RÅ 2005 not 61

Medverkan vid långivning från annan ansågs inte innefatta från skatteplikt undantagen kreditförmedlingsverkssamhet / Medverkan vid långivning från annan ansågs inte innefatta från skatteplikt undantagen kreditförmedlingsverksamhet (förhandsbesked)

Not 61. Överklagande av X AB av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav X AB (bolaget) bl.a. följande. Bolaget bedriver postorderförsäljning av varor i Sverige. Bolaget tillhandahåller vid sidan av denna verksamhet krediter till de kunder som beställer varor av bolaget. Inom X-koncernen har tidigare även tillhandahållits lån till privatpersoner som inte har något direkt samband med försäljning av varor. Bolag som bedrivit denna verksamhet ingår inte längre i X-koncernen. Mot bakgrund av bolagets marknadsposition som postorderföretag har beslutats om att bolaget skall fortsätta med den finansiella verksamheten riktad mot låneutgivning, dock i egenskap av förmedlare av lån istället för som låneutgivare. Bolaget har bl.a. med anledning härav i avtal reglerat inte bara hur denna verksamhet skall bedrivas, utan även ett antal andra frågor om ekonomiskt samarbete m.m. med låneutgivaren. - Mot bakgrund av det ovanstående har bolaget gentemot Y AB samt Y.S. AB (fortsättningsvis kallade Y AB) ingått avtal som innebär att bolaget på olika sätt skall medverka i Y AB:s låneutgivning. (Med avseende på Norge och Finland har motsvarande avtal träffats mellan koncernbolag till bolaget respektive Y AB.) - Avtalet utgör vidare ett samarbetsavtal mellan bolagen, där såväl rättigheter som skyldigheter mellan bolaget och Y AB regleras. Det finns mellan parterna ett ömsesidigt intresse för detta samarbete. Bolaget har i sin egenskap av postorderföretag tillgång till en stor kundbas som också utgör en målgrupp för den låneutgivning som Y AB bedriver. Bolaget kan härvid förmedla nya lån åt Y AB. Bolaget kan samtidigt via förmedlingen tillhandahålla sina kunder en låneutgivning som inte längre tillhandahålls inom X-koncernen. -a)Tjänster som av parterna bedömts som icke skattepliktiga - Avtalet mellan bolaget och Y AB reglerar bl.a. tjänster som enligt bolagets uppfattning utgör en från skatteplikt undantagen låneförmedling. Nedan följer en redogörelse för dessa tjänster. - Bolaget tar emot och hanterar ansökningshandlingar från potentiella låntagare till Y AB. Hanteringen består i att postöppna inkomna ansökningar, registrera desamma i Y AB:s datasystem samt att diarieföra inkomna ansökningar. När låneärendet är förberett, vilket innebär att uppgifter till grundval för kreditbeslutet tagits fram (namn- och personuppgifter, telefonnummer, e-mailadress m.m.), behandlas låneansökan av Y AB. Y AB fattar härvid i egenskap av långivare ett formellt kreditbeslut på de underlag som bolaget tagit fram. Själva utbetalningen av lånet sker via ADB och administreras av bolaget. Utifrån ett formellt kreditbeslut fattat av Y AB kan bolaget vidare fatta självständigt beslut om att höja en nedamorterad kredit inom den av Y AB beslutade kreditramen. Bolaget förmedlar och medverkar i marknadsföringen av Y AB:s lån. Härvid marknadsförs bl.a. Y AB:s lån i bolagets postorderkataloger. Y AB:s lån marknadsförs även på bolagets hemsidor för bolagets olika varumärken på Internet via s.k. banners. Y AB har även möjlighet att skicka med olika marknadsföringsdokument tillsammans med de utskick etc. som bolaget gör till sina postorder- och kreditkunder m.fl. - Bolaget skall även som ett led i förmedlingen av lån även medverka till att göra utskick till utvalda kunder hos bolaget och därvid marknadsförs Y AB:s lån till bolagets kunder. Bolaget skall även utarbeta analyser av kundregister för att kunna bearbeta "rätt" kunder. - I avtalet mellan bolaget och Y AB beräknas ersättningen för låneförmedlingstjänsterna som en provision på Y AB:s utestående lånefordringar. Enligt parternas uppfattning är ersättningen till denna del inte momspliktig. Bolaget kommer även, som en del av ersättningen för låneförmedlingstjänster, få en ersättning för omkostnader som bolaget har för s.k. kundservicetjänster. Ersättningen kommer i denna del att avse tjänster utförda fram till att kreditbeslut fattas. - Vad gäller tjänster utförda från kundservice efter det att kreditbeslut fattats, avseende t.ex. telefonsamtal, allmän kundservice, och arkivering, regleras ersättningen härför att i ett separat avtal med momspliktiga tjänster (se nedan). - b) Tjänster som enligt avtalet bedömts som skattepliktiga - Bolaget och Y AB har vidare att träffat ett avtal om att ersättningen för Y AB:s möjlighet att använda varumärken och kundregister, som tillhör bolaget och används på Y AB:s produkter, skall beräknas särskilt. Ersättningen beräknas utifrån en provision på Y AB:s utestående lånefordringar. Ersättningen anses av parterna avse momspliktiga tillhandahållanden, varför bolaget kommer att redovisa en utgående moms avseende denna del av ersättningen för tillhandahållna tjänster. - c) Avtal om diverse olika skattepliktiga tjänster - Vid sidan av ovan nämnda avtal om finansiella tjänster etc. har bolaget och Y AB träffat ett särskilt avtal om vissa specifika tjänster, som tillhandahålls från bolaget till Y AB. Tjänsterna innefattar bl.a. administrativa tjänster, s.k. kundservice, tryckeri- och IT-tjänster m.m. Y AB kommer härvid att ersätta bolaget för de faktiska kostnaderna för de utförda tjänsterna med ett vinstpåslag. Dessa tjänster bedömer bolaget vara särskilda och avskiljbara tjänster utförda vid sidan av låneförmedlingsverksamheten. Bolaget avser att redovisa en utgående moms om 25 procent på dessa intäkter. - Frågor. 1. Utgör de under avsnitt a) beskrivna tjänsterna sådana från skattepliktig undantagna finansiella tjänster som avses 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML? - 2. För det fall Skatterättsnämnden inte skulle anse att samtliga tjänster under avsnitt a) utgör undantagna, finansiella tjänster; vilka tjänster omfattas i sådant fall av undantaget enligt 3 kap. 9 § ML? - Skatterättsnämnden (2004-05-25, Wingren, Nyström, Odéen, Ohlsson, Peterson, Rabe): Förhandsbesked. Frågorna 1 och 2. Omsättning av de med ansökningen avsedda tjänsterna utgör inte till någon del omsättning av sådana bank- och finansieringstjänster som enligt 3 kap. 9 § ML är undantagen från skatteplikt. - Motivering. Frågorna 1 och 2. Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt bl.a. omsättning av bank- och finansieringstjänster. - Frågan i ärendet är om bolagets omsättning av aktuella tjänster helt eller delvis utgör kreditförmedling och i den egenskapen skall anses undantagen från skatteplikt enligt bestämmelsen. - Det angivna undantaget har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster i EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG), närmare bestämt artikel 13 B. d 1-4. Som sådana tjänster anges i punkten 1 beviljande av och förhandlingar om krediter och förvaltning av krediter av den person som beviljat kredit. - Av EG-domstolens praxis framgår att uttrycket "förhandlingar" i artikel 13 B. d punkt 5 avser verksamhet som utförs av en mellanman som inte är part i ett avtal avseende en finansiell produkt och vars verksamhet skiljer sig från de typiska avtalsenliga prestationer som parterna i sådana avtal utför. Förhandlingsverksamhet är en tjänst som utförs för en avtalsparts räkning och för vilken denne utger vederlag såsom för självständig förmedlingsverksamhet. Verksamheten kan bl.a. bestå i att underrätta parten om tillfälle att sluta ett sådant avtal, att komma i kontakt med motparten och att förhandla om detaljerna i prestationen och motprestationen i kundens namn och för dennes räkning. Denna verksamhets ändamål är således att göra det som är nödvändigt för att parterna skall sluta avtal, utan att förhandlaren har ett eget intresse vad gäller avtalets innehåll. Däremot är det inte fråga om någon förhandlingsverksamhet när en av avtalsparterna anförtror en del av de materiella transaktionerna som har samband med kontraktet till en underleverantör, såsom information till motparten, mottagande och handläggning av ansökningar om att få teckna de värdepapper som avtalet avser (jfr EG-domstolens dom i mål C-235/00, CSC Financial Services Ltd, REG 2001 s. I-10237, p. 39-40). - I RÅ 2003 ref. 72, som gällde s.k. courtagedelning, hänvisade Regeringsrätten i sin motivering bl.a. till den nämnda EG-domen och anförde vidare att även om det aktuella bolaget tog emot och till de samverkande fondkommissionärsbolagen vidarebefordrade kundernas order att köpa eller sälja värdepapper genomfördes emellertid transaktionerna och förhandlingarna därefter utan medverkan av bolaget. Eftersom bolaget inte deltog i transaktionerna eller förhandlingarna var bolagets verksamhet, även om bolaget bar en viss kreditrisk, inte att betrakta som förmedling av värdepapper. - De principer som enligt det föregående angetts av EG-domstolen och Regeringsrätten gäller enligt nämndens mening också vid bedömningen av om viss verksamhet skall anses utgöra kreditförmedling eller inte. Bolagets aktuella åtagande kan mot den bakgrunden inte anses innebära att bolaget medverkar vid kreditgivningen på ett sådant sätt att verksamheten är att hänföra till kreditförmedlingsverksamhet. Omsättning av bolagets tjänster är därför i sin helhet skattepliktig. - Bolaget överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att de med ansökningen avsedda tjänsterna helt eller delvis utgjorde tjänster som var undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML. För det fall Regeringsrätten ansåg att det inte fanns stöd för att bifalla överklagandet borde enligt bolaget förhandsavgörande inhämtas från EG-domstolen. Bolaget anförde bl.a. följande. Förhållandena är annorlunda än i rättsfallet rörande CSC Financial Services. Bolaget erbjuder inte bara krediter via utskick och annonsering på Internet utan bidrar även aktivt till kreditgivningen genom kundserviceavdelningen och möjligheten att saluföra lånen och lämna kreditrådgivning i varje enskilt ärende. - Skatteverket hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2005-05-27, Sandström, Dexe, Nord, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget bedriver vid sidan av postorderförsäljning viss låneverksamhet. Bolaget skall fortsätta att bedriva låneverksamhet men utan att själv vara långivare. Formerna för denna verksamhet regleras i avtal med de långivande företagen (Y AB). Bolaget tar emot ansökningar om lån och ser till att de uppgifter tas fram som behövs för Y AB:s kreditbeslut. Bolaget administrerar utbetalningen av lånet. Vidare medverkar bolaget på olika sätt i marknadsföringen av lånen, t.ex. genom särskilda utskick. Ersättningen från Y AB beräknas på grundval av utestående lånefordringar och bolagets faktiska kostnader. Bolaget ersätts separat för att Y AB får utnyttja bolagets varumärken och kundregister. - Enligt 3 kap. 9 § ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. I sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) finns motsvarande bestämmelser i artikel 13 B. d 1-6. Enligt punkt 1 skall från skatteplikt undantas bl.a. transaktioner avseende "förhandlingar om krediter". - Frågan i målet är om bolagets verksamhet innefattar "förhandlingar om krediter". Regeringsrätten begränsar sin prövning till vad som följer av de ingivna avtalen och bortser därför från den i ansökningen om förhandsbesked inte närmare beskrivna möjligheten för bolaget att höja en nedamorterad kredit. - EG-domstolen har inte uttalat sig om just bestämmelsen i punkt 1 men väl om motsvarande undantag i punkt 5 ("förhandlingar … rörande … värdepapper”). Enligt domen i målet rörande CSC Financial Services innefattar uttrycket "förhandlingar rörande värdepapper" inte tjänster som endast består i att tillhandahålla information om en finansiell produkt och att ta emot och handlägga ansökningar om att få teckna motsvarande värdepapper. Det framgår också av domen att undantaget tar sikte på verksamhet som utförs av en mellanman som inte är avtalspart och vars verksamhet skiljer sig från de typiska avtalsenliga prestationer som parterna i sådana avtal utför (punkt 39). - Regeringsrätten gör följande bedömning. Prövningen av den nu aktuella frågan bör grundas på vad EG-domstolen uttalat i rättsfallet rörande CSC Financial Services. Det kan därvid konstateras att bolaget inte agerar som mellanman på det sätt som förutsätts för att undantaget i artikel 13 B. d 1 i direktivet skall vara tillämpligt. Något behov av förhandsavgörande föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2005-04-06, Kristiansson)