RÅ 2003 not 78

Not 78. Ansökan av P.M. m.fl. om rättsprövning av beslut om detaljplan. -Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun (2002-01-31, § 25) antog ett förslag till detaljplan för del av Gräshagen 1:1, Jönköpings kommun. Av beskrivningen till planen och utredningen i övrigt i ärendet framgick bl.a. följande: Planområdet är beläget i anslutning till ett bostadsområde i stadsdelen Gräshagen omkring 3 kilometer sydväst Jönköpings centrum. Det omfattar dels ett omkring 3 000 kvm stort område, del av den s.k. Bogesundsparken, omedelbart väster om N. Bogesundsgatans norra del och dels ett område om drygt 1 500 kvm omedelbart öster därom i norra delen av kvarteret Narva. Sistnämnda område gränsar i norr till Merkuriusvägen, i väster till N. Bogesundsgatan och i öster till Fornkullegatan. Området väster om N. Bogesundsgatan är avsett att bebyggas med ett flerbostadshus med omkring 75 lägenheter för studenter. Där kommer också att finnas utrymme för ett 10-tal parkeringsplatser för bilar. Vidare är området i norra delen av kvarteret Narva tänkt att ge plats åt ett 35-tal sådana parkeringsplatser varav 18 stycken avsedda för studenternas behov. I gällande detaljplan, stadsplan som fastställdes av länsstyrelsen den 25 oktober 1957, är marken inom planområdet utlagd som parkmark. På platsen för det planerade flerbostadshuset frans en grusplan för fotbollsspel. Söder om denna del av planområdet finns en anlagd lekpark och söder därom en byggnad som inrymmer en tvättanrättning. I väster ansluter en brant uppåtgående sluttning som är bevuxen med i huvudsak lövskog. I östra delen av nyssnämnda del av planområdet, längs N. Bogesundsgatans västra del, står ett antal växande pilträd som enligt bestämmelserna i det aktuella planförslaget inte får fällas. Detsamma gäller enligt planbestämmelserna för ett mindre antal växande lindar som finns på området i norra delen av kvarteret Narva. Bostadskvarteret närmast öster om N. Bogesundsgatan är bebyggt med i huvudsak flerbostadshus i tre våningar. Bestämmelserna i planförslaget anger högsta antal våningar till fyra för flerbostadshuset med studentlägenheterna. - Kommunfullmäktiges beslut överklagades av Å.J., P.M., V.G och K.G., samtliga boende i flerbostadshus nära planområdet. De yrkade i gemensam skrivelse att beslutet skulle undanröjas. Till överklagandeskrivelsen hade fogats en namnlista med namnunderskrifter från drygt ett hundratal personer boende i flerbostadshusen i de till planområdet angränsande gatorna och som sades stödja överklagandet. De klagande hade till stöd för överklagandet framhållit i huvudsak följande: Området Gräshagen tål inte ytterligare bostäder inträngda bland den nuvarande bebyggelsen utan att miljön för de boende allvarligt försämras. Den parkmark och de grönytor som nu finns i området behövs för att området även framdeles ska kunna vara trivsamt att leva i. Det föreligger ett behov från omkring 500 hushåll på Gräshagen och nedre Vattenledningsområdet att ha tillgång till parkmarken och den närliggande lekplatsen och idrottsplatsen. Det finns inte någon annan lekplats eller idrottsplats i närområdet. Om planläggningen tillåts kommer även lekplatsen att få ett mycket inklämt läge mellan den befintliga byggnaden (tvättinrättningen) och det tänkta flerbostadshuset. För att täcka behovet av parkeringsplatser för studenterna behövs närmare 50 platser i stället för 10+18. Så många som upp till 50 är inte möjligt att anordna utan alltför stora miljömässiga konsekvenser. Det planerade studentbostadshuset kommer att förläggas mycket nära huset mått emot på N. Bogesundsgatan 1 A + 1 B. Det kan inte uteslutas att vissa störningar uppstår från trafik till och från den fastighet där huset är tänkt att uppföras. - Länsstyrelsen i Jönköpings län (2002-04-23), som tagit del av förhållandena på platsen avslog överklagandena och fastställde därmed kommunfullmäktiges beslut. Som motivering för sitt beslut anförde länsstyrelsen följande. Vid prövning av detaljplaner skall enligt 1 kap. 5 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, både allmänna och enskilda intressen beaktas om inte annat är särskilt föreskrivet. Enligt 1 kap. 6 § PBL skall mark för att få användas för bebyggelse vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. - 1 2 kap. 1 § PBL stadgas att vid planläggning skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Enligt 2 § samma kapitel skall planläggning, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder, och andra anläggningar. Vidare skall, enligt samma stadgande, vid planläggning bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap.miljöbalken (1998:808) tillämpas. - Av 2 kap. 3 § PBL framgår att bebyggelsen skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice samt till möjligheterna art förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. Vidare framgår av 4 § i samma kapitel att inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av bl.a. trafikförsörjning och god trafikmiljö samt parker och andra grönområden. Där sägs också att det inom eller i nära anslutning till områden med samlad bebyggelse skall finnas lämpliga platser för bl.a. lek, motion och annan utevistelse. - Enligt 5 kap. 2 § första stycket PBL skall det vid utformning av detaljplan tas skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. - Det planerade flerbostadshuset med studentbostäder är enligt planförslaget avsett att uppföras på ett avstånd av minst trettio meter från det närmast belägna bostadshuset, dvs. det som är beläget på östra sidan om N. Bogesundsgatan. Huset kan inte antas medföra någon olägenhet av betydelse för de klagande eller övriga närboende. Den omständigheten att huset är avsett att förläggas på mark som enligt gällande plan utgörs av parkmark förändrar inte detta ställningstagande. Behovet av sådan mark får nämligen enligt länsstyrelsens mening anses vara tillgodosett genom de grönområden som på nära avstånd finns väster, nordväst och norr om planområdet. Vad gäller behovet av parkeringsplatser har från kommunens sida under arbetet med antagandet av planförslaget framförts den åsikten att studentbostäder inte kräver lika stort antal platser som bostäder i allmänhet. Länsstyrelsen delar denna uppfattning och finner att det antal platser som redovisats i planförslaget, 18 + 10, i detta fall får anses tillräckligt. - Länsstyrelsen finner sammanfattningsvis att det antagna planförslaget uppfyller de ovan nämnda kraven i BPL och miljöbalken och att det också är förenligt med den för Jönköpings kommun gällande översiktsplanen. Överklagandet skall därför avslås och kommunfullmäktiges beslut fastställas. - P.M., A.J., V.G och K.G. överklagade i en gemensam skrivelse beslutet. De vidhöll vad de tidigare framfört i ärendet och anförde därutöver i huvudsak följande. Miljön för de boende inom Gräshagenområdet kommer att allvarligt försämras om ytterligare ett antal bostäder uppförs där. Parkmarken och grönytorna behövs för att området även framdeles skall vara trivsamt att leva i. Om flerbostadshuset byggs behöver stora ingrepp göras i den skogklädda sluttningen väster om fotbollsplanen. För att få ljus i flerbostadshuset behöver betydligt mer skog avverkas än vad kommunen angett. På grund av områdets naturvärden borde en botanisk inventering ske. Området i dess helhet är värdefullt från natursynpunkt och utgör en viktig kontaktyta mot vattenledningsparken samt mot naturen i väst och sydväst. Den befintliga parkmarken, lekplatsen och bollplanen behövs. Om planförslaget genomförs kommer lekplatsen att ligga inklämd mellan en tvättinrättning och det tänkta flerbostadshuset. Enligt klagandenas uppfattning är det angeläget att parkmarken bevaras. De hänvisar till bestämmelserna i 2 kap. 2-4 §§ PBL enligt vilka planläggning skall ske bl.a. med beaktande av natur- och kulturvärden ävensom att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse skall finnas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse. De åberopade vidare ett av länsstyrelsen upprättat förslag till "Nya miljömål för Jönköpings län" där det bl.a. står att natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet skall värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses samt att den biologiska mångfalden skall bevaras och utvecklas. Ytterligare ett skäl för att ha ett närbeläget fritidsområde att tillgå är enligt klagandenas mening barnens dåliga hälsa som är en följd av bristande motion. De anser inte, i motsats till länsstyrelsen, att det finns några närbelägna lämpliga grönområden väster, nordväst eller norr om planområdet. - Regeringen (2002-09-26, Miljödepartementet) avslog överklagandena med följande motivering. Regeringen finner att detaljplanen inte kan anses innebära sådana olägenheter för klagandena eller åsidosätta deras intressen på ett sådant sätt att planen av dessa skäl inte kan godtas. Vad de anfört utgör inte heller i övrigt tillräckliga skäl för att regeringen med anledning av deras överklagande skall upphäva beslutet att anta planen. Överklagandet bör därför avslås. - P.M., A.J., V.G. och K.G. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. De begärde även inhibition. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande. Detaljplanen innebär att ett område som avsatts som parkområde i stället tas i anspråk för att uppföra ett studentbostadshus. När stadsplanen fastställdes år 1957 tillkom den nuvarande höghusbebyggelsen inom Gräshagen och vid planläggningen ansågs det nödvändigt att det nu aktuella området avsattes som parkmark. Förhållandena har inte förändrats sedan dess utan behovet av park- och grönytor har tvärtom ytterligare accentuerats. Ianspråktagandet av parkområdet till kvartersmark medför miljömässig och ekonomisk skada för sökandena. Deras enskilda intressen har, i strid med regeln i 1 kap. 5 § PBL inte beaktats i tillräcklig grad. Vidare borde en miljökonsekvensbeskrivning ha upprättats, då exploateringen för dem får en sådan betydande påverkan som avses i 5 kap. 18 § PBL. Genom att en miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats har även reglerna i bl.a. 6 kap.3 och 4 §§miljöbalken åsidosatts. - Regeringsrätten (2003-04-30, Lindstam, Billum, Schäder, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - En miljökonsekvensbeskrivning skall, enligt 5 kap. 18 § PBL, upprättas om en detaljplan medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Den aktuella detaljplanen medger enligt Regeringsrättens bedömning inte någon sådan användning, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behövt upprättas. - Enligt 1 kap. 5 § PBL skall både allmänna och enskilda intressen beaktas vid prövning av frågor enligt lagen. I förevarande mål innebär det att hänsyn måste tas till såväl det allmänna intresset av att tillgodose ett behov av fler studentbostäder i Jönköping som de kringboendes intresse av bl.a. tillgång till närbelägna grönområden. - Vid en sammantagen bedömning av vad som förekommit i målet kan Regeringsrätten inte finna att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha överskridit det handlingsutrymme som föreligger i detaljplaneärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Vid denna utgång förfaller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2003-04-02, Bäckström)

*REGI

*INST