RÅ 2004:69

Försäkrads förnyade talan om rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring skall inte avvisas på grund av res judicata, när talan inte avser samma tidsperiod som prövats i domstols tidigare lagakraftvunna avgörande. Prövningstillstånd i kammarrätt.

Med anledning av att G.S. beviljats hel förtidspension fr.o.m. december 1993 prövade Västmanlands läns allmänna försäkringskassa hennes rätt till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF. I beslut den 29 november 1993 fann försäkringskassan att G.S. inte var berättigad till livränta enligt LAF på grund av att hennes aktuella sjukdomsbesvär inte hade samband med den tidigare godkända arbetsskadan. G.S. överklagade beslutet hos Länsrätten i Västmanlands län som i dom den 22 november 1994 avslog överklagandet. G.S. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som i dom den 25 november 1996 inte ändrade länsrättens dom. G.S. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 23 januari 1998 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Länsrätten i Västmanlands län

G.S. yrkade i en skrivelse den 28 september 1998 att försäkringskassan efter ny prövning skulle bevilja henne rätt till livränta. Kassan beslutade den 24 augusti 1999 att avslå hennes yrkande. G.S. överklagade beslutet hos Länsrätten i Västmanlands län.

Domskäl

Länsrätten i Västmanlands län (2001-01-16, ordförande Hallner) yttrade: Ifrågavarande prövning av G.S:s rätt till livränta från och med december 1993 har slutligt avgjorts genom Regeringsrättens beslut den 23 januari 1998. Hennes ansökan den 28 september 1998 skulle därför inte ha prövats i sak av försäkringskassan. Hennes talan hos länsrätten kan inte heller tas upp till prövning i sak. - Länsrätten prövar inte överklagandet.

G.S. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten i Stockholm (2002-04-26, Jansson, Wahling Bexhed, referent) yttrade: Ett överklagande av länsrätts avgörande i sådant mål som nu är i fråga får prövas av kammarrätten endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Kammarrätten finner inte att skäl att meddela prövningstillstånd framkommit. - Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

G.S fullföljde talan och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av hennes talan om rätt till livränta enligt LAF med avseende på framtiden. Hon anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. Länsrättens ställningstagande innebär att det aldrig skulle vara möjligt att få till stånd en förnyad prövning av rätten till livränta oavsett vilka nya omständigheter eller vilka nya rön som framkommit och som skulle kunna utgöra skäl för en ändrad bedömning i ett enskilt fall. Avgörandet står i strid med principen att en ny prövning till förmån för sökanden bör vara möjlig, om väsentligt nya omständigheter framkommit.

Riksförsäkringsverket medgav att det överklagade beslutet upphävdes och att prövningstillstånd meddelades för prövning i kammarrätten. Verket anförde följande. Av handlingarna i målet - bl.a. G.S:s skrivelser till försäkringskassan den 28 september 1998 och den 26 april 1999 - framgår att den ansökan om livränta som prövats av försäkringskassan, och som G.S:s talan i länsrätten avsåg, omfattade en annan tidsperiod än den ansökan som tidigare varit föremål för prövning i domstol. Länsrätten borde därför ha prövat överklagandet i sak.

Regeringsrätten (2004-09-28, Lavin, Billum, Almgren, Nord, Kindlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skälet till att länsrätten inte prövade G.S:s överklagande var att Regeringsrätten genom beslut i ett tidigare mål prövat hennes rätt till livränta från och med december 1993. En förutsättning för att den nya talan skall avvisas på grund av res judicata är att den kan anses angå samma sak som avgjorts genom det lagakraftvunna domstolsavgörandet (jfr RÅ 2002 ref. 61). I det tidigare målet omfattade domstols prövning tiden från och med december 1993, medan prövningen i det aktuella målet avser tiden från och med den 29 september 1998. Eftersom målen avser olika tidsperioder, är saken inte densamma i målen. Till följd härav skulle länsrätten inte ha avvisat G.S:s överklagande.

Av det anförda följer att kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd därför att anledning förekommit till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen /1971:291/).

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar G.S. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrättens i Västmanlands län beslut den 16 januari 2001 i mål nr 1801-99. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning.

Föredraget 2004-09-15, föredragande Norberg, målnummer 4952-02