RÅ 2003:78

Patent- och registreringsverket har i ett patentärende gjort en tjänsteanteckning av vilken framgår att verket tagit del av och bedömt sekretessbelagda uppgifter i ett äldre ärende hos verket, vilka också lämnats av sökanden och angår dennes yrkanden i det nya ärendet. Uppgifterna har ansetts tillförda det nya ärendet, till följd varav en invändare i detta haft rätt att ta del av dem.

På en ansökan av Sundolitt AB meddelade Patent- och registreringsverket (PRV) den 29 januari 1996 patent avseende ett förfarande för åstadkommande av en grundplatta av betong på marken samt kropp för genomförande av förfarandet (patent nr 9101885-3). Ansökningen kom in till PRV den 18 juni 1991 men ansågs med stöd av 11 § patentlagen (1967:837) gjord den 2 juni 1987. I sin ansökan begärde Sundolitt AB dessutom enligt 6 § patentlagen prioritet från den 2 juni 1986 grundad på en den dagen till PRV inkommen patentansökan (nr 8602478-3) som kort tid därefter, den 2 augusti 1986, hade avskrivits. Thermisol Sweden AB (Thermisol) gjorde invändning mot det meddelade patentet. En av invändningsgrunderna bestod i att Thermisol gjorde gällande att den aktuella uppfinningen inte var ny i förhållande till vad som blivit känt genom en patentskrift från Schweiz (CH-658091) som publicerats i oktober 1986. Med hänsyn härtill ifrågasatte Thermisol om den begärda prioriteten var tillräcklig. I en tjänsteanteckning den 27 maj 1998 noterade PRV att den "begärda prioriteten är kontrollerad och godkänd". PRV lät dock inte Thermisol ta del av den prioritetsgrundande ansökningen från den 2 juni 1986.

I beslut den 12 juni 1998 avslog PRV invändningen och upprätthöll patentet i ändrad lydelse i enlighet med handlingar ingivna under invändningsförfarandet. I beslutet anförde PRV att vad som angavs som patentkrav för det aktuella patentet skilde sig väsentligt från vad som förut var känt genom bl.a. den schweiziska skriften och att det med hänsyn till den bedömningen saknade betydelse om åberopad prioritet var tillräcklig eller inte.

Thermisol överklagade PRV:s beslut hos Patentbesvärsrätten, som i dom den 29 november 1999 inte biföll överklagandet utan upprätthöll, med undanröjande av det överklagade beslutet, patentet med ett nytt patentkrav och en ny beskrivning med ritningsfigur inkomna under rättegången. Frågan om prioritet togs såvitt framgår av handlingarna inte upp särskilt vid Patentbesvärsrättens prövning.

Thermisol överklagade och yrkade att få ta del av den prioritetsgrundande ansökningen och anförde i denna del bl.a. följande. Förevarande patentansökan har getts prioritet från den 2 juni 1986. Eftersom den beviljade prioriteten sätter en tidsgräns för relevanta invändningar mot patentet måste den kunna kontrolleras av tredje part, speciellt en invändare. Thermisol har som invändare rätt att få ta del av den prioritetsgrundande ansökningen, eftersom relevansen av ett av Thermisol åberopat dokument i ärendet är direkt avhängig prioriteten. Thermisol har inte fått ta del av den prioritetsgrundande ansökningen med hänvisning till att denna inte är offentlig utan har fått nöja sig med att PRV förklarat att prioriteten är i sin ordning. Efter invändningsförfarandet i PRV har vidare patentet ändrats så att dess skyddsomfång utvidgats.

Sundolitt AB ansåg att Thermisol inte hade rätt enligt lag att ta del av den prioritetsgrundande ansökningen.

Regeringsrätten meddelade prövningstillstånd såvitt gällde frågan om PRV bort låta Thermisol ta del av tidigare patentansökan från vilken prioritet skulle gälla samt angav att frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt skulle komma att prövas vid ett senare tillfälle.

Regeringsrätten (Lavin, Eliason, Wennerström, Ersson, Dexe) fattade i protokoll den 3 september 2003 följande beslut: En myndighet skall enligt 15 § förvaltningslagen (1986:223), FL, anteckna de uppgifter som den får på något annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Enligt 16 § FL har en sökande, klagande eller annan part rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, dock med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100). Vidare gäller enligt 17 § FL bl.a. att ett ärende som avser myndighetsutövning inte får avgöras utan att den som är part underrättats om uppgift som tillförts ärendet och fått yttra sig över uppgiften såvida uppgiften inte saknat betydelse för ärendets utgång. I huvudsak motsvarande reglering finns för förvaltningsprocessens del i 10 och 18 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291).

I 22 § första stycket patentlagen föreskrivs att handlingarna i ärendet skall hållas tillgängliga för var och en från och med den dag då patentet meddelades. I fråga om en patentansökan som avskrivits eller avslagits följer av 22 § andra stycket andra meningen samma lag att huvudregeln är att handlingarna inte hålls tillgängliga. Dessa bestämmelser i patentlagen kompletterar 8 kap. 13 § sekretesslagen, där det i första stycket anges att sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om annat inte följer av gällande lagstiftning om patent.

Det är en grundläggande princip inom förvaltningsrätten att en klagande eller annan part i ett ärende får ta del av alla uppgifter som läggs till grund för ett beslut som rör honom. Undantag från denna grundregel får i princip endast göras om det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att en sekretessbelagd uppgift inte röjs (14 kap. 5 § sekretesslagen).

En parts rätt att få ta del av uppgifter anknyter i FL till begreppet ärende. Även bestämmelserna i 22 § patentlagen hänför sig till detta begrepp.

Den av Thermisol efterfrågade handlingen ansågs av PRV uppenbarligen kunna vara av betydelse för avgörandet i det nu aktuella patentärendet, eftersom PRV som framgår av tjänsteanteckningen den 27 maj 1998 fann anledning att ta ställning till Sundolitt AB:s begäran om prioritet och därför behövde ta närmare del av handlingen. Härigenom måste uppgifter i handlingen anses ha tillförts det senare patentärendet, oavsett att PRV inte - genom att ta en kopia av handlingen eller på något annat konkret sätt - dokumenterade de enskilda uppgifterna utan begränsade sig till att anteckna vad som kan sägas vara resultatet av den bedömning som PRV gjorde på grundval av uppgifterna. De för PRV:s ställningstagande relevanta uppgifterna i handlingen skall således anses ingå i det nu aktuella ärendet, oavsett vilken betydelse uppgifterna kom att få för ärendets utgång.

Bestämmelsen i 22 § första stycket patentlagen om att handlingarna i ett ärende där patent meddelats skall hållas tillgängliga leder därmed till att den prioritetsgrundande ansökningen är offentlig i den del den haft betydelse för PRV:s ställningstagande i prioritetsfrågan.

På grund av det anförda finner Regeringsrätten att Thermisol äger rätt att ta del av den prioritetsgrundande ansökningen i nu nämnd omfattning. Thermisols anmärkning i Regeringsrätten att man inte fått del av den aktuella handlingen tar sikte på handläggningen i PRV. I sitt slutliga beslut i ärendet anförde emellertid PRV att det saknade betydelse om den åberopade prioriteten var tillräcklig eller inte. Till grund för denna inställning låg PRV:s bedömning att Thermisols invändning i denna del hänförde sig till en patentskrift som behandlade en uppfinning som väsentligt skilde sig från den som avsågs i den nya ansökningen. Det skulle därför kunna hävdas att det förhållandet att Thermisol inte fick del av den prioritetsgrundande ansökningen inte kan ha påverkat utgången i ärendet hos PRV. I processen i Patentbesvärsrätten berördes inte frågan om prioritet, och det skulle kunna antas att inte heller utgången där påverkats av att handlingen inte tillhandahållits.

Regeringsrätten finner emellertid att det inte kan uteslutas att uppgifterna i den prioritetsgrundande ansökningen var och fortfarande är av betydelse för Thermisol vid dess utformning av talan i målet. Enligt Regeringsrättens mening finns det dock inte för närvarande skäl att återförvisa målet till Patentbesvärsrätten eller PRV för ny behandling. I stället bör tillses att Thermisol nu får del av den efterfrågade handlingen och med hänsyn härtill får tillfälle att komplettera sin talan inför prövningen av frågan om prövningstillstånd skall lämnas i målet i övrigt.

Regeringsrätten beslutar att Thermisol skall få del av den prioritetsgrundande ansökningen i den del den haft betydelse för PRV:s ställningstagande i prioritetsfrågan.

Föredraget 2003-09-03, föredragande Bergquist, målnummer 609-2000