RÅ 2004 not 5

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Ersättning skulle beräknas med utgångspunkt i starta-eget-bidrag eller i tidigare anställningsinkomster (ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om arbetslöshetsersättning skulle beviljas med utgångspunkt i starta-eget- bidrag eller i tidigare anställningsinkomster (ändringsskäl)

Not 5. Överklagande av A.W. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetslöshetsförsäkring. - A.W. erhöll under en del av hösten 1996 arbetslöshetsersättning som beräknades med utgångspunkt i hennes tidigare anställningsinkomster. Hon uppbar därefter, med början den 14 oktober 1996, under närmare tolv månader statligt utbildningsbidrag med anledning av att hon deltog i en yrkesinriktad rehabilitering. Därpå erhöll hon under ytterligare en period om närmare tolv månader bidrag för start av näringsverksamhet (s.k. starta-eget-bidrag) rörande ett företag som registrerades i november 1997 och som hon lämnade i september 1998. Den 12 oktober 1998 ansökte A.W. på nytt om arbetslöshetsersättning. - Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa fastställde i beslut den 11 november 1998 hennes dagpenning utifrån starta-eget-bidraget, vilket medförde att dagpenningen blev lägre än den hon tidigare uppburit. Kassan fann i omprövningsbeslut den 26 februari 1999 inte skäl att ändra beslutet. - A.W. överklagade beslutet. -Länsrätten i Stockholms län (2000-05-19) avslog överklagandet. A.W. överklagade länsrättens dom och åberopade att hon lagt ned företagsverksamheten inom tolv månader från det att verksamheten startades varför dagpenningen borde beräknas på hennes tidigare anställningsinkomster. - . - Kammarrätten i Stockholm (beslut i protokoll 2001-02-08)meddelade inte prövningstillstånd. - A.W. åberopade i sitt överklagande till Regeringsrätten att Kammarrätten i Stockholm meddelat prövningstillstånd i ett likartat mål gällande hennes kompanjon i det företag som de tillsammans med andra personer startat och var verksamma i. - Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) ansåg med hänvisning till vad A.W. åberopat, att det fanns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Regeringsrätten (2003-12-10, Nordborg, Eliason, Ersson, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Målet gäller i sak frågan om ersättningen till A.W. skall beräknas med utgångspunkt i starta-eget-bidraget eller i de tidigare anställningsinkomsterna. - I 37 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, föreskrivs att, när underlaget för beräkningen av dagsförtjänsten för företagare bestäms, dagsförtjänsten skall bygga på den genomsnittliga inkomsten under de tre senaste åren före avvecklingsåret (första meningen). Om företagaren har lagt ned sin verksamhet inom tolv månader från det att företagaren startade den kan ersättningen baseras på företagarens tidigare anställning (andra meningen). - Enligt 31 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring får AMS meddela föreskrifter för verkställigheten av ALF och förordningen. AMS har med stöd av bemyndigandet utfärdat föreskrifter (AMSFS 1997:13). Enligt 66 § punkt 4 föreskrifterna får, för företagare som bedrivit verksamhet under kortare tid än tolv månader och som före tiden som företagare haft en varaktig anknytning till arbetsmarknaden som anställd, normalarbetstiden och normalinkomsten fastställas på grundval av anställningen. En förutsättning för detta är att företagaren var ersättningsberättigad vid den tidpunkt då han påbörjade verksamheten i företaget. Anställningen skall ligga inom en ramtid av tolv månader omedelbart före denna tidpunkt. - I målet är ostridigt att A.W. lade ned verksamheten som företagare inom tolv månader från det att den påbörjades. - Bestämmelsen i 37 § andra meningen ALF innehåller inte något krav på att det skall finnas ett tidsmässigt samband mellan den tidigare anställningen och starten av verksamheten i företaget för att anställningen skall kunna utgöra grund för beräkning av ersättningen. AMS har dock utfärdat föreskrifter med en sådan innebörd genom att ange att anställningen skall ligga inom en ramtid av tolv månader omedelbart före påbörjandet av verksamheten i företaget. Vad gäller ramtid kan då noteras att det av 17 § ALF framgår att en huvudregel vid bestämmande av ramtid är att tid då sökanden varit hindrad att arbeta på grund av deltagande i bl.a. arbetsmarknadsutbildning eller arbetsinriktad rehabilitering inte skall räknas. - Mot denna bakgrund och med hänsyn till att kammarrätten i det snarlika målet nr 5205-2000 meddelat prövningstillstånd och i sak bifallit den enskildes talan finner Regeringsrätten att kammarrätten borde ha meddelat A.W. tillstånd till prövning av hennes talan med stöd av bestämmelsen i 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) om att sådant tillstånd skall meddelas då anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar A.W. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av Länsrättens i Stockholms län dom den 19 maj 2000. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2003-12-10, Perttu)

*REGI

*INST