RÅ 2002 not 22

Beslut at upphäva bygglov med hänsyn till de boendes hälsa och till utnyttjandet av flygplats (intresseavvägning, avslag) / Beslut att upphäva bygglov med hänsyn till de boendes hälsa och till utnyttjandet av flygplats (intresseavvägning, avslag)

Not 22. Ansökan av A.Å. och M.L. om rättsprövning av beslut ang. bygglov. - Byggnadsnämnden i Luleå kommun beslutade den 10 augusti 1999 att bevilja bygglov för nybyggnad av ersättningsbyggnad för enbostadshus på Gäddvik 2:10 i kommunen. - Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade den 15 december 1999 med stöd av 12 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10) att upphäva byggnadsnämndens beslut. Länsstyrelsen ansåg sammanfattningsvis att kommunens beslut om bygglov skulle medföra en bebyggelse som blir olämplig med hänsyn till de boendes hälsa. Ett nytt bostadshus på Gäddvik 2:10 skulle också påtagligt försvåra utnyttjandet av Kallax flygplats och kommunens beslut skulle därmed inte tillgodose riksintresset enligt 3 kap.8 och 9 §§miljöbalken - Byggnadsnämnden i Luleå kommun samt A.Å. och M.L. överklagade länsstyrelsens beslut. Byggnadsnämnden anförde bl.a. att enligt nämndens bedömning innebar inte bygglovet att någon ny störningskänslig verksamhet skulle etableras inom bullerzonen eller att användningen av Kallax flygplats skulle försvåras. Inte heller A.Å. och M.L. ansåg att ett bygglov påtagligt försvårade utnyttjandet av Kallax flygplats eller att den tänkta bebyggelsen var olämplig med hänsyn till de boendes hälsa. Enligt deras mening vägde deras enskilda intresse av att få bebygga tomten tyngre än den ringa vinst som det innebar för det allmänna intresset att ett äldre bostadshus inte tilläts ersättas med ett modernare och större. -Regeringen (Miljödepartementet, 2000-10-26): Regeringen delar länsstyrelsens bedömning att omständigheterna är sådana att den aktuella bebyggelsen inte är lämplig från allmän synpunkt. Vad A.Å. och M.L. anfört utgör vid den avvägning som skall göras i ärendet inte skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - A.Å. och M.L. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut. De anförde bl.a. följande. Regeringen har tillämpat reglerna om beviljande av bygglov i plan- och bygglagen (1987:10), PBL, felaktigt och beslutet strider sålunda mot reglerna i PBL och miljöbalken. De hinder som föreligger att meddela bygglov är dels det riksintresse som Kallax flygplats utgör, dels att länsstyrelsen anser bullret vara olämpligt med hänsyn till de boendes hälsa. - Flygplatsen skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet därav. I Gäddvik finns ett 70-tal bostadshus. Regeringen har, när tillstånd till flygverksamheten beviljades, avvägt de boendes intresse mot flyget och kommit fram till att de boendes olägenheter inte är så stora att flygplatsens verksamhet bör förhindras. Den påverkan ett helt nytt bostadshus har på flyget skulle vara ytterst marginell; 72 eller 73 bostadshus spelar ingen roll för flygets vara eller inte vara. Antalet bostadshus kommer dock att vara oförändrat om sökandena tillåts uppföra det planerade huset i stället för det befintliga. Ett beviljande av bygglov kommer sålunda inte att ha någon betydelse vad gäller Fortifikations- eller Luftfartsverkets verksamheter i sig och följaktligen försvåras inte heller utnyttjandet av flygfältet. Fortifikations- och Luftfartsverket har skyldighet att bullersanera bostadshus som ligger inom ett område som t.ex. Gäddvik. Det skulle innebära att sökandena kan bosätta sig i det befintliga bostadshuset och kräva att denna skyldighet fullgörs. En nybyggnation är i stället till fördel för dessa myndigheter eftersom det därigenom sker en frivillig bullersanering från fastighetsägarens sida. Det bör hållas i minnet att ersättningsskyldighet även följer av att sökandena nekas bygglov och avstyckning samt på grund av att deras nuvarande bostadshus måste lösas in. - Det är förvisso riktigt att buller är en sådan hälsorisk som länsstyrelsen har att ta hänsyn till. Avsikten med prövningsgrunden i 12 kap. 1 § 4 PBL är dock att motverka risken för att någon annan myndighet som bevakar kraven på hälsoskydd och säkerhet ingriper och kräver ändringar i skilda avseenden. Den regel som är fastslagen i 2 kap. 3 § PBL är av planläggningskaraktär och kan näppeligen tillämpas i fråga om en ersättning av ett befintligt bostadshus i ett etablerat bostadsområde. Den bebyggelse som avses med ansökan kan inte anses olämplig med hänsyn till de boendes hälsa på det sätt som avses i PBL. - Vid tillämpningen av aktuella lagregler måste proportionalitetsprincipen tillämpas. Sökandenas enskilda intresse av att få ersätta ett äldre bostadshus med ett modernare och större väger tyngre än den ringa vinst ett avslag innebär för det allmänna. - Regeringsrätten (2002-02-20, Ragnemalm, Lavin, Schäder, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Fastigheten Gäddvik 2:10 ingår i ett område kring Kallax flygplats som är av riksintresse med hänsyn till dels flygplatsens karaktär av kommunikationsanläggning, dels områdets betydelse för totalförsvarets anläggningar. Området omfattas inte av detaljplan. Av 8 kap. 12 § 1 PBL framgår att för bygglov förutsätts att kraven i 2 kap. är uppfyllda. I ärenden om bygglov skall enligt 2 kap. 1 § andra stycket PBL bl. a. bestämmelserna i 3 kap.miljöbalken tillämpas. Ifrågavarande område skall då enligt 3 kap.8 och 9 §§miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen som kommunikationsanläggning eller som anläggning för totalförsvaret. I 2 kap. 3 § 1 PBL föreskrivs att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. Regeringen har funnit att omständigheterna är sådana att den aktuella bebyggelsen inte är lämplig från allmän synpunkt samt att - vid den avvägning som skall göras i ärendet - vad A.Å. och M.L. anfört inte utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - De bedömningar som gjorts i målet ryms enligt Regeringsrättens mening inom det handlingsutrymme som ifrågavarande lagregler ger myndigheterna. Handlingarna i målet ger inte heller stöd för att regeringen felbedömt fakta som legat till grund för beslutet. Regeringens beslut strider därför inte mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2002-01-23, I. Larsson)

*REGI

*INST