RÅ 2004 not 202

Bygglov för mobiltelemast och teknikbodar (avslag)

Not 202. Ansökan av G.B. och B.J. om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov. -Byggnadsnämnden i Falkenbergs kommun (2003-01-23)beviljade 3G Infrastructure Services AB bygglov för uppförande av mobiltelemast och två teknikbodar inom fastigheten Långaveka 1:30; fastigheten omfattades inte av detaljplan eller utomplansbestämmelser. - Bl.a. G.B. och B.J. överklagade beslutet. - Länsstyrelsen i Hallands län(2003-04-29) avslog överklagandena; länsstyrelsen hade dessförinnan godkänt den planerade anläggningen vid prövning enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. - Bl.a. G.B. och B.J. överklagade. - Kammarrätten i Göteborg överlämnade genom beslut den 8 juli 2003 med eget yttrande ärendet till regeringen. Kammarrätten anförde att det inte visats föreligga hinder för bygglov enligt 3 kap.plan- och bygglagen (1987:10), PBL. - Regeringen (Miljödepartementet, 2004-01-22)avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut följande. Regeringen har att i ärendet pröva om bygglov kan lämnas enligt bestämmelserna i 8 kap. PBL i enlighet med den ansökan om bygglov som föreligger i ärendet. - Bestämmelserna i 3 kap. PBL kan, bl.a. med hänsyn till vad kammarrätten anfört, inte anses utgöra något hinder mot det lämnade bygglovet. Vad de klagande anfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra underinstansernas beslut. Överklagandet bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde G.B. och B.J. bl.a. följande. Mastens verkliga placering är felaktig i förhållande till de uppgifter som låg till grund för ansökan om bygglov. Avvikelsen är så stor att den inte kan tolereras. Mastens längd är 42 m och den är enligt uppmätning uppförd 30 m från deras tomtgräns. Avvikelsen från bygglovet kan inte anses riktig och de förutsättningar som redovisats har varit felaktiga. Regeringsbeslutet tar inte hänsyn till dessa fakta. Deras säkerhet på den egna tomtmarken är satt ur spel genom mastens felaktiga placering. - Regeringsrätten (2004-11-16, Nordborg, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om bygglov eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt sökandena angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2004-10-19, I. Larsson)

*REGI

*INST