RÅ 2005 not 132

Avdrag för förvaltningsutgifter medgavs inte ägare av fondförsäkring (förhandsbesked)

Not 132. Överklagande av S.L. av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde S.L. bl.a. följande. Han avsåg att teckna en försäkring, Skandia investeringsförsäkring, meddelad av Försäkringsaktiebolaget Skandia (Skandia). Av försäkringsvillkoren framgick bl.a. följande. Försäkringen, som är en livförsäkring utan avtalat fast försäkringsbelopp, är avsedd för sparande i fondpapper enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Fondpappren skall förvaltas av och förvaras i depå hos värdepappersinstitut utsedda av Skandia. Skandia upplåter rätt till försäkringstagaren att själv begära köp och försäljning av fondpapper över försäkringsdepån. Försäkringstagaren har rätt att överlåta sin placeringsrätt till annan person. S.L. planerade att uppdra åt den utomstående förvaltaren Carlson Investment Management att vara placeringsberättigad i hans ställe. Avgift för denna förvaltning skulle betalas av S.L. antingen direkt eller genom att förvaltaren gavs rätt att tillgodogöra sig avgiften ur depån. Frågan är om S.L. har rätt till avdrag för utgifterna till Carlson Investment Management för förvaltningen. -Skatterättsnämnden (2005-04-01, André, ordf., Wingren, Knutsson, Silfverberg, Ståhl, Svensson, Virin): Förhandsbesked. S.L:s utgifter är inte avdragsgilla som förvaltningsutgifter enligt 42 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - Motivering. Av uppgifterna i ärendet framgår att Skandia äger försäkringsdepån och däri placerade tillgångar. Den omständigheten att Skandia upplåter placeringsrätten till S.L., som i sin tur avser att överlåta den till en utomstående förvaltare, innebär ingen ändring av äganderättsförhållandena. Utgifter för denna förvaltning av tillgångarna i försäkringsdepån får därför anses som Skandias utgifter oavsett hur de betalas. Det innebär att S.L:s utgifter inte är avdragsgilla som förvaltningsutgifter enligt 42 kap. 6 § IL. - S.L. överklagade förhandsbeskedet och yrkade att han skulle medges rätt till avdrag för avgiften till den externa kapitalförvaltaren till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt översteg 1 000 kr. Han anförde bl.a. följande. Av bl.a. rättsfallet RÅ85 1:44 framgår att det saknar betydelse vid bedömningen av rätten till avdrag för förvaltningsutgifter huruvida avkastningen från tillgången är skattepliktig eller inte. Kapitalförsäkringar kan i många avseenden jämställas med ägande av andra slags kapitaltillgångar. Värdet av en kapitalförsäkring är förmögenhetsskattepliktigt och reglerna om kapitalvinstbeskattning har ansetts omfatta överlåtelser av kapitalförsäkringar. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. Verket anförde bl.a. följande. Om innehavare av kapitalförsäkringar med fondanknytning får löpande avdrag för förvaltningsutgifter samtidigt som de slipper beskattning av kapitalvinster på innehavda tillgångar i fonden uppkommer ett skattearbitrage som rimmar illa med principerna för 1990 års skattereform. - Regeringsrätten (2005-11-01, Billum, Sandström, Nord, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De ifrågavarande utgifterna hänför sig till den av Skandia ägda försäkringsdepån. Som Skatterättsnämnden funnit har S.L. inte rätt till avdrag för utgifterna som för förvaltningsutgifter. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2005-10-05, Heilbrunn)