RÅ 2005 not 93

I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial ansågs rätt att ansöka om resning inte föreligga för

Not 93. Ansökan av C.G. om resning i mål ang. rätt att ta del av allmänna handlingar. - E.K. begärde att få ta del av vissa handlingar i ett forskningsmaterial vid Göteborgs universitet, ingående i ett av bl.a. C.G. bedrivet forskningsprojekt. Universitetet avslog hennes framställning med hänvisning till 7 kap.1 och 13 §§ samt 13 kap. 3 §sekretesslagen (1980:100). E.K. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Göteborg. I dom den 6 februari 2003 förordnade kammarrätten med ändring av universitetets beslut att E.K. skulle få ta del av de begärda handlingarna och att universitetet skulle fastställa de förbehåll som därvid skulle gälla till skydd för enskildas intressen enligt 7 kap.1, 4, 9 och 13 §§sekretesslagen. C.G. ansökte därefter om resning i kammarrättens mål. I beslut den 4 april 2003 avvisade Regeringsrätten hans resningsansökan (mål nr 1273-03). - Sedan kammarrättens dom vunnit laga kraft beslutade Göteborgs universitet om de förbehåll som skulle gälla vid utlämnandet av handlingarna. Efter det att E.K. överklagat beslutet biföll kammarrätten i dom den 11 augusti 2003 delvis överklagandet och upphävde vissa av de av universitetet beslutade förbehållen. C.G. ansökte därefter om resning i kammarrättens mål. I beslut den 5 november 2003 avvisade Regeringsrätten hans resningsansökan (mål nr 4692-03). - Universitetet vägrade i beslut den 27 januari 2004 ånyo att lämna ut handlingarna till E.K. med hänvisning till uppställda förbehåll. E.K. överklagade beslutet. I dom den 4 maj 2004 biföll kammarrätten överklagandet och upphävde universitetets beslut (mål nr 1070-04). - C.G. ansökte om resning i Kammarrättens i Göteborg mål nr 1070-04. Han anförde bl.a. följande. JO har nu väckt åtal mot honom under åberopande av att han har begått tjänstefel genom att inte aktivt ha medverkat till att vissa handlingar lämnats ut. Det borde därmed stå klart att han både "på ett inte alltför obetydligt sätt berörs av beslutets verkningar" och att han har ett sådant "intresse i saken (att det) på något sätt erkänts av rättsordningen". Regeringsrätten har tidigare uttalat att det normalt inte kan komma i fråga att ge företräde för intressen som kolliderar med sökandens och genom resning öppna för en överprövning som överklagandereglerna förhindrar. Regeringsrätten har dock tillagt att det i så fall får förutsättas vara "mycket speciella skäl, knutna till ett alldeles exceptionellt fall". Detta ärende är just ett sådant "alldeles exceptionellt fall" och han bör därmed tillerkännas talerätt. Han stödjer sig i denna uppfattning på vad en professor i medicinsk rätt hävdat, nämligen att det beträffande medicinsk forskning finns en primär sekretessbestämmelse i 3 § sekretessförordningen (1980:657) till skydd för uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Kammarrätten i Göteborg har inte beaktat denna i sin dom. Målets utgång i kammarrätten beror uppenbarligen på grovt förbiseende eller grovt misstag och skäl för resning i Regeringsrätten föreligger därmed. -Regeringsrätten (2005-07-01, Stävberg, Hamberg, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I de ovan nämnda målen om C.G:s tidigare resningsansökningar fann Regeringsrätten att han, även om han indirekt berördes av kammarrättens domar, inte hade något sådant av rättsordningen erkänt intresse i saken som gav honom rätt att ansöka om resning i målen. Hans talan avvisades därför. Något skäl att göra en annan bedömning beträffande den nu aktuella resningsansökningen föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar C.G:s resningsansökan. (fd I 2005-06-20, Bolin) Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 3133-3137-05 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.