RÅ 2004 not 231

Förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus (avslag) / Beslut om förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus (rättsprövning, avslag)

Not 231. Ansökan av T.H. av rättsprövning av ett beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. - Regeringen gav genom beslut den 15 augusti 1991 Luftfartsverket tillstånd enligt lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., NRL, att utvidga verksamheten vid Stockholm-Arlanda flygplats med en tredje rullbana. I sitt lokaliseringstillstånd föreskrev regeringen särskilda villkor som syftade till att skydda närbelägna tätorter. Enligt dessa villkor skulle flygverksamheten på flygplatsen bedrivas så att områden bortanför en i respektive villkor bestämd geografisk linje endast fick beröras av ekvivalent flygbuller som var lägre än FBN 55 db(A), de s.k. NRL- linjerna. -Byggnadsnämnden i Uppsala kommun (2002-05-30) meddelade som förhandsbesked att nämnden ställde sig positiv till en bygglovsprövning för nybyggnad av enbostadshus på fastigheterna Skottsila 2:11 och 2:12, belägna i nära anslutning till Stockholm-Arlanda flygplats; nämnden gjorde bedömningen att tomterna skulle kunna bebyggas även om det skedde en utvidgning av riksintresset Stockholm-Arlanda flygplats. - Luftfartsverket överklagade beslutet. Verket åberopade bl.a. att ny bostadsbebyggelse inom området stred mot det riksintresse som Stockholm-Arlanda flygplats representerade och att fastigheterna låg i ett för flygverksamheten mycket känsligt område mellan NRL-linjerna till skydd för Knivsta respektive Märsta tätorter, där möjligheterna att upprätthålla en omfattande trafik måste säkerställas för all överblickbar framtid. - Länsstyrelsen i Uppsala län (2002-11-01) biföll överklagandet och upphävde det överklagade beslutet med hänvisning till att den avsedda bebyggelsen skulle innebära att riksintresset Stockholm-Arlanda flygplats inte skulle tillgodoses. - T.H. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Miljödepartementet, 2003-11-06) avslog överklagandet med följande motivering: - - - Av ansökan berörd mark är belägen på mindre avstånd än 17 km från banände och inom de flygvägar som fastställts vid miljöskyddsprövningen inför ianspråktagande av tredje banan på Arlanda flygplats. Marken beräknas därmed bli utsatt för bullernivåer som, vad gäller maximalnivå utomhus, överskrider vad som bör godtas vid nybyggnad av bostäder. Med hänsyn till beräknade bullernivåer och till bebyggelseförhållandena i området finner regeringen att den utbyggnad ansökan avser innebär att föreliggande riksintresse inte tillgodoses. T.H. har inte anfört något som utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - I ansökningen om rättsprövning anförde T.H. bl.a. följande. Det bör vara Luftfartsverket som har bevisbördan rörande fastigheternas placering i förhållande till de s.k. NRL-linjerna. Genom miljödomstolens deldom i januari 2003 ändrades flyglinjerna så att avståndet till fastigheterna Skottsila 2:11 och 2:12 ökade med ca 2000 m i förhållande till tidigare gällande tillstånd. Det bör även beaktas att det rör sig om en jordbruksbygd med åkrar och skog. Det är endast dessa tomter i området som är avstyckade och kan bebyggas. - Regeringsrätten höll muntlig förhandling i målet. Vid denna anförde företrädare för Luftfartsverket bl.a. att riksintresset avser att långsiktigt säkerställa flygplatsens drift och utveckling inom ett betydligt större influensområde än vad som i dag är aktuellt vid användandet av tre rullbanor. - Regeringsrätten (2004-12-20, Lavin, Eliason, Wennerström, Almgren, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Målet i sak gäller frågan om förhandsbesked för bygglov på fastigheter belägna i nära anslutning till Stockholm-Arlanda flygplats. - Enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, skall byggnadsnämnden ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Av 8 kap. 12 § PBL framgår att det för bygglov förutsätts att kraven i 2 kap. PBL är uppfyllda. I ärenden om förhandsbesked skall vidare enligt 2 kap. 1 § andra stycket PBL bl.a. bestämmelserna i 3 kap.miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken skall bl.a. områden som är av riksintresse för kommunikationsanläggningar skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av anläggningarna. - Regeringen har i sitt nu klandrade beslut funnit att de byggnader som T.H:s ansökan om förhandsbesked för bygglov avser innebär att föreliggande riksintresse inte kan tillgodoses. Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i ärenden om förhandsbesked enligt PBL eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2004-12-01, I Larsson)

*REGI

*INST