RÅ 2005 not 40

Ansökan om resning i mål om assistansersättning ansågs ha förfallit när den funktionshindrade avlidit / Ansökan om resning i mål om rätt till insatser enligt LSS ansågs ha förfallit när den funktionshindrade avlidit / Ansökan om resning i mål om rätt till assistansersättning enligt LASS och insatser enligt LSS ansågs ha förfallit när den funktionshindrade avlidit

Regeringsrätten

Not 40. Ansökan av H.N. om resning. - H.N. överklagade tidigare i olika sammanhang skilda beslut om personlig assistans (assistansersättning) enligt lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS) och om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Regeringsrätten beslutade vid flera tillfällen att inte meddela prövningstillstånd. H.N. ansökte därefter om resning i målen. Regeringsrätten avslog hans resningsansökningar. I beslut den 30 mars 2004 (mål nr 3954--3962-03) avslog Regeringsrätten sålunda H.N:s ansökningar om resning i Regeringsrättens tidigare mål nr 5353-- 5355-2001, 6207--6209-2001, 1567--1568-2003 och 1801--1803-2003. - H.N. ansökte i skrivelse inlämnad hos Regeringsrätten den 15 april 2004 om resning i Regeringsrättens tidigare mål nr 3954--3962-03. -Regeringsrätten (2005-04-18, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens beslut. I målet är numera upplyst att H.N. avlidit den 27 mars 2005. Frågan om resning har därigenom förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målen. (fd II 2005-04-13, Åkerrén)