RÅ 2002 not 177

För utbyggnad av djurklinik (intresseavvägning, avslag)

Not 177. Ansökan av B.H.G., B.R., G.L. och H.L. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Huddinge kommun (1999-07-15) beslöt att anta ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Fogden, omfattande fastigheten Fogden 1. Planförslaget upprättades enligt bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 28 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL. - Syftet med detaljplanen var att ge planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av en sedan år 1974 etablerad djurklinik på Fogden 1. Förslaget till detaljplan medgav att fastigheten fick användas för djursjukhus. Enligt planförslaget fick den befintliga byggnaden med byggnadsarean 110 kvm byggas till med ca 350 kvm byggnadsarea i två våningar ovan mark. Ett område om ca 200 kvm hade avsatts som rastgård för "bevakad rastning." Till skydd mot störningar föreskrevs att ett skyddsplank med en högsta höjd av två meter skulle anordnas vid rastgården samt att skyddsplantering skulle anordnas inom området mellan rastgården och Patron Bergs väg samt tomtgränsen till Fogden 12. - Byggnadsnämndens beslut överklagades av bl.a. G.L. och H.L., ägare av fastigheten Förmannen 2, B.H.G., delägare det dödsbo som ägde fastigheten Förmannen 4 samt B.R., ägare av Förmannen 3. - G.L. och H.L. anförde bl.a. följande till stöd för sina överklaganden. Det är olämpligt med en kommersiell verksamhet i ett villaområde när det endast 300 meter längre söderut i Kungens Kurva finns en av Sveriges mest expansiva platser där det även borde finnas utrymme för ett djursjukhus. Trafiken med personbilar och tyngre fordon på Patron Bergs väg kommer att öka. Transporterna som i nuläget inte är störande kommer vid en eventuell utökning att bli det, allrahelst som djurkliniken har öppet alla dagar i veckan samt kvällstid på vardagarna. - De beviljades bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på Förmannen 2 den 29 oktober 1998. Byggnadsnämnden borde ha informerat dem om planförslaget redan i samband med prövningen av bygglovsansökan. - Vid samrådsmötet i detaljplaneärendet presenterades en inaktuell karta där deras nybyggda hus inte fanns inritat. Byggnadsnämnden har därför fattat sitt beslut att anta detaljplanen på ett felaktigt kartunderlag. - De ritningar av nybyggnationen som visades vid samrådsmötet bör enligt deras erfarenhet innebära att markytan kommer att höjas avsevärt, minst en men kanske även två meter. Deras nuvarande fria utsikt från fönstren mot Fogden 1 kommer att helt ersättas av bilar och plank. De motsätter sig även placeringen av rastgården. - B.R. anförde i huvudsak följande. Djurkliniken bör lokaliseras till en mer passande plats, t.ex. vid Kungens Kurva. Utbyggnaden kommer att medföra ökad trafik till området med åtföljande trafikkaos. Hon kommer att störas av buller och avgaser och av hundskall från rastgården. Rastgården kommer förmodligen inte att utnyttjas av annat än ett fåtal djurägare, majoriteten kommer även i fortsättningen att rasta sina hundar på andra ställen, främst vid Patron Bergs väg. Skyddsplanket kommer inte att passa in i miljön. Hennes hus kommer att bli svårsålt. - B.H.G. anförde bl.a. Den planerade utbyggnaden är så genomgripande och att fastigheten Fogden 1 ligger i så nära anslutning till Förmannen 4 att en utbyggnad i allra högsta grad även påverkar denna fastighet. Hon motsätter sig att den nuvarande djurkliniken omvandlas till ett djursjukhus. Hela området har karaktär av villaområde. Skulle en utbyggnad ske enligt planen skulle denna karaktär försvinna. Trafiken i området är redan nu mycket påfrestande och kommer att öka ytterligare med ett djursjukhus i området. De planerade parkeringsplatserna vid Gamla Södertäljevägen inskränker på busshållplatsens utrymme. Patron Bergs väg kommer att användas för parkering. Miljön kommer att förfulas med plank som vetter mot andra fastigheters trädgårdar. Rastgården kommer att leda till dålig lukt och måste betecknas som sanitär olägenhet för de omkringboende. - Länsstyrelsen i Stockholms län (1999-07-15) avvisade överklagandena av bl.a. B.H.G. och avslog övriga överklaganden och fastställde med stöd av 13 kap. 8 § PBL det överklagade beslutet. - Länsstyrelsen anförde som skäl för sitt beslut bl.a. följande. - Formalia - Av 22 § förvaltningslagen (1986:223) och 5 kap. 30 § PBL framgår att en kommuns beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som beslutet angår, nämligen sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt hyresgästsammanslutningar. - Förmannen 4 är inte upptagen i fastighetsförteckningen. Av handlingarna framgår att B.H.G. under samrådet lämnade synpunkter på planförslaget och att dessa även kommenterats i samrådsutlåtandet. Nämnden skickade inte antagandebeslutet till henne med fullföljdshänvisning, vilket skulle ha inneburit att hon inte kan förvägras talerätt, utan istället skickat antagandebeslutet till henne endast för kännedom. - Förmannen 4 gränsar inte till Fogden 1. Avståndet mellan fastigheterna är ca 30 meter. Fastigheterna skiljs även åt av Patron Bergs väg. Den ökade trafiken kan med hänsyn till infarternas placering på Fogden 1 inte anses beröra Förmannen 4. Mot bakgrund härav skall överklagandet av B.H.G. avvisas. - G.L. och H.L. beviljades genom beslut av byggnadsnämnden i Huddinge kommun den 29 oktober 1998 bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på Förmannen 2. Länsstyrelsen konstaterar att läget för det nya bostadshuset inte finns redovisat i kartmaterialet i planärendet. Det anges dock i samrådsredogörelsen att bygglov beviljats och att den planerade utbyggnaden på Förmannen 1 blir belägen på ett avstånd av 30-35 meter från den nya byggnaden på Förmannen 2. Det är mot denna bakgrund osannolikt att det ofullständiga kartmaterialet skulle ha påverkat byggnadsnämndens ställningstagande i sak. Nämnden har inte varit skyldig att i samband med bygglovsansökan informera dem om planarbetet. Länsstyrelsen finner sammanfattningsvis att deras formalieinvändningar inte kan motivera att det överklagade beslutet undanröjs. - Länsstyrelsens bedömning i sak - Överklagandena av G.L. och H.L. samt B.R. prövas sak. - Av handlingarna i ärendet framgår att djurkliniken har i genomsnitt ca 42 besök per dag. Efter den planerade utökningen av verksamheten beräknas antalet besök öka till i genomsnitt 55 per dag, eller fem besök per timme. Till detta kommer sophämtning och leveranser några gånger i veckan samt personaltrafik. Beräkningarna visar att trafikmängden även efter föreslagen utökning av verksamheten blir relativt låg. Det kan från trafiksynpunkt inte anses finns något hinder mot planförslaget. - Planförslaget uppfyller vidare i tillräcklig grad kraven i PBL på anpassning till bebyggelsemiljön. Det finns inte heller i övrigt något hinder från allmän synpunkt mot planförslaget. - Planens utformning kan inte anses innebära sådana olägenheter för klagandena att antagandebeslutet inte kan godtas vid en avvägning mellan motstående intressen. - Länsstyrelsens beslut överklagades av bl.a. B.H.G., G.L., H.L., B.R. samt L. och B.S. - L. och B.S. anförde bl.a. att de i juni 1999 förvärvat fastigheten Fogden 12, att förre ägaren inte informerat om utbyggnaden av djurkliniken, att verksamheten var olämplig mitt inne i ett villaområde och att de krävde skadestånd om djursjukhuset byggdes eftersom deras hus skulle komma att minska i värde. B.H.G. anförde bl.a. att hon ansåg att hon var sakägare, eftersom den planerade utbyggnaden av djurkliniken var genomgripande och fastigheten Fogden 1 låg i så nära anslutning till hennes fastighet Förmannen 4 att en utbyggnad av djurkliniken i allra högsta grad även påverkade Förmannen 4. Hon anförde också att ett djursjukhus av den storlek som planerades inte passade i ett villaområde. H.L. och G.L. invände mot att utbyggnaden på Fogden 1 och särskilt personalens P-plats och rastgården liksom leveranser och sophämtning skulle komma mycket nära deras bostadshus, vilket skulle komma att verka störande på grund av det långa dagliga öppethållandet på djursjukhuset. De ansåg att de borde ha informerats om detaljplaneändringen när de sökte bygglov för sitt hus. B.R. ansåg att om Södra Djurkliniken skulle byggas ut så skulle den flyttas till en lämpligare plats. En utbyggnad av djurkliniken påverkade bl.a. miljö, trivsel, trafiksäkerhet och fastighetsvärden. - Regeringen (Miljödepartementet, 2000-05-11) tog inte upp överklagandet av L. och B.S. till prövning och avslog i övrigt överklagandena. Som skäl för beslutet anförde regeringen bl.a. följande. Varken L. och B.S. eller den tidigare ägaren till deras fastighet Fogden 12 har överklagat byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. L. och B.S:s överklagande av länsstyrelsens beslut bör därför inte tas upp till prövning. Ersättningsfrågor kan inte heller prövas i detta ärende. - När det gäller överklagandet av B.H.G. konstaterar regeringen att detaljplanen enligt planbeskrivningen har till syfte att bl.a. ge planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av djursjukhus på fastigheten Fogden 1 med ca 350 kvm byggnadsarea i två våningar. B.H.G:s fastighet är enligt handlingarna belägen enbart 30 m från planområdet. Regeringen finner att hon får anses berörd av planen på sådant sätt att hennes överklagande bör prövas i sak. Med hänsyn till att hennes invändningar i huvudsak överensstämmer med vad som framförts i de överklaganden som prövats i sak av länsstyrelsen finner regeringen att det inte föreligger hinder för regeringen att nu ta upp också B.H.G:s överklagande till prövning. - Regeringen prövar således ärendet i sak på talan av H.L. och G.L., B.R. och B.H.G. Regeringen finner vid en avvägning att detaljplanens utformning inte kan anses innebära sådana olägenheter för dem att den av det skälet inte kan godtas. Det är en uppgift för berörda myndigheter att utöva tillsyn över att verksamhet som bedrivs inom fastigheten Fogden 1 inte medför sådana störningar för omgivningen som inte kan godtas. Vad de klagande anfört utgör inte heller i övrigt tillräckliga skäl för regeringen att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandena bör därför avslås. - I ansökningar om rättsprövning yrkade B.H.G., B.R., G.L. och H.L. att Regeringsrätten skulle pröva lagligheten av det klandrade avgörandet. Sökandena hänvisade till tidigare framförda invändningar. - B.R. yrkade dessutom att det skulle utredas varför förre ägaren till fastigheten Förmannen 2 inte fick lov att driva företag där då det som nu var aktuellt var mycket mera genomgripande, attskadestånd på 350 000 kr avseende värdeminskning på hennes fastighet skulle tillerkännas henne, att en mur skulle byggas runt hennes tomt som ett skydd mot intrång och insyn samt att L. och B.S. överklagande av länsstyrelsens beslut skulle tas upp till prövning. - Regeringsrätten (2002-11-15, Nilsson, Ersson, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden enligt PBL eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Yrkandena om viss utredning, skadestånd, byggande av mur och prövning av L. och B.S. överklagande kan inte prövas av Regeringsrätten. Yrkandena skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. - Regeringsrätten avvisar B.R:s yrkanden om viss utredning, skadestånd, byggande av mur samt prövning av L. och B.S. överklagande till länsstyrelsen. (fd II 2002-11-15, Liljeros)

*REGI

*INST