RÅ 2004 not 168

I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial ansågs den för forskningsprojektet ansvarige inte ha rätt att ansöka om resning

Not 168. Ansökan om resning av C.G. i mål om utlämnande av allmänna handlingar. - Kammarrätten i Göteborg förordnade i domar den 6 februari 2003 att L.E. och E.K. skulle få ta del av vissa handlingar i forskningsmaterial vid Göteborgs universitet och att universitetet skulle fastställa de förbehåll till skydd för enskildas intressen som därvid skulle gälla enligt 7 kap. 1, 4, 9, och 13 §§ sekretesslagen (1980:100). C.G. - ansvarig för forskningsmaterialet - ansökte om resning i kammarrättens mål men ansökningarna avvisades av Regeringsrätten i beslut den 4 april 2003 (RÅ 2003 ref. 18 II). Sedan först universitetet och därefter kammarrätten i domar den 11 augusti 2003 tagit ställning till frågan om vilka förbehåll som skulle gälla ansökte C.G. om resning i de mål som kammarrätten avgjort genom dessa domar. Regeringsrätten avvisade resningsansökningarna i beslut den 5 november 2003 (RÅ 2003 not. 180). Universitetet fattade den 2 februari 2004 ett nytt beslut om förbehåll som skulle gälla vid utlämnande av handlingarna till L.E. och vägrade i beslut den 10 och 18 februari 2004 att lämna ut handlingarna med hänvisning till att L.E. inte uppfyllt det uppställda förbehållet. L.E. överklagade. I dom den 4 maj 2004 biföll kammarrätten överklagandet och upphävde universitetets beslut (mål nr 1148-04). - C.G. ansökte om resning i kammarrättens mål nr 1148-04. Han anförde att han löpte risk att på felaktiga grunder åtalas för att ha begått tjänstefel och att ärendet var just ett sådant "alldeles exceptionellt fall" som enligt Regeringsrättens uttalande i tidigare avvisningsbeslut medförde att han hade talerätt. -Regeringsrätten (2004-09-28, Billum, Almgren, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I de ovan nämnda målen om C.G:s tidigare resningsansökningar (se RÅ 2003 ref. 18 II) fann Regeringsrätten att han, även om han indirekt berördes av kammarrättens domar, inte hade något sådant av rättsordningen erkänt intresse i saken som gav honom rätt att ansöka om resning i målen. Hans talan avvisades därför. Något skäl att göra en annan bedömning beträffande den nu aktuella resningsansökningen föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar C.G:s resningsansökan. (fd II 2004-09-21, Nilsson) - (Anm. Samtidigt avvisades förnyade ansökningar av C.G. om resning i de mål som Kammarrätten i Göteborg avgjort den 6 februari och den 11 augusti 2003 avseende utlämnande av allmänna handlingar till L.E., Regeringsrättens mål nr 3435--3436-04.)

*REGI

*INST