RÅ 2005 not 71

Resningsansökan med yrkande om återbetalning av ränta som tagits ut av försäkringskassa prövades inte eftersom kassans beslut kunde omprövas enligt reglerna i 27 § förvaltningslagen

Not 71. Ansökan av H.K. om resning. - Malmöhus läns allmänna försäkringskassa beslutade den 21 januari 1993 att H.K. var återbetalningsskyldig för ett belopp om 146 800 kr med anledning av att han under åren 1990-1992 uppburit för hög sjukpenning. Kassan fann inte skäl att efterge återbetalningsskyldigheten. H.K. begärde omprövning av beslutet. Försäkringskassan beslutade den 30 april 1993 att inte ändra sitt tidigare beslut. H.K. överklagade försäkringskassans beslut hos Länsrätten i Malmöhus län som genom dom den 20 april 1994 avslog överklagandet. H.K. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 28 maj 1996 inte ändrade den överklagade domen. - H.K. ansökte om resning och yrkade att felaktigt uttagen ränta skulle återbetalas. -Regeringsrätten (2005-06-09, Nordborg, Ersson, Almgren, Hamberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i dom den 6 maj 2004 (RÅ 2004 ref. 54) funnit att allmän försäkringskassa inte har rätt att utan uttryckligt författningsstöd ta ut ränta på fordran som avser återbetalning av för mycket uppburen ersättning. Regeringsrättens och underinstansernas prövning omfattade i det målet såväl frågan om återbetalningsskyldighet som frågan om ränta skulle utgå. - H.K:s återbetalningsskyldighet har fastställts slutligt genom Kammarrättens i Göteborg dom den 28 maj 1996. I domen behandlades inte frågan om ränta skulle utgå. Någon prövning av denna fråga har inte skett i länsrätt eller i kammarrätt. Domstolarnas avgöranden av återbetalningsfrågan kan således inte utgöra hinder för Försäkringskassan att pröva H.K:s yrkande om att återfå den erlagda räntan. Skäl att bevilja resning i målen i underinstanserna föreligger därför inte. - Försäkringskassans krav på dröjsmålsränta saknar författningsstöd. Räntekravet kan då inte hänföras till sådant försäkringsärende som kan omprövas enligt reglerna i 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring (jfr RÅ 2004 ref. 54). Hinder mot att Försäkringskassan omprövar sitt beslut med stöd av reglerna i 27 § förvaltningslagen (1986:223) föreligger däremot inte. - H.K:s ansökan om resning skall således avvisas och handlingarna i målet överlämnas till Försäkringskassan för vidare handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar H.K:s resningsansökan och överlämnar handlingarna i målet till Försäkringskassan för vidare handläggning. (fd II 2005-05-11, Åkerrén)