RÅ 2003 not 215

Tidskrift utgiven av ett allmännyttigt bostadsbolag ansågs inte som ett från skatteplikt undantaget medlemsblad (förhandsbesked)

Not 215. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - X AB var ett allmännyttigt bostadsbolag som gratis gav ut en tidskrift till de boende. I ansökan om förhandsbesked frågade X AB om tidskriften var ett sådant periodiskt medlemsblad som var undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. -Skatterättsnämnden (2002-09-20, Wingren, ordf., Nyström, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe): Förhandsbesked. Publikationen utgör inte ett sådant periodiskt medlemsblad som avses i 3 kap. 13 § ML. - Motivering. Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 13 § ML omsättning av periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar när en sådan publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda. - Någon särskild definition av vad som avses med ett medlemsblad finns inte i ML. Enligt en bindande förklaring angående medlemsblad uttalade dåvarande Riksskattenämnden bl.a. att vid tillämpningen av 8 § 6 i den numera upphävda mervärdeskatteförordningen (1968:430) skulle med medlemsblad förstås en publikation som gavs ut av en sammanslutning eller organisation och som i princip var avsedd för dess medlemmar, medlemmars anställda eller till medlemmarna direkt eller indirekt anslutna organisationer (se Riksskattenämndens meddelanden, Mervärdeskatt, 1969:31.10). - Enligt nämndens mening är en grundläggande förutsättning för att den aktuella undantagsbestämmelsen skall kunna bli tillämplig att det föreligger ett medlemsförhållande. Denna förutsättning är inte uppfylld i ärendet. Publikationen utgör därför inte ett medlemsblad i den mening som avses i 3 kap. 13 § ML. - I överklagandet hos Regeringsrätten anförde X AB bl.a. följande. Begreppet medlemsblad bör bedömas utifrån publikationens karaktär och dess syfte, dvs. om den tillhandahålls personer som har ett gemensamt intresse och gemensamma angelägenheter vilket gör att likheter finns med vad som vanligen karakteriserar just medlemmar. Med den utgångspunkten bör de som hyr bostäder av samma hyresvärd anses som medlemmar och den tidning som de tillhandahålls av hyresvärden/utgivaren som ett sådant medlemsblad som avses i ML. - Riksskatteverket hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställas och anförde bl.a. följande. En grundläggande förutsättning för att en publikation skall anses som ett medlemsblad i den aktuella paragrafens mening är att det finns ett faktiskt medlemsförhållande. Det kan tilläggas att Mervärdesskatteutredningen konstaterat att 3 kap. 13 § ML delvis saknar stöd i artikel 13 A.1 l i EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv (rådets direktiv 77/388/EEG) och därför i huvudsak bör slopas (SOU 2002:74 Del 1 s. 393). Den nämnda artikeln ger stöd för att från skatteplikt undanta "[t]jänster och varor med nära anknytning därtill som en organisation som utan vinstintresse verkar i politiskt, fackligt, religiöst, patriotiskt, filosofiskt, filantropiskt eller medborgarrättsligt syfte tillhandahåller i sina medlemmars intresse i utbyte mot en medlemsavgift som bestäms i enlighet med organisationens stadgar…". Även enligt direktivet krävs alltså ett tydligt medlemsförhållande för att skattefrihet skall kunna medges. - Regeringsrätten (2003-12-19, Billum, Sandström, Almgren, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2003-10-29, Palmstierna)

*REGI

*INST