RÅ 2004 not 91

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Hur semesterlön skall hanteras vid beräkning av förvärvsinkomsten under normalarbetstiden / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsersättning då fråga var om / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om hur semesterlön skall hanteras vid beräkning av förvärvsinkomsten under normalarbetstiden, prejudikatskäl)

Not 91. Överklagande av K.H.V. ang. prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsförsäkring. - K.H.V. ansökte om arbetslöshetsersättning fr.o.m. den 12 februari 1997 eftersom hon var deltidsarbetslös. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa beslutade den 2 juli 1997 att K.H.V:s dagpenning skulle beräknas efter en normalinkomst på 15 397 kr fr.o.m. den 12 februari 1997 vilket berättigade henne till en dagpenning på 525 kr. Sedan K.H.V. i juni 1998 begärt att även den semesterlön hon erhöll i maj månad varje år skulle ingå i underlaget fattade kassan ett nytt beslut den 12 februari 1999 varvid hennes yrkande avslogs. Kassan hänvisade till rättsfallet FÖD 1989:37, vilket enligt kassan angav att semestertillägg inte skulle medräknas eftersom tillägget inte utgick regelbundet varje månad. Vid omprövning enligt 61 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, den 26 april 1999 vidhöll kassan beslutet. K.H.V. överklagade omprövningsbeslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 23 november 1999 avslog överklagandet med hänvisning till FÖD 1989:37. K.H.V. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm som i det nu överklagade avgörandet inte meddelade prövningstillstånd. - K.H.V. yrkade i sitt överklagande att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. Hon anförde bl.a. att hon som deltidsanställd fick sin semesterlön utbetalad i maj månad varje år oavsett när hon tog ut semesterledigheten. Semesterlönen beskattades som inkomst av tjänst och erhölls av arbete som medräknades vid fastställande av normalarbetstiden. Ersättningen skulle därför räknas in i normalinkomsten vid beräkning av dagsförtjänsten. - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (vid tidpunkten för svaromålets avgivande Arbetsmarknadsstyrelsen) bestred bifall till K.H.V:s yrkande. Inspektionen anförde bl.a. följande. Målet gäller frågan om den semesterlön som utbetalades i maj månad 1996 och 1997 borde ha ingått i underlaget för beräkning av dagpenningen samt om beslutet om dagpenning den 2 juli 1997 på grund härav blivit oriktigt av anledning som anges i 63 § ALF. Den dagpenning som avses är den dagpenning som gällde under tiden den 12 februari - den 29 september 1997. I beslut den 12 februari 1999 avslog kassan hennes begäran om rättelse av den fastställda normalinkomsten med motiveringen att semesterlönen inte skulle medräknas i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten. Eftersom kassan endast kan ändra ett lagakraftvunnet beslut med stöd av bestämmelserna i 63 § ALF, måste kassans beslut den 12 februari 1999 uppfattas som ett beslut med stöd av nämnda bestämmelse. Kassan skulle därför inte ha omprövat beslutet och länsrättens prövning skulle ha begränsats till att gälla enbart frågan om kassans beslut den 2 juli 1997 blivit oriktigt av anledning som anges i 63 §. Enligt Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 1991:15) som gällde vid tidpunkten för kassans beslut skulle som underlag för beräkning av dagsförtjänsten förutom lön medräknas normalt förekommande ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst. Andra tillfälliga eller inte regelbundet utgående ersättningar skulle inte medräknas. I praxis, FÖD 1989:37, har semesterersättning och semestertillägg inte medräknats vid beräkningen av dagsförtjänst enligt ALF. Kassan har som underlag för beräkningen av dagpenningen utgått från de uppgifter som arbetsgivaren lämnat i arbetsgivarintyget. Stöd för att därutöver beakta den semesterlön som intjänats under tiden april 1996 - mars 1997 och som utbetalats i maj 1997 har inte funnits. Mot bakgrund härav har kassans beslut den 2 juli 1997 inte blivit oriktigt på grund av att det fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning. Med hänsyn härtill samt att länsrätten synes även ha gjort en fullständig prövning av saken hade kammarrätten fog för att inte meddela prövningstillstånd. -Regeringsrätten (2004-05-19, Lavin, Billum, Hulgaard, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Det omprövningsbeslut som Akademikernas erkända arbetslöshetskassa fattat den 26 april 1999 med stöd av 61 § ALF, vilket K.H.V. överklagat och i sak fått prövat av länsrätten, ligger till grund för prövningen i målet. Frågan är om K.H.V:s semesterlön skall ingå i hennes förvärvsinkomst vid beräkningen av dagpenningens storlek för den i målet aktuella perioden. - I 4 § andra stycket semesterlagen (1977:480) anges att arbetstagaren under semesterledighet skall ha semesterlön i den mån han tjänat in sådan under intjänandeåret, och i 16 § första stycket föreskrivs att semesterlönen utgör tolv procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i anställningen. Arbetsgivaren skall enligt 26 § semesterlagen betala ut semesterlönen till arbetstagaren i samband med semesterledigheten. I fråga om arbetstagare med tidlön, beräknad för vecka eller längre tidsenhet, får arbetsgivaren i samband med semesterledigheten utge den på den betalda semesterledigheten belöpande tidlönen samt senast vid semesterårets utgång utge den semesterlön som kan återstå. Enligt 13 § 1 ALF avses med förvärvsarbete även tid då den sökande haft semester; föreskriften har med avseende på det s.k. arbetsvillkoret betydelse för bedömningen av rätt till ersättning vid arbetslöshet. - Det i målet åberopade rättsfallet FÖD 1989:37 avser beräkning av dagsförtjänst enligt 20 § i den tidigare lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. Utgången i målet tycks huvudsakligen ha grundats på det förhållandet att semesterersättning inte uttryckligen nämnts i äldre förarbeten som en del av dagsförtjänsten. Frågan hur semesterlön skall hanteras vid beräkning av förvärvsinkomsten under normalarbetstiden enligt gällande lag har inte besvarats i rättstillämpningen. Med hänsyn härtill borde kammarrätten ha meddelat prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar K.H.V. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 23 november 1999 i mål nr 10112-99. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2004-04-28, M. Olsson)

*REGI

*INST