RÅ 2006 not 25

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Barnbidrag till ett barn som fötts under förälders utlandsstudier (prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om barnbidrag till ett barn som fötts under förälders utlandsstudier

Not 25. Överklagande av J.E. ang. prövningstillstånd i mål om allmänt barnbidrag. - J.E. var folkbokförd i Sverige. Han genomgick en studiestödsberättigande utbildning i Thailand. Hans son K. föddes i Thailand under studietiden. - Skåne läns allmänna försäkringskassa beslutade att J.E. inte hade rätt till barnbidrag för K. Försäkringskassan konstaterade att en förutsättning för att barnbidrag skulle kunna utgå var att K. kunde anses vara bosatt i Sverige. Detta förutsatte i sin tur att han var ett medföljande barn i den mening som avses i socialförsäkringslagen (1999:799). Eftersom han aldrig bott i Sverige kunde han enligt försäkringskassan inte anses vara medföljande. -Länsrätten i Skåne län (2003-07-24) instämde i försäkringskassans bedömning och avslog J.E:s överklagande. Sedan J.E. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Göteborg (2003-10-27) att inte meddela prövningstillstånd. - Hos Regeringsrätten yrkade J.E. barnbidrag för K. Han anförde att K. omfattades av bestämmelserna om familjemedlemmar i 2 kap.5 och 6 §§socialförsäkringslagen. - Försäkringskassan ansåg att Regeringsrätten borde meddela J.E. prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. Försäkringskassan anförde bl.a. att J.E., såvitt framgick av handlingarna, kom till Thailand år 2000 men påbörjade den studiestödsberättigande utbildningen först i oktober 2001. - Regeringsrätten (2006-02-16, Sandström, Nord, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall prövningstillstånd i kammarrätten meddelas om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Enligt 1 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag lämnas barnbidrag för barn som är bosatta i Sverige. I 3 kap. 2 § socialförsäkringslagen föreskrivs att den som är bosatt i Sverige omfattas av lagen om allmänna barnbidrag. För att någon skall anses vara bosatt här krävs som huvudregel att personen rent faktiskt bor i Sverige. Den som inte gör det kan anses vara bosatt här enligt särskilda regler i socialförsäkringslagen. I fråga om utlandsstuderande föreskrivs i 2 kap. 5 § socialförsäkringslagen att en i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett annat land fortfarande skall anses vara bosatt i Sverige så länge han eller hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning. Det finns också särskilda regler om familjemedlemmar till bl.a. utlandsstuderande. Enligt 2 kap. 6 § socialförsäkringslagen gäller vad som föreskrivs i 2 kap. 5 § även medföljande make samt barn som inte fyllt 18 år. Regeln i 2 kap. 6 § om familjemedlemmar är också tillämplig på vissa statsanställda som arbetar utomlands. I förarbetena diskuteras ingående förhållandena för dessa. Där uttalas att regeln om familjemedlemmar gäller även den med vilken en utsänd statsanställd gifter sig och även barn som föds utomlands (prop. 1998/99:119 s. 129). - Frågan om rätt till barnbidrag för ett barn i K:s situation har inte prövats av högre rätt. Den har intresse för rättstillämpningen. Vidare borde det, med hänsyn till uttalandena i förarbetena om familjemedlemmar, för kammarrätten ha framstått som osäkert om länsrättens avgörande var riktigt. - Kammarrätten borde således enligt 34 a § andra stycket 1 och 2 förvaltningsprocesslagen ha meddelat tillstånd till prövning av J.E:s talan. Kammarrättens beslut bör därför upphävas och prövningstillstånd meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar J.E. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande av Länsrättens i Skåne län dom den 24 juli 2003. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2006-01-25, Lokrantz)