RÅ 2004 not 139

Beskattningsfrågor med anledning av utjämning av rösträttsskillnaden mellan A- och B- aktier (förhandsbesked)

Not 139. Överklagande av Skatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav Y stiftelse bl.a. följande. Skatterättsnämnden har den 29 april 2003 meddelat ett förhandsbesked (dnr 25-03/D) på ansökan av bl.a. stiftelsen. Förhandsbeskedet tar sikte på de skattemässiga konsekvenserna av en sådan ändring av X AB:s bolagsordning som innebar att rösträttsskillnaden mellan bolagets A- och B-aktier utjämnas och av att kompensation i form av teckningsoptioner utges till ägarna av A-aktier för den reducerade relativa röststyrkan. Enligt förhandsbeskedet medför inte ändringen av bolagsordningen att aktier av det ena eller andra slaget skall anses avyttrade. Kompensationen till ägarna av A-aktier föranleder ingen annan bedömning. Stiftelsen skall, enligt förhandsbeskedet, inte ta upp värdet av tilldelade teckningsoptioner till beskattning. Regeringsrätten har genom dom den 17 september 2003 (RÅ 2003 ref. 75) fastställt förhandsbeskedet i dessa delar. - Det har till följd av tillkommande överväganden visat sig inte möjligt att finna erforderligt stöd för den tidigare modellen med en kompensation i form av teckningsoptioner. Ett nytt förslag har därför tagits fram. Det nya förslaget bygger på att ägare av A-aktie ges tillfälle att i viss omfattning omvandla B-aktie till A-aktie. - Det nya förslaget bygger - liksom det tidigare - på att rösträttsskillnaden mellan aktieslagen minskas så att en aktie av serie A får ett röstvärde som motsvarar endast tio gånger röstvärdet av en aktie av serie B (idag har aktier av serie A ett röstvärde som motsvarar 1 000 gånger röstvärdet av en aktie av serie B). Detta åstadkommes genom en ändring av bolagsordningen på det sättet att röstvärdet på en aktie av serie B höjs från 1/1 000 till 1/10 röst. I den tidigare ansökningen om förhandsbesked angavs att röstvärdet på en aktie av serie A skulle sänkas från en (1) röst till 1/100 röst. - I bolagsordningen tas enligt det nya förslaget in bestämmelser om att aktieägare som innehar en av bolaget utgiven, av bolagsstämman beslutad, omvandlingsrätt skall äga rätt att omvandla en B-aktie till en A-aktie. - Bolagsstämman skall enligt det nya förslaget besluta att varje A-aktie erhåller en omvandlingsrätt, dvs. en rätt att omvandla en B-aktie till en A-aktie. - Omvandlingsrätterna skall vara fritt överlåtbara och ha en löptid på cirka tre månader. De avses bli föremål för marknadsnotering. - Alecta, AMF Pension, Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Nordeas fonder i Sverige och Luxemburg, Robur fonder, SEB Trygg Liv, SEB Fonder, Handelsbanken fonder, Handelsbanken Liv och SPP-fonder kommer att lämna ett kontant erbjudande om förvärv av omvandlingsrätter för SEK 1,10 styck. Skandia Liv, stor ägare av både A- och B-aktier, kommer inte att delta i erbjudandet, vare sig som köpare eller säljare av omvandlingsrätter. Såvitt avser Industrivärden, Investor och Y stiftelse, Pensionskassa samt Personalstiftelse omfattar erbjudandet högst 25 procent av de omvandlingsrätter som var och en av dessa tilldelats. - Stiftelsen innehar både A- och B-aktier i X AB. Stiftelsen är skattskyldig för all inkomst. - Liksom med det tidigare förslaget uppkommer frågan om en ändring av X AB:s bolagsordning, som innebär att rösträttsskillnaden mellan bolagets A- och B-aktier minskar, medför att aktier av det ena eller andra slaget skall anses avyttrade. Om avyttring anses ha skett kan stiftelsen komma att beskattas för kapitalvinst (aktierna i X AB utgör inte näringsbetingade andelar hos stiftelsen). Frågan har egentligen besvarats i det tidigare ärendet. Med hänsyn till de delvis nya förutsättningarna och de betydande belopp som det handlar om samt att korrekt information skall kunna lämnas till marknaden bör likväl saken bekräftas genom ett nytt förhandsbesked. - Stiftelsen kommer med det nya förslaget på grund av sitt innehav av A-aktier att erhålla omvandlingsrätter. Stiftelsen kan komma att avyttra sådana omvandlingsrätter på marknaden eller att utnyttja dem för omvandling av innehavda eller förvärvade B-aktier till A-aktier. Detta aktualiserar frågan om värdet av en omvandlingsrätt som erhålles på grund av innehav av en A-aktie skall tas upp till beskattning. En annan fråga är hur en separat avyttring av en sådan omvandlingsrätt skall behandlas. Hur skall t.ex. anskaffningsutgiften för omvandlingsrätten beräknas? Får den s.k. schablonregeln tillämpas? En ytterligare fråga som har betydelse för stiftelsen vid tillämpning av kvittningsreglerna i 48 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är om bestämmelserna om delägarrätter skall tillämpas på omvandlingsrätter. - En fråga av central betydelse slutligen är om en omvandling av B-aktie till A-aktie som sker med stöd av en omvandlingsrätt (denna kan ha erhållits på grund av innehav av A-aktier eller vara förvärvad på marknaden) utgör en avyttring av B-aktien. - Stiftelsen anhöll om förhandsbesked i följande frågor. -Fråga1. Medför en ändring av X AB:s bolagsordning som innebär att rösträttsskillnaden mellan bolagets A- och B-aktier minskar att aktier av det ena eller andra slaget skall anses avyttrade? Har det vid denna bedömning någon betydelse om röstvärdet av en A-aktie sänks från en (1) röst till 1/100 röst eller om röstvärdet av en B-aktie höjs från 1/1 000 röst till 1/10 röst. - Fråga2. Skall värdet av en omvandlingsrätt som erhålles på grund av innehav av en A-aktie tas upp till beskattning? - Fråga3. Hur behandlas en separat avyttring av en omvandlingsrätt som erhållits på grund av innehav av en A-aktie? Hur skall anskaffningsutgiften för en sådan omvandlingsrätt beräknas? Får schablonregeln i 48 kap. 15 § IL tillämpas? - Fråga 4. Skall bestämmelserna om "delägarrätter" tillämpas på en omvandlingsrätt? - Fråga 5. Utgör en omvandling av B-aktie till A-aktie en avyttring? - Fråga 6. Om omvandling skett med utnyttjande av en omvandlingsrätt som köpts i marknaden: Får anskaffningsutgiften för omvandlingsrätten räknas in i omkostnadsbeloppet för erhållen A-aktie? - Skatterättsnämnden (2004-05-14, André, ordf., Wingren, Björkman, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Tollertz): Förhandsbesked. Frågorna 1 och 5. Ändringen i X AB:s bolagsordning medför inte att vare sig A- eller B-aktier skall anses avyttrade. En omvandling av en B-aktie till en A-aktie utgör inte heller någon avyttring. - Fråga 2. Värdet av tilldelade omvandlingsrätter skall inte tas upp som intäkt. - Frågorna 3, 4 och 6. Bestämmelserna om delägarrätter skall tillämpas på omvandlingsrätterna. Tilldelade omvandlingsrätter skall anses anskaffade för ett belopp som svarar mot så stor del av A-aktiernas omkostnadsbelopp beräknat omedelbart före utfärdandet av omvandlingsrätterna som marknadsvärdet av omvandlingsrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet. Schablonmetoden i 48 kap. 15 § andra stycket IL är tillämplig. - Motivering. Ett tidigare framtaget förslag om att utjämna rösträttsskillnaderna i X AB har avgjorts av Regeringsrätten genom ett överklagat förhandsbesked (RÅ 2003 ref. 75). Förslaget var att ändra bolagsordningen så att A-aktiernas röstvärde skulle sänkas från en röst till 1/100 röst. Ägarna till A-aktierna skulle kompenseras genom att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner. Regeringsrätten delade Skatterättsnämndens bedömning att ändringen av rösträttsskillnaden mellan A- och B-aktier inte innebar att aktier av det ena eller andra slaget skulle anses avyttrade och inte heller att sökanden skulle ta upp värdet av tilldelade teckningsoptioner till beskattning (vilka skulle anses anskaffade för 0 kr). - Eftersom förslaget inte kunde genomföras har ett nytt förslag till ändring i bolagsordningen tagits fram. Det innebär att utjämningen skall ske genom att rösträttsvärdet på B-aktierna höjs från 1/1 000 röst till 1/10. Vidare skall aktieägare som innehar en av bolaget utgiven, av bolagsstämman beslutad, omvandlingsrätt kunna omvandla en B-aktie till en A-aktie utan kostnad. Bolagsstämman skall besluta att en omvandlingsrätt skall utges för varje A-aktie. Omvandlingsrätterna, som skall vara fritt överlåtbara och ha en löptid på cirka tre månader, avses bli föremål för marknadsnotering. Sökanden frågar om ändringen av bolagsordningen, och omvandlingen av B-aktier till A-aktier innebär en avyttring (frågorna 1 och 5), om tilldelningen av en omvandlingsrätt leder till beskattning (fråga 2) och vilken karaktär omvandlingsrätten har och hur den skall behandlas vid avyttring och förvärv (frågorna 3, 4 och 6). - Nämnden gör följande bedömning. - Frågorna 1 och 5. Ändringen av bolagsordningen innebär inte att vare sig A- eller B-aktier skall anses avyttrade. Svaret följer av praxis. Av praxis får även anses följa att inte heller ett utnyttjande av möjligheten att omvandla en B-aktie till en A-aktie innebär en avyttring. - Fråga 2. Det redovisade förfarandet kommer enligt nämndens uppfattning inte att leda till någon förmögenhetsöverföring från bolaget till A-aktieägarna. Någon utdelningsbeskattning på grund av tilldelningen av omvandlingsrätter skall därför inte komma ifråga. - Frågorna 3, 4 och 6. En omvandlingsrätt ger innehavaren en möjlighet att omvandla en B-aktie till en A-aktie. Det ligger enligt nämndens uppfattning närmast till hands att anse att tillgången har ett verkningssätt som en option. Enligt 48 kap. 2 § andra stycket sista ledet IL skall därmed bestämmelserna om delägarrätter tillämpas på omvandlingsrätterna, vilket i sin tur innebär att kapitlets bestämmelser om avyttring av delägarrätter i övrigt blir tillämpliga. Av svaret på fråga 2 följer att anskaffningsutgiften för omvandlingsrätter skall beräknas genom en fördelning av A-aktiernas beräknade omkostnadsbelopp vid tidpunkten för utfärdandet av omvandlingsrätterna på aktierna och omvandlingsrätterna med utgångspunkt i tillgångarnas marknadsvärden (jfr RÅ 1997 ref. 43 II). - Avvisning. Fråga 1 avvisas såvitt avser det nu inte aktuella förfarandet att förändra röstvärdet på A-aktier. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet såvitt avsåg fråga 1 och 5 samt besvara övriga frågor på följande sätt. - Fråga 2: Sökanden skall ta upp marknadsvärdet av en erhållen omvandlingsrätt till beskattning som utdelning. - Fråga 3: En avyttring av en omvandlingsrätt skall kapitalvinstbeskattas. Det värde som beskattats enligt svaret på fråga 2 utgör anskaffningsutgift. För det fall att Regeringsrätten inte ändrade svaret på fråga 2 yrkade verket att förhandsbeskedet fastställs i denna del. - Fråga 4: En omvandlingsrätt är en sådan delägarrätt som avses i 48 kap. 2 § andra stycket sista ledet IL. - Fråga 6: Kostnaden för en utnyttjad omvandlingsrätt får dras av som en förbättringskostnad vid avyttring av den aktie som omvandlats från en B-aktie till en A-aktie. - Stiftelsen hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (2004-07-01, Eliason, Hulgaard, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden beträffande frågorna 1, 2, 4 och 5 samt beträffande fråga 3 utom såvitt avser tillämpligheten av schablonregeln i 48 kap. 15 § IL. Enligt Regeringsrättens mening företer den i målet aktuella omvandlingsrätten sådana likheter med en option att den i förevarande sammanhang bör behandlas som en sådan. Härav följer att schablonregeln inte får tillämpas vid beräkning av kapitalvinst. - Skatterättsnämnden har inte uttryckligen besvarat fråga 6 som förutsätter ett ställningstagande till huruvida omvandlingsrätten skall anses avyttrad när den utnyttjas. Någon fråga i sistnämnda hänseende har inte ställts till nämnden. Men hänsyn till Regeringsrättens ståndpunkt i det föregående följer emellertid svaret på fråga 6 direkt av 44 kap. 10 § IL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked i denna del, att schablonregeln i 48 kap. 15 § IL inte får tillämpas vid avyttring av en omvandlingsrätt och fastställer förhandsbeskedet i övriga delar. (fd I 2004-06-23, Heinefors)

*REGI

*INST