RÅ 2003:11

Att aktier i dotterbolag som hos moderbolaget utgjort lagertillgångar nedgått i värde till följd av underprisöverlåtelser har inte utgjort hinder för att medge moderbolaget avdrag för en nedskrivning till aktiernas verkliga värde. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Skatterättsnämnden

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde Y AB och Z AB bl.a. följande. Y AB är ett börsnoterat fastighetsförvaltande företag. Fastigheterna ägs direkt eller indirekt, via handels- och kommanditbolag, av ett stort antal svenska aktiebolag som ingår i Y-koncernen. Aktierna i de fastighetsförvaltande bolagen utgör i de flesta fall kapitaltillgångar i skattehänseende hos respektive ägarföretag. Emellertid finns det några bolag i koncernen i vars hand aktierna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen utgör lagertillgångar ur skattesynpunkt, men anläggningstillgångar i redovisningen. Ett sådant bolag är, såvitt nu är av intresse, Z AB. Y AB äger samtliga aktier i Z AB. - Y-koncernen står i begrepp att från extern part förvärva ett betydande fastighetsbestånd. Säljaren av detta fastighetsbestånd äger fastigheterna indirekt via ett helägt dotterbolag (svenskt aktiebolag). Fastigheterna har låga bokförda värden, tillika skattemässiga värden, hos det bolag som äger fastigheterna (detta bolag benämns i fortsättningen X AB). Marknadsvärdena på fastigheterna överstiger de bokförda värdena med betydande belopp. Fastigheterna utgör kapitaltillgångar i skattehänseende hos X AB. Avsikten är att Z AB skall köpa samtliga aktier i X AB från den externa säljaren. - Efter det att Z AB har förvärvat aktierna i X AB är avsikten att samtliga eller så gott som samtliga fastigheter i X AB skall säljas per omgående för skattemässiga värden, vilka som redan nämnts understiger fastigheternas marknadsvärden, till andra bolag i Y-koncernen. Denna omstrukturering motiveras av att de förvärvade fastigheterna i slutändan skall ägas av bolag i Y-koncernen så att maximala synergieffekter erhålls såvitt avser den löpande fastighetsförvaltningen. - Skatterättsnämnden äger utgå från följande omständigheter och förutsättningar. - Aktierna i Z AB utgör kapitaltillgångar i skattehänseende hos Y AB. Z AB bedriver handel med fastigheter. Skatterättsnämnden kan därför som förutsättning utgå från att fastigheter och andelar i fastighetsförvaltande bolag utgör lagertillgångar i skattehänseende hos Z AB. I redovisningen för Z AB rubriceras emellertid aktierna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen som anläggningstillgångar. - Fastigheterna utgör kapitaltillgångar i skattehänseende hos X AB. - Z AB köper aktierna i X AB för marknadsvärdet. Aktierna i X AB kommer att utgöra lagertillgångar i skattehänseende hos Z AB, men kommer att rubriceras som anläggningstillgångar i redovisningen. X AB säljer fastigheterna för skattemässiga värden till andra svenska aktiebolag i Y-koncernen. Villkoren i 23 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för underprisöverlåtelser kommer härvid att vara uppfyllda. Till följd av underprisöverlåtelserna uppkommer det enligt god redovisningssed ett nedskrivningsbehov hos Z AB av aktierna i X AB. Nedskrivningen avser ett väsentligt belopp. - Frågor - 1. Medför den omständigheten att aktierna i X AB utgör lagertillgångar i skattehänseende hos Z AB att detta bolag eller Y AB skall ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet på de avyttrade fastigheterna och ersättningen för dem som skattepliktig intäkt trots att villkoren för underprisöverlåtelser är uppfyllda? - 2. Är den nedskrivning av aktierna i X AB som Z AB måste göra enligt god redovisningssed avdragsgill för bolaget. - 3. Är lagen (1995:575) mot skatteflykt tillämplig på förfarandet?

Skatterättsnämnden (2002-02-14, André, ordförande, Wingren, Björkman, Silfverberg, Ståhl, Virin) yttrade: Förhandsbesked - Fråga 1 - Varken Y AB eller Z AB skall beskattas som för utdelning i anledning av underprisöverlåtelserna från X AB. - Fråga 2 - Om det verkliga värdet på Z AB:s aktier i X AB efter företagna underprisöverlåtelser understiger anskaffningsvärdet för aktierna har Z AB rätt att göra avdrag för en nedskrivning till det verkliga värdet på aktierna. - Fråga 3 - Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig. - Motivering - Z AB, som är ett dotterbolag till Y AB, bedriver handel med fastigheter. Avsikten är att Z AB från extern part skall för marknadsvärdet förvärva aktierna i det fastighetsförvaltande företaget X AB. Enligt förutsättningarna blir aktierna i X AB lagertillgångar hos Z AB, jfr 27 kap. 6 § IL. Därefter kommer X AB att till underpris överlåta sina fastigheter till andra bolag inom Y-koncernen. - Fråga 1 - Förutsättningen är att de fastighetsöverlåtelser till underpris som skall ske från X AB till andra bolag inom Y-koncernen inte kommer att medföra uttagsbeskattning av X AB. Bestämmelsen i 23 kap. 11 § första stycket IL innebär i det fall en överlåtelse till underpris sker från ett företag och villkoren för underlåten uttagsbeskattning är uppfyllda att delägare i företaget inte skall beskattas som för utdelning för ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de överlåtna tillgångarnas marknadsvärde och ersättningen. - Den nämnda bestämmelsen vilar på den i förarbetena till reglerna om underprisöverlåtelser uttalade uppfattningen att en beskattning av den som direkt eller indirekt äger aktier i det överlåtande bolaget skulle strida mot syftet med att uttagsbeskattning underlåts, nämligen att omstruktureringar inte skall motverkas av att skatt utlöses (se prop. 1998/99:15 s. 126-127). En underlåten beskattning av andelsägarna är inte beroende av att skattefrihet generellt sett måste föreligga för utdelningar från det överlåtande företaget, vilket framgår av det exempel som anges på s. 127 i nämnda proposition med en fysisk person som ägare av de företag som deltar i en underprisöverlåtelse. Det förhållandet att Z AB:s aktier i X AB har karaktär av lagertillgångar, vilket i och för sig medför att skattskyldighet principiellt sett alltid föreligger för utdelningar på dessa aktier, bör således inte anses utgöra hinder mot att bestämmelsen i 23 kap. 11 § första stycket IL blir tillämplig i anledning av underprisöverlåtelserna från X AB. - Någon beskattning som för utdelning skall därför inte ske vare sig av Z AB såsom ägare av aktierna i X AB eller av koncernmoderbolaget Y AB. - Fråga 2 - Enligt förutsättningarna kommer visserligen aktierna i X AB att skattemässigt utgöra lagertillgångar men i redovisningen för Z AB kommer aktierna att rubriceras som anläggningstillgångar, jfr 4 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Värderingsreglerna för anläggningstillgångar i 4 kap. 3 § ÅRL anger att sådana tillgångar skall tas upp till anskaffningsvärdet om inte annat följer av vissa andra bestämmelser, bl.a. bestämmelserna om nedskrivning i 5 § samma kapitel. Enligt den paragrafens första stycke gäller att nedskrivning skall ske när en anläggningstillgångs värde på balansdagen är lägre än det värde som följer av 3 § och 4 § första stycket, dvs. det verkliga värdet den dagen är lägre än det värde som motsvarar anskaffningsvärdet minskat med gjorda avskrivningar. Nedskrivning får dock göras enbart om värdenedgången kan antas vara bestående. I ansökningen görs gällande att Z AB i enlighet med dessa redovisningsbestämmelser måste skriva ned värdet på aktierna i X AB på grund av den värdenedgång som underprisöverlåtelserna ger upphov till. - I skattehänseende gäller enligt 17 kap. 3 § IL att en tillgång som skattemässigt utgör en lagertillgång inte får tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet (lägsta värdets princip). - Aktierna i X AB utgör som nämnts skattemässigt lagertillgångar för Z AB. En värdering av dessa aktier som inte understiger det värde som följer av lägsta värdets princip får därmed godtas i skattehänseende. Den omständigheten att aktierna i X AB har nedgått i värde på grund av de underprisöverlåtelser som bolaget företagit medför inte annan bedömning. - Fråga 3 - Frågan är om svaren kan bli annorlunda med tillämpning av lagen mot skatteflykt. - Regelsystemet i 23 kap. IL för underprisöverlåtelser har till syfte att omstruktureringar skall kunna ske utan att skatt utlöses men är samtidigt utformat så att det skall förhindra att inte avsedda skatteförmåner kan erhållas. - En enligt 23 kap. 11 § första stycket IL underlåten utdelningsbeskattning av Z AB såsom ägare av aktierna i X AB kan inte anses stå i strid mot lagstiftningens syfte även om aktierna utgör lagertillgångar och utdelningar på sådana aktier generellt sett alltid är skattepliktiga för mottagaren. Anledning att med stöd av lagen mot skatteflykt göra en annan bedömning av fråga 1 än som redovisats i svaret ovan föreligger inte. - En annan konsekvens av underprisöverlåtelserna och som avses med fråga 2 är att värdet på Z AB:s aktier i X AB minskar. Värderingen av aktierna sker som framgått ovan med utgångspunkt från reglerna i ÅRL och bestämmelsen i 17 kap. 3 § IL om att aktier som utgör lagertillgångar skattemässigt inte får tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Underprisöverlåtelserna från X AB innebär i och för sig att Z AB realiserar en del av sitt lager men utan att detta föranleder någon beskattning för Z AB som kan ställas mot nedskrivningen av värdet på lagret. Detta är en konsekvens av det regelsystem som gäller för underprisöverlåtelser. Att en nedskrivning av värdet på aktierna medges trots att värdeöverföringen inte beskattas kan enligt nämndens mening mot den bakgrunden inte anses strida mot lagstiftningens grunder. Lagen mot skatteflykt medför därför inte heller något ändrat svar på fråga 2.

Riksskatteverket (RSV) överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked såvitt avsåg svaret på fråga 2 och hemställde att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet i den delen, skulle förklara att någon rätt till avdrag för nedskrivning av aktierna i X AB inte förelåg.

Z AB bestred bifall till RSV:s hemställan.

Regeringsrätten (2003-04-02, Ragnemalm, Lavin, Ersson, Dexe, Nord) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör beträffande fråga 2 samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats.

Föredraget 2003-03-05, föredragande Heinefors, målnummer 1373-2002