RÅ 2005 not 85

Rättsprövning, plan- och bygglagen, beslut att anta detaljplan

Not 85. Ansökan av B.Å. och B.H. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Lidingö kommun beslutade den 25 augusti 2003 att anta detaljplan för Högvattnet 33, stadsdelen Hersby. Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län den 9 december 2003 att avslå överklagandena och fastställa kommunens beslut att anta detaljplanen. Beslutet överklagades av B.Å. och B.H. -Regeringen (Miljödepartementet, 2004-09-16) avslog överklagandena med följande motivering. Regeringen finner att detaljplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för B.Å. och B.H. att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena anfört i övrigt, bl.a. i fråga om trafik- och bullerförhållandena i området eller skyddsavstånden, utgör inte skäl för regeringen att med anledning av överklagandet ändra länsstyrelsens beslut. - B.Å. och B.H. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. De anförde bl.a. följande. Beslutet strider mot 1 kap. 6 §, 2 kap.1-4 §§ och 3 kap.1, 2 och 15 §§plan- och bygglagen (1987:10), PBL, samt 5 kap. 3 § miljöbalken, MB. Bullernivån vid samtliga fasader inom planområdet överskrider riktvärdena för ekvivalent ljudnivå utomhus. En bullerdämpande skärm krävs för att klara riktvärdena utomhus. Ljudisolerade fönster och uteluftdon krävs för att uppfylla riktvärdena inomhus. Uteluftdon kommer att medföra att bullernivån ökar för kringliggande fastigheter. Planläggningen strider mot 2 kap. 1 § PBL då den medverkar till att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB överträds. En utbyggnad av "Trafikplats Baggeby" var en förutsättning för föreslagen bebyggelse. Förslaget har antagits utan att denna förutsättning medtagits. Uppfartsväg till Högvattnet 33 planeras i en flack vinkel i Karlavägens övre del. Med de sammantagna olägenheterna för trafik och omgivning kan det inte anses att den planerade utfarten är en enligt 3 kap. 15 § PBL lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten. Enligt detaljplanen för Högvattnet 33 är byggnaderna större och högre än alla andra byggnader i omgivningen och är dessutom placerade på områdets högsta höjd och blir därmed dominerande i området. De kommer också att orsaka betydande skugga och avskärmning mot söder och sydväst på fastigheterna Högvattnet 15 och Geväret 11. De sammanlagda olägenheterna för Geväret 11 är betydande genom utfarten från Högvattnet 33 bara ett fåtal meter från fastigheten, genom utbyggnaden av en parkeringsplats väster om tomten samt genom totalavskärmning och betydande skuggbildningar. Detta strider mot 3 kap. 1 och 2 §§ PBL. En objektiv lämplighetsbedömning av marken enligt 1 kap. 6 § PBL kan inte anses ha gjorts. - Regeringsrätten (2005-06-28, Dexe, Nord, Stävberg, Kindlund, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2005-05-18, Bäckström)