RÅ 2002:28

I protokoll från sammanträde med riksbanksdirektionen intagen uppgift om den ram inom vilken rätten att genomföra valutainterventioner delegerats har ansetts vara av sådan art att det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder inom det valutapolitiska området motverkas om uppgiften röjs.

G.Ö. begärde hos Sveriges riksbank att få ta del av det särskilda protokollet från direktionens sammanträde den 14 juni 2001 avseende beslut om att intervenera på valutamarknaden.

Sveriges riksbank (2001-08-16, Hasselgren) yttrade: Uppgifterna i det aktuella protokollet berör hur Riksbanken utformat de valutainterventioner som sedermera genomförts. Uppgifterna rör således Riksbankens åtgärder när det gäller utövandet av valutapolitiken. Enligt 3 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess hos Riksbanken för uppgift som rör valutapolitiken om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas om uppgiften röjs. - Riksbanken anser att ett utlämnande av uppgifterna i den begärda handlingen skulle leda till att syftet med beslutade åtgärder skulle motverkas. Riksbanken avslår med hänsyn till detta er begäran om utlämnande av direktionens särskilda protokoll från den 14 juni 2001 vad gäller beslut om att intervenera på valutamarknaden.

G.Ö. fullföljde sin talan.

Regeringsrätten (2002-05-16, Ragnemalm, Hulgaard, Schäder, Melin, Kindlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sveriges riksbank har numera lämnat ut den begärda handlingen med undantag för uppgiften om den ram inom vilken rätten att genomföra valutainterventioner har delegerats. Regeringsrätten prövar därför överklagandet endast i den delen.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Enligt 3 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess hos riksbanken för uppgift som angår rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas om uppgiften röjs.

Den begärda uppgiften rör en del av den organisation och handlingsberedskap som riksbanken har på valutaområdet. Den är av den art att det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder inom det valutapolitiska området motverkas om uppgiften röjs. Uppgiften omfattas således av sekretess.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår G.Ö:s överklagande såvitt avser uppgiften om den ram inom vilken rätten att genomföra valutainterventioner har delegerats och avskriver målet i övrigt.

Föredraget 2002-05-02, föredragande Ingegerd Bolin, målnummer 5169-2001