RÅ 2003 not 45

Ansökan om resning i mål om disciplinpåföljd avslogs då preskription inträtt

Not 45. ansökan om N.J. ang. resning i mål om disciplinpåföljd. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade enligt beslut den 27 oktober 1994 N.J:s anmälan mot fyra läkare vid Nacka sjukhus utan åtgärd (HSAN 853/93). Som skäl för sin anmälan hade N.J. angett att hans hustru blivit felbehandlad vid inläggande av en njurstomikateter under hösten 1992 och att det fanns felaktigheter i journalen. N.J. överklagade ansvarsnämndens beslut. Enligt dom den 6 februari 1995 ändrade Kammarrätten i Stockholm inte det överklagade beslutet (mål nr 10789-1994). Sedan N.J. överklagat kammarrättens dom, beslutade Regeringsrätten den 24 maj 1996 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 1270-1995). N.J. ansökte om resning och yrkade att målet skulle återförvisas till ansvarsnämnden för ny prövning. Regeringsrätten avslog genom beslut den 27 februari 1997 (mål nr 8024-1996) N.J:s resningsansökan. - N.J. hade i en skrivelse, som kom in till Regeringsrätten den 28 november 2000, bl.a. ansett att vissa närmare beskrivna förhållanden var skäl för resning. -Regeringsrätten (2003-03-18, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar N.J:s skrivelse som en ny ansökan om resning. - Enligt 10 § lagen (1998:532) om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall ärenden som anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd före den 1 oktober 1994 prövas enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. Disciplinpåföljd får dock inte åläggas om så inte kan ske även enligt lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område. Enligt 6 § andra stycket sist nämnda lag får disciplinpåföljd inte åläggas senare än fem år efter förseelsen. Då ansökningen om resning kom in till Regeringsrätten hade mer än fem år förflutit från de i målet aktuella händelserna. Redan på grund härav saknas förutsättningar för bifall till ansökan om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2003-02-19, Hedin)

*REGI

*INST