RÅ 2002 not 174

Mervärdesskatt (fastighetsägare ansågs, under förutsättning av frivillig skattskyldighet, ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i verksamhet som avsåg upplåtelse av lägenheter till ett hotellföretag som skulle hyra ut lägenheterna för korttidsboende) / Fastighetsägare ansågs, under förutsättning av frivillig skattskyldighet, ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i verksamhet som avsåg upplåtelse av lägenheter till ett hotellföretag som skulle hyra ut lägenheterna för korttidsboende (förhandsbesked)

Not 174. Överklagande av Riksskatteverket (RSV) av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav AB Bojarkilen AB (bolaget) följande. Bolaget har förvärvat två nyuppförda hyreshusenheter på Nötholmen i Strömstad. På varje fastighet finns en byggnad som innehåller 8 lägenheter (fyra våningar, två lägenheter per våning). Lägenheterna är identiska och har en boyta om 58 kvm. Tillträde kommer att ske under sommaren 2001 så fort byggnationen är färdigställd. Bolaget har träffat avtal om upplåtelse av samtliga 16 lägenheter till ortens största hotellrörelse. Lägenheterna skall användas som ett komplement till sedvanlig rumsuthyrning i hotellverksamheten. - Strömstad har en utpräglad turistprofil. Trycket på fritidshus, hotellrum m.m. är hårt, speciellt sommartid. Under 1999 har en exploatör förvärvat ett större, sjönära tomtområde från kommunen, Nötholmen. För närvarande uppförs där 148 boenheter i princip vid strandkanten (småhus, bostadsrättslägenheter och samt två hyreshusenheter). Området marknadsförs som fritidsegendomar med hög standard och har karaktär av semesteranläggning. Enligt exploatören kommer boenheterna så gott som uteslutande att förvärvas av norska köpare och användas för fritidsboende. - Den dominerande hotellaktören på orten har på senare år märkt av ett ökat tryck på hotellsidan, inte minst från den norska marknaden. Hotellet har byggts ut i flera omgångar. Den senaste ombyggnationen färdigställs under våren 2001 och omfattar bl.a. 33 nya hotellrum. För att kunna möta den ökade efterfrågan på hotellrum i Strömstad har man ingått avtal med bolaget om att hyra 16 lägenheter på Nötholmenområdet. Lägenheterna ses som ett komplement till den traditionella rumsuthyrningen. Bland annat ges möjlighet till självhushållning och adekvat familjeboende. Lägenheterna kommer således att hyras ut av hotellföretaget för korttidsboende under samma former som övrig rumsuthyrning. - Hotellgästerna kommer att ingå avtal med hotellföretaget som också kommer att uppbära likviden för den tillhandahållna hyrestjänsten. Hotellföretaget kommer också att ombesörja städning och tilläggstjänster, som ingår som ett naturligt led i uthyrningen, t.ex. bad, bastu och tvätt. Hotellgästens avtalspart kommer således uteslutande att vara hotellföretaget. - Bolaget kommer att upplåta ifrågavarande lägenheter till hotellföretaget för stadigvarande användning. Hyresavtalet är långsiktigt. Bolaget kommer inte att ha tillgång till fastigheten eller lägenheterna under den avtalade hyrestiden. -Frågor: 1. Är bolagets uthyrning av fastigheterna (lägenheterna) till hotellföretaget skattepliktig omsättning enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML? - 2. Omfattas bolagets anskaffningskostnad samt löpande driftskostnader som avser fastigheterna av avdragsförbudet för stadigvarande bostad enligt 8 kap. 9 § första stycket 1 ML? - Skatterättsnämnden (2001-11-21, Wingren, Nyström, Odéen, Peterson, Rabe, Sjöberg): - Förhandsbesked. Fråga 1. Bolagets uthyrning är, under förutsättning att hyrestagarens verksamhet medför skattskyldighet till mervärdesskatt, en skattepliktig omsättning enligt ML. - Fråga 2. Ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana kostnader som avses med frågan omfattas inte av bestämmelsen i 8 kap. 9 § första stycket 1 ML om förbud mot avdrag för ingående skatt hänförlig till stadigvarande bostad. - Motivering. Vid bedömningen utgår nämnden från att förfarandet innebär att bolaget hyr ut de aktuella lägenheterna för att användas i hyrestagarens hotellverksamhet. - Fråga 1. Enligt 3 kap. 1 § första stycket ML är omsättning av varor och tjänster skattepliktig, om inget annat anges i kapitlet. I 2 § första stycket undantas från skatteplikt bl.a. upplåtelse av hyresrätter till fastigheter. Enligt 3 § andra stycket gäller dock detta undantag inte när en fastighetsägare, ett konkursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11 eller 12 § helt eller delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. - Enligt handlingarna i ärendet kommer bolagets ifrågavarande uthyrning att uppgå till fem år. Under förutsättning att hyrestagaren kommer att vara skattskyldig till mervärdesskatt får bolagets uthyrning till denne anses som en sådan uthyrning som omfattas av de nyssnämnda bestämmelserna. Uthyrningen är därför en skattepliktig omsättning - Fråga 2. Enligt 8 kap. 9 § första stycket 1 ML får avdrag inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad med ett nu inte aktuellt undantag. Med stadigvarande bostad avses byggnad eller del av byggnad som är inrättad för permanent boende. Avdragsförbudet avser all ingående skatt som kan hänföras till bostaden, dvs. såväl kostnader för inventarier som reparationer samt kostnader för drift och underhåll (SOU 1994:88 s. 242). Skälet till att avdragsförbudet infördes var att avdrag för ingående skatt endast skall medges för förvärv som görs i en verksamhet som medför skattskyldighet. Förvärv för privat konsumtion skall inte medföra avdragsrätt (a. SOU s. 254). - En lägenhet eller motsvarande utrymme i en byggnad, som efter uppförandet används för uthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet används inte för permanent boende. Oavsett hur boendeutrymmena är utformade kan de enligt nämndens mening inte anses inrättade, för permanent boende och därmed inte utgöra stadigvarande bostad i mervärdesskattehänseende. Det förhållandet att en fastighetsägare hyr ut lägenheter till ett hotellföretag för sådan användning bör inte medföra att lägenheternas mervärdesskatterättsliga karaktär blir en annan än om ägaren i stället själv hade drivit hotellverksamheten. Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i detta synsätt. - Riksskatteverket överklagade, som verkets talan fick förstås, Skatterättsnämndens förhandsbesked såvitt avsåg fråga 2 och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, förklarade att Bojarkilen AB inte var berättigat till avdrag för sådan ingående mervärdesskatt som avsågs i Skatterättsnämndens beslut. - Bojarkilen AB bestred Riksskatteverkets yrkande och hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens beslut. - Regeringsrätten (2002-11-14, Lindstam, Lavin, Nilsson, Schäder, Melin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av ansökan om förhandsbesked framgår att bolaget kommer att upplåta ett antal lägenheter till ett på orten redan verksamt hotellföretag som i sin tur kommer att hyra ut lägenheterna för korttidsboende under samma former som det tillämpar för övrig rumsuthyrning. - Av 3 kap. 2 § och 3 § första stycket 4 ML framgår att skatteplikt föreligger för omsättning i form av rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet. Hotellföretagets verksamhet är av sådant slag. Under förutsättning att bolaget är skattskyldigt enligt bestämmelserna om frivillig skattskyldighet i 9 kap. ML har bolaget därför rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till anskaffning av och driftkostnader för de lägenheter som upplåtits till hotellrörelsen. - Förhandsbeskedet skall därför fastställas till den del det överklagats. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked till den del det överklagats. (fd II 2002-10-16, Haggren)

*REGI

*INST