RÅ 2004 not 90

Ansökan om resning som riktade sig mot Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av Regeringsrätten (avslag)

Not 90. Ansökan av S.V. om resning i mål rörande samordning mellan ålderspension och livränta. - Regeringsrätten beslutade den 24 september 2002 att inte meddela S.V. prövningstillstånd i mål rörande samordning mellan ålderspension och livränta (mål nr 4246-2002). - I en skrivelse som inkom till Regeringsrätten den 8 maj 2003 anförde S.V. besvär över Regeringsrättens beslut den 24 september 2002 att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 4246-2002. -Regeringsrätten (2004-05-19, Nordborg, Eliason, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar S.V:s skrivelse som en ansökan om resning i mål om samordning mellan ålderspension och livränta. - Med hänsyn till hur S.V. utformat sin ansökan om resning får han anses särskilt angripa Regeringsrättens beslut den 24 september 2002 att inte meddela prövningstillstånd. Vid detta förhållande får det anses ankomma på Regeringsrätten att pröva ansökningen (jfr bl.a. RÅ 2002 not. 208 och RÅ 1999 not. 302). - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2004-05-04, Norberg)

*REGI

*INST