RÅ 2006 not 106

Inte heller förelåg annan förutsättning för sekretess / Sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen förelåg inte i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt då sökanden var ett av en kommun helägt aktiebolag / Avdragsrätten för ingående skatt begränsades inte för en skattskyldig som mottagit medel från det allmänna och vars verksamhet i sin helhet medförde skattskyldighet (förhandsbesked)

Not 106. Överklagande av Helsingborgs Nya Konserthus AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Helsingborgs Nya Konserthus AB bedrev en verksamhet som i sin helhet medförde skattskyldighet till mervärdesskatt. I en ansökan om förhandsbesked frågade bolaget bl.a. om avdragsrätten för ingående mervärdesskatt skulle jämkas med hänsyn till att bolaget tillfördes medel från Helsingborgs kommun och från landsting och Statens kulturråd. -Skatterättsnämnden (2003-06-19, Wingren, ordf., Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe, Sjöberg)fann att avdragsrätten skulle begränsas enligt 8 kap. 13 a § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. - Bolaget överklagade och yrkade att vad som erhölls från kommunen inte skulle anses utgöra sådant bidrag som avses i 8 kap. 13 a § ML. Bolaget yrkade vidare att förordnande om sekretess skulle meddelas. - Enligt Skatteverket var det inte fråga om aktieägartillskott. Med anledning av EG-domstolens dom den 6 oktober 2005 i mål C-204/03, kommissionen mot Spanien, konstaterade verket att avdragsrätten kunde begränsas bara vid s.k. blandad verksamhet. - Med motsvarande motivering som i RÅ 2006 ref. 47 förklarade Regeringsrätten (2006-06-26, Nordborg, Almgren, Hamberg, Fernlund, Knutsson) att någon begränsning av bolagets rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt inte skulle ske på grund av erhållna bidrag. Vidare avslog Regeringsrätten bolagets yrkande om sekretess. Regeringsrätten anförde i den delen följande. Bestämmelserna i 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) avser sekretess med hänsyn till skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Enligt 1 kap. 9 § sekretesslagen skall bl.a. bolag där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande jämställas med myndigheter vid tillämpning av sekretesslagen. I förevarande fall är bolaget ett kommunalt bolag. Till följd härav är bestämmelserna i 9 kap. 1 § sekretesslagen inte tillämpliga på uppgifter som avser bolagets ekonomiska förhållanden. I bestämmelsen i 8 kap. 17 § sekretesslagen om sekretess hos domstol för uppgift om myndighets affärs- eller driftförhållanden krävs för sekretess att det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Då så inte kan antas vara fallet saknas förutsättningar för att förordna om fortsatt sekretess enligt 12 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen. (fd I 2006-05-31, Norling) - Anm. Samma dag gjorde Regeringsrätten i mål nr 3980-03 samma bedömning - vad gäller såväl mervärdesskattefrågan som yrkandet om sekretess - med anledning av AB Helsingborgs Stadsteaters överklagande av ett förhandsbesked.