RÅ 2004 not 232

Påstående om domvilla skulle prövas inom ramen för resningsförfarandet / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett ärende som avgjorts av hyresnämnd

Not 232. Ansökan av AB Robert Ditzinger om resning. - Hyresnämnden i Stockholm beslutade den 12 oktober 2004 att lämna AB Robert Ditzingers ansökan om uppskov med avflyttning från lokal utan bifall. -AB Robert Ditzinger anförde klagan över domvilla och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja hyresnämndens beslut och återförvisa målet till nämnden för erforderlig handläggning. -Regeringsrätten (2004-12-20, Lavin, Wennerström, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Institutet klagan över domvilla har inte någon tillämpning för Regeringsrättens vidkommande. Omständigheter, som enligt 59 kap. 1 § rättegångsbalken kan föranleda undanröjande av en dom på grund av domvilla, kan emellertid i Regeringsrätten vinna beaktande vid prövning av en ansökan om resning. - Enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall resning i avgjort ärende beviljas av Regeringsrätten eller, i den mån det föreskrivs i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. En hyresnämnds beslut enligt 12 kap. 59 § jordabalken får enligt 70 § andra stycket samma kapitel inte överklagas. Fråga är således om ett ärende för vilket förvaltningsmyndighet är högsta instans. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Med hänsyn härtill är Regeringsrätten inte behörig att ta upp ansökningen till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm. (fd II 2004-12-14, Schéle Fors)

*REGI

*INST