RÅ 2005:33

Regeringsrätten har i ett mål om vägran att lämna ut alkoholvaror enligt 2 kap. 16 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter förklarat målet vilande i avvaktan på ett avgörande som EG-domstolen förväntas meddela med anledning av att Högsta domstolen i ett mål om förverkande av alkoholvaror begärt tolkning av vissa artiklar i EG-fördraget, vilka kan antas komma att bli aktuella i Regeringsrättens mål.

Vid transportkontroll i Helsingborg den 23 februari 2001 av en lastbil tillhörande Börjes Transport AB påträffade Tullverket punktskattepliktiga varor. Godset omhändertogs för utredning av om det förelåg grund för beskattning i Sverige. Av godset befanns 32 liter starköl, 27 liter bordsvin och 1 liter starksprit tillhöra E.L. Tullverket beslutade därför att påföra E.L. skatt om 1 164 kr enligt 2 kap. 13 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter (LPK). Sedan skatten betalats den 10 juli 2001 fattade Tullverket den 9 augusti 2001 beslut om att upphäva omhändertagandet med stöd av 2 kap. 15 § 3 LPK. Samma dag fattade dock Tullverket även beslut enligt 2 kap. 16 § LPK om att inte lämna ut de aktuella alkoholvarorna.

E.L. överklagade Tullverkets beslut om att inte lämna ut varorna. I korthet anförde hon att alkohollagens bestämmelse om tillståndsplikt för privatinförsel strider mot EG-rätten. Länsrätten avslog överklagandet.

I sitt överklagande hos Kammarrätten i Göteborg yrkade E.L. att kammarrätten genom ett interimistiskt avgörande skulle ändra länsrättens dom att inte upphäva Tullverkets beslut. Kammarrätten tog upp målet för slutligt avgörande direkt, instämde i länsrättens bedömning och ändrade inte den överklagade domen.

E.L. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten. Hon yrkade att Regeringsrätten genom ett interimistiskt beslut skulle ändra kammarrättens dom och åberopade en underrättelse som Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad kommissionen) överlämnat till Sverige i oktober 2002. Enligt underrättelsen hade kommissionen efter en undersökning på eget initiativ och efter inkomna klagomål funnit att svensk lag föreföll strida mot artiklarna 28 och 30 i EG-fördraget då privat införsel av alkohol till Sverige från andra medlemsstater hindrades. Bestämmelserna i 4 kap.1-2 §§ och 5 kap. 5 §alkohollagen (1994:1738) berördes. - Sverige svarade på kommissionens underrättelse den 16 december 2002.

Regeringsrätten meddelade prövningstillstånd i målet den 3 mars 2003 och avslog samtidigt E.L:s yrkande om interimistiskt beslut.

Kommissionen riktade den 15 oktober 2003 ett motiverat yttrande till Sverige enligt artikel 226 i EG-fördraget till följd av att svensk lag ansågs strida mot artiklarna 28 och 30 i fördraget eftersom lagen hindrar privat import av alkohol för eget bruk till Sverige från andra medlemsstater. - Sverige svarade kommissionen den 12 december 2003.

Målet föredrogs inför Regeringsrätten. Därvid framkom att Högsta domstolen i mål nr B 712-03 (NJA 2004 s. 137) beslutat att inhämta avgörande från EG-domstolen (mål C-170/04) i frågan huruvida det svenska principiella förbudet för en privatperson att själv importera alkoholdrycker i annat fall än då han medföljer transporten som resande står i överensstämmelse med EG-fördraget. Högsta domstolen har hemställt om förhandsavgörande beträffande följande frågor rörande tolkningen av artiklarna 28, 30 och 31 i EG-fördraget.

1. Kan det anses att det nyss angivna importförbudet utgör en del i detaljhandelsmonopolets funktionssätt och att det på den grunden inte hindras av artikel 28 utan skall prövas endast enligt artikel 31?

2. Om frågan under 1 besvaras jakande, är importförbudet i så fall förenligt med de villkor för statliga handelsmonopol som anges i artikel 31?

3. Om frågan under 1 besvaras nekande, skall artikel 28 i EG-fördraget tolkas så, att den i princip utgör hinder för det aktuella importförbudet trots den skyldighet för Systembolaget som föreligger att på begäran anskaffa alkoholdrycker som inte finns i lager?

4. Om frågan under 3 besvaras jakande, kan ett sådant importförbud då anses befogat och proportionellt för att skydda människors hälsa och liv?

Regeringsrätten (2005-06-08, Lavin, Dexe, Stävberg, Kindlund, Brickman) beslutade följande: Det kan antas att det avgörande som EG-domstolen förväntas meddela med anledning av Högsta domstolens ovan nämnda begäran om förhandsavgörande kommer att innehålla en tolkning av de ifrågavarande artiklarna som också kan följas och tillämpas i Regeringsrättens förevarande mål. Med hänsyn härtill förklarar Regeringsrätten målet vilande i avvaktan på EG-domstolens avgörande i dess mål C-170/04 eller till dess att Regeringsrätten bestämmer annat.

Föredraget 2005-05-17, föredragande Fredricson Svensson, målnummer 6834-02