RÅ 2002 not 57

Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av / Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att ansöka om rättsprövning av ett länsstyrelsebeslut / Ansökan om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning av ett länsstyrelsebeslut skulle prövas av kammarrätt (avvisning)

Not 57. Ansökan av U.H. om återställande av försutten tid och resning. - I beslut den 4 augusti 1998 avslog Länsstyrelsen i Västerbottens län en erinran av U.H. över länsstyrelsens beslut den 24 juni 1998 om älgjakt inom egentliga licensområden (A-områden) avseende U.H:s område. U.H. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Sundsvall som i beslut den 18 oktober 1999 överlämnade handlingarna i målet till Länsrätten i Västerbottens län för prövning. Länsrätten avvisade i beslut den 14 december 1999 U.H:s överklagande. - U.H. ansökte om rättsprövning av länsstyrelsens och länsrättens beslut. I beslut den 15 februari 2000 konstaterade Kammarrätten i Sundsvall att länsrättens beslut inte kunde bli föremål för rättsprövning samt att ansökan om rättsprövning av länsstyrelsens beslut kommit in för sent. Kammarrätten avvisade därför ansökningen om rättsprövning. - U.H. ansökte hos Regeringsrätten om återställande av försutten tid alternativt resning i länsstyrelsens beslut, kammarrättens beslut den 18 oktober 1999 och länsrättens beslut. -Regeringsrätten (2002-05-06, Nordborg, Wennerström, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. U.H. har ansökt om återställande av försutten tid för att ansöka om rättsprövning av länsstyrelsens licensbeslut och i andra hand om resning. - Ansökningsfristen för rättsprövning är en sådan tidsfrist som kan återställas (RÅ 1990 ref. 46). Ett villkor för återställande av en sådan tid är att förutsättningar för rättsprövning föreligger (jfr RÅ 1997 not. 177). Detta innebär bl.a. att ärendet inte får vara av sådan art att det kan överprövas av domstol i annan ordning. Ett exempel på en sådan överprövningsmöjlighet är att myndighetsbeslutet, oaktat ett i författning föreskrivet överklagandeförbud, ändå kan överprövas med stöd av bestämmelserna i artikel 6 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (jfr RÅ 2001 ref. 56). I en sådan situation finns således inte förutsättningar för att återställa någon tid för att ansöka om rättsprövning. I stället kan då, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, en domstolsprövning av ett myndighetsbeslut komma till stånd genom att tiden för överklagande av myndighetsbeslutet återställs eller genom att resning medges i ärendet. - Av 8 § första stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att kammarrätt prövar ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet och att kammarrätt även har att pröva ansökningar om resning i mål eller ärenden om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Ansökan om återställande av försutten tid avser en ansökan om rättsprövning hos kammarrätt och skall därför prövas av Kammarrätten i Sundsvall. - När det gäller U.H:s ansökan i vad den är att se som en ansökan om resning får den förstås så att han vill få till stånd en ändring av beslutet i det licensärende som, till följd av kammarrättens och länsrättens ställningstaganden, slutligt avgjorts av länsstyrelsen. Till följd härav skall även denna ansökan prövas av Kammarrätten i Sundsvall. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar U.H:s ansökan. - Handlingarna i målet överlämnas till Kammarrätten i Sundsvall för fortsatt handläggning. (fd II 2002-03-12, Amgren)

*REGI

*INST