena att regeringens beslut på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Besluten skall därför stå fast. - Vid denna utgång i målen faller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2002-10-02, Lindqvist)

*REGI

*INST