RÅ 2003 not 128

Försäljning av vara från ett svenskt företag till ett brittiskt företag som sålde varan vidare till en köpare utanför EG för avhämtning i Sverige ansågs som omsättning inom landet / Mervärdesskatt (försäljning av vara från ett svenskt företag till ett brittiskt företag som sålde varan vidare till en köpare utanför EG för avhämtning i Sverige ansågs som omsättning inom landet, förhandsbesked)

Not 128. Överklagande av Riksskatteverket (RSV) ang. förhandsbesked angående mervärdesskatt. - X AB ansökte om förhandsbesked med innebörden att en i ansökan beskriven flygplansförsäljning skulle betraktas som exportförsäljning enligt 5 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:2000), ML, eller enligt artikel 15 i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). - Av ansökningen framgick att det med ansökningen avsedda förfarandet innebar att X AB utfärdade en faktura till Y, ett brittiskt bolag, avseende försäljning av de aktuella flygplanen. Avsikten var inte att Y skall hämta eller använda planen utan Y utfärdade i sin tur en egen faktura vid sin vidareförsäljning till den slutlige kunden som fanns i ett land utanför EG. Att förfarandet skall gå till på detta sätt berodde bl.a. på försäkringstekniska skäl. - X AB önskade svar på följande frågor:1) Kommer X AB:s försäljning till det brittiska bolaget att hänföras till omsättning utom landet enligt 5 kap. 9 § punkt 3 ML om varan hämtas av den kund som det brittiska bolaget sedan fakturerar? Denna kund är hemmahörande i land utanför EG. - 2) Om svaret är nej önskas också svar på om formuleringen i det sjätte direktivet i så fall tar över med innebörden att X AB:s försäljning till det brittiska bolaget då får anses ha skett utanför gemenskapen? - 3) Om svaret är nej även på fråga 2 önskas svar på om det brittiska bolaget måste momsregistrera sig i Sverige? - 4) Om svaret är nej även på fråga 3 önskas svar på om det brittiska bolaget kan erhålla återbetalning enligt bestämmelserna i 10 kap. 1 § ML? - Skatterättsnämnden (2002 04 29, Wingren, Edlund, Odeén, Ohlsson, Petersson, Sjöberg): Förhandsbesked. X AB:s försäljning av flygplan till Y skall anses som en omsättning inom Sverige (frågorna 1 och 2). - Frågorna 3 och 4 avvisas. - Motivering. Frågorna 1 och 2. Enligt 5 kap. 9 § första stycket 3 ML anses en omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § samma kapitel av en vara som en omsättning utomlands, om en utländsk företagare förvärvat varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG. - I artikel 15 i det sjätte mervärdesskattedirektivet återfinns bestämmelser om undantag för export från gemenskapen och liknande transaktioner och internationell transport. Från skatteplikt undantas bl.a. dels leverans av varor som av säljaren eller för hans räkning skickas eller transporteras till en destination utanför gemenskapen (punkt 1), dels leverans av varor som av en kund som inte är etablerad inom landet eller för hans räkning, skickas eller transporteras till en destination utanför gemenskapen med vissa nu inte aktuella undantag (punkt 2). - Frågan i ärendet är om X AB:s försäljning av flygplan till Y skall anses som en omsättning inom landet eller utomlands. - Nämnden gör följande bedömning. - För att en omsättning av en vara skall anses som en omsättning utomlands enligt 5 kap. 9 § första stycket 3 ML fordras att en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG. Fråga 1 avser den omsättning av flygplan som sker mellan X AB och Y. Det sistnämnda företaget skall inte hämta planen i Sverige för utförsel till en plats utanför EG utan detta sker först av Y:s kund. Vid sådant förhållande är den aktuella bestämmelsen inte tillämplig på omsättningen mellan X AB och Y (fråga 1). - En av förutsättningarna för att artikel 15 punkt 1 och 2 i sjätte direktivet skall vara tillämplig på leverans av varor är att dessa skickas eller transporteras till en destination utanför gemenskapen. Denna förutsättning är inte uppfylld beträffande X AB:s försäljning av flygplan till Y. En tillämpning av direktivets nu ifrågavarande bestämmelser medför således inte någon annan bedömning av försäljningen (fråga 2). - Frågorna 3 och 4. Enligt 5 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor gäller bl.a. att förhandsbesked får lämnas endast i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning. Enligt 1 § första stycket 3 samma lag gäller lagen förhandsbesked om skatt enligt ML. Frågorna 3 och 4 avser inte X AB utan Y som således skulle varit sökande i den delen av ansökningen. - Fråga 3 gäller vidare inte tillämpligheten av ML utan om Y är skyldigt att registrera sig som skattskyldigt enligt ML. Bestämmelser om sådan registrering finns i 3 kap.skattebetalningslagen (1997:483) och avser således inte tillämpligheten av ML. Inte heller fråga 4, som gäller rätt till återbetalning av ingående skatt, kan anses avse en fråga om skattskyldighet eller beskattning enligt ML. - Mot bakgrund av det sagda kan frågorna 3 och 4 inte besvaras genom förhandsbesked och skall därför avvisas. - X AB överklagade förhandsbeskedet och yrkade att försäljningen av flygplan till Y skulle anses som exportomsättning antingen enligt 5 kap. 9 § mervärdesskattelagen, ML, eller enligt artikel 15 i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Bolaget hänvisade till vad det tidigare anfört och tillade bl.a. följande. Av 5 kap. 9 § första stycket 3 ML framgår att omsättning utomlands anses föreligga om en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG. Vilken kund som avses framgår inte klart av lagtexten varför bestämmelsen borde kunna vara tillämplig när det som i förevarande fall finns en mellanhand, Y, som skall faktureras. Det är tänkt att bolaget skall fakturera Y som i sin tur skall fakturera en kund utanför EG. Faktum är att någon fysisk leverans aldrig sker till Y. Någon annan avsikt än att flygplanen skall levereras till en plats utanför EG finns inte och någon faktisk leverans sker inte heller förrän slutkunden hämtar varan. Att omsättningen måste ske direkt till den utländske företagare som hämtar varan framgår inte av lagtexten. Faktureringen från bolaget gentemot Y bör mot bakgrund av det sagda kunna ske utan svensk mervärdesskatt. Bolaget delar inte Skatterättsnämndens uppfattning om tolkningen av artikel 15 i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Av nämnda artikel framgår att varorna skall levereras av säljaren eller för säljarens räkning till en plats utanför EG. Bolaget menar att så kommer att vara fallet och att leveransen får anses ske för bolagets räkning eftersom Y endast utgör mellanman i en faktureringsrutin. Av direktivtexten framgår inte vilken kund som avses varför artikel 15 måste kunna tillämpas även i ett fall som det nu aktuella. - Riksskatteverket hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2003-06-19, Lindstam, Schäder, Melin, Stävberg, Kindlund) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd II 2003-05-28, Hallbäck)

*REGI

*INST