RÅ 2006 not 112

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Rätt att överklaga beslut om bygglov för uppförande av telemast och teknikbyggnader förelåg när avståndet till masten var 350 meter men inte när avståndet var 650-950 meter

Not 112. Ansökan av H.R. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. talerätt i fråga om bygglov. -Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Sunne kommun (2003-03-19) meddelade bygglov för uppförande av telemast med tillhörande teknikbyggnad på fastigheten Ämterviks-Sandviken 1:4. - Beslutet överklagades. Såvitt avser här aktuella sökande avvisade Länsstyrelsen i Värmlands län (2003-05-16) överklagandena med hänvisning till att avståndet till masten bedömdes vara för långt, mer än 300 meter. Länsstyrelsen anförde vidare bl.a. följande. I vissa fall bör det vara möjligt att undanta s.k. rågrannar från rätten att föra talan om avståndet till bygglovsobjektet är förhållandevis långt. Vidare brukar övriga ägare i nära grannskap och som är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av byggnationen och naturförhållandena på platsen kunna få överklaga ett bygglov. Avståndet behöver inte nödvändigtvis gälla det som kan mätas mellan fastighetsgränser utan bör - om det krävs för att göra mätningen meningsfull - avse avståndet mellan en bostad på klagandens fastighet och bygglovsobjektet. Med hänsyn till att fastigheterna i det här fallet ligger utanför tät bebyggelse skall avståndet mellan bostaden på respektive fastighet och platsen för den planerade masten anses vara det avgörande måttet när det gäller avstånd. I överklagandet har också det måttet angetts. - H.R. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. Kammarrätten i Göteborg ansåg i yttrande till regeringen att länsstyrelsens beslut inte borde ändras. - Regeringen (Miljödepartementet, 2004-11-04) gjorde samma bedömning som länsstyrelsen av rätten att överklaga bygglovsbeslutet och avslog överklagandena. - H.R. och ytterligare nio sökande (här kallade sökande 1-10) ansökte om rättsprövning av regeringens och länsstyrelsens beslut att avslå respektive avvisa deras överklaganden. De anförde bl.a. följande. Masten skall placeras intill sjön Visten, mitt i ett mycket naturskönt område som är av stor betydelse för rekreation och friluftsliv. De fastigheter som ägs av sökandena 1, 2, 5 och 10 gränsar till den fastighet bygglovet gäller. Enligt praxis har de därmed talerätt. Avståndet mellan övriga sökandes fastigheter och masten är 350-950 meter. Masten kommer att bli väl synlig från deras fastigheter. De är därmed berörda av bygglovsbeslutet på sådant sätt att de har talerätt. - Regeringen anförde i yttrande bl.a. följande. Av bygglovshandlingarna framgår att de fastigheter som ägs av sökandena 1, 2, 5 och 10 gränsar direkt till den fastighet bygglovet avser. Regeringsrätten har slagit fast att ägare till fastigheter som gränsar direkt till den fastighet bygglovet avser får anses vara berörda av beslutet på sådant sätt att klagorätt föreligger. - Av bygglovshandlingarna framgår vidare att de fastigheter som ägs av övriga sökande inte gränsar direkt till den fastighet bygglovet avser. Vidare kan konstateras att bostadshusen på deras fastigheter är belägna på ett avstånd av mellan 350 och 950 meter från masten. Mot bakgrund av avståndet från masten till sökandenas bostadshus kan enbart den omständigheten att sökandena på håll kan se masten inte innebära att de har rätt att klaga. I ärendet har inte framkommit att lokaliseringen av mobilmasten medför störningar i form av strålning, buller, trafik eller skugga eller att masten på annat sätt skulle kunna påverka boendemiljön eller nyttjandet av sökandenas bostadshus eller fastigheter på så sätt att de, trots avståndet, skall ha besvärsrätt. Det har inte heller framkommit att masten skall uppföras i ett opåverkat naturområde eller i ett område med särskilt värdefulla naturvärden. Det har i rättsprövningsärendet inte framkommit skäl för någon annan bedömning av rätten för dessa sökande att överklaga bygglovet än den som länsstyrelsen och regeringen tidigare gjort. - Regeringsrätten (2006-06-28, Eliason, Schäder, Stävberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Underinstansers beslut kan inte bli föremål för rättsprövning av Regeringsrätten. Ansökan om rättsprövning av länsstyrelsens beslut skall därför avvisas. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I det beslut som nu är föremål för rättsprövning har regeringen bl.a. prövat länsstyrelsens beslut att avvisa grannars överklagande av ett beslut om bygglov för en telemast med tillhörande teknikbyggnad. Länsstyrelsen har förklarat att ägare till fastigheter som direkt gränsar till den fastighet bygglovet gäller kan vara undantagna från rätten att föra talan om avståndet till bygglovsobjektet är förhållandevis långt. Länsstyrelsen ansåg att avståndet från fastigheterna/bostäderna till masten var alltför långt - mer än 300 meter - för att fastighetsägarna skulle anses ha talerätt. Regeringen fann inte skäl att göra en annan bedömning än den länsstyrelsen gjort och avslog därför överklagandena. - Den rättsregel som länsstyrelsen haft att tillämpa och som regeringen också beaktat finns i 22 § förvaltningslagen (1986:223). Regeln innebär att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. - Vad gäller beslut om bygglov anses enligt fast rättspraxis sådana beslut angå, förutom sökanden, ägare till de fastigheter som gränsar direkt till den fastighet bygglovet gäller och därutöver ägare till fastigheter i nära grannskap som är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av det byggande som avses med bygglovet, naturförhållandena på platsen m.m. (RÅ 1992 ref. 81 och RÅ 2005 ref. 36). - De av sökandena 1, 2, 5 och 10 ägda fastigheterna gränsar direkt till den fastighet som bygglovet avser. De har därmed haft rätt att överklaga beslutet om bygglov och regeringens beslut att avslå deras överklaganden skall därför upphävas. - Övriga sökandes fastigheter gränsar inte direkt till den fastighet bygglovet avser. Avståndet mellan deras fastigheter och masten uppgår till mellan 350 och 950 meter. De har oemotsagt angett att masten kommer att bli väl synlig från deras fastigheter. - Regeringsrätten finner, med hänsyn till det förhållandevis korta avståndet mellan den fastighet som ägs av sökandena 3 och 4 och masten (350 meter) och då det inte framkommit annat än att masten kommer att vara väl synlig från deras fastighet, att de får anses vara berörda av beslutet om bygglov på sådant sätt att de haft rätt att överklaga det. Regeringens beslut att avslå deras överklaganden skall därför upphävas. - Vad gäller övriga sökande finner Regeringsrätten att deras fastigheter är belägna så långt från masten (650-950 meter) att de - oaktat att masten kan ses från deras fastigheter - inte kan anses vara berörda av beslutet om bygglov på sådant sätt att de haft rätt att överklaga det. - Sammanfattningsvis finner Regeringsrätten att regeringens beslut att avslå överklagandena av länsstyrelsens beslut av sökandena 1-5 och 10 skall upphävas medan regeringens beslut att avslå överklagandena av sökandena 6-9 skall stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om rättsprövning av länsstyrelsens beslut. - Regeringsrätten upphäver regeringens beslut att avslå överklagandena av länsstyrelsens beslut av sökandena 1-5 och 10 och visar ärendet åter till regeringen för ny handläggning i denna del. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut att avslå överklagandena av länsstyrelsens beslut av sökandena 6-9 skall stå fast. (fd I 2006-06-14, H. Larsson)