RÅ 2004 not 78

Skattetillägg skulle beräknas på skillnaden mellan utgående och ingående mervärdesskatt när en skattskyldig inte redovisat någon mervärdesskatt i sin självdeklaration men senare lämnat uppgifter som godtagits av skattemyndigheten

Not 78. Överklagande av Snaps Alandia AB ang. skattetillägg vid taxering 1998. -Skattemyndigheten i Stockholm (1998-11-30) påförde Snaps Alandia AB skattetillägg med 10 procent av utgående mervärdesskatt om 137 014 kr, dvs. med 13 701 kr. - Bolaget överklagade och yrkade att något skattetillägg inte skulle tas ut och i andra att skattetillägget skulle beräknas på skillnaden mellan utgående skatt (137 014 kr) och ingående skatt (102 678 kr), dvs. på 34 336 kr. - Länsrätten i Stockholms län (1999-05-27, ordförande Florén) biföll överklagandet med följande motivering: I skattemyndighetens register kan utläsas att bolaget skall redovisa mervärdesskatt i inkomstdeklarationen. Dessutom är bolaget enligt 14 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200) skyldigt att - om beskattningsunderlaget uppgår till högst en miljon kronor - redovisa skatten i sin särskilda självdeklaration. Bolaget har inte på ett fullständigt sätt fyllt i deklarationsblanketten. Mervärdesskatt har dock redovisats i räkenskapsschemat och denna uppgift i förening med övrig information torde vara tillräckligt för en korrekt taxering. Bolaget kan därför inte anses ha lämnat en sådan oriktig uppgift som motiverar skattetillägg. Vid detta förhållande skall överklagandet bifallas. - Skattemyndigheten överklagade och yrkade att dess beslut skulle fastställas. - Kammarrätten i Stockholm (2000-07-03, Jansson, Wahling Bexhed, Jaros Åberg, referent) biföll överklagandet och yttrade: Bolaget har inte i sin självdeklaration uppgett att det skall redovisa mervärdesskatt i självdeklarationen. Av räkenskapsschemat framgår visserligen att mervärdesskattefordran och mervärdesskatteskuld föreligger, men inte att de därmed skall redovisas i självdeklarationen. Det är inte heller givet att uppgifterna hänför sig till det aktuella räkenskapsåret. Kammarrätten finner att bolaget genom att underlåta att redovisa den utgående mervärdesskatten i självdeklarationen lämnat en sådan oriktig uppgift som gör att skattetillägg skall påföras. - I och med införandet av 5 kap. 2 a § taxeringslagen (1990:324), TL, är s.k. nettokvittning inte längre tillåten (se prop. 1991/92:43 s. 70 ff.). Frågan om skattetillägg avseende den utgående mervärdesskatten skall därför bedömas utan hänsyn till att bolaget dessutom underlåtit att redovisa ingående mervärdesskatt. - Någon grund för eftergift har inte visats föreligga i målet. - Sammanfattningsvis finner kammarrätten att skattemyndighetens överklagande skall bifallas. - Bolaget överklagade och yrkade i första hand att skattetillägget skulle undanröjas i sin helhet och i andra hand att underlaget för skattetillägget skulle bestämmas till 34 336 kr. - Skatteverket bestred bifall till förstahandsyrkandet men tillstyrkte bifall till andrahandsyrkandet. - Regeringsrätten (2004-04-13, Eliason, Hulgaard, Wennerström, Almgren, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 kap. 1 § första stycket TL, i den vid 1998 års taxering tillämpliga lydelsen, skulle skattetillägg tas ut om en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet hade lämnat en uppgift till ledning för taxeringen och uppgiften befanns oriktig. - Skatteverket (tidigare skattemyndigheten) skall enligt 3 kap. 1 § TL se till att ärendena blir tillräckligt utredda. - Enligt 5 kap. 2 a § TL, som gällde vid 1998 års taxering, skulle underlaget för skattetillägg bestämmas utan hänsyn till invändningar rörande annan fråga än den som föranlett tillägget. - I 5 kap. 6 § TL i tillämplig lydelse fanns bestämmelser om att den skattskyldige under vissa förutsättningar kunde befrias från den särskilda avgiften. - Av handlingarna i målet framgår följande. Bolaget redovisade inte någon utgående eller ingående mervärdesskatt i den särskilda självdeklarationen till ledning för 1998 års taxering. Däremot framgick av räkenskapsschemat att bolaget hade en mervärdesskattefordran och en mervärdesskatteskuld. På begäran av skattemyndigheten redovisade bolaget den utgående och den ingående mervärdesskatten. De av bolaget lämnade uppgifterna godtogs av skattemyndigheten. - Genom sin underlåtenhet att redovisa utgående och ingående mervärdesskatt i självdeklarationen har bolaget lämnat sådana oriktiga uppgifter som utgör grund för att påföra skattetillägg. Det förhållandet att räkenskapsschemat i deklarationen utvisat att bolaget haft en mervärdesskatteskuld medför inte att något sådant utredningsansvar som har betydelse för frågan om skattetillägg skall påföras kan anses ha uppkommit för skattemyndigheten. Inte heller föreligger skäl för befrielse från skattetillägget. - Vad härefter gäller frågan på vilket underlag skattetillägget skall beräknas fann Regeringsrätten i rättsfallet RÅ 2002 ref. 46 att det skulle beräknas på skillnaden mellan utgående och ingående mervärdesskatt när en skattskyldig inte redovisat någon mervärdesskatt i sin självdeklaration men senare lämnat uppgifter som godtagits av skattemyndigheten. - Regeringsrätten finner inte skäl till annan bedömning i nu aktuellt mål. Underlaget för skattetillägget skall därför utgöras av skillnaden mellan utgående och ingående mervärdesskatt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av kammarrättens dom, att underlaget för skattetillägg skall utgöras av skillnaden mellan den utgående och ingående mervärdesskatten. (fd I 2004-03-17, Hallbäck). (Anm. Samma dag avgjordes med samma utgång nio andra mål där omständigheterna var likartade.)

*REGI

*INST