RÅ 2002 not 208

Ansökan om resning som riktade sig mot kammarrätts och Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av Regeringsrätten (avslag)

Not 208. Ansökan av S.W. om resning i mål om bygglov. - Byggutskottet i Burlövs kommun beslutade den 22 februari 1999 att lämna N.O. bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten Åkarp 7:29 i Burlövs kommun. S.W. överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Skåne län som i beslut den 8 september 1999 avslog överklagandet. S.W. fullföljde sin talan hos Länsrätten i Skåne län som enligt dom den 22 juni 2000 instämde i länsstyrelsens bedömning och avslog överklagandet. S.W. överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg, som enligt beslut i protokoll den 1 december 2000 inte meddelade prövningstillstånd. Sedan S.W. överklagat kammarrättens beslut beslutade Regeringsrätten den 27 februari 2001 att inte meddela prövningstillstånd. - S.W. begärde resning av Regeringsrättens/kammarrättens beslut att inte bevilja henne prövningstillstånd i mål om bygglov. Hon anförde vidare att hon tidigare fått avslag fastän att svensk lagstiftning bevisligen ger henne rätt och att det är av största principiella vikt att målet prövas på högsta nivå. -Regeringsrätten (2002-12-20, Hulgaard, Wennerström, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. S.W:s begäran får anses utgöra en ansökan om resning i mål rörande bygglov för garage på fastigheten Åkarp 7:29 i Burlövs kommun. - Enligt 2 § andra stycket första meningen lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 3 samma lag anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Med hänsyn till hur S.W. utformat sin ansökan om resning får hon anses särskilt angripa kammarrättens och Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd och vill ha dessa beslut upphävda. Vid sådant förhållande ankommer det på Regeringsrätten att pröva ansökningen (jfr bl.a. rättsfallen RÅ 1997 not. 46 och not. 234 samt RÅ 1999 not. 302). - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. S.W. har inte visat att sådana skäl föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2002-12-03, Bäckström)

*REGI

*INST