RÅ 2006 not 136

Sekretess förelåg inte för handlingar från utländsk skatteförvaltning

Not 136. Överklagande av C.L. i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - C.L. begärde hos Skatteverket att få ta del av den skriftväxling som under hösten/vintern 2004/05 förevarit med den brittiska skatteförvaltningen Inland Revenue och som rörde vissa till honom anknutna skattefrågor. Skatteverket avslog C.L:s begäran i beslut den 1 mars 2005 med stöd av 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) och lämnade därvid följande motivering. - Skatteverkets svar till Inland Revenue från den 21 januari 2005 översändes till er den 15 februari 2005. De 20 bilagor som bifogades svaret till England bifogas detta beslut. - Det skall observeras att Inland Revenue begärt att Skatteverket inte lämnar ut deras skrivelser. - Enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen föreligger sekretess för uppgifter som angår Sveriges förbindelser med en annan stat eller som i övrigt rör en annan stat eller en mellanfolklig organisation. Även uppgifter som rör en myndighet, medborgare eller en juridisk person kan omfattas av utrikessekretess. Bestämmelsen om utrikessekretess är tillämplig på betydligt fler uppgifter än sådana som direkt angår Sveriges förbindelser med andra stater. Det kan särskilt noteras att sekretessbestämmelsen också kan vara tillämplig på sådana uppgifter som rör en svensk myndighets kontakter med en utländsk myndighet i rena myndighetsangelägenheter. - C.L. vidhöll hos kammarrätten sin begäran att få ta del av den skriftväxling som Skatteverket haft med den engelska skattemyndigheten. Till stöd för sin begäran anförde C.L. bl.a. följande. Enligt svensk intern rätt har den skattskyldige rätt att ta del av de uppgifter som utgjort underlag för Skatteverkets bedömning i taxeringsärende avseende den skattskyldige. Enligt artikel 25 i skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien skall samma bedömning ske även om uppgifterna härrör från Inland Revenue. Det bör således inte komma i fråga att tillämpa 2 kap. 1 § sekretesslagen. Efterfrågat material bör redan på denna grund utlämnas. Mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. 1 § sekretesslagen samt 16 § förvaltningslagen och 14 kap. 5 § sekretesslagen kan följande reflexioner göras. Det kan starkt ifrågasättas om utlämnandet av nu aktuella handlingar över huvud taget skulle kunna skada Sverige eller Sveriges relationer med Storbritannien. Efterfrågade handlingar avser en taxeringsprocess och avser följaktligen myndighetsutövning varför han har rätt att ta del av handlingarna då de rör honom. Det kan inte anses vara av synnerlig vikt för något allmänt intresse att material rörande hans skatteposition inte lämnas ut till honom. - C.L. hänvisade till rättsfallen RÅ 1998 ref. 42 och RÅ 2000 ref. 20. - Skatteverket vidhöll sin inställning att de i målet aktuella handlingarna omfattades av sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen. Vidare uppgav Skatteverket att handlingarna inte ingick i ett ärende där C.L. intog partsställning. Fråga var om ett handräckningsförfarande där Skatteverkets roll enbart var att till Inland Revenue överlämna handlingar av visst slag. -Kammarrätten i Stockholm (2005-07-18, Dinnetz, Sundlöf, Lindeberg): Domskäl. De i målet efterfrågade handlingarna har tillställts Skatteverket av Inland Revenue "under the terms of Article 25 of our Double Taxation Convention and the EC Mutual Assistance Directive 77/799". Av utredningen i målet framgår att Inland Revenue, med hänvisning till "long standing international practice", begärt att handlingarna inte skall lämnas ut. Enligt kammarrättens mening kan det antas att ett röjande av uppgifterna i handlingarna, helt eller delvis, skulle störa Sveriges förbindelser med Storbritannien. Sekretess gäller därför för uppgifterna enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen. - Kammarrätten finner inte skäl ifrågasätta Skatteverkets uppgift om att handlingarna inte ingår i ett ärende där C.L. intar en partsställning. Anledning saknas därför att pröva om C.L. har rätt att få del av handlingarna med stöd av 16 § förvaltningslagen och 14 kap. 5 § sekretesslagen. - På grund av det anförda skall överklagandet avslås. - Domslut. Kammarrätten avslår överklagandet. - C.L. yrkade hos Regeringsrätten att han skulle få ta del av de handlingar rörande honom som Skatteverket fått från skattemyndigheten i Storbritannien, Inland Revenue. - Skatteverket ansåg att överklagandet skulle avslås och anförde bl.a. följande. Handlingarna ingår inte i något ärende hos Skatteverket där C.L. intar partsställning. De omfattas inte av sekretess enligt 9 kap.1 eller 3 §sekretesslagen gentemot C.L. Vad som återstår att bedöma är om bestämmelserna om utrikessekretess i 2 kap. 1 § sekretesslagen hindrar ett utlämnande. Mot bakgrund av Inland Revenues inställning i utlämnandefrågan kan det antas att ett röjande av uppgifterna i handlingarna skulle störa Sveriges förbindelser med Storbritannien. Bestämmelserna om utrikessekretess får därför anses utgöra hinder för ett utlämnande. - Regeringsrätten (2006-10-05, Sandström, Dexe, Kindlund, Hamberg, Knutsson); Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 1 § första stycket sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som angår Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. - Av upplysningar som Inland Revenue lämnat Skatteverket i frågan om utlämnande av de aktuella handlingarna framgår - i motsats till vad som anges i kammarrättens dom och hävdas av Skatteverket - att Inland Revenue godtagit att innehållet i handlingarna lämnas ut till C.L. Inland Revenue har dock med hänvisning till "long standing international practice" ansett att undantag skall göras för, som det får förstås, de uppgifter i handlingarna som röjer vilken tjänsteman som agerat på myndighetens vägnar. Vad gäller sistnämnda uppgifter kan konstateras att tjänstemannens namn och tjänsteadress framgår av skrivelser från Skatteverket till Inland Revenue som redan lämnats ut till C.L. - Med hänsyn till det anförda finner Regeringsrätten att det inte föreligger förutsättningar för sekretessbeläggning enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen. Något annat skäl att vägra utlämnande av de efterfrågade handlingarna har inte framkommit. De skall därför lämnas ut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Skatteverkets beslut och förordnar att de efterfrågade handlingarna skall lämnas ut till C.L. Det ankommer på Skatteverket att lämna ut handlingarna. (fd II 2006-08-23, Löndahl)