RÅ 2003 not 57

Fråga om res judicata i mål om arbetsskadelivränta / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetsskadelivränta då försäkringskassan ansett frågan om rätt till livränta rättskraftigt avgjord genom prövning av rätt till arbetsskadesjukpenning (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta då försäkringskassan ansett frågan om rätt till livränta rättskraftigt avgjord genom prövning av rätt till arbetsskadesjukpenning (prejudikatskäl)

Not 57. Överklagande av M.L.F. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetsskadeförsäkring. - Kristianstads läns allmänna försäkringskassa beslutade år 1993 att inte utge ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF, till M.L.F. för ett sjukdomsfall som hade påbörjats den 13 april 1992. Kassan motiverade beslutet med att sjukperioden inte kunde anses som recidiv till tidigare godkänd arbetsskada med visandedag den 26 maj 1988. Sjukdomsfallet övergick i hel förtidspension fr.o.m. april 1993. Länsrätt och kammarrätt ändrade inte kassans beslut varefter Regeringsrätten den 23 januari 1996 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - M.L.F. aktualiserade år 1998 hos försäkringskassan frågan om omprövning av beslut rörande arbetsskadan och anförde bl.a. att man med en godkänd arbetsskada borde bli kompenserad fullt ut med livränta. - Försäkringskassan beslutade den 17 april 1998 att avvisa M.L.F:s begäran om prövning av frågan om rätt till livränta i anledning av den godkända arbetsskadan med visandedag den 26 maj 1988. Som skäl angavs bl.a. att kassan inte hade möjlighet att överpröva beslut av högre instans och att sjukfallet som ledde fram till pensioneringen ansetts inte ha samband med tidigare godkänd arbetsskada. - Sedan M.L.F. överklagat ändrade inteLänsrätten i Skåne län (1998-08-31) kassans beslut. - Kammarrätten i Göteborg (beslut i protokoll 2000-01-20) beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - M.L.F. överklagade och anförde i huvudsak att de sjukdomsbesvär som en gång godkänts som arbetsskada varit bestående. M.L.F. avled den 23 april 2002. - Riksförsäkringsverket medgav att Regeringsrätten undanröjde det överklagade beslutet samt länsrättens och försäkringskassans beslut. Verket anförde bl.a. följande. M.L.F:s yrkande att hon skall beviljas livränta enligt LAF har - till skillnad från frågan om hon är berättigad till arbetsskadesjukpenning för en tidigare period - inte tidigare prövats. Försäkringskassan, i vars bedömning länsrätten instämt, har därför inte haft fog för att avvisa hennes begäran om prövning av rätten till livränta med hänvisning till att frågan tidigare avgjorts genom lagakraftvunnet avgörande. Kammarrätten borde därför, enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291), ha meddelat prövningstillstånd. - Regeringsrätten (2003-04-03, Nordborg, Wennerström, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § första stycket förvaltningsprocesslagen får kammarrätten i de fall det är särskilt föreskrivet pröva ett överklagande från länsrätten endast om kammarrätten meddelat prövningstillstånd. Sådant tillstånd meddelas enligt andra stycket bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkten 1) eller om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkten 2). - Sakfrågan i målet är om försäkringskassan ägt avvisa M.L.F:s begäran om prövning av frågan om rätt till livränta enligt LAF med hänvisning i huvudsak till att frågan skulle vara rättskraftigt avgjord genom prövningen av hennes rätt till arbetsskadesjukpenning för det sjukdomsfall som sedermera övergick i förtidspension. - Riksförsäkringsverket anser att försäkringskassan inte haft fog för sitt avvisningsbeslut, eftersom frågan om livränta inte tidigare prövats. Regeringsrätten har i några avgöranden behandlat närliggande frågor (jfr t.ex. RÅ 1999 ref. 47 och 2002 ref. 61). Något vägledande avgörande som explicit tar sikte på den i detta mål föreliggande situationen finns inte. Det är mot den bakgrunden av vikt för ledning av rättstillämpningen att M.L.F:s överklagande prövas av högre rätt. - Regeringsrätten finner att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat tillstånd till prövning av M.L.F:s talan. Grund föreligger således att upphäva kammarrättens beslut och meddela sådant tillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar dödsboet efter M.L.F. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av överklagandet av Länsrättens i Skåne län beslut den 31 augusti 1998 i mål nr 6648-98. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2003-03-05, Bergquist)

*REGI

*INST