RÅ 2004 not 226

Negativt förhandsbesked om nybyggnad av fäbodstuga (avslag)

Not 226. Ansökan av E.B. ang. rättsprövning av ett beslut om förhandsbesked. -Byggnadsnämnden i Mora kommun (2000-10-16, § 232) beslutade att bygglov kunde påräknas på fastigheten Ryfsäl 12:1 och att bygglov inte kunde påräknas på de f.d. fastigheterna som angivits i ansökan då åtgärderna fick anses strida mot kraven i 2 kap.plan- och bygglagen (1987:10), PBL, samt bestämmelserna i miljöbalken om strandskydd. - E.B., såsom sökande av förhandsbesked för nybyggnad av en 15 m² fäbodstuga på fastigheterna Kumbelnäs 20:6 och 65:1, överklagade beslutet hos Länsstyrelsen och yrkade beslutet skulle undanröjas och att ansökan skulle bifallas. Som skäl härför anförde han sammanfattningsvis följande. Byggnadsnämndens påstående att hela Kumbelnäs 20:6 ingår i Ryfsäl 6:1 är felaktigt. Ryfsäl 12:1 har ännu inte vunnit laga kraft eftersom de felaktiga gränsdragningarna och beslutet är överklagat. Det är endast en mindre del av nordöstra hörnet av Kumbelnäs 65:1 som ligger inom strandskyddat område. Regeringsrätten har i mål 2640-1994 i en dom meddelad den 3 maj 1996 slagit fast att strandskyddsbestämmelserna inte hindrar att bygglov medges för ett fritidshus på någon plats inom fastigheten Kumbelnäs 65:1. Byggnadsnämnden medgav den 19 december 1996 dispens från strandskyddet och lämnade positivt förhandsbesked. Det skall alltså gå att bygga ett fritidshus på nordöstra delen av Kumbelnäs 65:1. E.B. anmälde vidare jäv mot S.C. - Länsstyrelsen i Dalarnas län (2001-08-10) avslog överklagandet med följande motivering. Länsstyrelsen finner inte några hinder föreligga för S.C. att besluta i ärendet. Er invändning om jäv ogillas därför. - Efter kontroll med lantmäterimyndigheten konstaterar Länsstyrelsen att de i ansökan betecknade fastigheterna Kumbelnäs 20:6 och 65:1 inte längre existerar samt att förrättningarna avseende Ryfsäl 6:1 samt 12:1 vunnit laga kraft. Vidare kan av handlingarna i ärendet utläsas att den såsom Kumbelnäs 20:6 tidigare betecknade fastigheten idag motsvaras av ett område ungefärligen utgörande den norra hälften av Ryfsäl 6:1 och att den såsom Kumbelnäs 65:1 tidigare betecknade fastigheten idag motsvaras av en mittdel av Ryfsäl 12:1 samt en därtill sammanhängande del av Ryfsäl s:l. - I det av Er åberopade beslutet från byggnadsnämnden den 19 december 1996 meddelades positivt förhandsbesked För en tomtplats bestående av delar av f d Kumbelnäs 16:7, 58:1 och 65:1. Denna tomtplats motsvaras idag av fastigheten Ryfsäl 12:1. Länsstyrelsen konstaterar att den nord-östra delen av f.d. Kumbelnäs 65:1 ingår i Ryfsäl 12:1, på vilken fastighet Ni meddelats positivt förhandsbesked genom det överklagade beslutet. Beslutet i denna del måste således anses överensstämma med Ert yrkande. Det negativa förhandsbeskedet vad avser den f d fastigheten Kumbelnäs 20:6 överensstämmer med utslag från regeringen och hovrätten, som byggnadsnämnden utförligt redogjort för. Regeringsrätten har vid rättsprövning i dom meddelad den 28 mars 2000 i mål nr 5350-1998 funnit att regeringens beslut vad gäller strandskyddsdispens för f d fastigheten Kumbelnäs 20:6 skall stå fast. Överklagandet skall därför avslås. - E.B. överklagade länsstyrelsens beslut. Han hänvisade till sina tidigare skrivelser i ärendet och anförde bl.a. Länsstyrelsens påstående att den nordöstra delen av f.d. Kumbelnäs 65:1 ingår i Ryfsäl 12:1 är fel då det saknas mer än 300 kvadratmeter. Utstakningen är olaglig eftersom den inte följer domstolarnas fastslagna gränsdragningar. Regeringsrätten har i dom meddelat att bygglov kan medges inom hela den f.d. fastigheten Kumbelnäs 65:1. Delen med den gamla grunden finns kvar. Det finns gott om utrymme att bygga en liten fäbodstuga på. Eftersom andra i fäboden fått sina tomter utökade inom samfälligheten kan inte han särbehandlas. - Regeringen (2003-10-09, Miljödepartementet) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut följande. Regeringen har i ärendet att pröva byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för uppförande av fritidshus. Frågan om fastigheternas närmare gränser är inte föremål för prövning i detta ärende. Regeringen finner att vad E.B. anfört inte utgör skäl att ändra det överklagade beslutet. Överklagandet bör därför avslås. - E.B. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas samt att ärendet skulle återförvisas till länsstyrelsen för ny handläggning. Efter en inledande beskrivning av den tilltänkta byggnadens placering och områdena kring den anförde E.B. bl.a. följande. En tillämpning av proportionalitetsprincipen måste leda till bifall till hans talan. Vad han åberopat utgör särskilda skäl för att erhålla dispens från strandskyddsbestämmelserna. Regeringens beslut strider mot Europakonventionens bestämmelser om skydd för den enskilda äganderätten. Regeringen har också felaktigt godtagit länsstyrelsens påstående att hela Kumbelnäs 65:1 ingår i Ryfsäl 12:1. - Regeringsrätten (2004-12-15, Nordborg, Sandström, Ersson, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar prövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Av 8 kap. 34 § PBL framgår att byggnadsnämnden på ansökan skall ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. En åtgärd som kräver bygglov är enligt 8 kap. 1 § PBL uppförande av en byggnad. - I 8 kap. 12 § PBL anges vilka förutsättningar som krävs för att bifalla ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan. Av intresse här är främst att åtgärden för att lov skall bifallas skall uppfylla kraven i 2 kap. PBL. I det kapitlet behandlas sådana allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse. Av 2 kap. 1 och 2 §§ framgår bl.a. att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade och att planläggning skall främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten. - I 2 kap. 1 § andra stycket PBL hänvisas till att bestämmelserna i 3 och 4 kap.miljöbalken, som rör frågor om hushållning med mark och vatten, skall tillämpas i bl.a. ärenden om bygglov och förhandsbesked. Däremot finns i PBL inte någon hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap.miljöbalken. - Den sökta åtgärdens överensstämmelse med strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken prövas i annan ordning än den som är aktuell i nu förevarande fall, dvs. åtgärdens förenlighet med bestämmelserna i PBL. Prövningen i förevarande mål innefattar inte heller frågan om fastigheternas närmare gränser, varför regeringen förfarit riktigt som inte behandlat den frågan. - De i målet tillämpliga bestämmelserna i PBL är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som följer av ifrågavarande bestämmelser i PBL eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som Erik Bengtsson angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2004-11-24, Bäckström)

*REGI

*INST