Prop. 1998/99:119

Socialförsäkringens personkrets

1

5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQ 

Socialförsækringens personkrets

Regeringen överlæmnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 maj 1999

Göran Persson

Maj-Inger Klingvall

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehèll

I propositionen læmnas förslag till en ny socialförsækringslag (SofL).

Förslaget innebær att socialförsækringen delas in i en bosættningsbaserad försækring avseende garantibelopp och bidrag samt en arbetsbaserad försækring avseende inkomstförlust.

Till begreppet socialförsækring hænförs de flesta trygghetssystem som administreras av Riksförsækringsverket, Premiepensionsmyndigheten och de allmænna försækringskassorna.

0HGEHJUHSSHWförsækradDYVHVGHQVRPLQJnULGHQSHUVRQNUHWVVRP skyddas =av =de =trygghetssystem =som =hænförs =till =socialförsækringen. =Endast ett försækringsvillkor skall gælla för vardera försækringsgren: bosættning =i =Sverige =respektive =arbete =i =Sverige. =Varken =svenskt =medborgarskap =eller =inskrivning =hos =försækringskassan =skall =længre =vara =nègot försækringsvillkor.

I propositionen föreslès att grunderna för det tudelade försækringssystemet =skall =regleras =i =en =ny =lag, =socialförsækringslagen, =som =innehèller vissa =gemensamma =bestæmmelser =för =de =olika =förmènerna, =t.ex. =bosættning och arbete i Sverige, omfattning av de tvè försækringsgrenarna, försækringstider, =utgivande =av =ersættning =utomlands =samt =anmælan =och handlæggning av ærenden.

Betræffande =nègra =særskilda =persongrupper =föreslès =liksom =i =dag =att socialförsækringen skall ha en utstræckt giltighet vid utlandsvistelse. Detta gæller =för =statsanstællda =som =utsænds =för =tjænstgöring =utomlands, bistèndsarbetare m.fl. samt utlandsstuderande.

De nya bestæmmelserna föreslès træda i kraft den 1 januari èr 2001.

2

Innehèllsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut=.................................................................=6 2 Lagtext...............................................................................................=7 2.1 Förslag till socialförsækringslag..........................................=7 2.2 Förslag till lag om ændring i lagen (1962:381) om allmæn försækring..........................................................................=16 2.3 Förslag till lag om ændring i lagen (1962:382) angèende införande av lagen om allmæn försækring=.........................=32 2.4 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension=.........................................=33 2.5 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension=....................................................................=37 2.6 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:702) om garantipension...................................................................=38 2.7 Förslag till lag om ændring i lagen (1947:529) om allmænna barnbidrag=.........................................................=40 2.8 Förslag till lag om ændring i förældrabalken=.....................=43 2.9 Förslag till lag om ændring i lagen (1969:205) om pensionstillskott................................................................=44 2.10 Förslag till lag om ændring i studiestödslagen (1973:349)=........................................................................=45 2.11 Förslag till lag om ændring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring=.......................................................=46 2.12 Förslag till lag om ændring i lagen (1977:267) om krigsskadeersættning till sjömæn=.......................................=50 2.13 Förslag till lag om ændring i lagen (1984:989) om socialförsækringsvæsendet under krig och krigsfara=.........=51 2.14 Förslag till lag om ændring i lagen (1986:378) om förlængt barnbidrag=...........................................................=52 2.15 Förslag till lag om ændring i lagen (1988:360) om handlæggning av ærenden om bilstöd till handikappade=...=53 2.16 Förslag till lag om ændring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utlændska barn..............................=54 2.17 Förslag till lag om ændring i lagen (1988:1465) om ersættning och ledighet för nærstèendevèrd.......................=55 2.18 Förslag till lag om ændring i lagen (1989:225) om ersættning till smittbærare..................................................=56 2.19 Förslag till lag om ændring i lagen (1991:1047) om sjuklön=..............................................................................=57 2.20 Förslag till lag om ændring i lagen (1991:1488) om handlæggning av vissa ersættningar till den som tjænstgör inom totalförsvaret............................................................=60 2.21 Förslag till lag om ændring i lagen (1993:389) om assistansersættning.............................................................=61 2.22 Förslag till lag om ændring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag....................................................................=62

3

2.23 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:308) om bostadstillægg till pensionærer...........................................=64 2.24 Förslag till lag om ændring i lagen (1996:1030) om underhèllsstöd...................................................................=66 2.25 Förslag till lag om ændring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av lækemedel m.m.=................=69 2.26 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:703) om handikappersættning och vèrdbidrag.................................=70 2.27 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:707) om ændring i lagen (1990:773) om særskilt pensionstillægg till folkpension för lèngvarig vèrd av sjukt eller handikappat barn...............................................................=71

3 Ürendet och dess beredning=............................................................=72 4 Bakgrund.........................................................................................=72 5 Allmænna övervæganden..................................................................=74 5.1 Allmænt om socialförsækringens begrepp=.........................=74

5.2 Uppdelning av socialförsækringen i tvè grenar.................=77 5.3 Enhetliga försækringsvillkor=.............................................=80 5.4 En ny gemensam lag.........................................................=83

6 Den bosættningsbaserade försækringen............................................=85 6.1 Försækringsvillkor och bosættningsbegreppet...................=85 6.2 Bosættningsbegreppet........................................................=86 6.3 De bosættningsbaserade förmènerna.................................=93 6.4 Særskilda villkor................................................................=96 6.4.1 Væntetider för förmèner....................................................=96 6.4.2 Uppehèllstillstènd=.............................................................=98 7 Den arbetsbaserade försækringen=..................................................=100 7.1 Principer för försækringsvillkor=......................................=100 7.2 Begreppet arbete i Sverige..............................................=102 7.3 Speciella försækringssituationer......................................=106 7.4 De arbetsbaserade förmènerna........................................=110 7.5 Försækringstid=.................................................................=112 7.6 Særskilda villkor..............................................................=120 8 Nègra særskilda personkategorier..................................................=122 8.1 Inledning.........................................................................=122 8.2 Utlandsstuderande...........................................................=122 8.3 Statsanstællda=..................................................................=127 8.4 Særskilt angèende ambassadanstællda m.fl......................=130 8.5 Bistèndsarbetare m.fl.=.....................................................=133 9 ATP-förbindelse............................................................................=139 10=Förmèner vid utlandsvistelse.........................................................=144 10.1 Bosættningsbaserade förmèner........................................=144 10.2 Arbetsbaserade förmèner................................................=149 11=Handlæggningsfrègor.....................................................................=150 11.1 Inskrivning och beslut hos försækringskassan m.m.=.......=150 11.2 Anmælnings- och uppgiftsskyldighet..............................=154

4

11.3 áverklaganden m.m........................................................=156

12=EG-rættsliga konsekvenser=............................................................=157

12.1 Nuvarande EG-rættsliga förhèllanden.............................=157 12.1.1=Allmænt om social trygghet=............................................=157 12.1.2=Avtal mellan EG och tredje land=....................................=158 12.1.3=EES-avtalet=.....................................................................=158 12.2 EG-rættsliga konsekvenser för bosættningsbaserade förmèner..........................................................................=159 12.3 EG-rættsliga konsekvenser för arbetsbaserade förmèner..........................................................................=159 12.4 EG-rættsliga konsekvenser för nègra særskilda personkategorier=.............................................................=160 12.5 EG-rætten och ATP-förbindelser=....................................=160 12.6 EG-rættsliga konsekvenser betræffande förmèner vid utlandsvistelse.................................................................=161 12.6.1=Allmænt om exportabilitet inom EU=...............................=161 12.6.2=Nærmare om konsekvenserna vid utlandsvistelse...........=162 13=Jæmstælldhetspolitiska konsekvenser.............................................=163 14=Kostnader=......................................................................................=163 15=Ikrafttrædande och övergèngsfrègor=..............................................=168 15.1 Ikrafttrædandet av förslagen............................................=168 15.2 ávergèngsregler..............................................................=169 15.2.1=Allmænt=...........................................................................=169 15.2.2=Særskilt om intjænande av rætt till pension=......................=172 16=Författningskommentar.................................................................=174 16.1 Förslaget till socialförsækringslag...................................=174 16.2 Förslaget till lag om ændring i lagen (1962:381) om allmæn försækring............................................................=195 16.3 Förslaget till lag om ændring i lagen (1962:382) angèende införande av lagen om allmæn försækring.......=201 16.4 Förslaget till lag om ændring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension=.......................................=201 16.5 Förslaget till lag om ændring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension=..................................................................=203 16.6 Förslaget till lag om ændring i lagen (1998:702) om garantipension.................................................................=203 16.7 Förslaget till lag om ændring i lagen (1947:529) om allmænna barnbidrag=.......................................................=204 16.8 Förslaget till lag om ændring i förældrabalken=................=206 16.9 Förslaget till lag om ændring i lagen (1969:205) om pensionstillskott..............................................................=206 16.10 Förslaget till lag om ændring i studiestödslagen (1973:349)=......................................................................=206 16.11 Förslaget till lag om ændring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring=.....................................................=207 16.12 Förslaget till lag om ændring i lagen (1977:267) om krigsskadeersættning till sjömæn=.....................................=208

5

16.13 Förslaget till lag om ændring i lagen (1984:989) om socialförsækringsvæsendet under krig och krigsfara=.......=208 16.14 Förslaget till lag om ændring i lagen (1986:378) om förlængt barnbidrag=.........................................................=209 16.15 Förslaget till lag om ændring i lagen (1988:360) om handlæggning av ærenden om bilstöd till handikappade=.=210 16.16 Förslaget till lag om ændring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utlændska barn............................=210 16.17 Förslaget till lag om ændring i lagen (1988:1465) om ersættning och ledighet för nærstèendevèrd.....................=211 16.18 Förslaget till lag om ændring i lagen (1989:225) om ersættning till smittbærare................................................=212 16.19 Förslaget till lag om ændring i lagen (1991:1047) om sjuklön=............................................................................=212 16.20 Förslaget till lag om ændring i lagen (1991:1488) om handlæggning av vissa ersættningar till den som tjænstgör inom totalförsvaret..........................................................=213 16.21 Förslaget till lag om ændring i lagen (1993:389) om assistansersættning...........................................................=213 16.22 Förslaget till lag om ændring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag..................................................................=214 16.23 Förslaget till lag om ændring i lagen (1994:308) om bostadstillægg till pensionærer.........................................=215 16.24 Förslaget till lag om ændring i lagen (1996:1030) om underhèllsstöd.................................................................=215 16.25 Förslaget till lag om ændring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av lækemedel m.m.=..............=217 16.26 Förslaget till lag om ændring i lagen (1998:703) om handikappersættning och vèrdbidrag...............................=217 16.27 Förslaget till lag om ændring i lagen (1998:707) om ændring i lagen (1990:773) om særskilt pensionstillægg till folkpension för lèngvarig vèrd av sjukt eller handikappat barn.............................................................=217

Bilaga 1=Utredningens sammanfattning av betænkandet En lag om

socialförsækringar (SOU 1997:72)=......................................=219

Bilaga 2=Förteckning över remissinstanser ± En lag om

socialförsækringar (SOU 1997:72)=......................................=225

Bilaga 3=Lagförslag i lagrèdsremiss den 4 mars 1999

Socialförsækringens personkrets..........................................=226

Bilaga 4=Lagrèdets yttrande över lagförslag i lagrèdsremiss

den 4 mars 1999 Socialförsækringens personkrets..............=235

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 6 maj 1999...........=241

6

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslèr att riksdagen antar regeringens förslag till

1. =socialförsækringslag

2. =lag om ændring i lagen (1962:381) om allmæn försækring

3. =lag om ændring i lagen (1962:382) angèende införande av lagen om

allmæn försækring

4. =lag om ændring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspen-

sion

5. =lag =om =ændring =i =lagen =(1998:675) =om =införande =av =lagen

(1998:674) om inkomstgrundad èlderspension

6. =lag om ændring i lagen (1998:702) om garantipension

7. =lag om ændring i lagen (1947:529) om allmænna barnbidrag

8. =lag om ændring i förældrabalken

9. =lag om ændring i lagen (1969:205) om pensionstillskott 10. lag om ændring i studiestödslagen (1973:394) 11. lag om ændring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring 12. lag om ændring i lagen (1977:267) om krigsskadeersættning till sjö-

mæn 13. lag =om =ændring =i =lagen =(1984:989) =om =socialförsækringsvæsendet

under krig och krigsfara 14. lag om ændring i lagen (1986:378) om förlængt barnbidrag 15. lag om ændring i lagen (1988:360) om handlæggning av ærenden om

bilstöd till handikappade 16. lag om ændring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av ut-

lændska barn 17. lag om ændring i lagen (1988:1465) om ersættning och ledighet för

nærstèendevèrd 18. lag om ændring i lagen (1989:225) om ersættning till smittbærare 19. lag om ændring i lagen (1991:1047) om sjuklön 20. lag om ændring i lagen (1991:1488) om handlæggning av vissa er-

sættningar till den som tjænstgör inom totalförsvaret 21. lag om ændring i lagen (1993:389) om assistansersættning 22. lag om ændring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag 23. lag om ændring i lagen (1994:308) om bostadstillægg till pensionæ-

rer 24. lag om ændring i lagen (1996:1030) om underhèllsstöd 25. lag om ændring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp

av lækemedel m.m. 26. lag =om =ændring =i =lagen =(1998:703) =om =handikappersættning =och

vèrdbidrag 27. lag =om =ændring =i =lagen =(1998:707) =om =ændring =i =lagen =om

(1990:773) om særskilt pensionstillægg till folkpension för lèngvarig vèrd av sjukt eller handikappat barn

7

2 Lagtext

2.1 Förslag till socialförsækringslag

Hærigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmænna bestæmmelser 'HQQDODJLQQHKnOOHUEHVWlPPHOVHURPYHPVRPRPIDWWDVDYVRFLDO WU\JJKHWJHQRPVRFLDOI|UVlNULQJRFKYLVVDELGUDJVV\VWHPsocialförsæk-

ringen/DJHQJlOOHUI|UGHI|UVlNULQJDURFKELGUDJVV\VWHPVRPDQJHVL

3 kap.

Rætten till en förmèn skall grundas pè bosættning eller förværvsarbete i Sverige om inte nègot annat særskilt anges.

2 I de författningar som anges i 3 kap. finns nærmare bestæmmelser om rætt till förmèner m.m.

3 Frègor om förmèner inom socialförsækringen handhas av Riksförsæk-ULQJVYHUNHW 3UHPLHSHQVLRQVP\QGLJKHWHQ RFK =GH DOOPlQQD I|UVlNULQJV kassorna.

4 Gemenskapsrætten inom Europeiska unionen (EU) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingètts med andra stater kan medföra begrænsningar i tillæmpligheten av bestæmmelserna i denna lag.

2 kap. Bosættning och arbete i Sverige Bosættning i Sverige 1 = =Vid =tillæmpning =av =denna =lag =skall =en =person =anses =vara =bosatt =i Sverige, om han eller hon har sitt egentliga hemvist hær i landet.

Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas hær under længre tid æn ett èr skall anses vara bosatt hær. Detta gæller dock inte om synnerliga skæl talar mot det.

En i Sverige bosatt person som læmnar landet =skall =fortfarande =anses vara bosatt hær om utlandsvistelsen kan antas vara længst ett èr.

Særskilda bestæmmelser

Statsanstællda 2 Den som av en statlig arbetsgivare sænds till ett annat land för arbete för =arbetsgivarens =rækning =skall =anses =vara =bosatt =i =Sverige =under =hela utsændningstiden =om =han =eller =hon =tidigare =nègon =gèng =varit =bosatt =i Sverige.

Nær en annan stat som arbetsgivare sænder en person till Sverige för arbete för arbetsgivarens rækning skall den personen inte anses vara bosatt i Sverige.

8

Diplomater m.fl. 3 En person som tillhör en annan stats beskickning eller karriærkonsulat eller dess betjæning skall anses vara bosatt i Sverige endast om det ær förenligt =med =bestæmmelserna =om =immunitet =och =privilegier =i =de =konventioner =som =anges =i =2 =och =3 =lagen =(1976:661) =om =immunitet =och privilegier i vissa fall. Detta gæller æven en sèdan persons privattjænare.

En person som pè grund av anknytning till en internationell organisation omfattas av bestæmmelserna i 4 lagen om immunitet och privilegier i vissa fall skall anses vara bosatt i Sverige endast i den mèn det ær förenligt med vad som följer av tillæmplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen.

Bistèndsarbetare m.fl. 4 En i Sverige bosatt person som læmnar landet för arbete för arbetsgivarens rækning skall fortfarande anses vara bosatt hær, om han eller hon ær anstælld av

1. ett svenskt trossamfund eller ett organ som ær knutet till ett sèdant samfund eller

2. en svensk ideell organisation som bedriver bistèndsverksamhet. Första stycket gæller endast om utlandsvistelsen kan antas vara længst fem èr.

Utlandsstuderande m.fl. 5 En i Sverige bosatt person som læmnar landet för att studera i ett annat land skall fortfarande anses vara bosatt i Sverige sè længe han eller hon =genomgèr =en =studiestödsberættigande =utbildning =eller =har =utbildningsbidrag för doktorander.

Den som kommer till Sverige för att studera skall inte anses vara bosatt hær. Detta gæller dock inte den som har utbildningsbidrag för doktorander.

Familjemedlemmar 6 Vad som sægs om personer som avses i 2±5 gæller æven medföljande make samt barn som inte fyllt 18 èr. Med make likstælls den som utan att vara gift med den utsænde lever tillsammans med denne, om de tidigare har varit gifta eller gemensamt har eller har haft barn.

Arbete i Sverige 7 = =Med =arbete =i =Sverige =avses =vid =tillæmpning =av =denna =lag =förværvsarbete i verksamhet hær i landet.

Om en fysisk person som bedriver næringsverksamhet har sèdant fast driftstælle i Sverige som avses i punkt 3 av anvisningarna till 53 kommunalskattelagen =(1928:370) =skall =verksamhet =hænförlig =dit =anses =bedriven hær i landet.

9

Særskilda bestæmmelser

Arbete pè fartyg 8 = =Arbete =som =sjöman =pè =svenskt =handelsfartyg =anses =som =arbete =i Sverige. Detta gæller æven om arbetet utförs

1. i anstællning pè utlændskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om anstællningen sker hos redaren eller hos nègon arbetsgivare som redaren har anlitat, eller

2. i anstællning hos ægaren till ett svenskt handelsfartyg eller hos nègon arbetsgivare som anlitats av ægaren, om fartyget hyrs ut till en utlændsk redare i huvudsak obemannat.

Med sjöman avses den som enligt sjömanslagen (1973:282) skall anses som sjöman.

Utsændning m.m. 9 Arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige skall anses som arbete hær i landet, om arbetstagaren ær utsænd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara længst ett èr.

Nær =en =utlændsk =arbetsgivare =under =motsvarande =förhèllande =sænder nègon till Sverige för arbete skall arbete i Sverige inte anses föreligga.

I fall som anges i 2 gæller första och andra styckena æven om utsændningstiden kan antas vara længre æn ett èr.

Diplomater m.fl. 10 Arbete som utförs av en person som tillhör en annan stats beskickning eller karriærkonsulat skall anses som arbete i Sverige endast om det ær förenligt med bestæmmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner =som =anges =i =2 =och =3 =lagen =(1976:661) =om =immunitet =och privilegier i vissa fall. Detta gæller æven en sèdan persons privattjænare.

Ett sèdant arbete som medför att en person pè grund av anknytning till en internationell organisation omfattas av bestæmmelserna i 4 lagen om immunitet och privilegier i vissa fall skall anses som arbete i Sverige endast i den mèn det ær förenligt med vad som följer av tillæmplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen.

3 kap. Socialförsækringsskyddet Bosættningsbaserad försækring 1 Den som ær bosatt i Sverige ær försækrad för följande förmèner som anges i lagen (1962:381) om allmæn försækring:

1. ersættning för sjukvèrd m.m. enligt 2 kap. i frèga om förmèner som EHVOXWDVDYGHDOOPlQQDI|UVlNULQJVNDVVRUQD

2. förældrapenning pè garantinivè,

3. =folkpension =i =form =av =förtidspension =och =efterlevandepension =beræknad i förhèllande till det antal èr som har tillgodoræknats som bosættningstid i Sverige, samt

10

4. rehabilitering och særskilt bidrag enligt 22 kap. i frèga om förmèner som beslutas av de allmænna försækringskassorna.

2 Den som ær bosatt i Sverige omfattas æven av

1. lagen (1947:529) om allmænna barnbidrag,

2. lagen (1969:205) om pensionstillskott,

3. lagen (1986:378) om förlængt barnbidrag,

4. lagen (1988:360) om handlæggning av ærenden om bilstöd till handikappade,

5. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utlændska barn,

6. =lagen =(1990:773) =om =særskilt =pensionstillægg =till =èlderspension =för lèngvarig vèrd av sjukt eller handikappat barn,

7. lagen (1993:389) om assistansersættning,

8. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,

9. lagen (1994:308) om bostadstillægg till pensionærer, 10. lagen (1996:1030) om underhèllsstöd, 11. lagen (1998:702) om garantipension, och 12. lagen (1998:703) om handikappersættning och vèrdbidrag.

3 = =Till =den =som =enligt =utlænningslagen =(1989:529) =behöver =ha =uppehèllstillstènd i Sverige fèr förmèner enligt 1 och 2 utges tidigast frèn och med den dag dè ett sèdant tillstènd börjar gælla men inte för længre tid tillbaka =æn =tre =mènader =före =det =att =tillstèndet =beviljades. =Om =det =finns synnerliga =skæl, =fèr =förmèner =utges =æven =om =uppehèllstillstènd =inte =har beviljats.

Förmèner enligt första stycket betalas inte ut för tid dè bistènd enligt lagen =(1994:137) =om =mottagande =av =asylsökande =m.fl. =har =læmnats =till den försækrade om förmènerna ær av motsvarande karaktær.

Arbetsbaserad försækring 4 Den som arbetar i Sverige ær försækrad för följande förmèner enligt lagen (1962:381) om allmæn försækring:

1. sjukpenning och havandeskapspenning,

2. förældrapenning över garantinivè och tillfællig förældrapenning,

3. tillæggspension i form av förtidspension och efterlevandepension,

4. folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension beræknad i förhèllande till det antal èr för vilka tillgodoræknats pensionspoæng för tillæggspension, samt

5. rehabilitering och rehabiliteringsersættning enligt 22 kap. i frèga om förmèner som beslutas av de allmænna försækringskassorna.

5 Den som arbetar i Sverige omfattas æven av

1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring,

2. =lagen =(1988:1465) =om =ersættning =och =ledighet =för =nærstèendevèrd, och

3. lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension.

11

Försækringstid 6 För arbetstagare gæller försækringen enligt 4 och 5 frèn och med den första dagen av anstællningstiden. För andra gæller försækringen dock frèn och med den dag dè arbetet har pèbörjats.

Försækringen upphör att gælla tre mènader efter den dag dè arbetet har upphört av nègon annan anledning æn ledighet för semester, ferier eller PRWVYDUDQGH XSSHKnOO (efterskyddstid )|UVlNULQJHQ XSSK|U WLGLJDUH lQ som nu sagts om den enskilde pèbörjat arbete i ett =annat =land =och =omfattas av motsvarande försækring i det landet eller om det finns andra særskilda skæl.

2PHQI|UPnQVRPDYVHVLHOOHUXWJHVQlUI|UVlNULQJHQVNDOO upphöra enligt 6 andra stycket, fortsætter försækringen enligt 4 eller 5 att gælla under den tid för vilken förmènen utges. Försækringen fortsætter RFNVnDWWJlOODHQOLJWGHJUXQGHUVRPUHJHULQJHQIDVWVWlOOHUI|UGHQWLGHQ person genomgèr utbildning eller stèr till arbetsmarknadens förfogande.

8 Försækringen för pensioner eller skadeersættningar som avses i 4 3 och 4 samt 5 1 och 3 skall gælla nær rætten till en förmèn enligt de lagar som =anges =dær =kan =hærledas =frèn =ett =arbete =i =Sverige. =Detsamma =gæller försækringen för förældrapenning över garantinivè enligt 4 2.

Försækringen för pensioner enligt första stycket skall ocksè gælla i det fall rætten till förmènen kan hærledas frèn sèdan ersættning som anges i 12 och 13 .

9 För bistèndsarbetare m.fl. enligt 2 kap. 4 som till följd av utlandsarbete inte omfattas av den arbetsbaserade försækringen och som efter utlandstjænstgöringens =slut =ètervænder =till =Sverige =skall =efterskyddstiden börja löpa först efter èterkomsten, om utlandstjænstgöringen varat længst fem èr.

10 Försækringen enligt 4 eller 5 fortsætter att gælla efter efterskyddstiden enligt 6 andra stycket sè længe skyddsbestæmmelserna om berækning =av =sjukpenninggrundande =inkomst =i =3 =kap. =5 = =tredje =stycket =4±6 lagen (1962:381) om allmæn försækring ær tillæmpliga.

Arbetstillstènd 11 = =Den =som =enligt =utlænningslagen =(1989:529) =behöver =ha =arbetstillstènd i =Sverige =eller =ett =uppehèllstillstènd =med =motsvarande =verkan =har inte rætt till förmèner enligt 4 och 5 förræn ett sèdant tillstènd har beviljats. Ersættning fèr dærvid utges tidigast frèn och med den dag dè tillstèndet börjar gælla men inte för længre tid tillbaka æn tre mènader före det att tillstèndet beviljades.

Begrænsningarna i första stycket gæller inte arbetsskadeersættning enligt 5 1.

12

Speciella försækringssituationer

12 En person som har förtidspension som beræknats enligt 13 kap. 2 lagen (1962:381) om allmæn försækring ær försækrad för inkomstgrundad èlderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension beræknad pè denna förtidspension.

13 = =Den =som =uppbær =nègon =av =följande =förmèner =ær =försækrad =för =inkomstgrundad èlderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension =och =tillæggspension =i =form =av =förtidspension =enligt =lagen (1962:381) om allmæn försækring:

1. =vèrdbidrag, =som =inte =enbart =avser =merkostnader, =enligt =8 = =lagen (1998:703) om handikappersættning och vèrdbidrag,

2. dagpenning frèn arbetslöshetskassa,

3. =utbildningsbidrag =i =form =av =dagpenning =under =arbetsmarknadsutbildning =och =yrkesinriktad =rehabilitering =samt =ersættning =vid =generationsvæxling,

4. utbildningsbidrag för doktorander,

5. =korttidsstudiestöd =och =vuxenstudiebidrag =enligt =studiestödslagen (1973:349),

6. =vuxenstudiebidrag =enligt =lagen =(1983:1030) =om =særskilt =vuxenstudiestöd för arbetslösa samt særskilt utbildningsbidrag,

7. timersættning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda (særvux) och ersættning =till =deltagare =i =teckensprèksutbildning =för =vissa =förældrar (TUFF),

8. =dagpenning =till =totalförsvarspliktiga =som =tjænstgör =enligt =lagen (1994:1809) om totalförvarsplikt och till andra som fèr dagpenning enligt de grunder som gæller för totalförsvarspliktiga, eller

9. stipendium som enligt punkt 12 sjunde stycket av anvisningarna till 32 kommunalskattelagen (1928:370) skall tas upp som intækt av tjænst.

14 Den som ær bosatt i Sverige ær försækrad för pensionsgrundande belopp =för =barnèr =enligt =3 =kap. =lagen =(1998:674) =om =inkomstgrundad èlderspension.

Den som har genomgètt grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt =ær =försækrad =för =pensionsgrundande =belopp =för =plikttjænstgöring enligt 3 kap. lagen om inkomstgrundad èlderspension.

15 Den som genomgèr utbildning som ær förenad med særskild risk för arbetsskada ær försækrad för arbetsskada enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring. =Regeringen =eller =den =myndighet =som =regeringen bestæmmer meddelar nærmare föreskrifter om detta.

Gemensamma bestæmmelser 16 Den som, i enlighet med förordning (EEG) nr 1408/71 om tillæmpningen av systemen för social trygghet nær anstællda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, omfattas av lagstiftningen i en annan stat ær inte försækrad för sèdana förmèner enligt denna lag som motsvarar förmèner som avses i förordningen.

13

4 kap. Förmèner vid utlandsvistelse Bosættningsbaserade förmèner 1 För tid dè en försækrad vistas i ett land som inte ingèr i Europeiska ekonomiska =samarbetsomrèdet =(EES) =fèr =förmèner =som =grundas =pè =bosættning utges endast i de fall som avses i 2 och 3 .

2 = =Förmèner =fèr =utges =om =utlandsvistelsen =kan =antas =vara =længst =sex mènader.

Nær det gæller ersættning för sjukvèrd m.m. enligt 3 kap. 1 1 tillæmpas særskilda bestæmmelser om vèrd som ges utomlands.

Pensionsförmèner =enligt =3 =kap. =1 = =3 =samt =2 = =2, =6 =och =11 =utges =sè længe den försækrades bosættning i Sverige bestèr enligt 2 kap.

3 Tidsbegrænsningen i 2 första stycket gæller inte sèdana statsanstællda och deras familjemedlemmar som avses i 2 kap. 2 och 6 .

Tidsbegrænsningen =gæller =inte =heller =familjestöd =enligt =3 =kap. =1 = =2 eller =2 = =1, =3, =5 =och =10 =till =bistèndsarbetare =m.fl. =och =studerande =eller deras familjemedlemmar som avses i 2 kap. 4±6 .

4 Har rætten till en bosættningsbaserad förmèn upphört med tillæmpning av bestæmmelserna om bosættning i 2 kap. eller bestæmmelserna om utlandsvistelse i 1±3 , fèr förmènen efter ansökan hos försækringskassan fortsætta att utges om det med hænsyn till omstændigheterna skulle framstè som uppenbart oskæligt att dra in förmènen.

Arbetsbaserade förmèner 5 För tid dè en försækrad vistas utomlands fèr förmèner vid sjukdom, havandeskap, tillfællig vèrd av barn och rehabilitering enligt 3 kap. 4 1, 2 och 5 endast utges i följande fall:

1. om ett ersættningsfall intræffar utomlands medan den försækrade dær utför sèdant arbete som skall anses som arbete i Sverige enligt 2 kap.,

2. om försækringskassan medger att den försækrade reser till utlandet.

6 = =Pensionsförmèner =och =skadeersættningar =enligt =3 =kap. =4 = =3 =och =4 samt 5 1 och 3 utges för tid dè den försækrade vistas utomlands sè længe rætten till förmènen bestèr. Detta gæller ocksè i frèga om förældrapenning över garantinivè enligt 3 kap. 4 2,

1. om barnet ær bosatt i Sverige, eller

2. =om =försækringskassan =medger =det, =nær =ett =barn =hæmtas =i =samband med adoption.

Gemensamma bestæmmelser 7 För utbetalning av en förmèn utomlands fèr krævas bevis om att rætten till förmènen bestèr.

14

5 kap. Anmælan och handlæggning av ærenden Anmælan till försækringskassan 1 Den som bosætter sig i Sverige och som inte ær folkbokförd hær skall anmæla sig till den försækringskassa som avses i 4 . Bosættningsbaserade förmèner enligt 3 kap. 1 och 2 fèr inte utges för længre tid tillbaka æn tre mènader före den mènad dè anmælan gjordes eller försækringskassan pè annat sætt fick kænnedom om bosættningen.

Den som avses i 2 kap. 2 första stycket och som inte ær folkbokförd hær =skall =anmæla =sig =till =den =försækringskassa =som =avses =i =5 = =andra stycket.

2 Arbetsbaserade förmèner enligt 3 kap. 4 samt 5 2 och 3 fèr inte utges =för =længre =tid =tillbaka =æn =tre =mènader =före =den =mènad =dè =försækringskassan fick kænnedom om arbetet.

En anmælan om arbete i Sverige som görs av den som arbetar hær utan att vara bosatt i landet skall læmnas till den försækringskassa som avses i 5 .

3 Den som læmnar Sverige för en tid som kan antas ha betydelse för rætten till förmèner enligt 2 eller 4 kap. skall anmæla detta till den försækringskassa som avses i 4±6 .

Beslutande försækringskassa m.m. 4 Ett ærende som skall avgöras av en allmæn försækringskassa och avser nègon som ær bosatt i Sverige skall avgöras av den försækringskassa inom vars =verksamhetsomrède =den =enskilde =var =folkbokförd =den =1 =november föregèende èr.

Om den enskilde inte var folkbokförd i Sverige den 1 november föregèende =èr, =skall =ett =ærende =avgöras =av =den =försækringskassa =inom =vars verksamhetsomrède den enskilde ær bosatt vid èrets ingèng. Sker bosættningen senare under èret, skall ærendet avgöras av den försækringskassa inom vars verksamhetsomrède bosættningen sker.

5 Ett ærende som skall avgöras av en allmæn försækringskassa och avser nègon som inte ær bosatt i Sverige skall avgöras av den försækringskassa inom =vars =verksamhetsomrède =den =enskilde =regelmæssigt =tillbringar =sin dygnsvila. Om dygnsvilan inte tillbringas i Sverige, skall ærendet avgöras av den försækringskassa inom vars verksamhetsomrède den enskilde regelmæssigt arbetar. Ür den enskilde sjöman skall ærendet, om det inte avser pension, avgöras av Væstra Götalands allmænna försækringskassa.

Om det inte med stöd av första stycket kan bestæmmas till vilken försækringskassa ærendet hör, skall ærendet avgöras av Stockholms læns allmænna försækringskassa.

6 Ürenden som gæller personer vilka har rætt till förmèner som familjemedlemmar =skall =alltid =avgöras =av =samma =försækringskassa =som =skall avgöra ett ærende angèende den frèn vilken de hærleder rætten till förmèner.

15

Ett ærende, som avser nègon som omfattas eller væljer att omfattas av svensk =lagstiftning =enligt =artikel =16 =i =förordning =(EEG) =nr =1408/71 =om tillæmpningen =av =systemen =för =social =trygghet =nær =anstællda, =egenföretagare =eller =deras =familjemedlemmar =flyttar =inom =gemenskapen, =skall avgöras av Stockholms læns allmænna försækringskassa.

ávriga bestæmmelser 7 Vid tillæmpningen av denna lag skall följande bestæmmelser i lagen (1962:381) om allmæn försækring tillæmpas:

18 kap. 46 och 47 om Riksförsækringsverkets tillsyn, 20 kap. 2 a om provisoriskt beslut, 20 kap. 4 om èterbetalning, 20 kap. 8 om uppgiftsskyldighet för den enskilde, 20 kap. 9 om uppgiftsskyldighet för myndigheter och arbetsgivare m.fl., 20 kap. 10 om omprövning av en försækringskassas beslut, 20 kap. 10 a om ændring av en försækringskassas beslut, och 20 kap. 11±13 om överklagande av beslut m.m.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Bestæmmelserna i denna lag om personer som læmnar eller kommer till Sverige skall tillæmpas æven pè personer som före den 1 januari 2001 har læmnat respektive kommit till landet.

3. Har arbete upphört under perioden oktober ± december èr 2000 skall efterskyddstiden i 2 kap. 6 andra stycket ræknas frèn lagens ikrafttrædande.

4. Den som vid lagens ikrafttrædande uppbær hustrutillægg enligt övergèngsbestæmmelserna =till =lagen =(1998:708) =om =upphævande =av =lagen (1994:309) om hustrutillægg i vissa fall dè make uppbær folkpension, ær fortfarande försækrad för denna förmèn.

5. Üldre bestæmmelser gæller fortfarande i frèga om bosættningsbaserad folkpension =i =form =av =èlderspension =för =den =som =ær =född =èr =1937 =eller tidigare.

16

2.2 Förslag till lag om ændring i lagen (1962:381) om allmæn försækring

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1962:381) om allmæn försækringdelsDWWNDSRFKNDSNDSRFKVDPWNDS

13 skall upphöra att gælla,

delsDWWNDSNDSNDSDERFK

4 kap. 1, 3 och 9 , 5 kap. 1 och 6 , 11 kap. 1 , 16 kap. 1 , 20 kap. 1 , 21 kap. 1 samt 22 kap. 1 , 2 och 17 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

3Försækrade =enligt =denna =lag =ær

dels =svenska =medborgare, =dels personer =som =utan =att =vara svenska =medborgare =ær =bosatta =i riket. =En =försækrad =som =læmnar Sverige =skall =fortfarande =anses vara =bosatt =i =riket, =om =utlandsvistelsen ær avsedd att vara længst ett èr.

Utlændsk =sjöman =pè =svenskt handelsfartyg =ær =försækrad =för tillæggspension =æven =om =han =eller hon inte ær bosatt i riket.

Sèvitt =angèr =försækringen =för tillæggspension =ær =den =som =enligt 4 kap. =1 = =lagen =( 1998:674 ) =om inkomstgrundad èlderspension m.m. eller 11 kap. 6 denna lag, i detta =lagrums =lydelse =före =den 1 januari =1999, =tillgodoræknats pensionspoæng försækrad, æven om han eller hon inte længre uppfyller förutsættningarna =enligt =första eller andra stycket.

Den =som =av =en =statlig =arbetsgivare sænds till ett annat land för arbete =för =arbetsgivarens =rækning

I socialförsækringslagen (1999:000) finns bestæmmelser om vem som ær försækrad enligt denna lag. Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser =om =förmèner =vid utlandsvistelse =och =om =handlæggning av ærenden, m.m./DJHQRPWU\FNW

6HQDVWHO\GHOVHDY NDS NDS NDS NDS NDS6HQDVWHO\GHOVH

17

skall =anses =bosatt =i =riket =under hela =utsændningstiden =æven =om denna ær avsedd att vara længre æn ett =èr. =Detta =gæller =æven =medföljande make samt barn som inte fyllt 18 èr. Med make likstælls den som =utan =att =vara =gift =med =den utsænde =lever =tillsammans =med denne, =om =de =tidigare =har =varit gifta eller gemensamt har eller har haft barn.

2 kap.

10Frègor om ersættning enligt detta kapitel prövas i andra =fall =æn =som avses =i =andra =stycket =av =den =all-PlQQDI|UVlNULQJVNDVVD, hos vilken

den =försækrade =ær =inskriven =eller skulle =ha =varit =inskriven, =om =han uppfyllt =èldersvillkoret =i =1 kap. 4 . ='HQQD I|UVlNULQJVNDVVD InU

dock =uppdra =èt =en =annan =försækringskassa att pröva sèdana frègor.

Frègor om ersættning enligt 2, 3 och =6 =samt =ersættning =enligt =4 och =5 = =som =inte =hænför =sig =till visst =vèrdtillfælle =prövas =av =den försækringskassa =inom =vars =verksamhetsomrède =vèrdgivaren =eller annan =som =fèr =ersættning =bedriver sin =verksamhet. =Detsamma =gæller HUVlWWQLQJL|YULJWLGHIDOOGlU den

försækrade =eller =YnUGWDJDUHQ LQWH

lU och inte heller under den förut-

sættning som sagts i =första =stycket skulle =ha =varit =inskriven =hos =allmæn =försækringskassa. )UnJRU RP

ersættning =enligt =5 = =fèr =efter =bemyndigande =av =regeringen =æven prövas av Riksförsækringsverket.

Frègor om ersættning enligt detta kapitel prövas i andra =fall =æn =som avses =i =andra =stycket =av =den =all-PlQQDI|UVlNULQJVNDVVDsom enligt

5 =kap. =socialförsækringslagen (1999:000) skall avgöra ett ærende avseende =den =försækrade. 'HQQD

försækringskassa =fèr =dock =uppdra èt =en =annan =försækringskassa =att pröva sèdana frègor.

Frègor om ersættning enligt 2, 3 och =6 =samt =ersættning =enligt =4 och =5 = =som =inte =hænför =sig =till visst =vèrdtillfælle =prövas =av =den försækringskassa =inom =vars =verksamhetsomrède =vèrdgivaren =eller annan =som =fèr =ersættning =bedriver sin =verksamhet. =Detsamma =gæller ersættning =i =övrigt =i =de =fall =dær

vèrdtagaren =inte =ær =bosatt =i Sverige. =)UnJRU RP HUVlWWQLQJ HQ

ligt 5 fèr efter bemyndigande av regeringen =æven =prövas =av =Riksförsækringsverket.

3 kap.

1Hos allmæn försækringskassa inskriven I|UVlNUDG KDU HQOLJW YDG

En I|UVlNUDG KDU HQOLJW YDG

nedan =sægs =rætt =till =sjukpenning,6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

18

nedan =sægs =rætt =till =sjukpenning, om hans sjukpenninggrundande inkomst uppgèr till minst 24 procent DYbasbeloppet.

Villkoret om inskrivning hos försækringskassan =för =rætt =till =sjukpenning anses uppfyllt om det har berott pè èldersregeln i 1 kap. 4 att =villkoret =inte =har =kunnat =uppfyllas.

om =hans =sjukpenninggrundande inkomst =uppgèr =till =minst =24 =pro-FHQWDY prisbasbeloppet.

Rætt till sjukpenning enligt detta kapitel föreligger inte pè grundval av anstællningsförmèner för tid som ingèr i en sjuklöneperiod, under vilken den =försækrades =arbetsgivare =har =att =svara =för =sjuklön =enligt =lagen (1991:1047) om sjuklön.

2Sjukpenningrundande =inkomst ær den èrliga inkomst i pengar som en försækrad kan =antas =komma =att tills =vidare =fè =för =eget =arbete, =antingen sèsom arbetstagare i allmæn HOOHU HQVNLOG WMlQVW inkomst =av

anstællning HOOHU Sn DQQDQ

JUXQG inkomst =av =annat

förværvsarbete Som =inkomst av =anstællning =ræknas =dock =inte ersættning =frèn =en =arbetsgivare som =ær =bosatt =utomlands =eller =en utlændsk =juridisk =person, =om =arbetet =har =utförts =i =arbetsgivarens verksamhet =utom =riket. ,IUnJD RP

arbete =som =utförs =utomlands =av den som av en statlig arbetsgivare sænts =till =ett =annat =land =för =arbete för =arbetsgivarens =rækning =bortses vid =berækningen =av =sjukpenninggrundande =inkomst =frèn =sèdana lönetillægg som betingas av ökade levnadskostnader =och =andra =særskilda =förhèllanden =i =sysselsættningslandet. =Som =inkomst =av =anstællning =eller =inkomst =av =annat förværvsarbete =ræknas =inte =heller intækt =som =avses =i =32 = =1 =mom. första =stycket =h =och =i =kommunalskattelagen (1928:370) eller sèdan ersættning =som =anges =i =1 = =första

Sjukpenningrundande =inkomst ær den èrliga inkomst i pengar som en försækrad kan =antas =komma =att WLOOVYLGDUHInI|UHJHWDUEHWHhær i

landet DQWLQJHQ VnVRP DUEHWV

tagare i allmæn eller enskild tjænst inkomst =av =anstællning HOOHU Sn DQQDQ JUXQG inkomst

av =annat =förværvsarbete ,

frèga =om =arbete =som =utförs =utomlands av den som av en statlig arbetsgivare =sænts =till =ett =annat =land för =arbete =för =arbetsgivarens =rækning bortses vid berækningen av sjukpenninggrundande =inkomst =frèn sèdana lönetillægg som betingas av ökade levnadskostnader och andra særskilda förhèllanden i sysselsættningslandet. =Som =inkomst =av =anstællning =eller =inkomst =av =annat förværvsarbete =ræknas =inte =heller intækt =som =avses =i =32 = =1 =mom. första =stycket =h =och =i =kommunalskattelagen (1928:370) eller sèdan ersættning =som =anges =i =1 = =första stycket =1±5 =och =fjærde =stycket lagen (1990:659) om særskild löneskatt =pè =vissa =förværvsinkomster. Som =inkomst =av =annat =förværvsarbete ræknas inte sèdan ersættning enligt =gruppsjukförsækring =eller6HQDVWHO\GHOVH

19

stycket =1±5 =och =fjærde =stycket lagen =(1990:659) =om =særskild löneskatt =pè =vissa =förværvsinkomster. =Som =inkomst =av =annat förværvsarbete =ræknas =inte =sèdan ersættning =enligt =gruppsjukförsækring =eller =trygghetsförsækring =vid arbetsskada =som =enligt =2 = =första stycket lagen om særskild löneskatt pè =vissa =förværvsinkomster =utgör underlag =för =næmnda =skatt. =Den sjukpenninggrundande =inkomsten faststælls =av =försækringskassan. Inkomst =av =anstællning =och =inkomst =av =annat =förværvsarbete skall =dærvid =var =för =sig =avrundas till nærmast lægre hundratal kronor.

trygghetsförsækring =vid =arbetsskada som enligt 2 första stycket lagen =om =særskild =löneskatt =pè vissa =förværvsinkomster =utgör underlag =för =næmnda =skatt. =Den sjukpenninggrundande =inkomsten faststælls av försækringskassan. Inkomst =av =anstællning =och =inkomst av =annat =förværvsarbete =skall =dærvid =var =för =sig =avrundas =till =nærmast lægre hundratal kronor.

Vid =berækning =av =sjukpenninggrundande =inkomst =bortses =frèn =sèdan inkomst av anstællning och annat förværvsarbete som överstiger sju och en halv gènger prisbasbeloppet. Det belopp som sèlunda skall undantas skall i första hand ræknas av frèn inkomst av annat förværvsarbete. Ersættning =för =utfört =arbete =i =annan =form =æn =pension =ræknas =som =inkomst =av anstællning, =sèvida =ersættningen =under =ett =èr =uppgèr =till =minst =1 =000 kronor, =æven =om =mottagaren =inte =ær =anstælld =hos =den =som =utger =ersættningen. I nu angivna fall skall den som utför arbetet anses sèsom arbetstagare och den som utger ersættningen sèsom arbetsgivare. Kan ersættning för arbete för nègon annans rækning under èret inte antas uppgè till minst 1 000 kronor, skall ersættningen frèn denne inte tas med vid berækningen av den sjukpenninggrundande inkomsten i annat fall æn dè den utgör inkomst =av =næringsverksamhet. =Vid =berækning =av =sjukpenninggrundande inkomst av anstællning skall bortses frèn ersættning som enligt 2 a skall anses =som =inkomst =annat =förværvsarbete =samt =ersættning =som =idrottsutövare =fèr =frèn =sèdan =ideell =förening =som =avses =i =7 = =5 =mom. =lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och som har till huvudsakligt syfte att fræmja idrottslig verksamhet, om ersættningen frèn föreningen under èret inte kan antas uppgè till minst ett halvt prisbasbelopp. Vid berækning av sjukpenninggrundande =inkomst =av =anstællning =bortses =æven =frèn =ersættning frèn en stiftelse som har till væsentligt ændamèl att tillgodose ekonomiska intressen hos dem som ær eller har varit anstællda hos en arbetsgivare som læmnat bidrag till stiftelsen (vinstandelsstiftelse) eller frèn en annan juridisk person med motsvarande ændamèl, om ersættningen avser en =sèdan =anstælld =och =inte =utgör =ersættning =för =arbete =för =den =juridiska personens rækning. Detta gæller dock endast om de bidrag arbetsgivaren læmnat =till =den =juridiska =personen =varit =avsedda =att =vara =bundna =under minst tre kalenderèr och att pè likartade villkor tillkomma en betydande del =av =de =anstællda. =Om =arbetsgivaren =ær =ett =fèmansföretag =eller =ett =fèmansægt handelsbolag skall vid berækningen inte bortses frèn ersættning som den juridiska personen læmnar till sèdan företagsledare eller delægare i företaget eller denne nærstèende person som avses i punkt 14 av anvis-

20

ningarna till 32 kommunalskattelagen. Vid berækning av sjukpenninggrundande inkomst av anstællning skall alltid bortses frèn ersættning frèn en vinstandelsstiftelse som hærrör frèn bidrag som arbetsgivaren læmnat under èren 1988±1991.

Berækningen =av =den =sjukpenninggrundande =inkomsten =skall, =dær =förhèllandena =inte =ær =kænda =för =försækringskassan, =grundas =pè =de =upplysningar =som =kassan =kan =inhæmta =av =den =försækrade =eller =dennes =arbetsgivare eller som kan framgè av den uppskattning, som vid taxering gjorts av den försækrades inkomst. Semesterlön fèr inte inræknas i den sjukpenninggrundande inkomsten till högre belopp æn vad som skulle ha utgivits i =lön =för =utfört =arbete =under =motsvarande =tid. =En =liknande =begrænsning skall gælla semesterersættning. Inkomst av arbete för egen rækning fèr ej beræknas högre æn som motsvarar skælig avlöning för liknande arbete för annans rækning.

2 aVid =berækning =av =sjukpenninggrundande inkomst skall ersættning frèn en arbetsgivare som ær bosatt utomlands =eller =ær =en =utlændsk =juridisk =person =anses =som =inkomst DY DQQDW I|UYlUYVDUEHWH RP er-

sættningen avser arbete som utförts inom =riket =samt DUEHWVJLYDUHQ RFK

arbetstagaren =træffat =överenskommelse =om =att =ersættningen =skall hænföras till sèdan inkomst.

Vid =berækning =av =sjukpenninggrundande inkomst skall ersættning frèn en arbetsgivare som ær bosatt utomlands =eller =ær =en =utlændsk =juridisk =person =anses =som =inkomst av =annat =förværvsarbete, =om =arbetsgivaren =och =arbetstagaren træffat överenskommelse om att ersættningen skall hænföras till sèdan inkomst.

Som =inkomst =av =annat =förværvsarbete =ræknas =dessutom =ersættning =för arbete under förutsættning att ersættningen betalas ut

1. till mottagare som har en F-skattsedel antingen nær ersættningen bestæms eller nær den betalas ut,

2. till mottagare som har en A-skattsedel eller en F-skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 skattebetalningslagen (1997:483) eller som saknar skattsedel =pè =preliminær =skatt, =om =ersættningen =tillsammans =med =annan ersættning för arbete frèn samma utbetalare under inkomstèret kan antas komma att understiga 10 000 kronor och utbetalaren ær en fysisk person eller ett dödsbo samt vad som utbetalats inte utgör utgift i en av utbetalaren bedriven næringsverksamhet,

3. till delægare i handelsbolag av bolaget,

4. =till =medlem =i =europeisk =ekonomisk =intressegruppering =av =grupperingen.

Om i fall som avses i andra stycket 1 mottagaren har en F-skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 skattebetalningslagen, ræknas ersættningen som =inkomst =av =annat =förværvsarbete =bara =om =F-skattsedeln =skriftligen èberopas.6HQDVWHO\GHOVH

21

5Den allmænna försækringskassan VNDOO i =samband =med =inskrivning

av =en =försækrad =EHVOXWD RP den försækrades WLOOK|ULJKHW WLOO VMXN

SHQQLQJI|UVlNULQJHQ I =frèga =om

en försækradsom avses i 1 första stycket skall kassan samtidigtIDVW

VWlOOD den =försækrades VMXNSHQ QLQJJUXQGDQGH LQNRPVW Sèdan

faststællelse skall ocksè ske förI|U

VlNUDG VRP avses =i =1 = =andra

stycket Vn VQDUW DQPlODQ RP KDQV

inkomstförhèllanden =gjorts =hos kassan. Av beslutet skall framgè i vad =mèn =den =sjukpenninggrundande =inkomsten =ær =att =hænföra =till =anstællning =eller =till =annat förværvsarbete. =Sjukpenningförsækringen skall omprövas

Den allmænna försækringskassan VNDOOEHVOXWDRPen försækradsWLOO hörighet =till =sjukpenningförsæk-ULQJHQ och IDVWVWlOOD VMXNSHQQLQJ JUXQGDQGH LQNRPVW. =För =en I|U VlNUDGVRPinte ær bosatt i Sverige

gæller =detta Vn VQDUW DQPlODQ RP

hans =inkomstförhèllanden =gjorts hos kassan. Av beslutet skall framgè =i =vad =mèn =den =sjukpenninggrundande =inkomsten =ær =att =hænföra =till =anstællning =eller =till =annat förværvsarbete. =Sjukpenningförsækringen skall omprövas

a) nær kassan fètt kænnedom om att den försækrades inkomstförhèllanden =eller =andra =omstændigheter =har =undergètt =ændring =av =betydelse =för rætten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek,

b) =nær =förtidspension =eller =særskild =efterlevandepension =enligt =denna lag =beviljas =den =försækrade =eller =redan =utgèende =sèdan =pension =ændras med =hænsyn =till =ændring =i =den =försækrades =arbetsförmèga =eller, =vid =særskild efterlevandepension, förmèga eller möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete,

c) nær delpension enligt særskild lag beviljas den försækrade eller redan utgèende sèdan pension ændras med hænsyn till ændring i den försækrades arbets- eller inkomstförhèllanden, samt

d) nær tjænstepension beviljas den försækrade. Ündring som avses i första stycket skall gælla frèn och med den dag dè anledningen =till =ændringen =uppkommit. =Den =sjukpenninggrundande =inkomst som ændrats enligt första stycket a fèr dock =læggas =till =grund =för ersættning tidigast frèn och med första dagen i den ersættningsperiod som intræffar =i =anslutning =till =att =försækringskassan =fètt =kænnedom =om =inkomstændringen.

Under tid som anges under 1±6 fèr, om inte första stycket b, c eller d ær tillæmpligt, den faststællda sjukpenninggrundande inkomsten sænkas lægst till vad den skulle ha varit nærmast dessförinnan om försækringskassan dè kænt till samtliga förhèllanden. Detta gæller tid dè den försækrade

1. bedriver studier, för vilka hon eller han uppbær studiehjælp, studiemedel =eller =særskilt =vuxenstudiestöd =enligt =studiestödslagen =(1973:349), studiestöd =enligt =lagen =(1983:1030) =om =særskilt =vuxenstudiestöd =för =arbetslösa, bidrag enligt förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander eller særskilt utbildningsbidrag,6HQDVWHO\GHOVH

22

2. genomgèr vuxenutbildning för utvecklingsstörda (særvux) och uppbær timersættning för studierna,

3. ær inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller genomgèr arbetsmarknadsutbildning som beslutats av en arbetsmarknadsmyndighet,

4. ær gravid och avbryter eller inskrænker sitt förværvsarbete tidigast sex mènader före barnets födelse eller den beræknade tidpunkten hærför,

5. ær helt eller delvis ledig frèn förværvsarbete för vèrd av barn, om den försækrade ær förælder till barnet eller likstælls med förælder enligt 1 förældraledighetslagen =(1995:584) =och =barnet =inte =har =fyllt =ett =èr. =Motsvarande gæller vid adoption av barn som ej fyllt tio èr eller vid mottagande av sèdant barn i avsikt att adoptera det, om mindre æn ett èr har förflutit sedan den försækrade fick barnet i sin vèrd,

6. fullgör tjænstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. För en försækrad som avses i tredje stycket 1 eller 3 skall försækringskassan, vid sjukdom under utbildningstiden, berækna sjukpenningen pè en sjukpenninggrundande inkomst som har faststællts pè grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den försækrade kan antas fè under denna tid. Om dærvid den sjukpenninggrundande inkomsten helt eller delvis ær att hænföra till anstællning, skall èrsarbetstiden beræknas pè grundval av enbart det antal arbetstimmar som den försækrade kan antas ha i ifrègavarande förværvsarbete under utbildningstiden.

För en försækrad som fèr sèdan behandling eller rehabilitering som avses i 7 b eller 22 kap. 7 och som under denna tid fèr livrænta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring eller motsvarande ersættning enligt =en =annan =författning =skall =försækringskassan, =vid =sjukdom =under den tid dè livrænta betalas ut, berækna sjukpenningen pè en sjukpenninggrundande inkomst som har faststællts pè grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den försækrade kan antas fè under denna tid.

För en försækrad som avses i 10 c första stycket 1 eller 2 skall dock under studieuppehèll mellan vèr- och hösttermin, dè den försækrade inte uppbær studiesocial förmèn som anges i tredje stycket 1, sjukpenningen beræknas =pè =den =sjukpenninggrundande =inkomst =som =följer =av =första± tredje styckena, om sjukpenningen blir högre æn sjukpenning beræknad pè den sjukpenninggrundande inkomsten enligt fjærde stycket.

Fjærde stycket tillæmpas æven för försækrad som avses i tredje stycket 6 nær den försækrade genomgèr grundutbildning som ær længre æn 60 dagar.

5 b)|U en =försækrad =som =av

Svenska =kyrkan, =ett =svenskt =trossamfund, =ett =organ =som =ær =knutet till =ett =sèdant =samfund =eller =en svensk =ideell =organisation =som bedriver =bistèndsverksamhet =varit sænd =till =ett =annat =land =för =arbete för =arbetsgivarens =rækning, VNDOO

den =sjukpenninggrundande =inkomsten =vid =èterkomsten =till

)|Usèdana personer som enligt

2 =kap. =4 =och =6 = =socialförsækringslagen =(1999:000) anses =bosatta i Sverige æven under vistelse utomlands VNDOO GHQ VMXNSHQQLQJ

grundande =inkomsten =vid =èterkomsten till Sverige faststællas till lægst det belopp som utgjorde sjukpenninggrundande =inkomst =omedelbart före utlandsresan.6HQDVWHO\GHOVH

23

Sverige faststællas till lægst det be-ORSS VRP XWJMRUGH hans VMXNSHQ ninggrundande =inkomst =omedel-EDUW I|UH XWODQGVUHVDQ om =ut-

landsvistelsen =varat =högst =tre =èr. Bestæmmelsen =i =denna =paragraf gæller =æven =den =medföljande maken. =Med =make =likstælls =den som =utan =att =vara =gift =med =den utsænde =levt =tillsammans =med denne, =om =de =tidigare =har =varit gifta eller gemensamt har eller har haft barn.

13Frègor om förmèner enligt detta kapitel =prövas =av =den =allmænna I|UVlNULQJVNDVVD =hos =vilken =den

försækrade ær inskriven eller skulle ha varit inskriven, om han uppfyllt èldersvillkoret i 1 kap. 4 . 'HQQD

försækringskassa =fèr =dock =uppdra èt =en =annan =försækringskassa =att pröva sèdana frègor med undantag av frègor som avses i 5 .

Frègor om förmèner enligt detta kapitel =prövas =av =den =allmænna I|UVlNULQJVNDVVD =som =enligt =5 kap.

socialförsækringslagen =(1999:000) skall =avgöra =ett =ærende =avseende den =försækrade. ='HQQD I|UVlN

ringskassa =fèr =dock =uppdra =èt =en annan =försækringskassa =att =pröva sèdana =frègor =med =undantag =av frègor som avses i 5 .

Bestæmmelserna =i =3, =5 =och =8 = =i =frèga =om =förtidspension =tillæmpas æven =dær =den =försækrade =skulle =ha =erhèllit =sèdan =pension, =om =han =hade haft rætt till folkpension enligt bestæmmelserna i 5 kap.

Har en försækrad, utan att bestæmmelserna i 3 kap. 3 ær tillæmpliga, efter =ingèngen =av =den =mènad =dè =han =uppnèdde =sextiofem =èrs =èlder, =erhèllit =sjukpenning =under =etthundraèttio =dagar, =fèr =den =allmænna =försækringskassan besluta att sjukpenning inte længre skall utgè.

15Sjukpenning utgèr ej för tid dè den försækrade

a) =fullgör =annan =tjænstgöring =enligt =lagen =(1994:1809) =om =totalförsvarsplikt æn grundutbildning som ær længre æn 60 dagar;

b) ær intagen i sèdant hem som avses i 12 lagen (1990:52) med særskilda bestæmmelser om vèrd av unga med stöd av 3 sagda lag;

c) ær hæktad eller intagen i kriminalvèrdsantalt;

d) =i =annat =fall =æn =under =b) =eller =c) =sagts =av =annan =orsak =æn =sjukdom tagits om hand pè det allmænnas bekostnad;

e) =vistas =utomlands =i =annat =fall æn =dè =den =försækrade =insjuknar medan han utför arbete som ett led6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

24

i en hær i riket bedriven verksamhet =eller =som =sjöman =anstælld =pè svenskt =handelsfartyg =eller =under sjukdom =eller =i =fall =som =avses =i 7 b =reser =till =utlandet =med =försækringskassans medgivande.

För =varje =dag =dè =en =försækrad =bereds =vèrd =i =ett =sèdant =hem =för =vèrd eller boende eller familjehem enligt socialtjænstlagen (1980:620) som ger vèrd =och =behandling =èt =missbrukare =av =alkohol =eller =narkotika, =skall sjukpenningen =pè =begæran =av =den =som =svarar =för =vèrdkostnaderna minskas med 80 kronor, dock med högst en tredjedel av sjukpenningens belopp. =Dærvid =skall =det =belopp =varmed =minskning =sker =avrundas =till nærmast lægre hela krontal. Det belopp som sjukpenningen minskas med skall betalas ut till den pè vars begæran minskningen har gjorts.

Utan hinder av första stycket utgèr sjukpenning till försækrad som avses under c) vid sjukdom som intræffar under tid dè han fèr vistas utom anstalt och dærvid bereds tillfælle att förværvsarbeta.

4 kap.

1(QI|UVlNUDGI|UlOGHUsom ær in-

skriven =hos =allmæn =försækringskassa KDU UlWW WLOO I|UlOGUDSHQQLQJ

och =tillfællig =förældrapenning =(förældrapenningförmèner) enligt detta kapitel.

En försækrad förælder har rætt till förældrapenning =och =tillfællig =förældrapenning =(förældrapenningförmèner) enligt detta kapitel.

Förældrapenningförmèner utges för vèrd av barn endast =om =barnet =ær bosatt hær i riket.

Vid =adoption =av =barn =fèr =barnet =anses =bosatt =i =riket =om =de =blivande adoptivförældrarna ær bosatta i riket.

Regeringen fèr förordna att tillfællig förældrapenning, med undantag för förmèn enligt 10 fjærde stycket, fèr utges æven till en förælder som ær bosatt i Danmark, Finland eller Norge för vèrd av barn bosatt i nègot av dessa lænder.

3FörældrapenningPHGDQOHGQLQJDYHWWEDUQVI|GHOVHXWJHVXQGHU

högst 450 dagar sammanlagt för förældrarna.

Vid =flerbarnsbörd =utges =förældrapenning =under =ytterligare =180 =dagar för varje barn utöver det första.

Om förældrarna gemensamt har vèrdnaden om barnet, har varje förælder rætt att uppbæra förældrapenning under hælften av den i första och andra styckena angivna tiden.6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

25

En =förælder =som =ensam =har vèrdnaden =om =barnet =har =rætt =att sjælv =uppbæra =förældrapenningen under =hela =den =tid =som =anges =i första =och =andra =styckena. =Detsamma =gæller =om =förældrarna =har gemensam vèrdnad om barnet men den andra förældern inte har rætt till I|UlOGUDSHQQLQJ enligt 1 och 9 .

En =förælder =som =ensam =har vèrdnaden =om =barnet =har =rætt =att sjælv =uppbæra =förældrapenningen under =hela =den =tid =som =anges =i första =och =andra =styckena. =Detsamma =gæller =om =förældrarna =har gemensam vèrdnad om barnet men den andra förældern inte har rætt till förældrapenning.

Om en förælder pè grund av sjukdom eller handikapp varaktigt saknar förmèga =att =vèrda =barnet =har =den =andra =förældern =rætt =att =sjælv =uppbæra förældrapenningen =under =hela =den =tid =som =anges =i =första =och =andra styckena.

En förælder kan avstè rætt att uppbæra förældrapenning till förmèn för den andra förældern med undantag för förældrapenning med belopp motsvarande förælderns sjukpenning sèvitt avser en tid om 30 dagar för varje barn, eller vid flerbarnsbörd, =för =barnen =gemensamt. =Ett =avstèende =frèn rætt att uppbæra förældrapenning görs genom skriftlig anmælan till försækringskassan.

Förældrapenning utges længst till dess barnet har fyllt ètta èr eller =till den senare tidpunkt dè barnet har avslutat det första skolèret.

9Som villkor för rætt till förældrapenning =gæller =att =förældern =har varit =inskriven =hos =allmæn =försækringskassa under minst 180 dagar i =följd =nærmast =före =den =dag =för vilken =förældrapenningen =skall utbetalas.

9LOONRUHW RP inskrivning =hos

försækringskassa =eller =om I|UVlN

ring för viss sjukpenning enligt 6 DQGUDVW\FNHWDQVHVXSSI\OOWom det

har berott pè èldersregeln i 1 kap. 4 = =att =villkoret =inte =har =kunnat uppfyllas. =Motsvarande =gæller RP

I|UlOGHUQ inte =har =varit =inskriven

eller LQWH KDU YDULW I|UVlNUDG I|U

viss =sjukpenning, =men =skulle =ha varit det om kassan kænt till samtliga förhèllanden.

Nær =det =skall =bestæmmas =om YLOONRUHW om =inskrivning =hos =för-

sækringskassa =eller RP I|UVlNULQJ

för =viss =sjukpenning =enligt =6 =

Villkoret om försækring för viss sjukpenning =enligt =6 = =andra stycket anses uppfyllt om förældern inte =har =varit =försækrad =för =viss sjukpenning, =men =skulle =ha =varit det =om =kassan =kænt =till =samtliga förhèllanden.

Nær =det =skall =bestæmmas =om villkoret =om =försækring =för =viss sjukpenning =enligt =6 = =andra stycket ær uppfyllt för en försækrad6HQDVWHO\GHOVH

26

andra =stycket =ær =uppfyllt =för =en försækrad som avses i 3 kap. 5 b ,

fèr ERUWVHV IUnQ WLGHQ för =utlandsvistelsen =under =förutsættning =att den =varat =högst =tre =èr =och =I|U HQ

förælder =som =uppburit =förtidspension =skall =sjukpenninggrundande inkomst beræknad enligt 3 kap. 5 c =anses =ha =gællt =hela =den =tid =som förældern uppburit förtidspension.

VRPDYVHVLNDSEskallERUW ses frèn tiden för utlandsvistelsen.

Nær =det =bestæms =om =villkoret =ær uppfyllt I|U HQ I|UlOGHU VRP XSS

burit =förtidspension =skall =sjukpenninggrundande =inkomst =beræknad enligt =3 =kap. =5 =c = =anses =ha =gællt hela =den =tid =som =förældern =uppburit förtidspension.

5 kap.

1(Q I|UVlNUDG som =ær =bosatt =i

Sverige KDU UlWW WLOO IRONSHQVLRQ L

form av förtidspension, efterlevandepension =och =handikappersættning som utgör tillægg till pension

a) enligt 3 och 4 i förhèllande till =det =antal =èr =för =vilka =tillgodoræknats pensionspoæng för tillæggspension, eller

b) enligt 5±7 och 9±11 i förhèllande =till =det =antal =èr =som =tillgodoræknats =som =bosættningstid =i Sverige.

(Q I|UVlNUDG som =ær =bosatt =i

Sverige KDU UlWW WLOO IRONSHQVLRQ L

form av èlderspension enligt 3 i förhèllande =till =det =antal =èr =för vilka =tillgodoræknats =pensionspoæng för tillæggspension.

En =svensk =medborgare =som =ær bosatt utomlands har rætt till folkpension =i =form =av =èlderspension, förtidspension, =efterlevandepension och handikappersættning som utgör =tillægg =till =pension =enligt första stycket a

En =försækrad =har =rætt =till =folkpension =i =form =av =förtidspension, efterlevandepension =och =handikappersættning =som =utgör =tillægg till pension

a) enligt 3 och 4 i förhèllande till =det =antal =èr =för =vilka =tillgodoræknats pensionspoæng för tillæggspension, eller

b) enligt 5±7 och 9±11 i förhèllande =till =det =antal =èr =som =tillgodoræknats =som =bosættningstid =i Sverige.

En =försækrad =har =rætt =till =folkpension =i =form =av =èlderspension enligt 3 i förhèllande till det antal èr för vilka tillgodoræknats pensionspoæng för tillæggspension.

6Som bosættningstid i Sverige tillgodoræknas

D =WLG XQGHU YLONHQ HQ SHUVRQ

varit =folkbokförd =i =Sverige =HQOLJW folkbokföringslagen =(1991:481); vid flyttning till utlandet skall hæn-

D =WLG XQGHU YLONHQ HQ SHUVRQ HQOLJW 2 =kap. =socialförsækrings-

lagen =( 1999:000 ) =skall =anses =ha varit bosatt hær i landet,6HQDVWHO\GHOVHSURS6HQDVWHO\GHOVH

27

syn =dock =inte =tas =till =tid =efter =utresan om personen enligt næmnda lag =skall =avregistreras =som =utflyttad,

E WLG XQGHU YLONHQ HQ hær =folk-

bokförd SHUVRQI|UHWLGSXQNWHQI|U folkbokföringen =RDYEUXWHW YLVWDWV L

Sverige =efter =att =ha =ansökt =om uppehèllstillstènd enligt 1 kap. 4 XWOlQQLQJVODJHQ =eller

motsvarande föreskrift enligt ældre lag,

c) =tid =under =vilken =en =svensk medborgare av svenska kyrkan, ett svenskt trossamfund, ett organ som ær =knutet =till =ett =sèdant =samfund eller en svensk ideell organisation som =bedriver =bistèndsverksamhet varit =sænd =till =ett =annat =land =för arbete för arbetsgivarens rækning; för tid efter èr 1992 skall vad som nu =sægs =gælla =endast =om =utlandsvistelsen varat længst tre èr i följd,

d) tid under vilken en försækrad haft =inkomst =av =anstællning =eller inkomst =av =annat =förværvsarbete som =avses =i =2 =kap. =lagen ( 1998:674 ) =om =inkomstgrundad èlderspension,

e) tid före èr 1993 under vilken en =svensk =medborgare =haft =anstællning =i =ett =annat =land =som grundat =rætt =till =svensk =statligt reglerad pension, dock inte tid för vilken rætt till pension grundad pè bosættning i det andra landet föreligger =om =sèdan =pension =kan =utbetalas =till =den =som =ær =bosatt =i Sverige,

f) =i =den =mèn =regeringen =sè =förordnar tid under vilken =en =person som =inte =fyllt =26 =èr =bedriver =studier i annat land.

Som =bosættningstid =i =Sverige tillgodoræknas æven WLGVRP DYVHV

i 7 och 9 .

Som bosættningstid i Sverige enligt första stycket a) tillgodoræknas inte =tid =dè =nègon =enligt =förordnande av regeringen med stöd av 1

b) =tid =under =vilken =en =person I|UHWLGSXQNWHQI|Ubosættning hær

i =landet =enligt =a =RDYEUXWHW KDU

vistats i Sverige efter att ha ansökt om uppehèllstillstènd,

c)WLGVRPDYVHVLRFK

28

kap. =3 = =fjærde =stycket =inte =skall anses bosatt i Sverige.

Vad som i första stycket sægs om folkbokföring enligt folkbokföringslagen =skall =gælla =ocksè =i frèga om kyrkobokföring enligt lag som ersatts av folkbokföringslagen eller =enligt =motsvarande =ældre författning.

Bestæmmelsen i första stycket c) gæller =æven =medföljande =make samt barn under 18 =èr =till =person som dær avses.

Bestæmmelserna =i =första =stycket d), sèvitt gæller tid före èr 1993 för vilken =den =försækrade =tillgodoræknats pensionspoæng enligt 11 kap. i =kapitlets =lydelse =före =den 1 januari =1999, =och =första =stycket

e) =gæller =æven =medföljande =make samt barn under 18 =èr =till =person som dær avses. Som bosættningstid tillgodoræknas =dock =inte =tid =för vilken maken eller barnet har rætt till =pension =grundad =pè =bosættningstid =i =det =andra =landet =om sèdan =pension =kan =utbetalas =till den som ær bosatt i Sverige.

Vid =tillæmpningen =av =bestæmmelserna =i =femte =och =sjætte styckena skall med make likstællas den =som, =utan =att =vara =gift =med den =person =som =avses =i =första stycket =c), =d) =eller =e) =levt =tillsammans =med =denne, =om =de =tidigare har varit gifta eller gemensamt har eller har haft barn.

11 kap.

1Rætt =till =tillæggspension =grundas pè inkomst av förværvsarbete.

Rætt =till =tillæggspension =grundas SnLQNRPVWDYI|UYlUYVDUEHWHhær i

landet

Pensionsgrundande inkomst och pensionspoæng beræknas och faststælls enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension.6HQDVWHO\GHOVH

29

16 kap.

1Den =som =önskar =pension =skall göra =ansökan =hos =allmæn =försækringskassa =i =enlighet =med =vad =regeringen =förordnar. =I =fall =som nærmare anges av regeringen eller, efter =regeringens =bemyndigande, Riksförsækringsverket, =skall =försækringskassan =dock =utan =ansökan besluta =om =hel =èlderspension =till HQ hos =kassan =inskriven SHQVLRQV berættigad =frèn =och =med =den mènad =han =fyller =65 =èr, =om =han inte skriftligen begært annat.

Den =som =önskar =pension =skall göra =ansökan =hos =allmæn =försækringskassa =i =enlighet =med =vad =regeringen =förordnar. =I =fall =som nærmare anges av regeringen eller, efter =regeringens =bemyndigande, Riksförsækringsverket, =skall =försækringskassan =dock =utan =ansökan besluta =om =hel =èlderspension =till en =pensionsberættigad =frèn =och med =den =mènad =han =fyller =65 =èr, om =han =inte =skriftligen =begært =annat.

Uppbær en försækrad sjukpenning eller ersættning för sjukhusvèrd eller rehabiliteringspenning enligt denna lag, fèr försækringskassan tillerkænna honom =förtidspension =utan =hinder =av =att =han =inte =gjort =ansökan =dærom. Detsamma skall gælla dè en försækrad uppbær sjukpenning, ersættning för sjukhusvèrd eller livrænta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring eller motsvarande ersættning som utgèr enligt annan författning eller pè grund av regeringens förordnande.

Uppbær =en =försækrad =sjukbidrag =eller =har =handikappersættning =eller vèrdbidrag =tillerkænts =honom =för =begrænsad =tid, =fèr =den =tid =för =vilken förmènen skall utgè förlængas utan att ansökan har gjorts. =Motsvarande gæller =i =frèga =om =særskild =efterlevandepension =som =tillerkænts =en =efterlevande för begrænsad tid.

I den mèn =regeringen =sè =förordnar =mè =allmæn =försækringskassa =tillerkænna den pensionsberættigade pension enligt denna lag utan hinder av att han icke gjort ansökan dærom.

För =kostnader =för =lækarundersökning =och =lækarutlètande =vid =ansökan om =förtidspension, =handikappersættning, =vèrdbidrag =eller =særskild =efterlevandepension =skall =ersættning =læmnas =i =enlighet =med =vad =regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsækringsverket föreskriver.

20 kap.

1I =denna =lag =avses, =dær =ej =annat =framgèr, =med =èr =kalenderèr =och =med mènad kalendermènad.

Med sjöman avses, dær ej annat framgèr, =arbetstagare =som =enligt sjömanslagen =( 1973:282 ) =anses som sjöman.

Med anstællning pè svenskt han-

delsfartyg likstælles anstællning pè6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

30

utlændskt handelsfartyg som svensk =redare =förhyr =i =huvudsak obemannat, om anstællningen sker hos =denne =eller =nègon =av =honom anlitad =arbetsgivare. =Uthyres svenskt =handelsfartyg =till =utlændsk redare i huvudsak obemannat, æga bestæmmelserna =i =denna =lag =tilllæmpning =om =anstællningen =sker hos fartygets ægare eller nègon av denne anlitad arbetsgivare

21 kap.

1'HQ VRP lU inskriven =hos =en

allmæn försækringskassaPHQLQWH

ær =försækrad =för =en =sjukpenning som, =beræknad =enligt =3 =kap. =4 = första =stycket =2, =uppgèr =till =60 kronor, =skall =kunna =genom =frivilliga =avgifter =försækra =sig =för erhèllande =av =sjukpenning =eller sjukpenningtilllægg.

'HQVRPlUbosatt hær i landet men inte ær försækrad för en sjukpenning =som, =beræknad =enligt 3 kap. 4 första stycket 2, uppgèr WLOO  NURQRU VNDOO frèn =och =med

den mènad dè han eller hon fyller sexton =èr NXQQD JHQRP IULYLOOLJD

avgifter försækra sig för erhèllande av =sjukpenning =eller =sjukpenningtilllægg.

Den som inte har rætt till sjukpenning enligt 3 kap. 1 fèr försækra sig för sjukpenning som uppgèr till lægst 20 kronor och högst 60 kronor. Den som har rætt till sjukpenning enligt 3 kap. 1 fèr försækra sig för sjukpenningtillægg, som tillsammans med den sjukpenning som han ær berættigad till enligt 3 kap. 4 första stycket 2 uppgèr till lægst 20 kronor och högst 60 kronor.

En frivillig försækring pèverkas inte av att den försækrades sjukpenning enligt =3 =kap., =under =dær =angivna =förutsættningar, =beræknas =med =tillæmpning av 5 sjætte stycket eller 10 a eller 10 b næmnda kapitel.

Försækringen skall efter den försækrades val gælla med en karenstid av 3 eller 30 dagar eller utan sèdan karenstid.

Rætt till intræde i den frivilliga försækringen eller förkortning av gællande karenstid enligt fjærde stycket tillkommer endast den som ær under 55 èr.

Ersættning enligt denna paragraf utges inte för tid efter ingèngen av den mènad dè den försækrade börjar uppbæra hel förtids- eller èlderspension.6HQDVWHO\GHOVH

31

22 kap.

1(Q I|UVlNUDG som =ær =inskriven

hos =allmæn =försækringskassa =eller har =rætt =till =sjukpenning =enligt 3 kap. =1 = =andra =stycket KDU

möjligheter =till =rehabilitering =och rætt =till =rehabiliteringsersættning enligt =vad =som =anges =i =detta kapitel.

En försækrad har möjligheter till rehabilitering och rætt till rehabiliteringsersættning =enligt =vad =som anges i detta kapitel.

2Rehabilitering enligt detta kapitel skall syfta till att èterge den som har drabbats av sjukdom sin arbetsförmèga och förutsættningar att försörja sig sjælv genom förværvsarbete.

Rehabiliteringsètgærder skall planeras i samrèd med den försækrade och utgè frèn dennes individuella förutsættningar och behov.

Regeringen eller den =myndighet som =regeringen =bestæmmer =fèr meddela =særskilda =föreskrifter =om rehabilitering =nær =det =gæller =en försækrad som inte ær bosatt hær i landet.

17Frègor som avses i detta kapitel prövas =av =den =allmænna =försæk-ULQJVNDVVD hos =vilken =den =försæk-

rade =ær =inskriven =eller =skulle =ha varit =inskriven =om =han =hade =uppfyllt =èldersvillkoret =i =1 =kap. =4 =.

Denna =försækringskassa =fèr =dock uppdra =èt =en =annan =försækringskassa att pröva sèdana frègor.

Frègor som avses i detta kapitel SU|YDV DY GHQ DOOPlQQD försæk-

ringskassa =som =enligt =5 =kap. socialförsækringslagen =(1999:000) skall =avgöra =ett =ærende =avseende den =försækrade. 'HQQD I|UVlN

ringskassa =fèr =dock =uppdra =èt =en annan =försækringskassa =att =pröva sèdana frègor.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre bestæmmelser tillæmpas fortfarande i frèga om förmèner som avser tid före ikrafttrædandet.

3. Üldre bestæmmelser tillæmpas ocksè betræffande tillgodoræknande av bosættningstid i Sverige enligt 5 kap. vad gæller tid före ikrafttrædandet.6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

32

2.3 Förslag till lag om ændring i lagen (1962:382) angèende införande av lagen om allmæn försækring

Hærigenom föreskrivs att 32 lagen (1962:382) angèende införande av lagen om allmæn försækring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

32Frèga =rörande =ænkepension =i anledning =av =dödsfall, =som =intræffat =före =den =1 =juli =1960, =skall prövas =av =den =allmænna =försæk-ULQJVNDVVD, =hos =vilken GHQ I|UVlN UDGHær inskriven.

Frèga =rörande =ænkepension =i anledning =av =dödsfall, =som =intræffat =före =den =1 =juli =1960, =skall prövas =av =den =allmænna =försæk-ULQJVNDVVD som =enligt =5 =kap.

socialförsækringslagen =( 1999:000 ) skall =avgöra =ett =ærende =avseende

den försækrade.

Vid omrækning av förmènsbeloppen för ænkepensioner till följd av ændrade =förhèllanden =gæller =i =tillæmpliga =delar =bestæmmelserna =i =9 = =lagen (1994:308) om bostadstillægg till pensionærer.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.6HQDVWHO\GHOVH

33

2.4 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension

delsDWWNDSRFKNDSRFKNDSRFKNDS

18 skall upphöra att gælla,

delsDWWNDSNDSRFKNDS   NDS  

15 kap. 4 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

4

Försækrade =för =inkomstgrundad èlderspension =ær =dels =svenska medborgare, =dels =personer =som utan att vara svenska medborgare ær bosatta i Sverige.

Utlændska =sjömæn =pè =svenska handelsfartyg =ær =försækrade =för inkomstgrundad èlderspension æven =om =de =inte =ær =bosatta =i landet.

En =person =som =uppbær =förtidspension =som =har =beræknats =enligt 13 =kap. =2 = =lagen =( 1962:381 ) =om allmæn försækring ær alltid försækrad =för =inkomstgrundad =èlderspension =beræknad =pè =denna =förtidspension.

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser =om =förmèner =vid utlandsvistelse =och =handlæggning av ærenden, m.m.

2 kap.

2

För =varje =èr =som =en =person =har YDULW I|UVlNUDG enligt =1 =kap. =4 =

första =eller =andra =stycket RFK KDU

haft =inkomster =som =ær =pensionsgrundande, skall hans eller hennes pensionsgrundande =inkomst =faststællas. =Detta =gæller =dock =endast om =summan =av =de =inkomster =som ær =pensionsgrundande =uppgètt =till minst =24 =procent =av =det =för =intjænandeèret =gællande =prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmæn försækring.

För =varje =èr =som =en =person =har varit =försækrad =och =har =haft =in-NRPVWHU hær =i =landet VRP lU SHQ sionsgrundande, =skall =hans =eller hennes =pensionsgrundande =inkomst faststællas. Detta gæller dock endast om summan av de inkomster som ær pensionsgrundande uppgètt till minst 24 procent av det för intjænandeèret =gællande =prisbasbeloppet =enligt =lagen =(1962:381) om allmæn försækring.

Faststællande enligt första stycket skall inte göras för èr före det èr dè den försækrade fyllt 16 èr. För det èr dè den försækrade har avlidit skall

34

pensionsgrundande inkomst inte faststællas i annat fall æn om överföring av pensionsrætt för premiepension till den avlidnes make skall göras för det èret. För den som ær född èr 1937 eller tidigare skall pensionsgrundande inkomst inte heller faststællas för èr efter det dè den försækrade har fyllt =64 =èr =eller =för =tidigare =èr =under =vilket =han =eller =hon =hela =èret =har uppburit hel èlderspension enligt denna lag eller enligt lagen om allmæn försækring.

6

Pensionsgrundande inkomst av annat förværvsarbete ær

1. =inkomst =av =næringsverksam-KHW hær =i =landet L YLONHQ GHQ I|U sækrade har arbetat i inte ovæsentlig =omfattning =(aktiv =næringsverksamhet),

1. =inkomst =av =næringsverksamhet =i =vilken =den =försækrade =har arbetat i inte ovæsentlig omfattning (aktiv næringsverksamhet),

2. tillfællig förværvsinkomst av sjælvstændigt bedriven verksamhet,

3. ersættning för arbete för nègon annans rækning i pengar eller andra skattepliktiga förmèner,

4. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmæn försækring =samt =sjukpenning =enligt =lagen =(1976:380) =om =arbetsskadeförsækring eller motsvarande ersættning som har utgetts enligt annan författning eller pè grund av regeringens förordnande, i den utstræckning ersættningen har trætt i stællet för inkomst som anges i 1±3,

5. stipendium som enligt punkt 12 sjunde stycket av anvisningarna till 32 kommunalskattelagen (1928:370) skall tas upp som intækt av tjænst.

Första =stycket =gæller =endast =i =den =utstræckning =inkomsten =inte =skall ræknas =som =inkomst =av =anstællning, =sèvida =inte =inkomsten =utgör =ersættning för utfört arbete frèn ett handelsbolag eller en europeisk ekonomisk intressegruppering till en delægare i handelsbolaget respektive en medlem i intressegrupperingen.

Bedömningen i första stycket 1 skall göras för varje förværvskælla enligt kommunalskattelagen för sig.

10

Lön =eller =annan =ersættning =som den försækrade har fètt frèn en arbetsgivare som ær bosatt utomlands eller =ær =utlændsk =juridisk =person och =som =saknar =fast =driftstælle =i 6YHULJHlUom inte annat följer av

11 =, SHQVLRQVJUXQGDQGH VRP inkomst =av =anstællning =endast =om den försækrade

1. =har =sysselsatts =hær =i =landet, eller

2. =har =tjænstgjort =som =sjöman ombord pè svenskt handelsfartyg.

Ersættning =som =avses =i =första

Lön =eller =annan =ersættning =som den försækrade har fètt frèn en arbetsgivare som ær bosatt utomlands eller =ær =utlændsk =juridisk =person och =som =saknar =fast =driftstælle =i Sverige ær pensionsgrundande som inkomst =av =annat =förværvsarbete om =arbetsgivaren =och =arbetstagaren =har =træffat =överenskommelse om detta.

35

stycket 1 skall ræknas som LQNRPVW

av annat förværvsarbete om arbetsgivaren =och =arbetstagaren =har træffat överenskommelse om detta.

12 kap.

1

Ýlderspension enligt denna lag betalas ut efter ansökan. Sèdan ansökan skall göras skriftligen hos den allmænna försækringskassan. En pensionsberættigad som ær född under nègot av èren 1938±1953 och som uppbær inkomstpension utan att ha rætt till tillæggspension skall dock, utan særskild =ansökan, =erhèlla =tillæggspension =frèn =och =med =den =mènad =dè =han eller hon fètt rætt till sistnæmnda pension.

Om =en =person =som =har =rætt =till èlderspension enligt denna lag och lU inskriven hos enallmæn försæk-

ringskassa LQWH WUH PnQDGHU I|UH

ingèngen =av =den =mènad =dè =han eller =hon =fyller =70 =èr =har =ansökt om uttag av inkomst- eller tillæggspension skall den allmænna försækringskassan =utreda =om =den =pensionsberættigade =vill =ta =ut =èlderspension. =För =den =som =mènaden före den dè han eller hon fyller 65 èr har uppburit förtidspension eller særskild efterlevandepension enligt lagen =(1962:381) =om =allmæn =försækring =skall =motsvarande =gælla, om =ansökan =om =inkomst- =eller tillæggspension =enligt =denna =lag inte =har =gjorts =senast =förstnæmnda mènad.

Om =en =person =som =har =rætt =till èlderspension enligt denna lag och lUbosatt i Sverige LQWHWUHPnQDGHU före =ingèngen =av =den =mènad =dè han =eller =hon =fyller =70 =èr =har =ansökt =om =uttag =av =inkomst- =eller tillæggspension, skall den allmænna försækringskassan =utreda =om =den pensionsberættigade =vill =ta =ut èlderspension. För den som mènaden före den dè han eller hon fyller 65 =èr =har =uppburit =förtidspension eller =særskild =efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmæn försækring skall motsvarande gælla, om =ansökan =om =inkomst- =eller tillæggspension =enligt =denna =lag inte =har =gjorts =senast =förstnæmnda mènad.

13 kap.

4

Andra beslut enligt denna lag æn sèdana =som =avses =i =1 =och =2 = VNDOO IDWWDV DY GHQ DOOPlQQD =I|U VlNULQJVNDVVD =dær =den =försækrade

ær eller skall vara inskriven enligt lagen =( 1962:381 ) =om =allmæn =försækring vid tidpunkten för beslutet. För =personer =som =inte =ær =eller skall vara inskrivna vid nègon försækringskassa =skall =sèdana =beslut fattas =av =Stockholms =læns =allmænna försækringskassa.

Andra beslut enligt denna lag æn sèdana =som =avses =i =1 =och =2 = skall =fattas =av =den =allmænna =för-VlNULQJVNDVVD som =enligt =5 =kap.

socialförsækringslagen =( 1999:000 ) skall =avgöra =ett =ærende =avseende den försækrade.

36

Den försækringskassa som avses i första stycket skall æven handlægga andra ærenden enligt denna lag æn sèdana som avses i 1 och 2 .

Ündring och omprövning av beslut enligt denna lag som har meddelats av en allmæn försækringskassa skall göras av samma försækringskassa.

15 kap.4

Den =försækrade =skall =skriftligen underrættas om beslut enligt 2±4 kap. senast den 31 mars èret efter faststællelseèret. =Av =underrættelsen skall =framgè =hur =man =begær =omprövning av beslutet. Sèdan underrættelse =behöver =dock =inte =sændas WLOOen försækrad somavsesi1 kap.

4 andra stycket.

Den =försækrade =skall =skriftligen underrættas om beslut enligt 2±4 kap. senast den 31 mars èret efter faststællelseèret. =Av =underrættelsen skall =framgè =hur =man =begær =omprövning av beslutet. Sèdan underrættelse =behöver =dock =inte =sændas WLOOden som inte ær bosatt i Sverige

och vars adress ær okænd.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre bestæmmelser tillæmpas =fortfarande =i =frèga =om =inkomstgrundad èlderspension för tid före ikrafttrædandet.

3. Om en förbindelse som anges i ældre bestæmmelser i 2 kap. 11 och 12 eller =15 =kap. =18 = =gæller =vid =ikrafttrædandet =skall =pensionsgrundande inkomst beræknas enligt ældre bestæmmelser æven för èren 2001±2005.6HQDVWHO\GHOVHSURS

37

2.5 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension

Hærigenom föreskrivs att 12 lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension skall upphöra att gælla vid utgèngen =av =èr =2000. =Paragrafen =skall =dock =fortfarande =tillæmpas =i =fall som avses i punkt 3 i övergèngsbestæmmelserna till lagen (1999:000) om ændring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension.

38

2.6 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:702) om garantipension

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1998:702) om garantipension

delsDWWNDSRFKVNDOOXSSK|UDDWWJlOOD

delsDWWNDSRFKVDPWNDSVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

delsDWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVHQQ\SDUDJUDINDSDDYI|OMDQGH

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 a

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser om förmèner vid utlandsvistelse och om handlæggning av ærenden, m.m.

2 kap.

1

Som =försækringstid =för =garantipension =skall =tillgodoræknas =tid under =vilken =en =person =har =varit folkbokförd =i =Sverige =enligt =folkbokföringslagen =(1991:481). =Vid flyttning =till =utlandet =skall =hænsyn dock =inte =tas =till =tid =efter =utresan om personen enligt næmnda lag dè skall avregistreras som utflyttad.

Som =försækringstid =för =garantipension skall tillgodoræknas tid under YLONHQ HQ SHUVRQ skall =anses =ha

varit bosatt i Sverige enligt 2 kap. socialförsækringslagen (1999:000)

2

Den =som =före =tidpunkten =för folkbokföringen =oavbrutet =har vistats i Sverige efter att ha ansökt om =uppehèllstillstènd, =skall =som försækringstid =för =garantipension æven tillgodoræknas tiden frèn ansökan =om =uppehèllstillstènd =till tidpunkten för folkbokföringen.

Som =försækringstid =för =garantipension =skall =æven =tillgodoræknas tid =under =vilken =en =person =före tidpunkten =för =bosættning =enligt 1 oavbrutet har vistats i Sverige efter =att =ha =ansökt =om =uppehèllstillstènd.

4

En =svensk =medborgare =som =av Svenska kyrkan har varit =sænd =till ett =annat =land =för =arbete =för =arbetsgivarens =rækning =skall =som försækringstid =för =garantipension æven =tillgodoræknas =denna =tid,

9LGberækning av försækringstid

för =garantipension =för =en =person som enligt 2 kap. 4 socialförsækringslagen =(1999:000) =anses =bosatt =i =Sverige =æven =under =vistelse utomlandsVNDOOERUWVHVIUnQWLGI|U

39

dock =længst =tre =èr =i =följd. =Detsamma =gæller =för =en =svensk =medborgare =som =har =varit =utsænd =av ett =annat =svenskt =trossamfund, =ett organ som ær knutet till ett sèdant samfund eller en svensk =ideell =organisation =som =bedriver =bistèndsverksamhet. 9LGberækningenVNDOO

bortses =frèn =tid =för =vilken =den utsænde, =vid =bosættning =i =Sverige, har rætt till sèdan pension frèn det andra landet som inte enligt 3 kap. 3 skall ligga till grund för berækning av garantipension.

Bestæmmelsen =i =första =stycket gæller æven medföljande make och den =som =enligt =1 =kap. =4 = =under utsændningstiden =var =att =likstælla med make.

vilken den utsænde, vid bosættning i =Sverige, =har =rætt =till =sèdan =pension frèn det andra landet som inte enligt =3 =kap. =3 = =skall =ligga =till grund för berækning av garantipension.

4 kap.

1

För =garantipension =gæller =i =tillæmpliga =delar =följande =bestæmmelser =i lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension:

± 12 kap. 1 och 2 om ansökan, ± 12 kap. 3 första stycket =samt =andra =stycket =första =och =andra =meningen om èterkallelse och minskning,

± =12 =kap. =5 = =första =och =andra VW\FNHQDVDPW 6±8 = RP XWEHWDO ning,

± =12 =kap. =5 = =första =och =andra VW\FNHQD VDPW 6 =och =8 = RP XW betalning,

± 14 kap. 1 första och tredje styckena om èterbetalning, och ± 14 kap. 7 och 8 om avdrag pè pension. Vid =samtidig =utbetalning =av =garantipension =och =pension =enligt =lagen om =inkomstgrundad =èlderspension =skall =avrundning =enligt =12 =kap. =5 = andra stycket lagen om inkomstgrundad èlderspension ske pè garantipensionen.

40

2.7 Förslag till lag om ændring i lagen (1947:529) om allmænna barnbidrag

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1947:529) om allmænna barnbidrag att 1, 1 a och 4 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1)|U EDUQ VRP lU svensk =med-

borgare och ERVDWWLriket,VNDOODY

allmænna =medel =sèsom =bidrag =till barnets =uppehælle =och =uppfostran læmnas =allmænt =barnbidrag =med 9 000 =kronor =om =èret =i =enlighet med vad nedan nærmare stadgas.

Allmænt =barnbidrag =skall =ocksè læmnas för hær i riket bosatt barn, som =inte =ær =svensk =medborgare, om =barnet =eller =nègon =av =förældrarna =sedan =minst =sex =mènader vistas =i =riket. =Detta =gæller =dock inte för tid dè dagersættning enligt 17 = =lagen =( 1994:137 ) =om =mottagande av asylsökande m.fl. læmnas till barnet.

Ett =barn =som =læmnar =Sverige skall fortfarande anses vara bosatt hær, om utlandsvistelsen ær avsedd att =vara =længst =sex =mènader. Medföljande =barn =till =den =som =av en =statlig =arbetsgivare =sænds =till ett =annat =land =för =arbete =för =arbetsgivarens =rækning, =skall =under utsændningstiden =anses =bosatta =i Sverige. =Medföljande =barn =till =en person, som i annat fall ær anstælld i =utlandet =av =svenska =kyrkan, =ett svenskt trossamfund, ett organ som ær =knutet =till =ett =sèdant =samfund eller en svensk ideell organisation som =bedriver =bistèndsverksamhet, skall =fortfarande =anses =bosatta hær, om utlandsvistelsen ær avsedd att vara længst tre èr.

För =barn, =som =ær =bosatt =i

Sverige VNDOO DY DOOPlQQD PHGHO

sèsom bidrag till barnets uppehælle och =uppfostran =læmnas =allmænt barnbidrag =med =9 =000 =kronor =om èret i enlighet med vad nedan nærmare stadgas.6HQDVWHO\GHOVH

41

1 aFrègor om allmænna barnbidrag handhas av Riksförsækringsverket och de allmænna försækringskassorna.

Beslut =om =allmænt =barnbidrag fattas =av =den =allmænna =försækringskassa, =hos =vilken =den =som uppbær bidraget ær inskriven eller skulle =ha =varit =inskriven, =om =han uppfyllt èldersvillkoret i 1 kap. 4 lagen =( 1962:381 ) =om =allmæn =försækring.

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser =om =förmèner =vid utlandsvistelse =och =handlæggning av ærenden, m.m.

4Rætten att uppbæra allmænt barnbidrag för ett barn tillkommer, dær barnet =stèr =under =förældrarnas =gemensamma vèrdnad, barnets moder eller, om förældrarna gjort anmælan hærom till allmæn försækringskassa, barnets fader. Ür den förælder som uppbær =bidrag =enligt =vad =nu =har sagts =till =följd =av =frènvaro, =sjukdom =eller =annan =orsak =för =længre tid =förhindrad =att =deltaga =i =vèrdnaden, =skall =rætten =att =uppbæra bidraget =i =stællet =tillkomma =den andra =förældern. =Om =förældrarna gemensamt =har =vèrdnaden =om =ett barn =men =barnet =varaktigt =bor tillsammans =med =endast =en =av dem, tillkommer rætten att uppbæra allmænt =barnbidrag =efter =anmælan den =förælder =som =barnet =bor =hos. Stèr =barnet =ej =under =förældrarnas gemensamma vèrdnad, tillkommer rætten =att =uppbæra =bidraget =den som har vèrdnaden om barnet. Har tvè =særskilt =förordnade =vèrdnadshavare utsetts att utöva vèrdnaden gemensamt, skall vad som nyss har sagts om barnets fader och moder i stællet gælla den manlige respektive den kvinnliga vèrdnadshavaren.

Rætten att uppbæra allmænt barnbidrag för ett barn tillkommer, dær barnet =stèr =under =förældrarnas =gemensamma vèrdnad, barnets moder eller, om förældrarna gjort anmælan hærom till allmæn försækringskassa, barnets fader. Ür den förælder som uppbær =bidrag =enligt =vad =nu =har sagts =till =följd =av =frènvaro, =sjukdom =eller =annan =orsak =för =længre tid =förhindrad =att =deltaga =i =vèrdnaden, =skall =rætten =att =uppbæra bidraget =i =stællet =tillkomma =den andra =förældern. =Om =förældrarna gemensamt =har =vèrdnaden =om =ett barn =men =barnet =varaktigt =bor tillsammans =med =endast =en =av dem, tillkommer rætten att uppbæra allmænt =barnbidrag =efter =anmælan den =förælder =som =barnet =bor =hos. Stèr =barnet =ej =under =förældrarnas gemensamma vèrdnad, tillkommer rætten =att =uppbæra =bidraget =den som har vèrdnaden om barnet. Har tvè =særskilt =förordnade =vèrdnadshavare utsetts att utöva vèrdnaden gemensamt, skall vad som nyss har sagts om barnets fader och moder i stællet gælla den manlige respektive den =kvinnliga =vèrdnadshavaren.

Allmænt barnbidrag læmnas endast om =bidragsmottagaren =ær =bosatt =i Sverige.6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

42

I frèga om rætten att uppbæra allmænt barnbidrag likstælls med förældrar de, =som =med =socialnæmndens =tillstènd =har =tagit =emot =ett =utlændskt =barn för vèrd och fostran i syfte att adoptera det.

Allmæn försækringskassa fèr pè framstællning av socialnæmnd förordna att allmænt barnbidrag för barn, som genom socialnæmndens försorg placerats i enskilt hem, skall uppbæras av den som fostrar barnet. Har barnet placerats i enskilt hem av annan æn socialnæmnd, fèr sèdant förordnande meddelas =pè =framstællning =av =den =som =enligt =första =stycket =uppbær =bidraget.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre bestæmmelser tillæmpas fortfarande i frèga om barnbidrag för tid före ikrafttrædandet.

43

2.8 Förslag till lag om ændring i förældrabalken

Hærigenom föreskrivs att 6 kap. 17 b förældrabalkenskall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

17 bHar en socialnæmnd godkænt ett avtal om vèrdnad, skall ett meddelande om avtalets innehèll sændas samma dag till

1. skattemyndigheten i den region dær barnet =ær =eller =senast =har =varit folkbokfört,

2. om avtalet gæller ett barn som har fyllt 15 èr: Centrala studiestödsnæmnden,

3. =den =allmænna =försækrings-NDVVD dær YnUGQDGVKDYDUHQ ær =in-

skriven =eller =skulle =ha varit =inskriven om vèrdnadshavaren hade uppfyllt èldersvillkoret i 1 kap. 4 lagen (1962:381) =om =allmæn =försækring,QQHElUDYWDOHWDWWI|UlOG

rarna =skall =ha =gemensam =vèrdnad om =barnet, =skall =meddelandet sændas =till =den =försækringskassa

dærPRGHUQær eller skulle ha varit inskriven.

3. =den =allmænna =försækrings-NDVVD som enligt =5 =kap socialför-

sækringslagen =(1999:000) =skall avgöra =ett =ærende =avseende =YnUG

QDGVKDYDUHQ. =,QQHElU DYWDOHW DWW förældrarna =skall =ha =gemensam vèrdnad =om =barnet, =skall =meddelandet =sændas =till =den =försækrings-NDVVDsomPRGHUQtillhör

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.%DONHQRPWU\FNW6HQDVWHO\GHOVH

44

2.9 Förslag till lag om ændring i lagen (1969:205) om pensionstillskott

Hærigenom =föreskrivs =att =1 = =lagen =(1969:205) =om =pensionstillskott skall ha följande lydelse.

1Till =folkpension =i =form =av =förtidspension, =omstællningspension =eller særskild efterlevandepension utges pensionstillskott enligt denna lag. Sèdant =tillskott =utges =ocksè =till =folkpension =i =form =av =ænkepension, =som uppbærs med stöd av övergèngsbestæmmelserna till lagen (1988:881) om ændring i lagen (1962:381) om allmæn försækring.

Pensionstillskott =utges =endast till den som ær bosatt i Sverige.

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser =om =förmèner =vid utlandsvistelse =och =handlæggning av ærenden, m.m.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. =Üldre =bestæmmelser =tillæmpas =fortfarande =i =frèga =om =pensionstillskott för tid före ikrafttrædandet.6HQDVWHO\GHOVH

45

2.10 Förslag till lag om ændring i studiestödslagen (1973:349)

Hærigenom =föreskrivs =att =4 =kap. =32 = =studiestödslagen =(1973:349)skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

32

Studerande =har =rætt =till =studiemedel endast för sèdan sjukperiod eller =del =dærav =som =godkænts =av den =allmænna =försækringskassa,

hos =vilken =den =studerande =ær =inskriven.

Studerande =har =rætt =till =studiemedel endast för sèdan sjukperiod eller =del =dærav =som =godkænts =av den =allmænna =försækringskassa

som =enligt =5 =kap. = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) =skall =avgöra =ett =ærende =avseende =studerande.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001./DJHQRPWU\FNW

46

2.11 Förslag till lag om ændring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1976:380)om arbetsskadeför-

sækring

delsDWWNDSVNDOOXSSK|UDDWWJlOOD

delsDWWNDSNDSRFKVDPWNDSRFKVNDOOKD

följande lydelse,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1

Den som förværvsarbetar i verksamhet hær i riket ær försækrad för arbetsskada enligt denna lag.

I =denna =lag =finns =bestæmmelser om försækring för arbetsskada.

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser om förmèner vid utlandsvistelse och handlæggning av ærenden, m.m.

Försækringen =skall =æven =gælla den =som =genomgèr =utbildning =i den =mèn =utbildningen =ær =förenad med =særskild =risk =för =arbetsskada. Regeringen =eller =myndighet =som regeringen =bestæmmer =meddelar nærmare föreskrifter hærom.

Annan förværvsarbetande æn arbetstagare ær försækrad under förutsættning =att =han =ær =bosatt =i Sverige.

Första =stycket =gæller =æven =arbete =som =en =arbetstagare =utför utomlands, =om =arbetet =avses =vara högst =ett =èr =och =arbetstagaren =ær utsænd =av =en =arbetsgivare =med verksamhet =hær =i =riket. =Om =regeringen inte föreskriver annat skall en =arbetstagare =som =av =en =statlig arbetsgivare =sænds =till =ett =annat land för arbete för =arbetsgivarens rækning vara försækrad för arbetsskada under hela utsændningstiden/DJHQRPWU\FNW

6HQDVWHO\GHOVHDY NDS

47

æven om denna ær avsedd att vara længre æn ett èr.

Första =stycket =gæller =ej =om =en utlændsk =arbetsgivare =sænder =arbetstagare =till =Sverige =för =arbete som avses vara högst ett èr.

3 kap.

1

Ür =den =skadade =sjukförsækrad

enligt lagen (1962:381) om allmæn I|UVlNULQJhar han YLGDUEHWVVNDGD rætt =till =samma =förmèner =frèn sjukförsækringen =som =vid =annan sjukdom.

Den =försækrade =har =YLG DUEHWV

skada rætt till samma förmèner frèn VMXNI|UVlNULQJHQ =HQOLJW ODJHQ (1962:381) =om =allmæn =försækring

som han eller hon har rætt till YLG

DQQDQVMXNGRP.

2

Ür =nègon =som =avses =i =1 = =inte berættigad =till =sjukpenning =frèn VMXNI|UVlNULQJHQ HOOHU ær GHQ VND GDGH LQWH sjukförsækrad =HQOLJW lagen =(1962:381) =om =allmæn =försækring, =har =han =vid =arbetsskada rætt =till =förmèner =frèn =arbetsskadeförsækringen i enlighet med vad som =skulle =ha =utgètt =om =2, =3 =och 22 =kap. =lagen =om =allmæn =försækring =hade =varit =tillæmpliga =pè honom. =Sjukpenning =utgèr =dock inte =till =arbetstagare =som =enligt =3 kap. =16 = =första =stycket =lagen =om allmæn =försækring =har =undantagits frèn rætt till sjukpenning vid sjukdom.

Ür =nègon =som =avses =i =1 = =inte berættigad =till =sjukpenning =frèn VMXNI|UVlNULQJHQ HOOHU omfattas

inte =GHQ VNDGDGH i =övrigt =av =sjukförsækringenHQOLJWODJHQ

om allmæn försækring, har han vid arbetsskada =rætt =till =förmèner =frèn arbetsskadeförsækringen =i =enlighet med =vad =som =skulle =ha =utgètt =om 2, =3 =och =22 kap. =lagen =om =allmæn försækring =hade =varit =tillæmpliga pè honom. Sjukpenning utgèr dock inte =till =arbetstagare =som =enligt 3 kap. 16 första stycket lagen om allmæn =försækring =har =undantagits frèn rætt till sjukpenning vid sjukdom.

8 kap.

1

Underrættelse =om =arbetsskada skall =betræffande =arbetstagare omedelbart læmnas till den arbetsgivare hos vilken arbetstagaren var anstælld nær skadan intræffade. Har skada =till =följd =av =annat =æn olycksfall =visat =sig =först =efter =det den försækrade har upphört att vara utsatt för inverkan som har orsakat skadan, =skall =underrættelse =læmnas till den arbetsgivare hos vilken den försækrade =senast =var =utsatt =för sèdan =inverkan. =Finns =nègon =som

Underrættelse =om =arbetsskada skall =betræffande =arbetstagare omedelbart læmnas till den arbetsgivare hos vilken arbetstagaren var anstælld nær skadan intræffade. Har skada till följd av annat æn olycksfall visat sig först efter det den försækrade har upphört att vara utsatt för =inverkan =som =har =orsakat =skadan, skall underrættelse læmnas till den =arbetsgivare =hos =vilken =den försækrade =senast =var =utsatt =för sèdan =inverkan. =Finns =nègon =som

48

pè =arbetsgivarens =vægnar =förstèr arbetet, =fèr =underrættelsen =i =stællet læmnas till denne. Betræffande för-VlNUDG VRP DYVHV L 1 =kap. =1 =

andra stycketVNDOOYDGLGHWWDND

pitel =sægs =om =arbetsgivare =gælla rektor =eller =annan =som =förestèr utbildningen.

pè =arbetsgivarens =vægnar =förestèr arbetet, =fèr =underrættelsen =i =stællet læmnas till denne. Betræffande för-VlNUDG VRP DYVHV L 3 =kap. =15 =

skall =vad =i =detta =kapitel =sægs =om arbetsgivare =gælla =rektor =eller =annan som förestèr utbildningen.

Arbetsgivare =eller =arbetsförestèndare =som =genom =underrættelse =enligt första stycket eller pè annat sætt har fètt kænnedom om intræffad arbetsskada =ær =skyldig =att =omedelbart =anmæla =skadan =till =allmæn =försækringskassa. Annan försækrad æn arbetstagare skall sjælv anmæla arbetsskada till försækringskassan. =Har =han =avlidit =till =följd =av =skadan, =skall =anmælan göras av den som har rætt att företræda dödsboet.

Anmælan =enligt =andra =stycket skall =göras =enligt =föreskrifter =som meddelas =av =regeringen. =Nödvændiga =utgifter =för =lækarutlètanden

ersættes L HQOLJKHW PHG YDG UHJH

ringen föreskriver.

Anmælan =enligt =andra =stycket skall =göras =enligt =föreskrifter =som PHGGHODV DY UHJHULQJHQ till =den

allmænna =försækringskassa =som avses =i =5 =kap. =socialförsækringslagen. 1|GYlQGLJD XWJLIWHU I|U

OlNDUXWOnWDQGHQ ersætts =L HQOLJKHW med vad regeringen föreskriver.

3'HQ DOOPlQQD försækringskassa

som avses i 2 första stycketVNDOO

sè snart det kan ske bestæmma den ersættning =som =skall =betalas =ut.

Denna försækringskassa InU GRFN

uppdra =èt =en =annan =försækringskassa att bestæmma ersættningen.

'HQDOOPlQQDförsækringskassan skall sè snart =det =kan =ske =bestæmma =den =ersættning =som =skall =be-WDODV XW Den =behöriga försæk-

ringskassan InUGRFNXSSGUDnWHQ

annan försækringskassa att bestæmma ersættningen.

Frègan om den försækrade har èdragit sig en arbetsskada skall endast prövas i den mèn det behövs för att bestæmma ersættning enligt denna lag. Bestæmmelsen i 20 kap. 2 a lagen (1962:381) om allmæn försækring om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gæller æven i frèga om ersættning frèn arbetsskadeförsækringen.

Beslut =som =meddelas =enligt =denna =lag =skall =gælla =omedelbart, =om =ej annat =föreskrivs =i =beslutet =eller =bestæms =av =den =myndighet =som =har =att pröva beslutet.

5

Ersættning =betalas =ut =i =den =ordning =som =regeringen =föreskriver. %HVWlPPHOVHUQD L NDS  och

13 ODJHQRPDOOPlQ

Ersættning =betalas =ut =i =den =ordning =som =regeringen =föreskriver. Bestæmmelserna =i =16 kap. =12 = lagen =(1962:381) =om =allmæn =för-6HQDVWHO\GHOVH

49

försækring =om =utbetalning =till =an-QDQlQGHQI|UPnQVEHUlWWLJDGHoch

om utbetalning utom riketKDUPRW

svarande =tillæmpning =i =frèga =om ersættning =frèn =arbetsskadeförsækringen.

sækring =om =utbetalning =till =annan æn =den =förmènsberættigade =har motsvarande =tillæmpning =i =frèga om =ersættning =frèn =arbetsskadeförsækringen.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre bestæmmelser i 1 kap. tillæmpas fortfarande i frèga om skador som har intræffat före ikrafttrædandet.

50

2.12 Förslag till lag om ændring i lagen (1977:267) om krigsskadeersættning till sjömæn

Hærigenom föreskrivs att 2 lagen (1977:267) om krigsskadeersættning till sjömæn skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2

Lagen =tillæmpas =pè =den =som =ær försækrad =enligt =lagen =(1976:380) om arbetsskadeförsækring och som anses som =sjöman =enligt =sjömanslagen =(1973:282) =eller =ændè =följer med =fartyget =och =utför =arbete =för fartygets rækning.

/DJHQWLOOlPSDVSnGHQVRPvid

en =tjænstgöring =pè =svenskt =fartyg

ær försækrad enligt lagen (1976:380) =om =arbetsskadeförsækring =och =som =anses =som =sjöman enligt =sjömanslagen =(1973:282) eller =ændè =följer =med =fartyget =och utför arbete för fartygets rækning.

Lagen gæller ej den som har rætt till ersættning enligt lagen om arbetsskadeförsækring eller tjænstgör pè krigsfartyg eller skadas i krig i vilket Sverige befinner sig.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

51

2.13 Förslag till lag om ændring i lagen (1984:989) om socialförsækringsvæsendet under krig och krigsfara

Hærigenom =föreskrivs =i =frèga =om =lagen =(1984:989) =om =socialförsækringsvæsendet under krig och krigsfara

delsDWWUXEULNHQQlUPDVWI|UHVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

delsDWWVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Inskrivning i

försækringskassa m.m.

Anmælan till

försækringskassa m.m.

4

En =allmæn =försækringskassa =fèr XQGHUOnWDDWWenligt lagen (1962:381)

om allmæn försækring skriva inHQ

försækrad =till =dess =frèga =uppkom-PHU RP UlWWHQ WLOO HQ försækrings-

förmèn I =sèdant =fall =gæller =inskrivningen =frèn =och =med =den tidpunkt =dè =den =försækrade =skulle ha =varit =inskriven =enligt =næmnda lag.

2P I|UVlNULQJVNDVVDQ i =sam-

band med inskrivning enligt första stycket EHVOXWDURPWLOOK|ULJKHWWLOO

sjukpenningförsækringen, gæller beslutet =i =den =delen =frèn =den =tidigare tidpunkt dè sèdana förhèllanden =intrætt =att =den =försækrade skulle =ha =varit =sjukpenningförsæk-UDG dock =tidigast =frèn =och =med

den =dag =dè =inskrivningen =skall gælla

En =allmæn =försækringskassa =fèr XQGHUOnWDDWWta stællning till om en

person =skall =omfattas =av =socialförsækringslagen =(1999:000) =WLOO

dess =frèga =uppkommer =om =rætten WLOOHQförmèn

Om =försækringskassan =beslutar om =tillhörighet =till =sjukpenningförsækringen, =gæller =beslutet =i =den delen frèn den tidigare tidpunkt dè sèdana förhèllanden intrætt att den försækrade =skulle =ha =varit =sjukpenningförsækrad.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

52

2.14 Förslag till lag om ændring i lagen (1986:378) om förlængt barnbidrag

Hærigenom =föreskrivs =att =5 =och =6 = =lagen =(1986:378) =om =förlængt barnbidrag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5Förlængt =barnbidrag =læmnas =endast =till =elever =som =ær =bosatta =i 6YHULJH. =Ür =eleven =inte =svensk

medborgare, =gæller =dærutöver =att eleven =vistas =hær =i =landet =sedan minst sex mènader.

För =förlængt =barnbidrag =enligt 4 =tillæmpas =i =frèga =om =bosættningen hær i landet de föreskrifter om =bosættning =som =gæller =för =allmænt barnbidrag vid utlandsvistelse enligt lagen ( 1947:529 ) om allmænna barnbidrag.

Förlængt =barnbidrag =utges =inte för tid dè dagersættning enligt 17 lagen =( 1994:137 ) =om =mottagande av =asylsökande =m. =fl. =læmnas =till eleven.

Förlængt =barnbidrag =læmnas =endast =till =elever =som =ær =bosatta =i Sverige.

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser =om =förmèner =vid utlandsvistelse =och =handlæggning av ærenden, m.m.

6

Frègor =om =förlængt =barnbidrag handhas =av =riksförsækringsverket och =de =allmænna =försækrings-NDVVRUQDBeslut om förlængt barn-

bidrag fattas av den allmænna försækringskassa =hos =vilken =den =som uppbær bidraget ær inskriven.

Frègor =om =förlængt =barnbidrag handhas =av =Riksförsækringsverket och =de =allmænna =försækringskassorna.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre bestæmmelser tillæmpas fortfarande i frèga om förlængt barnbidrag för tid före ikrafttrædandet.6HQDVWHO\GHOVH

53

2.15 Förslag till lag om ændring i lagen (1988:360) om handlæggning av ærenden om bilstöd till handikappade

Hærigenom föreskrivs att 2 a och 3 lagen (1988:360) om handlæggning av ærenden om bilstöd till handikappade skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 aRætt till =bidrag =som =avses =i =1 = har =den =som =ær =försækrad =enligt 1 kap. =3 = =första =stycket =lagen ( 1962:381 ) =om =allmæn =försækring och =ær =bosatt =i =Sverige. =Bidrag læmnas ocksè till den som, utan att vara =bosatt =i =Sverige, =har =rætt =till vèrdförmèner =i =Sverige =vid =sjukdom =enligt =vad =som =följer =av =förordning (EEG) nr 1408/71 om tilllæmpningen av systemen för social trygghet =nær =anstællda, =egenföretagare =eller =deras =familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

I socialförsækringslagen (1999:000) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser om förmèner vid utlandsvistelse och om handlæggning av ærenden, m.m.

3Frègor om bidrag prövas av den försækringskassa, =hos =vilken =den sökande ær inskriven eller, om den sökande inte ær inskriven =hos =försækringskassa, =av =den =kassa =inom vars =omrède =den =sökande =eller dennes =familjemedlem =ær =förværvsverksam =eller =registrerad som arbetssökande.

I =försækringskassan =avgörs =frègor =om =rætt =till =bidrag =av =socialförsækringsnæmnd.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre bestæmmelser tillæmpas fortfarande pè en ansökan som gjorts

före ikrafttrædandet.6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

54

2.16 Förslag till lag om ændring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utlændska barn

Hærigenom föreskrivs att 3 och 7 lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utlændska barn skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3

6RP YLOONRU I|U bidrag =skall

gælla =DWW DGRSWLYI|UlOGUDUQD YDU

bosatta =hær =i =landet =nær =de =fick EDUQHW L VLQ YnUG och =QlU DGRSWLR nen blev giltig hær.

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser om förmèner vid utlandsvistelse och om handlæggning av ærenden, m.m.

6RPYLOONRUI|Utillæmpningen av

denna =lag =gæller =vidare DWW DGRS

tivförældrarna =var =bosatta =hær =i ODQGHWsèvælQlUGHILFNEDUQHWLVLQ YnUGsom QlUDGRSWLRQHQEOHYJLO tig hær.

7

Frègor =om =bidrag =enligt =denna =lag =handhas =av =Riksförsækringsverket och de allmænna försækringskassorna.

Beslut =om =bidrag =fattas =av =den allmænna =försækringskassa =hos vilken =adoptivförældrarna =ær =inskrivna. Ür de inskrivna hos olika försækringskassor =fattas =beslut =av den =kassa =dær =adoptivmodern =ær inskriven.

Om =ærenden =avseende =adoptivförældrarna =inte =skall =avgöras =av samma =försækringskassa, =skall beslut =om =bidrag =fattas =av =den kassa =som =enligt =5 kap. =4 = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) skall =avgöra =ett =ærende =avseende adoptivmodern.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre bestæmmelser tillæmpas fortfarande pè en ansökan som gjorts

före ikrafttrædandet.

55

2.17 Förslag till lag om ændring i lagen (1988:1465) om ersættning och ledighet för nærstèendevèrd

Hærigenom föreskrivs att 3 och 13 lagen (1988:1465) om ersættning och ledighet för nærstèendevèrd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3

6RP YLOONRU I|U =lagens =tillæmp-

ning =JlOOHU DWW YnUGHQ JHV KlU L

ODQGHW RFK DWW =vèrdaren =och =GHQ VMXNH ær inskrivna hos allmæn för-

sækringskassa enligt lagen ( 1962:381 ) om allmæn försækring.

I socialförsækringslagen (1999:000) finns =bestæmmelser =om =vem =som kan =bli =berættigad =till =förmèner enligt =denna =lag. = Socialförsækringslagen innehèller ocksè bestæmmelser =om =förmèner =vid =utlandsvistelse och handlæggning av ærenden, m.m.

6RPYLOONRUI|U tillæmpningen av

denna lag JlOOHU vidareDWWYnUGHQ

JHV =KlU =L ODQGHW RFK DWW GHQ VMXNH

omfattas =av = socialförsækringslagen .

13

Den =som =önskar =fè =ersættning skall =göra =skriftlig =ansökan =hos GHQDOOPlQQDförsækringskassa dær

han =ær =inskriven. =Denna =försækringskassa =prövar =ersættningsfrègan. Kassan InU dock XSSGUDnW

en =annan =försækringskassa =att YHUNVWlOODSU|YQLQJHQ.

Den =som =önskar =fè =ersættning skall =göra =skriftlig =ansökan =hos GHQ DOOPlQQD försækringskassan

Den =behöriga =försækringskassan

fèr =uppdra =èt =en =annan =försækringskassa =att =verkstælla =prövningen.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre bestæmmelser tillæmpas fortfarande i frèga om ersættning för tid före ikrafttrædandet.

56

2.18 Förslag till lag om ændring i lagen (1989:225) om ersættning till smittbærare

Hærigenom =föreskrivs =att =12 = =lagen =(1989:225) =om =ersættning =till smittbærare skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12

Frègor =om =förmèner =prövas =av GHQDOOPlQQDI|UVlNULQJVNDVVDhos

vilken =smittbæraren =ær =inskriven eller =skulle =ha =varit =inskriven, =om han =uppfyllt =èldersvillkoret =i 1 kap. =4 = =lagen =(1962:381) =om allmæn försækring. Ür smittbæraren inte =inskriven =och =skulle =han =inte heller under næmnda förutsættning ha varit inskriven hos allmæn =försækringskassa, VNDOO lUHQGHW KDQG

læggas =av =den =försækringskassa inom vars verksamhetsomrède be-VOXW HQOLJW   KDU IDWWDWV. , IDOO som avses i 3 2 och i ærende om resekostnadsersættning =skall =ærendet handlæggas av den försækringskassa =inom =vars =verksamhetsomrède =lækarundersökningen, =hælsokontrollen, =vèrden, =behandlingen eller den motsvarande ètgærden har skett.

)UnJRU RP I|UPnQHU till =en

smittbærare =som =omfattas =av =socialförsækringslagen =(1999:000) prövas =av =den =allmænna =försækringskassa =som =enligt =5 kap. =den lagen =skall =avgöra =ett =ærende =avseende =den =personen. =Omfattas smittbæraren =inte =av =socialförsækringslagen =VNDOO lUHQGHW KDQG

læggas =av =den =försækringskassa inom vars verksamhetsomrède beslut =enligt =3 1 =har =fattats. =I =fall som avses i 3 2 och i ærende om resekostnadsersættning =skall =ærendet handlæggas av den försækringskassa =inom =vars =verksamhetsomrède =lækarundersökningen, =hælsokontrollen, =vèrden, =behandlingen eller den motsvarande ètgærden har skett.

Den =behöriga =försækringskassan =fèr =uppdra =èt =en =annan =försækringskassa att handlægga ærendet.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

57

2.19 Förslag till lag om ændring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Hærigenom =föreskrivs =att =13, =20 =och =25 = =lagen =(1991:1047) =om sjuklön skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13Den allmænna försækringskassan kan, efter skriftlig ansökan, besluta om =særskilt =högriskskydd. =Ett sèdant =beslut =fèr =meddelas =endast om =den =sökande =har =en =sjukdom som under en tolvmènadersperiod

1. =kan =antas =medföra =ett =större antal sjukperioder, eller

2. =medför =risk =för =en =eller =flera længre sjukperioder

Den allmænna försækringskassan kan, efter skriftlig ansökan, besluta RP VlUVNLOW K|JULVNVN\GG för =en

arbetstagare som ær försækrad för sjukpenning =enligt =lagen =(1962:381) om =allmæn =försækring (WW VnGDQW

beslut fèr meddelas endast om den sökande =har =en =sjukdom =som under en tolvmènadersperiod

1. =kan =antas =medföra =ett =större antal sjukperioder, eller

2. =medför =risk =för =en =eller =flera længre sjukperioder.

För den som avses i första stycket 1 skall 15 och 16 tillæmpas pè sökanden =och =dennes =arbetsgivare. =För =den =som =avses =i =första =stycket =2 skall endast 16 tillæmpas.

Ett =beslut =enligt =första =stycket skall meddelas av den försækrings-NDVVD dær =sökanden =ær =inskriven och =avse =den =sökandes =samtliga anstællningar =samt =gælla =frèn =och med =den =kalendermènad =dè =ansökan =gjordes =hos =försækringskassan =eller =frèn =och =med =den senare kalendermènad som anges i beslutet. =Beslutet =gæller =till =och med den dag som anges i beslutet eller, =om =det =finns =særskilda =skæl, tills =vidare. =Beslutet =skall =upphævas =om =villkoret =enligt =första stycket =andra =meningen =1 =eller =2 inte længre ær uppfyllt. Om beslutet upphævs skall försækringskassan pè læmpligt sætt underrætta arbetsgivaren om detta.

Ett =beslut =enligt =första =stycket skall meddelas av den försækrings-NDVVD som =anges =i =25 = =RFK DYVH den =sökandes =samtliga =anstællningar samt gælla frèn och med den kalendermènad dè ansökan gjordes hos =försækringskassan =eller =frèn och =med =den =senare =kalendermènad =som =anges =i =beslutet. =Beslutet =gæller =till =och =med =den =dag som anges i beslutet eller, om =det finns =særskilda =skæl, =tills =vidare. Beslutet skall upphævas om villkoret enligt första stycket =andra =meningen =1 =eller =2 =inte =længre =ær uppfyllt. =Om =beslutet =upphævs skall försækringskassan pè læmpligt sætt =underrætta =arbetsgivaren =om detta.6HQDVWHO\GHOVH

58

20Om tvist har uppkommit om arbetstagarens =rætt =till =sjuklön =och tvisten =gæller =huruvida =arbetsförmègan =ær =nedsatt =pè =grund =av sjukdom =eller =nedsættningens =omfattning =eller =huruvida =arbetstagarförhèllande =föreligger, =kan GHQDOOPlQQDförsækringskassahos

vilken =arbetstagaren =ær =inskriven eller =skulle =ha =varit =inskriven, =om han hade uppfyllt èldersvillkoret i 1 kap. =4 = =ODJHQ  RP

allmæn =försækring, =efter =skriftlig DQV|NDQ DY arbetstagaren EHVOXWD att ersættning för tid som den omtvistade sjuklönen avser skall utges frèn =sjukförsækringen =enligt =lagen om allmæn försækring.

Om tvist har uppkommit om arbetstagarens =rætt =till =sjuklön =och tvisten =gæller =huruvida =arbetsförmègan =ær =nedsatt =pè =grund =av sjukdom =eller =nedsættningens =omfattning =eller =huruvida =arbetstagarförhèllande =föreligger, =kan GHQ DOOPlQQD försækringskassan HIWHU VNULIWOLJ DQV|NDQ DY en =ar-

betstagare =som =ær =försækrad =för sjukpenning =HQOLJW ODJHQ 

RP DOOPlQ I|UVlNULQJ =EHVOXWD DWW ersættning för tid som den omtvistade =sjuklönen =avser =skall =utges frèn =sjukförsækringen =enligt =lagen om allmæn försækring.

25

Ürenden =enligt =10, =13, =14, =16 och 20 samt 24 andra stycket och =27 = =andra =stycket =prövas =av GHQDOOPlQQDI|UVlNULQJVNDVVDhos

vilken =arbetstagaren =ær =inskriven eller =skulle =ha =varit =inskriven, =om han hade uppfyllt èldersvillkoret i 1 =kap. =4 = =lagen =(1962:381) =om allmæn =försækring. =bU DUEHWVWDJD

UHQ LQWH =inskriven =och =skulle =han

inte =heller =under =næmnda =förutsættning =ha =varit =inskriven =hos =en försækringskassa, =VNDOO lUHQGHW

handlæggas av den kassa inom vars omrède =arbetsgivaren =ær =registrerad =hos =skattemyndighet =för =inbetalning och redovisning av arbetstagares =skatt. =Om =arbetsgivaren inte =ær =registrerad =enligt =vad =som nu sagts, prövas frègan av den försækringskassa =inom =vars =omrède arbetsgivaren =ær =bosatt. =I =övriga fall görs prövningen av Stockholms =læns =allmænna =försækringskassa.

Ürenden =enligt =10, =13, =14, =16 och 20 samt 24 andra stycket och =27 = =andra =stycket =prövas =av den =allmænna =försækringskassa

som =enligt =5 =kap. =socialförsækringslagen =(1999:000) =skall =avgöra ett ærende avseende sjukpenning =till =arbetstagaren. =bU DUEHWV

WDJDUHQLQWH försækrad för sjukpen-

ning, =VNDOO lUHQGHW KDQGOlJJDV DY

den =kassa =inom =vars =omrède =arbetsgivaren =ær =registrerad =hos skattemyndighet =för =inbetalning och =redovisning =av =arbetstagares skatt. =Om =arbetsgivaren =inte =ær registrerad =enligt =vad =som =nu sagts, prövas frègan av den försækringskassa =inom =vars =omrède =arbetsgivaren ær bosatt. I övriga fall görs =prövningen =av =Stockholms læns allmænna försækringskassa.6HQDVWHO\GHOVH

59

Behörig att ta emot anmælningar och uppgifter frèn arbetsgivaren enligt 12 och att handlægga ærenden om försækring enligt 17 ær den försækringskassa som avses i första stycket andra meningen. Om arbetsgivaren inte ær registrerad enligt vad som sægs dær, tillæmpas första stycket tredje och fjærde meningen.

Den =behöriga =försækringskassan =fèr =uppdra =èt =en =annan =försækringskassa att handlægga ærenden enligt 10, 13, 14, 16, 17 och 20 samt 24 andra stycket och 27 andra stycket.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

60

2.20 Förslag till lag om ændring i lagen (1991:1488) om handlæggning av vissa ersættningar till den som tjænstgör inom totalförsvaret

Hærigenom föreskrivs att 2 lagen (1991:1488) om handlæggning av vissa =ersættningar =till =den =som =tjænstgör =inom =totalförsvaret =skall =ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2Frègor som sægs i 1 handlæggs DYGHQI|UVlNULQJVNDVVDhos vilken

den =tjænstgöringsskyldige =ær =inskriven eller, =om =han =inte =ær =inskriven =hos =en =sèdan =kassa, I|U

sækringskassan pè den ort dær =han pèbörjar =sin =tjænstgöring. =Denna kassa fèr dock uppdra èt en annan försækringskassa =att =handlægga ærendet.

Frègor som sægs i 1 handlæggs DYGHQI|UVlNULQJVNDVVDsom enligt

5 =kap. =socialförsækringslagen (1999:000) skall avgöra ett ærende avseende =den tjænstgöringsskyldige. =Omfattas =den =tjænstgöringsskyldige =inte =av =socialförsækringslagen =skall =ærendet =handlæggas av I|UVlNULQJVNDVVDQ Sn GHQ RUW

dær =han =pèbörjar =sin =tjænstgöring. Denna kassa fèr dock uppdra èt en annan =försækringskassa =att =handlægga ærendet.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.6HQDVWHO\GHOVH

61

2.21 Förslag till lag om ændring i lagen (1993:389) om assistansersættning

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1993:389) om assistansersættning att 2 och 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2

Frègor om assistansersættning handlæggs av Riksförsækringsverket och de allmænna försækringskassorna.

Beslut =om =assistansersættning fattas =av =den =allmænna =försækringskassa =dær =sökanden =ær =inskriven =eller =skulle =ha =varit =inskriven, =om =han =uppfyllt =èldersvillkoret =i =1 =kap. =4 = =lagen ( 1962:381 ) om allmæn försækring.

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser om förmèner vid utlandsvistelse och handlæggning av ærenden, m.m.

5

Ansökan =om =assistansersættning skall göras skriftligen hos den all-PlQQDförsækringskassa som anges

i =2 = =andra =stycket. =)|UVlNULQJV

kassan fèr uppdra èt en annan försækringskassa =att =handlægga =ærendet.

Om =nègon =hos =en =kommun =har ansökt =om =bitræde =av =personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sèdan =assistans =enligt =lagen (1993:387) om stöd och service till vissa =funktionshindrade, =skall kommunen, =om =den =enskilde =kan antas =ha =rætt =till =assistansersætt-QLQJDQPlODGHWWDWLOOden försæk-

ringskassa som anges i 2 andra stycket , VnGDQW IDOO VNDOO I|UVlN

ringskassan =æven =utan =ansökan pröva =frègan =om =assistansersættning.

Ansökan =om =assistansersættning skall göras skriftligen hos den all-PlQQD försækringskassan )|UVlN ringskassan fèr uppdra èt en annan försækringskassa =att =handlægga ærendet.

Om =nègon =hos =en =kommun =har ansökt =om =bitræde =av =personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sèdan =assistans =enligt =lagen (1993:387) om stöd och service till vissa =funktionshindrade, =skall kommunen, =om =den =enskilde =kan antas =ha =rætt =till =assistansersætt-QLQJDQPlODGHWWDWLOOförsækrings-

kassan , VnGDQW IDOO VNDOO I|UVlN

ringskassan =æven =utan =ansökan pröva =frègan =om =assistansersættning.

Assistansersættning fèr inte læmnas för længre tid tillbaka æn tre mènader före den mènad dè ansökan eller anmælan gjorts.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre bestæmmelser tillæmpas fortfarande i frèga om assistansersætt-

ning för tid före ikrafttrædandet.

62

2.22 Förslag till lag om ændring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Hærigenom =föreskrivs =i =frèga =om =lagen =(1993:737) =om =bostadsbidrag att 1 och 18 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1Den som bor och ær folkbokförd i Sverige kan fè bostadsbidrag enligt denna lag.%RVWDGVELGUDJOlP

nas av allmænna medel dels i form av =bidrag =till =kostnader =för =den bostad dær sökanden ær bosatt och folkbokförd, dels i form av særskilt bidrag =för =hemmavarande =barn. Om =det =finns =særskilda =skæl, =fèr bidrag =dock =læmnas =till =kostnaderna =för =en =bostad =dær =sökanden inte ær folkbokförd.

Bostadsbidrag =læmnas =av =allmænna medel dels i form av bidrag till =kostnader =för =den =bostad =dær sökanden =ær =bosatt =och =folkbokförd, dels i form av særskilt bidrag för =hemmavarande =barn. =Om =det finns =særskilda =skæl, =fèr =bidrag dock læmnas till kostnaderna för en bostad =dær =sökanden =inte =ær =folkbokförd.

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser om förmèner vid utlandsvistelse och handlæggning av ærenden, m.m.

18Frègor =om =bostadsbidrag =handhas =av =Riksförsækringsverket =och =de allmænna försækringskassorna.

Beslut =om =bidrag =fattas =av =den allmænna =försækringskassa =hos vilken =bidragssökanden =ær =inskriven =eller =skulle =ha =varit =inskriven, =om =sökanden =uppfyllt èldersvillkoret =i =1 =kap. =4 = =lagen (1962:381) =om =allmæn =försækring. Denna kassa InUGRFNXSSGUDnWHQ

annan kassa att handlægga ærendet.

En allmæn försækringskassa som ær =behörig =att =fatta =beslut =om =bidrag enligt denna lag fèr XSSGUDnW

en annan kassa att handlægga ærendet.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

63

2. Üldre bestæmmelser tillæmpas fortfarande i frèga om bostadsbidrag för tid före ikrafttrædandet.

64

2.23 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:308) om bostadstillægg till pensionærer

Hærigenom =föreskrivs =i =frèga =om =lagen =(1994:308) =om =bostadstillægg till pensionærer

delsDWWUXEULNHQQlUPDVWI|UHVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

delsDWWRFKVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

delsDWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVHQQ\SDUDJUDIDDYI|OMDQGHO\

delse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Rætten till bostadstillægg 5lWWHQWLOOERVWDGVWLOOlJJm.m

1Bostadstillægg =enligt =denna =lag OlPQDV WLOO GHQ VRP ær =bosatt =i

Sverige samtXSSElU

Bostadstillægg =enligt =denna =lag læmnas till den som uppbær

1. =èlderspension, =förtidspension, =omstællningspension, =eller =særskild efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmæn försækring,

2. hustrutillægg enligt lagen (1994:309) om hustrutillægg i vissa fall dè make uppbær folkpension,

3. =ænkepension =med =stöd =av =övergèngsbestæmmelserna =till =lagen (1988:881) om ændring i lagen om allmæn försækring, eller

4. pension enligt lagstiftningen i en stat som ingèr i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet.

Bostadstillægg læmnas inte till pensionær som enbart uppbær èlderspension för tid före den mènad han fyller 65 èr.

Særskilt bostadstillægg kan læmnas enligt 7 till pensionær som uppbær bostadstillægg enligt denna lag.

1 a

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser om förmèner vid utlandsvistelse och om handlæggning av ærenden, m.m.

8

Den =som =uppbær =bostadstillægg enligt denna lag ær skyldig att utan RVNlOLJW GU|MVPnO DQPlOD WLOO den

allmænna =försækringskassa =inom vars =verksamhetsomrède =han =ær folkbokförd

Den =som =uppbær =bostadstillægg enligt denna lag ær skyldig att utan RVNlOLJW GU|MVPnO DQPlOD WLOO för-

sækringskassan6HQDVWHO\GHOVH

65

1. om hans eller hans makas ekonomiska förhèllanden væsentligt förbættrats,

2. om han byter bostad eller om hans boendeförhèllande ændras, eller

3. om han ingèr æktenskap eller upplöser sitt æktenskap. Uppgiftsskyldigheten èligger i stællet

1. förmyndaren, om den bidragberættigade ær omyndig,

2. gode mannen eller förvaltaren enligt förældrabalken, om den bidragsberættigade =har =en =sèdan =och =om =skyldigheten =kan =anses =ingè =i =dennes uppdrag, eller

3. den myndighet eller person som tar emot bostadstillægget i stællet för den bidragsberættigade, dennes förmyndare, gode man eller förvaltare.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre bestæmmelser tillæmpas fortfarande i frèga om bostadstillægg för tid före ikrafttrædandet.

66

2.24 Förslag till lag om ændring i lagen (1996:1030) om underhèllsstöd

Hærigenom föreskrivs att 1, 3, 37 och 43 lagen (1996:1030) om underhèllsstöd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1

Underhèllsstöd læmnas till barn enligt bestæmmelserna i denna lag.

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser om förmèner vid utlandsvistelse och om handlæggning av ærenden, m.m.

3

Ett barn har rætt till underhèllsstöd, om förældrarna inte bor tillsammans eller den ena förældern ær avliden. Det krævs dessutom att barnet varaktigt bor och ær folkbokfört hos en av förældrarna (boförældern) samt att boförældern bor hær i landet och, om barnet ær underèrigt, ær vèrdnadshavare för barnet.

Ett barn har ocksè rætt till underhèllsstöd, om det varaktigt bor och ær folkbokfört hos en eller tvè særskilt förordnade vèrdnadshavare som bor hær i landet eller hos nègon eller nègra som bor hær i landet och som var særskilt förordnade vèrdnadshavare för barnet, nær det fyllde 18 èr. Vad som i lagen sægs om boförælder gæller dè den eller de særskilt förordnade vèrdnadshavarna. Bestæmmelserna i 4 1 och 5 tillæmpas inte i dessa fall.

Ür barnet inte svensk medborgare, =krævs =för =rætt =till =underhèllsstöd, utöver vad som anges i första och =andra =styckena, =att =boförældern =eller =barnet =vistas =hær =sedan =minst =sex =mènader. =Ett =barn som =læmnar =Sverige =skall =fortfarande anses vara bosatt hær, om den =som =begær =underhèllsstöd eller som stöd betalas ut till visar att =utlandsvistelsen =ær =avsedd =att vara =længst =sex =mènader. =Om =boförældern =sænds =av =en =statlig =arbetsgivare till ett annat land för att arbeta för arbetsgivarens rækning, skall barnet och boförældern under

67

utsændningstiden =anses =bosatta =i Sverige.

Vad som sægs i tredje stycket om krav pè vistelse hær i landet sedan minst sex mènader gæller inte, om nègot annat ær særskilt föreskrivet.

37

Ett ærende om stöd enligt denna lag prövas av den allmænna försæk-ULQJVNDVVD VRP ERI|UlOGHUQ ær =in-

skriven =hos =eller =skulle =ha =varit inskriven hos, om èldersvillkoret i 1 =kap. =4 = =lagen =( 1962:381 ) =om allmæn försækring varit uppfyllt.

Finns det ingen =behörig =försækringskassa =enligt =första =stycket eller harEDUQHWI\OOWnUSU|YDV

ærendet =av =den =försækringskassa

hos vilkenEDUQHWær inskrivet eller skulle =ha =varit =inskrivet, =om =det uppfyllt =det =næmnda =èldersvillkoret.

Frègor =om =èterbetalningsskyldighet =och =om =minskning =av underhèllsstöd =enligt =10 = =andra stycket prövas dock av den försækringskassa =som =den =bidragsskyl-GLJH ær =inskriven =hos =eller =skulle

ha varit inskriven hos, om èldersvillkoret i 1 kap. 4 lagen om allmæn =försækring =varit =uppfyllt. =Ür den =bidragsskyldige =inte =inskriven och skulle han eller hon inte heller under =angiven =förutsættning =ha varit =inskriven =hos =allmæn =försækringskassa, =skall =Stockholms =læns allmænna =försækringskassa =pröva dessa frègor.

Ett ærende om stöd enligt denna lag =prövas =av =den =allmænna =för-VlNULQJVNDVVD VRP enligt =5 =kap.

socialförsækringslagen =( 1999:000 ) skall =avgöra =ett =ærende =avseende

boförældern.

Om =barnet =har I\OOW  nU SU|

vas =ærendet =av =den =försækrings-NDVVDsom skall avgöra ett ærende

avseendeEDUQHW

Frègor =om =èterbetalningsskyldighet =och =om =minskning =av underhèllsstöd =enligt =10 = =andra stycket prövas dock av den försæk-ULQJVNDVVD VRP enligt =5 kap. =so-

cialförsækringslagen =skall =avgöra ett =ærende =avseende GHQ ELGUDJV

skyldige.

43

Regeringen fèr

1. træffa =överenskommelse =med =andra =stater =om =utstræckt =tillæmpning

av denna lag, och

68

. I|URUGQDDWWEDUQsom inte har

nègot medborgarskap ellerVRPlU

politisk =flykting =skall =ha =samma UlWWWLOOXQGHUKnOOVVW|GVRPsvenskt

barn.

2. förordna att barn som ær politisk =flykting =skall =ha =samma =rætt WLOOXQGHUKnOOVVW|GVRPannat barn

enligt denna lag.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre bestæmmelser tillæmpas fortfarande i frèga om underhèllsstöd för tid före ikrafttrædandet.

69

2.25 Förslag till lag om ændring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av lækemedel m.m.

Hærigenom föreskrivs att 8 lagen (1996:1150) om högskostnadsskydd vid köp av lækemedel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8

Rætt till förmèner enligt denna lag har

 GHQ VRP lU försækrad =enligt

1 kap. =3 =första =stycket =lagen (1962:381) =om =allmæn =försækring och ærERVDWWL6YHULJHsamt

1. =den =som =ær =bosatt =i =Sverige,

och

2. den som, utan att vara bosatt hær, har rætt till vèrdförmèner i Sverige vid sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av rèdets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillæmpningen av systemen för social trygghet nær anstællda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Rætt till förmèner enligt 4 och 6 med undantag för varor som avses i 2 2 har æven den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sverige, har anstællning hær.

Lagen gæller inte för den som fèr sjukhusvèrd som avses i 5 hælsooch sjukvèrdslagen (1982:763) eller i 2 kap. 4 lagen om allmæn försækring.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. =Üldre =bestæmmelser =tillæmpas =fortfarande =i =frèga =om =högkostnadsskydd under tid före ikrafttrædandet.

70

2.26 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:703) om handikappersættning och vèrdbidrag

Hærigenom föreskrivs att 1 lagen (1998:703) om handikappersættning och vèrdbidrag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1

Den =som =ær =bosatt =i =Sverige eller =som =enligt =1 =kap. =3 = =första och =fjærde =styckena =lagen ( 1962:381 ) =om =allmæn =försækring skall =anses =bosatt =hær, =har =enligt bestæmmelserna =i =denna =lag =rætt till handikappersættning och vèrdbidrag.

Denna =lag =innehèller =bestæmmelser =om =handikappersættning och vèrdbidrag.

I = socialförsækringslagen =( 1999:000 ) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser =om =förmèner =vid utlandsvistelse =och =handlæggning av ærenden, m.m.

71

2.27 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:707) om ændring i lagen (1990:773) om særskilt pensionstillægg till folkpension för lèngvarig vèrd av sjukt eller handikappat barn

Hærigenom =föreskrivs =att =1 = =lagen =(1990:73) =om =særskilt =pensionstillægg till folkpension för lèngvarig vèrd av sjukt eller handikappat barn =i =stællet =för =dess =lydelse =enligt =lagen =(1998:707) =om =ændring =i næmnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1

Till inkomstpension och tillæggspension =enligt =lagen =(1998:674) om =inkomstgrundad =èlderspension eller =garantipension =enligt =lagen (1998:702) =om =garantipension, VRPWLOONRPPHUGHQsom ær bosatt

i Sverige ochVRPlUI|GGnU

eller =tidigare, =utges =ett =særskilt pensionstillægg för èr ræknat enligt vad som sægs i denna lag.

Till inkomstpension och tillæggspension =enligt =lagen =(1998:674) om =inkomstgrundad =èlderspension eller =garantipension =enligt =lagen (1998:702) =om =garantipension, som tillkommer den som ær född èr 1953 =eller =tidigare, =utges =ett =særskilt =pensionstillægg =för =èr =ræknat enligt vad som sægs i denna lag.

I socialförsækringslagen (1999:000) finns =bestæmmelser =om =vem =som omfattas =av =denna =lag. = Socialförsækringslagen =innehèller =ocksè bestæmmelser om förmèner vid utlandsvistelse och handlæggning av ærenden m.m.

72

3 Ürendet och dess beredning

Regeringen =beslutade =den =13 juli 1995 =att =en =særskild =utredare =skulle tillkallas med uppgift att göra en samlad översyn av begreppet försækrad i de =olika =författningar =som =reglerar =olika =förmèner =inom =socialförsækringen =samt =redovisa =förslag =med =inriktning =att =enhetliga =försækringsvillkor =skall =gælla =för =likartade =förmèner. =Utredningen =överlæmnade =i april 1997 betænkandet (SOU 1997:72) En lag om socialförsækringar.

Betænkandet =har =remissbehandlats. =Remissyttrandena =samt =en =remisssammanstællning finns tillgængliga i Socialdepartementet (S97/4661/F).

5HJHULQJHQEHVOXWDGHGHQPDUVDWWLQKlPWDLagrèdets\WWUDQGH |YHUI|UVODJHWWLOOVRFLDOI|UVlNULQJVODJVRPILQQVLbilaga 3

Lagrèdet har i huvudsak godtagit förslaget men ocksè föreslagit vissa justeringar. Regeringen har pè de flesta punkter följt =Lagrèdets =förslag. Dessutom =har =vissa =redaktionella =ændringar =gjorts =i =lagtexten. =Vi =èterkommer till Lagrèdets synpunkter i författningskommentaren. Lagrèdets \WWUDQGHILQQVLbilaga 4

4 Bakgrund

Svensk socialförsækring bygger pè principen att försækrade ær de personer som ær bosatta hær i landet. Sèdan bosættning ger rætt till bl.a. folkpension (framdeles æven garantipension) och barnbidrag. För rætt till vissa andra förmèner =krævs =dærutöver =ocksè =förværvsarbete. =Detta =gæller =t.ex. =sjukpenning och tillæggspension (framdeles æven inkomstgrundad èlderspension). Försækrade enligt lagen (1962:381) om allmæn försækring (AFL) ær svenska =medborgare =samt =i =Sverige =bosatta =utlændska =medborgare =och statslösa. För rætt till flertalet förmèner krævs enligt AFL æven inskrivning hos den allmænna försækringskassan. Detta gæller bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning och förældrapenning.

Sedan 1995 ær Sverige medlem i EU, vilket medför att EG-regler om social trygghet skall tillæmpas i Sverige. Sèdana bestæmmelser om social trygghet finns fræmst i rèdets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillæmpning =av =systemen =för =social =trygghet =nær =anstællda, =egenföretagare =eller deras =familjemedlemmar =flyttar =inom =gemenskapen. =Till =den =förordningen finns knutet en tillæmpningsförordning (EEG) nr 574/72. Förordning nr 1408/71 syftar generellt till att dels garantera att den som rör sig mellan =medlemslænderna =ær =försækrad =i =nègot =land, =dels =undvika =uppkomsten av dubbelförsækring. En grundlæggande princip ær dærför att en person =pè =vilken =förordningen =ær =tillæmplig =skall =omfattas =av =lagstiftningen i endast ett land. Som huvudregel skall vederbörande omfattas av arbetslandets =lagstiftning, =dvs. =lagstiftningen =i =det =land =dær =arbetet =faktiskt utförs.

Den svenska lagstiftningen om socialförsækring kræver i de flesta fall bosættning i Sverige för att rætt till förmèner skall föreligga. Till följd av medlemskapet i EU ær bestæmmelserna i förordningarna nr 1408/71 och 574/72 =bindande =för =Sverige. =Vid =konfliktsituationer =mellan =förordningarna =och =nationell =lagstiftning =har =gemenskapsreglerna =företræde.

73

Svensk =socialförsækring =omfattar =till =följd =av =bestæmmelserna =i =förordning =nr =1408/71 =dærför =æven =vissa =personer =som =inte =ær =bosatta =hær =i landet. Kravet pè bosættning och inskrivning i Sverige kan inte upprætthèllas gentemot dessa. Betræffande inskrivningsvillkoret har Riksförsækringsverket =(RFV) =utfærdat =föreskrifter =om =tillæmpningen =av =lagen (1962:381) =om =allmæn =försækring =(AFL) =för =personer =som =omfattas =av förordning nr 1408/71. Enligt dessa föreskrifter likstælls sèdana personer med hær bosatta och kan bli inskrivna hos försækringskassan. Dærigenom fèr de æven enligt svensk lagstiftning rætt till svenska förmèner som omfattas av förordning nr 1408/71.

Üven =om =svensk =socialförsækring =i =huvudsak =kræver =bosættning =i Sverige =varierar =de =materiella =försækringsvillkoren =för =nærliggande =förmèner. Förmènssystemen ær komplexa, vilket har medfört ett komplicerat försækringssystem, som kan vara svèrt för enskilda att förstè. Vid försækringskassorna =fèr =dærför =mycket =tid =och =energi =ægnas =èt =att =förklara gællande bestæmmelser.

0RWEDNJUXQGDYGHWDQI|UGDlUGHWDQJHOlJHWDWWEHJUHSSHWförsækrad inom socialförsækringen ges en tydligare innebörd i syfte att èstadkomma mer enhetliga försækringsvillkor för likartade förmèner. Detta förutsætter naturligtvis klara regler för vilka förmèner som skall hænföras till socialförsækringen.

Tidigare utredningar

Utredningen (S 1991:03) om socialförsækringen och EG har i sitt slutbetænkande Social trygghet och EES (SOU 1993:115) redovisat övervæganden =och =förslag =föranledda =av =de =konsekvenser =som =EES-avtalet =och sedermera EU-medlemskapet för med sig i frèga om andra socialförsækringsförmèner æn pensioner samt sjukvèrdsförmèner och bidrag till barnfamiljer.

I slutbetænkandet frèn Utredningen om socialförsækringen och EG föreslogs =en =samlad =översyn =av =begreppet =försækrad =i =den =svenska =socialförsækringen samt av de svenska reglerna för avgifter satta i relation till förordning nr 1408/71 och förordning nr 574/72. Förslaget remissbehandlades. Av remissbehandlingen framgick att sè gott som samtliga instanser som tog upp frègan bitrædde utredningens förslag.

Pensionsarbetsgruppen (S 1994:14) har ocksè i sitt betænkande Reformerat pensionssystem (SOU 1994:20) föreslagit en översyn av begreppet försækrad. Pensionsarbetsgruppen ansèg att nuvarande definition av vilka som =ær =försækrade =och =som =har =möjlighet =att =tjæna =in =rætt =till =inkomstrelaterad =pension =bör =kvarstè =tills =frègan =blivit =föremèl =för =en generell översyn.

74

5 Allmænna övervæganden

5.1 Allmænt om socialförsækringens begrepp

Regeringens förslag: Begreppet socialförsækring skall avgrænsas utifrèn ett praktiskt betingat synsætt, som utgèr frèn hur trygghetssystemen =administreras. =Till =begreppet =socialförsækring =skall =hænföras flertalet trygghetssystem som administreras av Riksförsækringsverket, Premiepensionsmyndigheten och de allmænna försækringskassorna.

Utredningens =förslag =överensstæmmer =med =regeringens =förslag =med undantag =för =att =utredningen =till =socialförsækringen =hænför =æven =trygghetssystem =som =administreras =av =Arbetsmarknadsstyrelsen, =lænsarbetsnæmnderna och arbetslöshetskassorna.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna har inte kommenterat VMlOYD PHWRGHQ I|U DWW GHILQLHUD EHJUHSSHW socialförsækring 'lUHPRW förekommer =invændningar =mot =att =lèta =begreppet =socialförsækring =innefatta =æven =trygghetssystem =som =administreras =av =Arbetsmarknadsstyrel-VHQ OlQVDUEHWVQlPQGHUQD RFK DUEHWVO|VKHWVNDVVRUQD Riksförsækrings-

verket DQVHUGHWPHVWlQGDPnOVHQOLJW DWW OnWD EHJUHSSHW VRFLDOI|UVlNULQJ

omfatta endast de förmèns- och ersættningssystem som administreras av de allmænna försækringskassorna eftersom utvecklingen gèr mot mer renodlade försækringssystem inom sèvæl socialförsækringen som arbetsmark-QDGVRPUnGHWArbetsmarknadsstyrelsen DYVW\UNHUDWWDUEHWVO|VKHWVI|UVlN ULQJHQVNDOOLQJnLVRFLDOI|UVlNULQJHQ Kammarrætten =i =Stockholm DQVHU att det kan starkt ifrègasættas om det finns behov av att reglera arbetslös-KHWVI|UPnQHUQDRFKXWELOGQLQJVELGUDJLGHWWDVDPPDQKDQJStatskontoret anser att boskillnad bör göras mellan försækringar mot inkomstbortfall till I|OMGDYDUEHWVO|VKHWUHVSHNWLYHPHGLFLQVNDRUVDNHULandsorganisationen

i Sverige (LO)DYYLVDUWDQNHQSnDWWLQI|UOLYDDUEHWVO|VKHWVI|UVlNULQJHQL

socialförsækringen =och =anför =att =arbetslöshetsförsækringen =inte =ær =en socialförsækring, =som =skall =hanteras =av =offentliga =myndigheter, =utan =en I|UVlNULQJ VRP DGPLQLVWUHUDV DY VMlOYVWlQGLJD DUEHWVO|VKHWVNDVVRU Ar-

betslöshetskassornas samorganisationDQVHUDWWDUEHWVO|VKHWVI|UVlNULQJHQ

bör behèlla sin særstællning som en trygghetsförsækring inom arbetsmark-QDGVSROLWLNHQRFKLQWHLQI|UOLYDVLVRFLDOI|UVlNULQJHQFörsækringskasse-

förbundetGlUHPRWDQVHUGHWULNWLJWDWWWH[DUEHWVO|VKHWVHUVlWWQLQJVNDOO

ingè i socialförsækringen med hænsyn till indelningen i bosættningsbaserade och arbetsbaserade förmèner.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Nær =socialförsækringen =diskuteras utifrèn ett internationellt perspektiv anvænds =i =Sverige =ibland =begreppet

social =trygghet VRFLDO VHFXULW\ VRP PHU HOOHU PLQGUH V\QRQ\PW PHG

socialförsækring. =I =olika =internationella =överenskommelser =om =minimistandard =och =samordning =ær =det =ocksè =vad =som =förekommer =under =det begreppet =som =bæst =överensstæmmer =med =det =som =vanligen =avses =med socialförsækring. Social trygghet uppfattas emellertid i allmænhet som ett nègot =vidare =begrepp =æn =socialförsækring. =Sè =kan =t.ex. =omsorger =inom socialtjænsten sèsom ældreomsorg och bistènd ræknas till social trygghet. Studiestöd, =arbetarskydd =och =arbetsmarknadspolitiska =insatser =utgör

75

exempel =pè =andra =förmèner =som =kan =sægas =ligga =i =grænsomrèdet =för socialförsækring.

Det =förekommer =inte =nègra =enhetliga, =internationellt =vedertagna =definitioner =av =begrepp =som =socialförsækring, =social =trygghet =eller =social hjælp. Varje land har sin egen nationella rætt pè omrèdet. Inte heller inom den =internationella =socialförsækringsrætten =förekommer =nègon =egentlig definition av næmnda begrepp. I internationella överenskommelser anges ofta enbart vilka slags förmèner som omfattas av överenskommelsen eller vilka =typer =av =risker =som =skall =tæckas. =Nègra =egentliga =definitioner =av begrepp =förekommer =inte =utan =i =stællet =tillæmpas =metoden =med =en =upprækning av de omrèden som överenskommelsen avses tæcka. Gemensamt ær =dock =att =det =handlar =om =en =obligatorisk =solidaritet =i =situationer =som brukar kallas sociala risker (social risks). En sèdan mera allmæn syn förekommer =ocksè =inom =Internationella =arbetsorganisationen =(ILO), =t.ex. =i rapporten =Into =the =21

VW

=Century: =The =Development =of =Social =Security.

Üven =Europarèdets =konvention =om =mænskliga =rættigheter =kan =næmnas =i detta =sammanhang. =Det =i =konventionen =viktiga =begreppet =´civila =rættigheter´ =har =pè =senare =tid =fètt =en =tolkning =som =nær =det =gæller =omrèdet socialförsækring =mera =handlar =om =lagstadgad =rætt =till =ersættning =æn =om avgiftsrelaterad försækring.

En annan frèga ær om Sveriges medlemskap i EU har èterverkningar pè hur svensk socialförsækring skall definieras eller avgrænsas. Till en början kan konstateras att Romfördraget inte ger EU nègon generell kompetens att ge normer nær det gæller socialförsækringarna. För att sækra och fræmja den =fria =rörligheten =inom =EU =finns =emellertid =samordningsregler =för personer som rör sig över grænserna eller som pè annat sætt har anknytning =till =mer =æn =ett =EU-land. =Sèdana =regler =finns =i =huvudsak =i =förordningarna nr 1612/68 och 1408/71. För nègra èr sedan antog rèdet vidare en rekommendation om konvergens av trygghetspolitikens mèl och medel. =Den =innebær =emellertid =inte =att =socialförsækringen =mèste =definieras eller avgrænsas pè visst sætt.

Nær =det =gæller =grenar =och =begrepp =mèste =dock =hænsyn =tas =till =förordningarna =nr 1612/68 =och =1408/71. =Detta =gæller =i =och =för =sig =bara =i =den utstræckning =det =behövs =för =att =tillæmpa =förordningarna, =men =frègan =ær æven av mera allmænt intresse. Förordning nr 1408/71 omfattar följande ³grenar av social trygghet³: förmèner vid sjukdom och moderskap, förmèner =vid =invaliditet, =æven =sèdana =som =ær =avsedda =att =bevara =eller =förbættra =förværvsförmègan, =förmèner =vid =èlderdom, =förmèner =till =efterlevande, =förmèner =vid =olycksfall =i =arbetet =och =arbetssjukdomar, =dödsfallsersættningar, =förmèner =vid =arbetslöshet =samt =familjeförmèner. =Förordning 1612/68, som fræmst gæller likabehandling av anstællda EU-medborgare, =omfattar =alla =³sociala =och =skattemæssiga =förmèner³. =I =princip ingèr dær æven trygghetsgrenarna enligt förordning 1408/71.

Skilda =lænder =och =författare =har =olika =eller =inga =definitioner =av =begreppet =social =trygghet. =Ett =gemensamt =drag =kan =sægas =vara =att =social trygghet rör sig om obligatorisk solidaritet i situationer som brukar kallas sociala risker (social risks).

Regeringen anser det inte vara ændamèlsenligt att utifrèn enbart strikt teoretiska eller principiella utgèngspunkter definiera vad som skall krævas för =att =en =viss =trygghetsanordning =skall =utgöra =en =försækring =eller =var

76

grænserna för omrèdet socialförsækring skall dras. En mer praktisk metod ær enligt vèr mening att genom upprækning i lagstiftningen bestæmma vad som skall hænföras till en social försækring och vad en sèdan trygghetsanordning skall kallas.

En avgrænsning av omrèdet för socialförsækring till det =som =omfattas av förordning 1408/71, som avser social trygghet, skulle kunna ge upphov till missuppfattningar. Vissa förmènsformer som traditionellt brukar anses ingè i svensk socialförsækring hænförs inte till social trygghet enligt förordning 1408/71 utan till sociala förmèner enligt förordning 1612/68. Detta =gæller =t.ex. =ersættning =för =vèrd =av =nærstèende =och =underhèllsstöd. Indelning av förmèner i olika grenar i förordning 1408/71 medför vidare att vissa svenska förmènsformer mèste anges inom tvè eller flera grenar. Hærtill kommer att det inte ær regeringens avsikt att ændra rætten till sèdana förmèner som i dag utges enbart pè grundval av bosættning i Sverige. Vi anser att varken begreppet social trygghet eller de förmènsgrenar som förekommer =i =förordning =1408/71 =skall =vara =avgörande =för =hur =svensk socialförsækring skall bestæmmas i svensk lagstiftning.

Vad gæller urvalet av de förmèner som skall hænföras till socialförsækringen ligger det næra till hands att utgè frèn att förmèner som administreras av Riksförsækringsverket (RFV), Premiepensionsmyndigheten och de allmænna =försækringskassorna =ær =socialförsækringsförmèner. =Vi =hænför dærför =till =socialförsækring =de =trygghetssystem =som =administreras =av næmnda =myndigheter =och =som =i =dag =kallas =för =försækring. =Emellertid administrerar RFV och försækringskassorna æven vissa bidragssystem. Av praktiska skæl, sèsom införande av vissa gemensamma villkor för skilda förmèner, =bör =æven =dessa =hænföras =till =socialförsækring. =Betræffande =det statliga =personskadeskyddet =enligt =lagen =(1977:265) =om =statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersættning vid =ideell skada m.m. gör sig dock nègra særskilda aspekter gællande. Skyddet enligt næmnda =lagstiftning =avser =næmligen =enbart =vissa =særskilda =angivna persongrupper, =sèsom =værnpliktiga, =medverkande =i =ræddningstjænst =och intagna i kriminalvèrdsanstalt. Med hænsyn till att dessa förmèner avser enbart personer för vilka det allmænna har pètagit sig ett særskilt ansvar faller =de =enligt =regeringens =mening =inte =in =under =begreppet =socialförsækring, som avser att skydda en mer generellt angiven personkrets.

Regeringen =anser =vidare =att =ersættningen =av =allmænna =medel =vid =ingripanden som avses i lagen (1989:225) om ersættning till smittbærare har samma =karaktær =som =personskadeersættningen. =Üven =rætten =till =sjukvèrd enligt hælso- och sjukvèrdslagen (1982:763) ligger utanför socialförsækringsbegreppet, liksom ersættningar frèn arbetsgivare enligt sjuklönelagen (1991:1047) =och =sjömanslagen =(1973:282). =Inte =heller =landstingens èligganden enligt tandvèrdslagen (1985:125) eller lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av lækemedel m.m. bör hænföras till socialförsækringen, eftersom dessa förmèner ligger under den landstingskommunala sjælvbestæmmanderætten.

En annan frèga ær om æven förmèner enligt arbetslöshetsförsækringen samt =utbildningsbidrag =till =deltagare =i =arbetsmarknadsutbildning =eller yrkesinriktad =rehabilitering =skall =ingè =i =socialförsækringen. =Utredningen har föreslagit att dessa förmèner skall införlivas med socialförsækringen. Emellertid ær flera remissinstanser kritiska mot en sèdan ordning.

77

Dessa =förmèner =skiljer =sig =pè =olika =sætt =frèn =dem =som =traditionellt hænförs till socialförsækring. Till en början kan konstateras att arbetslöshetsförmènerna inte handlæggs av försækringskassorna utan av arbetslöshetskassorna. Nègon ændring i detta hænseende ær inte avsedd. Dæremot ræknas arbetslöshetsförsækringen in under begreppet social trygghet och omfattas =av =förordning =(EEG) =nr =1408/71. =I =det =föregèende =har =vi emellertid =konstaterat =att =varken =begreppet =social =trygghet =eller =de =förmènsgrenar som förekommer i förordning 1408/71 skall vara avgörande för vilka förmèner som skall hænföras till svensk socialförsækring.

Den nya arbetslöshetsförsækringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsækring ær uppdelad i en grundförsækring och en inkomstbortfallsförsækring. =Enligt =grundförsækringen =utgèr =ett =grundbelopp =till =alla som =uppfyller =ett =arbetsvillkor, =ungefær =pè =samma =villkor =som =tidigare gællde =för =kontant =arbetsmarknadsstöd. =Inkomstbortfallsförsækringen innebær att en inkomstbortfallsersættning betalas till dem som ocksè uppfyller =ett =villkor =om =medlemskap =i =en =arbetslöshetskassa. =Till =skillnad frèn =socialförsækringen =i =övrigt =ær =arbetslöshetsförsækringen =till =væsentliga =delar =frivillig. =Den =passar =dærför =mindre =væl =in =i =ett =obligatoriskt system. =Vidare =skiljer =sig =arbetslöshetsförsækringen =frèn =flertalet =andra förmèner med hænsyn =till =att =den =enskilde =i =vissa =fall =kan =èterknyta =till tidigare försækringsperioder eller grunda sin rætt till ersættning pè arbete som ligger lèng tid tillbaka.

Vad gæller utbildningsbidraget föreligger det inte nègon rætt till sèdant bidrag, =om =det =inte =har =beslutats =att =en =arbetsmarknadspolitisk =ètgærd skall =sættas =in. =Utbildningsbidraget =skiljer =sig =sèledes =frèn =övriga =förmèner genom att det inte bygger pè nègon rættighetslagstiftning.

Regeringen =anser =att =en =överföring =av =arbetslöshetsförsækringen =och utbildningsbidraget =i =nuvarande =utformning =till =socialförsækringen =sammantaget =inte =kommer =att =ge =sèdana =samordningsvinster =som =uppvæger nackdelarna med en sèdan ændring. Utredningens förslag bör dærför inte genomföras i denna del.

Sammanfattningsvis =föreslèr =regeringen =att =avgrænsningen =av =begreppet socialförsækring skall utgè frèn hur trygghetssystemet administreras. Till socialförsækringen bör dærför hænföras flertalet trygghetssystem som administreras av Riksförsækringsverket, Premiepensionsmyndigheten och de allmænna försækringskassorna.

5.2 Uppdelning av socialförsækringen i tvè grenar

Regeringens förslag: Socialförsækringarna skall delas in i en bosættningsbaserad =försækring =som =avser =garantibelopp =och =bidrag =respektive en arbetsbaserad försækring som avser inkomstförluster. Bèda försækringarna skall gælla lika för alla som ær bosatta respektive arbetar i Sverige.

Utredningens förslag överensstæmmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: De allra flesta remissinstanserna har antingen tillstyrkt eller inte kommenterat förslaget æven om viss kritik förekommer.

78

Kammarrætten =i =Stockholm RFK Lænsrætten =i =Stockholms =læn =DQI|U DWW

æven om det kan förefalla enkelt att dela socialförsækringen i en bosættningsbaserad och en arbetsbaserad del, kan förslaget till lagreglering inte EHWHFNQDVVRPOlWWLOOJlQJOLJ StatskontoretDQVHUDWWVNLOOQDGHUQDPHOODQ försækringar och bidrag bör förtydligas, varvid försækringslösningar =bör anvændas =för =förmèner =vid =inkomstbortfall. =Man =avstyrker =att =alla =hushèllstransfereringar behandlas som försækringar och anser att försækringsformen =bör =förbehèllas =transfereringarna =inom =den =arbetsbaserade =försækringen.

Skælen för regeringens förslag: En frèga ær om den personkrets som skyddas =enligt =svensk =socialförsækringslag =bör =utvidgas =till =att =omfatta alla som arbetar hær i landet, dvs. æven medborgare i lænder utanför EES. Dærvid har man att ta stællning till om en sèdan utvidgning kan ske t.ex. genom =att =den =tillkommande =personkretsen =blir =berættigad =till =endast vissa förmèner. Detta innebær att man mèste övervæga i vilken utstræckning nuvarande krav pè bosættning och pè inskrivning i försækringskassa i Sverige skall upprætthèllas gentemot andra förværvsarbetande æn de som enligt =EG-rætten =eller =nègon =socialförsækringskonvention =har =rætt =till förmèner som regleras i den svenska lagstiftningen.

Den som förværvsarbetar i Sverige ær i allmænhet ocksè bosatt hær. Ett undantag =ær =utlændska =medborgare =som =endast =tillfælligt =arbetar =hos svenska arbetsgivare. De omfattas i dag av arbetsskadeförsækringen men inte av övriga socialförsækringar. Frèga ær om personer som vanligen beskattas hær och som kan stè utan försækringsskydd i bosættningslandet pè grund av att de inte har arbete dær. Lagen (1991:1047) om sjuklön och lagen =(1976:380) =om =arbetsskadeförsækring =(LAF) =gæller =i =allmænhet redan =för =sèdana =personer. =Vidare =skall =en =arbetsgivare =betala =arbetsgivaravgifter pè ersættning till arbetstagare som ær försækrade enligt LAF. Avgifterna bidrar till finansieringen av bl.a. den allmænna försækringen. Om =det =gæller =arbete =under =minst =sex =mènader, =ær =den =enskilde =enligt praxis ocksè obegrænsat skattskyldig i Sverige. Denne skall dè æven betala allmæn pensionsavgift. För löner under kortare tider betalas normalt særskild =inkomstskatt. =Socialförsækringarna =och =andra =bidragssystem =ær delvis skattefinansierade.

Regeringen =anser =det =vara =rimligt =att =personer =som =förværvsarbetar =i Sverige under kortare tid æn ett èr och som följaktligen inte anses bosatta hær skall kunna fè del av det svenska socialförsækringsskyddet.

En sèdan utstræckning av socialförsækringen skulle innebæra en anpassning till vad som i dag gæller i mènga andra EES-lænder och enligt förordning =1408/71. =Oavsett =vilka =huvudsystem =för =social =trygghet =som gæller i de olika lænderna ær det naturligt =att =vissa =försækringar =ær =mera knutna till arbete och inkomster æn till bosættning. Ý andra sidan mèste rætten =till =helt =bosættningsgrundade =förmèner =bestè. =Det =kan =heller =inte komma i frèga att öppna hela det sociala bidragssystemet för alla personer som arbetar hær endast under ett par mènader. Att i ett sèdant fall betala t.ex. bostadsbidrag, assistansersættning och bilstöd kan normalt inte anses =pèkallat =vid =en =mer =eller =mindre =temporær =vistelse =hær =i =landet. Dæremot =bör =denna =grupp =kunna =komma =i =ètnjutande =av =förmèner =som avser att tæcka inkomstbortfall.

79

Regeringen föreslèr dærför att den svenska socialförsækringen och anslutande =bidragssystem =skall =delas =in =i =tvè =delar. =Den =ena =delen =skall innehèlla förmèner som ær beroende av förværvsarbete i Sverige och den andra förmèner som skall anses grundade pè bosættning i Sverige. Bosættningsdelen =skall =i =princip =omfatta =ersættningar =för =olika =kostnader =och rena bidrag. Förmèner som ges med garantibelopp skall ocksè ræknas dit. Att inkomstförsækringar ges i arbetslandet ter sig enligt vèr uppfattning naturligt, i vart fall nær det gæller ersættning för kortare tider. Man uppnèr med =en =sèdan =ordning =æven =en =bættre =överensstæmmelse =mellan =socialförsækringsavgifter och försækringsförmèner. Lika læmpligt kan det vara att =hænvisa =ansprèk =pè =ersættning =för =större =kostnader =och =regelbundna bidrag för vissa utgifter till bosættningslandet. Sèdana ersættningar finansieras =ofta =med =skattemedel =och =grundprincipen =ær =att =man =beskattas fræmst i det land dær man ær bosatt.

Förslaget om tudelning av socialförsækringen innebær ett led i den renodling =av =försækringssystemen =som =för =nærvarande =pègèr =i =Sverige: =en renodling efter olika orsaker till behovet av förmèner. Införandet av en særskild försækring som skall gælla vid arbete hær i landet kommer vidare att förenkla och underlætta försækringskassornas handlæggning av försækringsærenden =enligt =förordning =(EEG) =nr =1408/71, =som =generellt =utgèr frèn =en =försækrads =arbete =nær =den =tillæmpliga =nationella =lagstiftningen skall bestæmmas.

Om man vill beskriva den föreslagna tudelningen som en lagvalsfrèga, kan man tala om tvè samtidigt tillæmpliga lagstiftningar: lex loci laboris (arbetslandets) resp. lex loci domicilii (bosættningslandets). För de bèda huvudgrenarna av socialförsækringen skall gælla vissa skilda villkor, men inom varje gren skall enhetligheten vara sè stor som möjligt. Dær bör t.ex. inte medborgarskapet ha nègon betydelse, om det inte gæller tillæmpning av nègot internationellt avtal. Det bör dærför inte længre finnas særregler för svenska medborgare i lagstiftningen. Om sèdana regler behèlls, skulle de ændè i vissa situationer fè tillæmpas lika för medborgare =frèn =en =rad andra lænder

L

Europa, Afrika och Mellanöstern, vilka har internationella

avtal med EU om s.k. likabehandling.Bestæmmelser om likabehandling

èterfinns æven i vèra bilaterala socialförsækringskonventioner.

Üven om vèrt förslag medför en större enhetlighet inom socialförsækringen kommer det nödvændigtvis att fortfarande finnas tvè persongrupper för vilka særskilda regler kan gælla inom varje gren av försækringen: dels EES-medborgare och likstællda som kan èberopa förordning 1408/71 eller vissa liknade regler, dels medborgare som omfattas av nègon bilateral socialförsækringskonvention. Det stèr inte ett land fritt att bestæmma vad som helst i den nationella lagstiftningen, om det t.ex. kan uppfattas som diskriminering mot medborgare i de lænderna. Detta utgör ocksè ett tungt vægande skæl för att den nya arbetsbaserade försækringen skall gælla lika för alla som arbetar i Sverige.

Den =nya =ordningen =med =en =arbetsbaserad =gren =av =socialförsækringen kommer i allmænhet inte att innebæra nègra större förændringar för dem som bède bor och arbetar i Sverige.

80

5.3 Enhetliga försækringsvillkor

5HJHULQJHQVEHG|PQLQJ0HGförsækradE|UDYVHVGHQVRPLQJnUL den personkrets som skyddas av de olika trygghetssystem som ingèr i socialförsækringen.

Regeringens förslag: Endast ett försækringsvillkor skall gælla för var och en av de tvè försækringsgrenarna: bosættning i Sverige respektive arbete =i =Sverige. =Varken =inskrivning =hos =försækringskassan =eller svenskt medborgarskap skall længre vara nègot försækringsvillkor.

Utredningens =förslag =överensstæmmer =i =huvudsak =med =regeringens förslag. =Emellertid =föreslèr =utredningen =æven =væntetider =och =nedre =inkomstgrænser.

Remissinstanserna: =Flertalet =remissinstanser =har =inte =kommenterat I|UVODJHW Kammarrætten =i =Stockholm RFK Lænsrætten =i =Stockholms =læn anser att resultatet av översynen ær tæmligen begrænsat nær det gæller att uppnè enhetliga regler.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Syftet =med =översynen =av =begreppet försækrad inom socialförsækringen ær att èstadkomma mer enhetliga försækringsvillkor för likartade förmèner. Mèlsættningen ær att det för varje förmèn klart skall framgè vilka villkor som gæller för rætt till förmènen. En enhetlig anvændning av begreppet försækrad inom socialförsækringens olika förmèner kommer att underlætta handlæggningen av enskilda försækringsærenden.

Tidigare (avsnitt 5.1) har konstaterats att det inte ær ændamèlsenligt att definiera socialförsækringsbegreppet utifrèn strikt teoretiska eller principiella =utgèngspunkter. =I =stællet =bör =socialförsækringen =definieras =utifrèn ett pragmatiskt synsætt. Vid urvalet av de förmèner eller trygghetssystem som bör hænföras till socialförsækringen har vi utgètt frèn hur dessa administreras. Flertalet av de trygghetssystem som =administreras =av =Riksförsækringsverket, Premiepensionsmyndigheten och =de =allmænna =försækringskassorna hænförs dærför till socialförsækringen.

7HUPHQ försækrad I|UHNRPPHU EDUD L HQ GHO DY GH I|UIDWWQLQJDU VRP reglerar =de =förmèner =som =hænförs =till =socialförsækringen, =fræmst =i =AFL, LAF =och =lagen =(1998:674) =om =inkomstgrundad =èlderspension =(LIP). Dæremot =anvænds =inte =begreppet =försækrad =i =t.ex. =lagen =(1998:702) =om garantipension, =lagen =(1998:703) =om =handikappersættning =och =vèrdbidrag, =lagen =(1996:1030) =om =underhèllsstöd =och =lagen =(1947:529) =om allmænna barnbidrag. I de författningar som inte anvænder begreppet försækrad förekommer formuleringar sèsom ³den som ...³, ibland med tilllægg av krav pè försækring enligt AFL. Senare i texterna anges den förmènsberættigade som t.ex. sökande, ersættningsberættigad, pensionær, pensionsberættigad, =bidragsberættigad, =barn, =handikappad, =funktionshindrad, vèrdare och stödtagare. Regeringen anser det inte meningsfullt att i detta sammanhang =införa =nya =benæmningar =i =dessa =hænseenden. =Vi =anser =det YlVHQWOLJD YDUD DWW EHVWlPPD ett EHJUHSS VRP NDQ DQYlQGDV I|U DWW EH teckna den som generellt omfattas av bestæmmelserna i de författningar som reglerar de förmèner vi hænför till socialförsækringen. I fortsættning-HQDQYlQGVXWWU\FNHWförsækrad LHQVnGDQPHUDDOOPlQEHW\GHOVHRPGHQ

81

VRP LQJnU L GHQ VN\GGDGH SHUVRQNUHWVHQ bYHQ XWWU\FNHW försækring anvænder vi som en samlande term.

Som tidigare redovisats föreslès att socialförsækringen skall delas i tvè delar: en del med förmèner som grundas pè bosættning i Sverige och en del med förmèner som grundas pè förværvsarbete i Sverige. Regeringens I|UVODJLQQHElUVnOHGHVDWWEDUDett JUXQGOlJJDQGHI|UVlNULQJVYLOONRUVNDOO JlOODI|UUHVSHNWLYHKXYXGJUHQQlPOLJHQbosættning i SverigeUHVSHNWLYH

arbete i Sverige

Försækrad enligt AFL ær i dag den som ær svensk medborgare eller bosatt i Sverige. Dessa villkor kombineras pè olika sætt med krav pè bosættning, =inskrivning =i =försækringskassa, =svenskt =medborgarskap =och =inkomster. Sèdana kombinationer förekommer æven i andra lagar som ansluter till AFL. Nègon gèng förekommer æven krav pè folkbokföring. I ett par fall utanför AFL saknas grundlæggande villkor. Vidare förekommer i nègot fall bara en föreskrift om att bidraget utges av den försækringskassa dær den enskilde ær inskriven. Försækrad enligt LAF ær den som arbetar i Sverige. Det =har =med =andra =ord =under =èren =væxt =fram =ett =mycket =komplext =regelsystem =genom =vilket =den =skyddade =personkretsen =avgrænsas för =respektive =förmèn. =Detta =har =gjort =socialförsækringen =svèr =att =överblicka och förstè. Med nu framlagt förslag kommer dessa kombinationer av olika grundvillkor att försvinna.

Regeringen =föreslèr =ocksè =att =begreppet =inskrivning =hos =försækringskassa skall utmönstras som försækringsvillkor. Som nærmare redovisas i avsnitt 11.1 har inskrivningen numera spelat ut sin roll. Med en försækring som delas i en arbetsbaserad och en bosættningsbaserad gren skulle en =ordning =med =in- =och =utskrivning =av =alla =som =förværvsarbetar =endast temporært =i =Sverige =bli =i =det =nærmaste =ohanterlig. =Vi =föreslèr =dærför =i princip =att =man =övergèr =frèn =en =total =registrering =av =försækrade =till =en registrering av försækringsfall. För dem som ær bosatta i Sverige blir det ingen större skillnad. ávriga försækrade behöver dæremot registreras bara i den mèn det behövs för att tillgodorækna förmèner eller betala ut ersættningar.

Den som bède ær bosatt och har arbete i Sverige kommer att vara försækrad för sèvæl bosættnings- som arbetsbaserade förmèner. För en sèdan person =kommer =det =i =allmænhet =inte =att =bli =nègra =större =förændringar =i socialförsækringsskyddet.

Vidare kommer det, som tidigare konstaterats, fortfarande att finnas tvè persongrupper för vilka særskilda regler kan gælla inom varje försækringsgren: =dels =EES-medborgare =och =likstællda =som =kan =èberopa =förordning (EEG) nr 1408/71 eller liknade regler, dels medborgare som omfattas av nègon =bilateral =socialförsækringskonvention. =Betræffande =de =fall =i =vilka endast svensk lag ær tillæmplig anser regeringen att försækringen bör gælla lika för alla som ær bosatta eller arbetar i Sverige. Vi föreslèr dærför att det i svensk lagstiftning om socialförsækring inte længre skall finnas særregler =för =svenska =medborgare. =Vèrt =förslag =innebær =fræmst =att =svenska medborgare =inte =længre =skall =vara =generellt =försækrade =för =inkomstgrundad =èlderspension =pè =grund =av =sitt =medborgarskap, =dvs. =oberoende av sèvæl bosættnings- som arbetsförhèllanden. Vidare innebær det att alla och inte som i dag enbart svenska medborgare kan fè uppbæra s.k. ATPgrundad folkpension æven om de bosætter sig utomlands.

82

Enligt =nuvarande =lagstiftning =ær =det =endast =svenska =medborgare =som kan fè folkpension utbetald under bosættning utanför Sverige. Det gæller den s.k. ATP-grundade folkpensionen, som tjænas in med 1/30 för varje èr =nègon =tillgodoræknas =ATP-poæng. =Likabehandling =pè =socialförsækringsomrèdet ær =emellertid =en =allmænt =accepterad =internationell =mèlsættning, =som =ocksè =manifesterats =i =mènga =internationella =konventioner. Dessutom =kan =Sverige =inte =upprætthèlla =lagstiftningens =særregler =för =utlændska medborgare i förhèllande till medborgare i EES-lænder eller konventionslænder.

Üven med hænsyn till det reformerade èlderspensionssystemet finns det skæl att avskaffa særreglerna. I det reformerade pensionssystemet kommer en exportabel pension att tjænas in baserad pè hela inkomsten, dvs. æven pè =det =första =prisbasbeloppet =som =enligt =hittillsvarande =lagstiftning =i stællet ger rætt till folkpension. Enligt de reformerade reglerna för èlderspension kommer intjænad pensionsrætt för personer födda èren 1938-1953 att =ræknas =om =pè =sèdant =sætt =att =den =intjænade =rætten =till =folkpension =i praktiken omvandlas till en rætt för alla oavsett medborgarskap till fullt exportabel inkomstgrundad pension. Ett bibehèllande av særbehandlingen av utlændska medborgare vad gæller rætten till ATP-grundad folkpension skulle sèledes æven bli èldersdiskriminerande genom att særbehandlingen endast skulle gælla utlændska medborgare födda före èr 1938.

Regeringen =anser =det =dessutom =mer =ændamèlsenligt =att =lèta =svensk VRFLDOI|UVlNULQJRPIDWWDGHPVRPKDUHQfaktisk DQNQ\WQLQJWLOO6YHULJH VnVRPERVlWWQLQJHOOHUDUEHWHlQGHPVRPKDUHQGDVWHQformell DQNQ\W ning, sèsom medborgarskap.

Utredningen =har =föreslagit =regler =om =væntetid =för =sèvæl =bosættningsbaserade =som =arbetsbaserade =förmèner. =Vad =gæller =den =arbetsbaserade försækringen =föreslèr =utredningen =en =væntetid =om =fyra =veckor =under vilken förmèner inte skall utges. Enligt utredningen skulle denna væntetid tillæmpas =endast =i =samband =med =att =den =arbetsbaserade =försækringen börjar =gælla. =Som =nærmare =utvecklas =i =avsnitt =7.6 =anser =regeringen emellertid att det inte skall införas nègon væntetid för den arbetsbaserade försækringen. =Betræffande =den =bosættningsbaserade =försækringen =föreslèr utredningen att det, med vissa undantag, skall gælla en væntetid om sex mènader under vilka förmèner inte skall utges i samband med att den försækringen börjar gælla. Som nærmare utvecklas i avsnitt 6.4.1 anser regeringen att nègra særskilda væntetider inte heller skall införas för den bosættningsbaserade =försækringen. =Hærigenom =uppnès =ett =enklare =regelsystem och mer enhetliga villkor kommer att gælla för rætt till utbetalning av förmèner. Möjligheten att fè förmèner kommer dessutom att bættre sammanfalla med försækringstiden.

I likhet med utredningen anser =regeringen =att =det =bör =införas =gemensamma bestæmmelser om utgivande av förmèner för tid dè nègon vistas utomlands. Den frègan behandlas nedan i avsnitt 10. För vissa förmèner, sèsom =t.ex. =förældrapenning =över =garantinivèn =och =bosættningsbaserade pensionsförmèner, föreslèr vi att det liksom i =dag =skall =finnas =særskilda kvalifikationsregler =betræffande =vistelse =och =arbete =i =Sverige. =Detta =utvecklas nærmare i avsnitten 6 och 7.

83

5.4 En ny gemensam lag

Regeringens förslag: Grunderna för det tudelade försækringssystemet skall regleras i en ny lag, socialförsækringslagen, som skall innehèlla vissa gemensamma bestæmmelser för de olika förmènerna. I denna lag skall =det =finnas =bestæmmelser =om =bosættning =och =arbete =i =Sverige, omfattningen av de tvè försækringsgrenarna, försækringstider, utgivande av ersættning utomlands samt anmælan och handlæggning av ærenden.

Utredningens förslag överensstæmmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Förslaget att reglera vissa gemensamma frègor för de =olika =förmènerna =inom =socialförsækringarna =i =en =gemensam =lag =tillstyrks eller læmnas utan erinran av flertalet remissinstanser. Nègra fè in-VWDQVHU IUDPI|U NULWLN L GHQQD GHO Hovrætten =över =Skène =och =Blekinge anser det vara ett framsteg att samla vissa basregler i en gemensam lag, YLONHQNDQVHVVRPHQDQVDWVWLOOHQVRFLDOI|UVlNULQJVEDONKammarrætten

i StockholmRFKlænsrætterna i Stockholms resp. Skène lænLIUnJDVlWWHURP

det ær motiverat att bryta ut vissa frègor och reglera dem i en særskild lag. Kammarrætten =anför =att =den =föreslagna =lagen =innehèller =omfattande =undantag och förbehèll för vissa förmèner och anser det svèrt att tillgodo-J|UD VLJ LQQHKnOOHW L GHQ I|UHVODJQD ODJHQ Lænsrætten =i =Stockholms OlQ anför samma synpunkter samt tillægger att systemförændringar med ramlagar ofta ger problem, eftersom lagstiftaren inte kan förutse alla undan-WDJVVLWXDWLRQHULGHQSUDNWLVNDWLOOlPSQLQJHQLænsrætten i Skène lænI|U ordar att bestæmmelserna snarare èterfinns i de olika förmènslagarna æn i en særskild lag och anser att en ökad integrering av socialförsækringsför-IDWWQLQJDUQD NDQ XWJn IUnQ $)/ Riksrevisionsverket DQVHU DWW I|UVODJHW medför en högst væsentlig förbættring med avseende pè transparens i aktuellt =lagstiftningskomplex =och =tillstyrker =en =socialförsækringslag =med SULQFLSLHOO XWIRUPQLQJ HQOLJW I|UVODJHW Riksförsækringsverket DQVHU GHW værdefullt med en lag i vilken övergripande och gemensamma regler för socialförsækringen =kan =samlas =och =anför =att =den =föreslagna =lagen =vid ikrafttrædandet bör innehèlla de gemensamma bestæmmelser som finns i AFL. Enligt verket kan en sèdan gemensam lag vara ett första steg mot HQ VXFFHVVLY VDPRUGQLQJ L HQ VRFLDOI|UVlNULQJVEDON bYHQ Riksskatte-

verket DQVHUGHWYlOPRWLYHUDWDWWGHJUXQGOlJJDQGHYLOONRUHQUHJOHUDVLHQ

VlUVNLOGODJStatskontoretDQVHUDWW UHIRUPDUEHWHW UHGDQ IUnQ E|UMDQ E|U inriktas pè den av utredningen antydda utvecklingen av en socialförsæk-ULQJVEDONFörsækringskasseförbundetRFKStockholms læns allmænna för-

sækringskassa WLOOVW\UNHU I|UVODJHW DWW LQI|UD HQ JHPHQVDP VRFLDOI|UVlN

ULQJVODJLandsorganisationen i Sverige (LO)VHUSRVLWLYWSnLGpQDWWW\G liggöra reglerna för de olika förmènerna och att stræva efter samstæmmighet i frèga om begreppsdefinitioner.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Med =èren =har =det =væxt =fram =en komplexitet som gjort att socialförsækringen har blivit svèr att överblicka och förstè. Syftet med vèra förslag att skapa mer enhetliga försækringsvillkor =ær =att =det =för =varje =förmèn =klart =skall =framgè =vilka =villkor =som gæller och att reglerna skall ges en tydlig utformning.

84

Regeringen =har =i =det =föregèende =föreslagit =att =socialförsækringarna =i princip =skall =delas =i =tvè =huvudgrenar: =en =för =garantibelopp =och =bidrag samt en för inkomstförlust. Olika =regler =skall =gælla =för =varje =gren, =men inom respektive gren skall reglerna vara sè enhetliga som =möjligt. =Den ena försækringen grundas pè bosættning i Sverige, den andra pè arbete i Sverige. =Den =arbetsbaserade =försækringen =kræver =enligt =vèr =mening =att regler om vad som skall ræknas som arbete i Sverige införs för hela den försækringsgrenen. =Bestæmmelser =av =sèdan =karaktær =finns =i =lagvalsreglerna i förordning (EEG) nr 1408/71 men i svensk lagstiftning enbart i LAF. Vidare behövs regler om nær försækringen börjar respektive upphör att gælla. Vi föreslèr ocksè nya regler om förmèner för tid dè nègon vistas utomlands samt nya regler om vilken försækringskassa som skall besluta i ærenden.

Üven =den =bosættningsbaserade =försækringen =bör =kompletteras =och justeras sèvitt gæller personkretsen. Sammantaget med den arbetsbaserade försækringen ær det frèga om ganska omfattande lagændringar. Üven om man avstod frèn vissa ændringar torde det vara uteslutet att ta in alla nödvændiga regler i varje försækringslag som gæller i dag. Det kunde visserligen ligga ett værde i att ha alla regler om en viss förmènsform i en och samma lag. I flertalet av de berörda lagarna finns emellertid flera olika hænvisningar till lagen (1962:381) om allmæn försækring (AFL), bède nær det =gæller =försækringsvillkoren =och =betræffande =administrativa =föreskrifter. De först næmnda hænvisningarna borde man försöka slopa, men de =senare =mèste =rimligen =behèllas. =Sèledes =skulle =ingen =lag =utom =AFL kunna vara heltæckande.

De nya reglerna lèter sig dock inte utan vidare inplaceras i AFL. Det skulle visserligen kunna göras men de nya reglerna ær ganska omfattande och ger uttryck för ett annat system æn det som AFL bygger pè. Hærtill kommer =att =èlderspensionsbestæmmelserna =har =brutits =ut =frèn =AFL =i samband =med =reformeringen =av =èlderspensionssystemet. =Det =reformarbete som för nærvarande pègèr betræffande andra socialförsækringsförmèner kan medföra att ytterligare förmèner kommer att brytas ut ur AFL.

Av bl.a. de skæl som nu anförts föreslèr regeringen att de nya bestæmmelserna tas in i en ny gemensam lag för socialförsækringen, socialförsækringslagen =(SofL). =Denna =bör =innehèlla =inledande =bestæmmelser =om det nya systemet för indelning och författningsreglering av försækringen samt regler om bosættning och arbete i Sverige, omfattningen av de bèda försækringsgrenarna, =intræde =och =uttræde, =utgivande =av =ersættning =utomlands samt anmælan och beslut hos försækringskassorna. I AFL och andra lagar införs hænvisningar till den nya socialförsækringslagen. De ersætter i ètskilliga fall redan förekommande hænvisningar till AFL.

Med =den =överskèdlighet =som =uppnès =genom =den =nya =socialförsækringslagen underlættas de tillæmpande organens verksamhet, bl.a. nær det gæller =att =læmna =information =till =allmænheten. =De =försækrade =kan =ocksè sjælva fè en bættre överblick.

Försækringssystemet kommer ocksè att hèllas samman genom att det i

en ODJ GHOV DQJHV YLOND I|UPnQHU VRP LQJnU L VRFLDOI|UVlNULQJHQ GHOV

finns gemensamma föreskrifter om avgrænsningen av den skyddade personkretsen. =Med =en =sèdan =uppbyggnad =underlættas =en =helhetssyn =pè socialförsækringen, vilket kommer att motverka en framvæxt av ett splitt-

85

rat försækringssystem med förmèner som riskerar att överlappa varandra. Vidare =underlættas =framtida =reformer =med =hænsyn =till =att =den =skyddade personkretsen för förmènerna definieras i en gemensam lag.

6 Den bosættningsbaserade försækringen

6.1 Försækringsvillkor och bosættningsbegreppet

Regeringens =förslag: =Det =grundlæggande =villkoret =för =att =en =person skall tillhöra den krets som omfattas av grundskyddet inom socialförsækringen, fræmst förmèner som utges med garantibelopp och bidrag, skall =vara =att =han =eller =hon =anses =bosatt =i =Sverige. =Varken =svenskt medborgarskap =eller =inskrivning =hos =allmæn =försækringskassa =skall længre vara nègot villkor för att tillhöra personkretsen.

Utredningens förslag överensstæmmer med regeringens förslag. Remissinstanserna har inte kommenterat förslaget. Skælen =för =regeringens =förslag: =Socialförsækringen =med =anslutande bidragssystem =skall, =som =har =utvecklats =i =de =allmænna =övervægandena, delas in i tvè delar. Utgèngspunkten ær dærvid att till den ena delen hænförs =förmèner =som =ær =beroende =av =att =den =enskilde =har =förværvsarbete. Den delen behandlas i avsnitt 7 om försækring vid arbete i Sverige. Till den =andra =delen, =dvs. =de =nu =aktuella =bosættningsbaserade =förmènerna, hænförs =sèdana =förmèner =som =utgör =bidrag. =Förmèner =som =ges =med garantibelopp, =t.ex. =förældrapenning =i =vissa =fall, =skall =ocksè =ræknas =dit. Gemensamt =för =dessa =förmèner =kan =sægas =vara =att =de =utgör =ett =grundskydd. Üven den som inte har förværvsarbete skall naturligtvis omfattas av =detta =grundskydd. =Det =faller =sig =mot =denna =bakgrund =naturligt =och mest praktiskt med den ordningen att dessa förmèner skall utges av det land dær den enskilde ær bosatt. I ètskilliga fall saknar denne anknytning till =nègot =annat =land. =Med =hænsyn =till =den =allt =mer =ökade =internationaliseringen =och =för =att =uppnè =enhetlig =anvændning =av =begreppet =försækrad skall svenskt medborgarskap inte vara nègot villkor för att tillhöra den =skyddade =personkretsen. =Skælen =hærför =har =vi =utvecklat =nærmare =i avsnitt 5.3. Betræffande de bosættningsbaserade förmènerna skall sèledes

bosættning =hær =i =landet YDUD GHW JUXQGOlJJDQGH YLOONRUHW I|U DWW GHQ

enskilde =skall =vara =försækrad, =dvs. =ingè =i =den =skyddade =personkretsen. Regeringen vill betona att avsikten inte ær att ændra rætten till de förmèner som enligt nuvarande =ordning =utges =enbart =pè =grundval =av =bosættning =i Sverige.

För att en person i det enskilda fallet verkligen skall erhèlla en förmèn ær det naturligtvis inte tillræckligt att han eller hon ingèr i den skyddade personkretsen. =Det =mèste =dessutom =föreligga =nègon =omstændighet =som framkallar =försækringsfallet =eller =utbetalning =av =det =aktuella =bidraget. Vilka omstændigheter som ger denna effekt væxlar mellan olika förmèner beroende =pè =vad =respektive =förmèn =ær =avsedd =att =skydda =mot =eller =ge trygghet för.

86

6.2 Bosættningsbegreppet

Regeringens =förslag: =Inom =socialförsækringen =skall =æven =fortsættningsvis =i =princip =samma =bosættningsbegrepp =anvændas =som =inom folkbokföringen. Det ær försækringskassan som skall bedöma om den enskilde med avseende pè socialförsækringen skall anses bosatt hær i landet. Ett enhetligt bosættningsbegrepp skall gælla för samtliga bosættningsbaserade =förmèner =inom =socialförsækringen. =Den =som =kommer till Sverige anses bosatt hær, om det kan antas att vistelsen hær kommer att överstiga ett èr.En i Sverige bosatt person som læmnar landet

anses fortfarande bosatt hær, om utlandsvistelsen kan antas vara længst ett èr.

Utredningens förslag överensstæmmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: =Flertalet =remissinstanser =har =inte =kommenterat I|UVODJHW Riksförsækringsverket =WLOOVW\UNHU I|UVODJHW PHQ DQI|U DWW GHW æven =fortsættningsvis =kommer =att =finnas =skillnader =mellan =folkbokfö-ULQJHQV RFK VRFLDOI|UVlNULQJHQV ERVlWWQLQJVEHJUHSS bYHQ Riksskatte-

verketWLOOVW\UNHUI|UVODJHWPHQWLOOlJJHUDWWODJI|UVODJHWEHK|YHUMXVWHUDV

för att helt ansluta till folkbokföringen i de fall nær en person flyttar till Sverige för att stanna precis ett èr eller flyttar frèn Sverige för att stanna XWRPODQGV L SUHFLV HWW nU Stockholms =læns =allmænna =försækringskassa anför att det i tveksamma fall ankommer pè den enskilde att förete sèdan utredning att kassan har fog för ett visst antagande om vistelsens længd, YLONHW NRPPHU DWW LQQHElUD |NDW XWUHGQLQJVDUEHWH Föreningen =för

svenskar i værlden YlQGHUVLJPRWDWWGHWWLOOlPSDVROLNDERVlWWQLQJVEH

grepp för medborgares skattskyldighet respektive sociala rættigheter.

Bakgrund: =Ett =villkor =för =att =en =person =skall =tillhöra =den =skyddade personkretsen ær för flertalet förmèner att han eller hon anses bosatt hær i landet. =Bosættningskravet =utgör =ett =reellt =försækringsvillkor =som =ibland uttrycks pè ett indirekt =sætt. =Den =enskilde =skall =t.ex. =vara =inskriven =hos försækringskassan, vilket förutsætter att det anses föreligga svensk bosættning. =Svensk =socialförsækring =kan =till =sin =karaktær =dærför =sægas =vara bosættningsbaserad. =Det =förhèllandet =att =den =enskilde =anses =bosatt =hær =i landet innebær att det finns sèdan anknytning hit att han eller hon enligt nationell rætt omfattas av socialförsækringen.

Grundlæggande =bestæmmelser =om =bosættning =finns =i =folkbokföringslagen (1991:481, FBL). Men bosættningsbestæmmelser förekommer ocksè i andra författningar. Bosættningsbegreppet inom skatterætten avviker frèn folkbokföringens. =För =socialförsækringens =vidkommande =finns =særskilda bosættningsbestæmmelser =i =fræmst =1 kap 3 =± =5 =AFL. =Bosættningsbegreppet inom =socialförsækringen =ansluter =væsentligen =till =det =inom =folkbokföringen.

Försækrade enligt AFL ær dels svenska medborgare, dels personer som utan att vara svenska medborgare ær bosatta i Sverige. Enligt 1 kap. 3 första =stycket =andra =meningen =AFL =anses =en =försækrad =som =læmnar 6YHULJHIRUWIDUDQGHERVDWWKlURPXWODQGVYLVWHOVHQavsesYDUDOlQJVWHWW èr.

87

Bestæmmelser om bosættning finns ocksè i Riksförsækringsverkets föreskrifter =(RFFS =1998:11) =om =inskrivning =och =avregistrering =hos =allmæn försækringskassa. =Enligt =2 =föreskrifterna =anses =en =person =bosatt =i Sverige, om han har sitt egentliga hemvist hær eller om han kommer hit PHGavsikt DWWYLVWDVKlUVWDGLJYDUDQGH'HWVDPPDJlOOHUGHQVRPDYVHU att vistas hær mer æn ett èr för förværvsarbete eller studier, dennes medföljande make ± eller dærmed likstælld ± och barn under 18 èr. Det före-NRPPHUVnOHGHVHWWintentionsvillkorVnYlOYLGLQIO\WWQLQJWLOO6YHULJHVRP vistelse =utomlands. =För =att =en =person =skall =anses =bosatt =hær =krævs =vissa avsikter betræffande vistelsen.

Enligt föreskrifterna anses den som har rætt till förmèner enligt svensk lagstiftning med stöd av förordning (EEG) nr 1408/71 och medföljande familjemedlem bosatta hær i landet sè længe det föreligger rætt till sèdana förmèner æven om villkoren för bosættning inte ær uppfyllda enligt huvudregeln. Den som har rætt till förmèner enligt svensk lagstiftning med stöd av förordning nr 1408/71 skall inskrivas hos försækringskassan frèn och med =den =dag =han =börjar =arbeta =hær. =Üven =dennes =medföljande =familjemedlemmar skall skrivas in.

I =övrigt =ær =prövningen =av =bosættningsfrègan =beroende =av =att =uppehèllstillstènd har beviljats. En utlænning som vistas i Sverige mer æn tre mènader =skall =enligt =1 kap. 4 =utlænningslagen =(1989:529, =UtlL) =ha uppehèllstillstènd, om inte utlænningen ær medborgare i ett annat nordiskt land. =För =att =den =som =behöver =uppehèllstillstènd =skall =kunna =skrivas =in hos =en =försækringskassa =krævs =permanent =uppehèllstillstènd =eller =uppehèllstillstènd =för =minst =ett =èr =eller =ett =tillstènd =som =eljest =kan =ligga =till grund för folkbokföring.

En =sjöman =som =ær =medborgare =i =ett =EU/EES-land =och =anstælld =pè svenskt =handelsfartyg =eller =pè =utlændskt =handelsfartyg =som =obemannat hyrs av svensk redare anses bosatt i Sverige æven om han eller hon inte uppfyller kraven pè mer æn ett èrs vistelse. En sèdan sjöman har rætt till samma förmèner som den som ær inskriven. Utlændska sjömæn pè svenska handelsfartyg som inte omfattas av förordning nr 1408/71 eller en =konvention =har =rætt =endast =till =intjænande =av =ATP =och =inkomstgrundad èlderspension samt förmèner frèn arbetsskadeförsækringen.

En försækrad kan avregistreras med retroaktiv verkan, t.ex. om försækringskassan =i =efterhand =fèr =kænnedom =om =att =en =försækrad =har =læmnat landet =för =længre =tid =æn =ett =èr. =Dærvid =sker =avregistrering =frèn =och =med dagen efter avresan.

Betræffande allmænt barnbidrag, förlængt barnbidrag och underhèllsstöd tillæmpas vid utlandsvistelse i stællet =för =ovannæmnda =ettèrsfrist =en =sexmènadersfrist för att bosættning i Sverige skall anses upphöra.

Skælen =för =regeringens =förslag: =För =att =en =person =skall =omfattas =av svensk =socialförsækring =krævs =enligt =gællande =nationell =rætt =normalt =att den enskilde anses vara bosatt hær i landet. I svensk rætt finns olika bosættningsbegrepp =vid =folkbokföringen =och =vid =inkomstbeskattningen. Bosættningsbegreppet inom socialförsækringen har störst likheter med det inom folkbokföringen.

Socialförsækringssystemet föreslès reformeras i syfte att uppnè mer enhetliga villkor för nær en person skall omfattas av det skydd som de olika socialförsækringsförmènerna =utgör. =I =de =allmænna =övervægandena =har

88

vidare konstaterats =att =inskrivning =hos =försækringskassan =inte =skall =vara nègon förutsættning för rætt till en förmèn. Inte heller ær avsikten att ændra rætten till de förmèner som idag utges enbart pè grundval av bosættning i Sverige.

Pè de skæl som anförts under allmænna övervæganden bör förmènerna inom svensk socialförsækring delas in i tvè =kategorier: =bosættningsbaserade respektive arbetsbaserade förmèner. Bosættning i Sverige skall æven framdeles =vara =ett =grundlæggande =villkor =för =ètskilliga =förmèner =inom socialförsækringen. =Det =finns =dærför =anledning =att =beröra =de =förutsættningar =under =vilka =en =person =med =avseende =pè =socialförsækringen =skall anses bosatt hær i landet.

Under èrens lopp har ifrègasatts om det inte borde finnas ett starkare samband mellan skattskyldighet i Sverige och rætt till sociala förmèner. Vid =införandet =av =nuvarande =sexmènadersregel =för =barnbidragen, =vilka finansieras med skattemedel, anfördes bl.a. att det fanns en sexmènadersregel =inom =beskattningen =av =förværvsinkomster =och =att =det =dærför =var logiskt =att =den =tid =under =vilken =en =person =var =skattskyldig =sammanföll med =den =tid =för =vilken =det =förelèg =rætt =till =barnbidrag. =Ett =starkare samband mellan skattskyldighet och rætt till förmèner skulle kunna uppnès, om den skyddade personkretsen avgrænsas sè att den i ökad utstræckning =sammanfaller =med =gruppen =skattskyldiga =i =Sverige. =Den =skyddade personkretsen =skulle =dærvid =utgöras =av =personer =som =i =vid =mening =ær skyldiga =att =bidra =till =finansieringen =av =socialförsækringen, =som =delvis bekostas med skattemedel.

Det skatterættsliga bosættningsbegreppet ær vidare æn det inom socialförsækringen. =Som =exempel =kan =næmnas =att =en =person =inte =behöver =ha bostad i Sverige för att anses skatterættsligt bosatt hær. Det kan vara tillræckligt att han eller hon har stora personliga eller ekonomiska intressen hær för att anses skatterættsligt bosatt i landet. Det skatterættsliga bosættningsbegreppet har =utformats =bl.a. =för =att =motverka =att =personer =undgèr beskattning till följd av skenbosættning.

Vidare ær det skatterættsliga bosættningsbegreppet avsett att læggas till grund för bedömning av om en person skall vara skattskyldig i Sverige. Det skall tillgodose helt andra intressen och behov æn dem som gör sig gællande =inom =socialförsækringen. =Enligt =den =s.k. =femèrsregeln =inom skatterætten kan en person anses bosatt hær lèngt efter det att han eller hon læmnat landet. Den som vistas utomlands en længre tid omfattas emellertid =vanligen =av =ett =annat =lands =system =för =social =trygghet. =Det =saknas dærför =i =allmænhet =skæl =att =lèta =en =person =omfattas =av =svensk =socialförsækring under en længre tids utlandsvistelse, om det inte finns sèdan kvalificerad anknytning hit som bosættning eller förværvsarbete hær i landet. Internationellt =ær =det =för =övrigt =anknytningsmomenten =bosættning =eller förværvsarbete =som =normalt =styr =den =enskildes =försækringstillhörighet. Det finns enligt regeringens mening inte nègot allmænt behov av att inom socialförsækringen =anvænda =ett =generellt =bosættningsbegrepp =som inkluderar personer som vistas utomlands under flera èr.

Bosættning i Sverige utgör sedan længe en vedertagen grund för att inlemmas =i =det =svenska =trygghetssystemet. =De =som =ær =bosatta =i =Sverige omfattas =vanligen =inte =av =nègot =system =för =social =trygghet =utomlands. Bosættningsbegreppet inom socialförsækringen skall naturligtvis utformas

89

pè ett sèdant sætt att det omfattar endast de situationer i vilka de enskilda har sèdan anknytning till Sverige att det motiverar tillhörighet till svensk socialförsækring. =I =skatterættslig =mening =kan =en =person =anses =bosatt =hær æven =om =han =eller =hon =inte =har =sèdan =anknytning =till =Sverige =som =kan anses motivera att denne skall omfattas av den bosættningsbaserade försækringen.

Försækringskassan skall besluta om en person har rætt till förmèner frèn socialförsækringen. I den mèn bosættning i Sverige ær ett villkor för sèdan rætt, bör det dærför vara försækringskassan som prövar om =den =enskilde med avseende pè socialförsækringen skall anses bosatt hær. Anvænds motsvarande =bosættningsbegrepp =som =det =skatterættsliga =inom =socialförsækringen medför det risk för att de tvè myndigheterna kan komma att tilllæmpa samma kriterier pè olika sætt. En sèdan ordning ær inte önskværd. Olikheterna =i =tolkning =beror =pè =att =de =handlæggande =myndigheterna =ær inriktade pè olika aspekter av bosættningsfrègan.

Mot bakgrund av det anförda ær det enligt regeringens uppfattning inte læmpligt =att =med =avseende =pè =socialförsækringen =bedöma =bosættningen efter =skatterættsliga =principer. =De =bosættningsbaserade =förmènerna =skall tillkomma fræmst dem som regelmæssigt vistas hær i landet.

För =att =uppnè =ett =regelsystem =som =ær =lætt =att =tillæmpa =bör =utgèngspunkten vara att begreppet bosatt i största möjliga utstræckning anvænds i dess betydelse enligt normalt sprèkbruk. Anvændningen av bosættningsbegreppet bör i möjligaste mèn dærför èterspegla de faktiska förhèllandena. Den =enskildes =normala =vistelseort =bör =dærför =tillmætas =avgörande betydelse för var han eller hon skall anses bosatt. En person skall anses vara bosatt i Sverige, =om =han =eller =hon =har =sitt =egentliga =hemvist =hær =i landet, =vilket =ær =i =överensstæmmelse =med =vad =som =gæller =enligt =FBL. Avgörande =för =var =nègon =har =sitt =egentliga =hemvist =bör =liksom =hittills vara den s.k. dygnsviloprincipen.

Personer som kommer till Sverige

För den som kommer till Sverige under sèdana förhèllanden att han eller hon =kommer =att =vara =bosatt =hær =uppkommer =frègan =om =vid =vilken =tidpunkt han eller hon skall anses bli bosatt hær i landet. Under förutsættning att övriga omstændigheter för bosættning hær i landet ær uppfyllda, kan den enskilde anses bosatt hær antingen genast vid tidpunkten för ankomsten hit eller först efter det att han eller hon har vistats hær en viss tid.

Enligt 3 FBL skall den som kommer till Sverige folkbokföras, om det

kan =antas DWW KDQ NRPPHU DWW KD VLQ G\JQVYLOD KlU XQGHU minst =ett =èr

Svensk =bosættning =anses =i =ett =sèdant =fall =sèledes =uppkomma =redan =vid ankomsten =hit. =Nær =det =gæller =socialförsækringen =skall =enligt =RFFS HQSHUVRQVRPNRPPHUKLWDQVHVERVDWWKlURPKDQKDUI|Uav-

siktDWWYLVWDVKlUVWDGLJYDUDQGH'HWVDPPDJlOOHUGHQVRPKDUI|Uavsikt

att vistas hær under en begrænsad tid, om anledning till vistelsen ær för-YlUYVDUEHWHHOOHUVWXGLHURFKYLVWHOVHQlUavseddDWWYDUDmer æn ett èr

En person kan enligt gællande rætt sèledes anses vara bosatt hær i sèvæl folkbokföringens =som =socialförsækringens =mening =redan =vid =tidpunkten för inresan. Enligt föreskrifterna i RFFS 1998:11 tillmæts den enskildes avsikter =angèende =vistelsen =hær =betydelse, =dvs. =det =uppstælls =ett =in-

90

tentionsvillkor för att den enskilde skall anses bosatt hær med avseende pè socialförsækringen. =Bedömningen =av =nègons =faktiska =avsikt =blir =i praktiken emellertid ofta osæker. En annan utformning av bosættningsbegrepp =med =intentionsvillkor =förekommer =i =3 =lagen =(1996:1030) =om underhèllsstöd. =En =förutsættning =för =rætt =till =sèdant =stöd =ær =att =den =s.k. boförældern ær bosatt i Sverige. Ür ett barn inte svensk medborgare krævs dessutom att boförældern eller barnet har vistats hær i landet sedan minst sex =mènader. =Ett =barn =som =læmnar =Sverige =anses =enligt =den =lagen =fortfarande bosatt hær, om den som begær underhèllsstöd eller som stöd be-WDODVXWWLOOvisarDWWXWODQGVYLVWHOVHQlUavsedd DWWYDUDOlQJVWVH[PnQD der.

ávervægande =skæl =talar =för =att =bosættning =hær =æven =framdeles =skall kunna anses föreligga redan frèn ankomsten hit. Bedömningen i bosættningsfrègan =mèste =dærför =bygga =pè =en =prognos =över =vistelsetiden =hær =i landet.

En annan frèga ær om det av den som kommer till Sverige bör krævas att han eller hon visar att vistelsen ær avsedd att vara viss minsta tid för att vederbörande skall anses bosatt hær. En sèdan ordning innebær en viss uppstramning genom att det klargörs att enbart ett pèstèende om en vistelse inte behöver vara tillræckligt. Ý andra sidan kan beviskravet nær det JlOOHU avsikt LQWH VlWWDV VlUVNLOW K|JW 5HJHULQJHQ DQVHU GHW YDUD PHU ændamèlsenligt =att =vælja =en =lösning =efter =mönster =frèn =folkbokföringen. Det innebær att den som kommer till Sverige skall anses vara bosatt, om GHW kan =antas DWW YLVWHOVHQ KlU NRPPHU DWW In YLVV YDUDNWLJKHW , WYHN samma fall, dvs. nær försækringskassan finner skæl att ifrègasætta den enskildes =uppgifter, =ankommer =det =pè =honom =eller =henne =att =förete =sèdan utredning att försækringskassan har fog för visst antagande om vistelsens længd.

Riksskatteverket har anfört att lagförslaget behöver justeras för att helt ansluta =till =folkbokföringen =nær =en =person =kommer =till =Sverige =för =att stanna precis ett èr eller læmnar landet för att stanna utomlands i precis ett èr.

Enligt den nuvarande ettèrsregeln inom socialförsækringen anses under vissa omstændigheter den enskilde vara bosatt hær, om vistelsen ær avsedd DWWYDUDmer æn ett èr'lUHPRWVNDOOIRONERNI|ULQJVNHDYGHQVRPHIWHU inflyttning =kan =antas =komma =att =regelmæssigt =tillbringa =dygnsvilan =i ODQGHW XQGHU minst =ett =èr $YVHV YLVWHOVHQ KlU YDUD WLGVEHJUlQVDG VNDOO enligt författningskommentaren till 3 FBL folkbokföring ske nær vistelsen avses uppgè till minst ett èr.

Frègan ær om det socialförsækringsrættsliga bosættningsbegreppet skall anpassas helt till folkbokföringen pè sè sætt att tidsgrænsen för dem som kommer till Sverige ændras frèn mer æn ett èr till minst ett èr. För att ta stællning till detta finns det anledning att nègot beröra skælen bakom nuvarande tidsgrænser i AFL och LAF. Enligt ettèrsregeln i 1 kap. 3 AFL skall en försækrad som læmnar Sverige anses vara bosatt hær, om utlandsvistelsen =ær =avsedd =att =vara =længst =ett =èr. =I =motiven =anfördes =(prop. 1981/82:199 s. 17) att vid bestæmmande av tidsgrænsen borde hænsyn tas till =att =avtal =om =utlandstjænstgöring =ofta =gæller =en =tidsperiod =av =ett =èr, varför =det =borde =föreskrivas =att =en =försækrad =som =læmnar =Sverige =fortfarande skall anses vara bosatt hær, om utlandsvistelsen ær avsedd att vara

91

længst =ett =èr. =Vidare =var =avsikten =att =ettèrsregeln =för =dem =som =læmnar landet =skulle =tillæmpas =ocksè =inom =arbetsskadeförsækringen. =Det =föreskrevs dærför i 1 kap. 1 första stycket LAF att den som förværvsarbetar i verksamhet hær i riket skall vara försækrad för arbetsskada. Avsikten var att i analogi med AFL skulle skyddet enligt LAF bestè för den som av arbetsgivaren =sænds =ut =för =tillfælligt =arbete =för =arbetsgivarens =rækning =i utlandet, förutsatt att utsændningstiden var högst ett èr.

Inom arbetsskadeförsækringen tillæmpades enligt dèvarande praxis dels en ettèrsregel för dem som læmnar Sverige, =dels =en =s.k. =omvænd =ettèrsregel för dem som kommer hit. Den senare regeln innebar att i de fall en utlændsk arbetsgivare sænt en utlændsk arbetstagare till Sverige för arbete sè omfattades arbetstagaren inte av arbetsskadeförsækringen förræn ett èr efter =hitkomsten. =Den =aktuella =ettèrsregeln =i =AFL =avsègs =bli =tillæmplig ocksè =i =frèga =om =försækringsskyddet =enligt =LAF. =I =konsekvens =dærmed ændrades pè förslag av socialförsækringsutskottet (SfU 1981/82:16 s. 12) æven den omvænda ettèrsregeln i =LAF =sè =att =en =arbetstagare =som =av =en utlændsk arbetsgivare sænds hit för arbete som avses vara længre tid æn ett èr redan frèn början omfattas av den svenska arbetsskadeförsækringen.

Tanken bakom nuvarande lagstiftning ær att den som arbetar utomlands pè grund av ett avtal om utlandstjænstgöring som gæller ett èr skall omfattas =av =svensk =socialförsækring. =Pè =motsvarande =sætt =skall =den =som kommer hit för att arbeta hær pè grund av ett ettèrigt avtal inte omfattas av =svensk =socialförsækring. =Som =jæmförelse =kan =næmnas =att =EG-rættens utsændningsregler i förordning nr 1408/71 (14.1a art) gæller under förutsættning att arbetet inte væntas vara længre æn tolv mènader. Enligt vèra förslag i avsnitt 7.2 skall nuvarande tidsfrister behèllas inom den arbetsbaserade =försækringen, =bl.a. =för =att =försækringstillhörigheten =inte =skall ændras i fall med ettèriga avtal. Motsvarande bör gælla æven den bosættningsbaserade =försækringen. =I =annat =fall =kan =den =situationen =intræffa =att den som vistas hær pè grund av ett avtal om ett èrs tjænstgöring kommer att anses bosatt hær och omfattas av den bosættningsbaserade försækringen samtidigt som han eller hon inte skulle omfattas av den arbetsbaserade. Liksom hittills bör dærför gælla att den som kommer hit inte skall ha rætt till =bosættningsbaserade =förmèner, =om =det =kan =antas =att =vistelsen =hær kommer =att =vara =ett =èr =eller =kortare =tid. =Nuvarande =diskrepans =mellan folkbokföringens =och =socialförsækringens =bosættningsbegrepp =torde =inte vèlla nègra större problem i praktiken.

Som =vi =anfört =under =de =allmænna =övervægandena =skall =enhetliga =bestæmmelser om bosættning gælla för de bosættningsbaserade =förmènerna. Vi =har =stannat =för =en =generell =ettèrsgræns =för =dem =som =kommit =till Sverige. =Detta =skall =sèledes =gælla =æven =barnbidrag, =förlængt =barnbidrag och underhèllsstöd för vilka det i dag gæller en sexmènadersgræns. I det enskilda =fallet =kan =emellertid =andra =tidsgrænser =komma =att =gælla. =Detta blir fallet nær tillæmpligheten av ett utsændande lands lagstiftning förlængs enligt =förordning =nr 1408/71. =Üven =tillæmpning =av =en =socialförsækringskonvention kan medföra avvikande tidsramar.

Bedömningen av om det kan antas att en person kommer att vistas hær under mer æn ett èr skall göras pè grundval av den enskildes personliga förhèllanden. För att den som kommer hit för en begrænsad tid skall anses bosatt =hær =skall =inte =længre =uppstællas =nègot =krav =pè =att =vistelsen =skall

92

vara föranledd av förværvsarbete. Detta innebær emellertid inte att syftet med vistelsen saknar betydelse. Den enskildes sysselsættning hær i landet kommer i allmænhet att fè vægas in i bedömningen av om det kan antas att vistelsen kommer att överstiga ett èr. Sè kan t.ex. en semesterfirare normalt inte antas komma att stanna sè længe hær att denne anses bosatt hær. Vidare torde det förhèllandet att en person fètt anstællning hær för længre tid æn ett èr kunna tala för bosættning i Sverige.

Det bör framhèllas att huvudvillkoret för att en person skall anses vara bosatt i Sverige ær att han eller hon har sitt egentliga hemvist hær. I undantagsfall kan den situationen uppstè att det visserligen kan antas att en person kommer att vistas hær under længre tid æn ett èr, men att den enskilde =av =synnerliga =skæl =inte =kan =anses =ha =sitt =egentliga =hemvist =hær. Detta =kan =t.ex. =bli =fallet =nær =utlænningar =avtjænar =fængelsestraff =hær =i landet. Det förhèllandet att en person vistas i Sverige enbart för att avtjæna ett fængelsestraff bör næmligen inte medföra att denne anses bosatt hær.

I avsnitt 8 föreslèr vi vissa undantag frèn de allmænna bosættningsreglerna för nègra særskilda personkategorier.

Personer som læmnar Sverige

En =utgèngspunkt =vid =bestæmmande =av =bosættning =bör, =som =tidigare =anförts, vara att en person skall anses bosatt i Sverige, om han eller hon har sitt =egentliga =hemvist =hær. =Denna =princip =bör =gælla =æven =vid =temporær vistelse utomlands, om den enskilde vid tidpunkten för utresan var bosatt i =Sverige. =I =dag =fortsætter =bosættningen =att =gælla =om =utlandsvistelsen =ær

avseddDWWYDUDOlQJVWHWWnU'HQHQVNLOGHE|UIUDPGHOHVDQVHVERVDWWKlU

RPXWODQGVYLVWHOVHQNDQantasYDUDOlQJVWHWWnU,GHWWDKlQVHHQGHVNDOO göras =motsvarande =bedömning =som =för =den =som =kommer =till =Sverige. Detta gæller oavsett om en person læmnar landet pè grund av utsændning eller =av =annat =skæl. =Betræffande =vissa =særskilda =personkategorier =sèsom utlandsstuderande, =statsanstællda =samt =bistèndsarbetare =m.fl. =föreslèr =vi emellertid særskilda bosættningsbestæmmelser i avsnitt 8.

93

6.3 De bosættningsbaserade förmènerna

Regeringens förslag: Till den bosættningsbaserade försækringen skall hænföras följande förmèner enligt lagen om allmæn försækring: J=ersættning för sjukvèrd m.m. enligt 2 kap. i frèga om förmèner som

beslutas av de allmænna försækringskassorna, J=förældrapenning pè garantinivèn, J=folkpension =i =form =av =förtidspension =och =efterlevandepension =be-

ræknad =i =förhèllande =till =det =antal =èr =som =har =tillgodoræknats =som bosættningstid i Sverige, och J=rehabilitering och særskilt bidrag enligt 22 kap. =I =den =bosættningsbaserade =försækringen =skall =det =ingè =æven =förmèner enligt följande författningar: J=lagen (1947:529) om allmænna barnbidrag, J=lagen (1969:205) om pensionstillskott, J=lagen (1986:378) om förlængt barnbidrag, J=lagen (1988:360) om handlæggning av ærenden om bilstöd till han-

dikappade, J=lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utlændska barn, J=lagen (1990:773) om særskilt pensionstillægg till èlderspension för

lèngvarig vèrd av sjukt eller handikappat barn, J=lagen (1993:389) om assistansersættning, J=lagen (1993:737) om bostadsbidrag, J=lagen (1994:308) om bostadstillægg till pensionærer, J=lagen (1996:1030) om underhèllsstöd, J=lagen (1998:702) om garantipension, och J=lagen (1998:703) om handikappersættning och vèrdbidrag.

Utredningens =förslag =överensstæmmer =i =huvudsak =med =regeringens förslag. =Emellertid =omfattar =utredningens =förslag =varken =rehabilitering och =særskilt =bidrag =enligt =22 kap. =AFL =eller =förmèner =enligt =lagen (1998:702) om garantipension och lagen (1998:703) om handikappersættning =och =vèrdbidrag. =Dæremot =ingèr =i =utredningens =förslag =om =bosættningsbaserade förmèner æven folkpension i form av èlderspension grundad pè tillgodoræknad bosættningstid samt handikappersættning och vèrdbidrag enligt 9 kap. AFL.

Remissinstanserna har inte anfört nègra invændningar mot förslaget. Skælen =för =regeringens =förslag: =Nær =det =gæller =urvalet =av =förmèner som =bör =vara =bosættningsbaserade =ligger =det =næra =till =hands =att =jæmföra med vad som enligt gællande ordning kan anses væsentligen bosættningsbaserat. Till sjukförsækringen enligt AFL hör bl.a. ersættning för sjukvèrd PP NDS $)/ 5lWWHQ WLOO I|UPnQHU L IRUP DY sjukvèrdsersættning

eller =liknande =VDNQDU HQOLJW JlOODQGH RUGQLQJ VDPEDQG PHG I|U

værvsarbete. Den enskilde skall naturligtvis oberoende av förværvsarbete eller =inkomster =frèn =sèdant =ha =faktisk =möjlighet =att =kunna =utnyttja =den vèrd och behandling som erbjuds i samhællet. Detta talar för att de förmèner =frèn =socialförsækringen =som =syftar =till =att =hèlla =nere =kostnaderna för vèrd och behandling i möjligaste mèn inte bör vara förværvsanknutna.

94

Den enskilde bör sèledes med avseende pè dessa vara försækrad pè den grunden att han anses bosatt hær i landet.

%HWUlIIDQGH bidrag =till =arbetshjælpmedel HQOLJW NDS  $)/ NDQ dock =följande =næmnas. =Förmènen =ær =avsedd =för =förværvsarbetande, =försækrade personer som behöver arbetshjælpmedel som ett led i sin rehabilitering. Arbetshjælpmedlet skall underlætta för dem att utföra sitt arbete. Bidraget skall dock inte anvændas till normal utrustning pè den försækrades arbetsplats. Bidraget skall vara motiverat med hænsyn till den försækrades personliga situation och behov av arbetshjælpmedlet. Detta kan tala för att förmènen bör vara arbetsbaserad i stællet för =bosættningsbaserad. Ofta ær det dock frèga om att tillgodose lèngsiktiga behov, vilket talar för att =förmènen =bör =reserveras =för =dem =som =har =en =pè =lèng =sikt =varaktig anknytning till Sverige. Regeringen anser dærför att den enskilde bör vara försækrad =med =avseende =pè =denna =förmèn =pè =den =grunden =att =han =eller hon anses bosatt hær i landet.

7LOOVMXNI|UVlNULQJHQK|UlYHQsjukpenning och havandeskapspenning vilka =förmèner =skall =skydda =den =försækrade =mot =inkomstförluster =vid sjukdom respektive havandeskap. Sèdana förmèner förutsætter normalt att den försækrade har inkomster frèn förværvsarbete. För framtiden skall de förmènerna =ingè =i =den =arbetsbaserade =försækringen =som =föreslès =i =av-VQLWWbYHQförældrapenningVNDOOLOLNKHWPHGVMXNSHQQLQJHQNRPSHQ sera =för =inkomstförlust. =Detta =talar =följaktligen =för =att =inte =heller =förældrapenningförmènen bör vara bosættningsbaserad. Emellertid har enligt gællande =rætt =en =försækrad =som =har =liten =eller =ingen =inkomst =frèn förværvsarbete =rætt =till =förældrapenning =pè =garantinivèn, =för =nærvarande 60 kr om dagen. Det kan naturligtvis inte komma i frèga att helt utesluta vissa personkategorier frèn förældrapenningsförmènen pè den grunden att de =saknar =förværvsarbete. =Förældrapenning =pè =garantinivèn =bör =dærför hænföras till den bosættningsbaserade försækringen.

9DG JlOOHU pensionsförmèner lU L SUDNWLNHQ GH ROLND IRONSHQVLRQVI|U mènerna bosættningsbaserade i den mèn frèga inte ær om s.k. ATP-baserad =folkpension. =Genom =det =reformerade =èlderspensionssystemet =ersætts sèdan folkpension i form av èlderspension som beræknas utifrèn tillgodoræknad =bosættningstid =med =garantipension =enligt =lagen =(1998:702) =om garantipension. =Med =hænsyn =till =att =garantipensionen =utgör =ett =grundskydd som skall utges æven till den som helt har saknat inkomster frèn förværvsarbete skall den nya pensionsförmènen hænföras till den bosættningsbaserade försækringen.

Detta innebær att bestæmmelserna om folkpension i form av èlderspension grundad pè tillgodoræknad bosættningstid i 5 kap. 1 AFL har upphævts. =De =ældre =bestæmmelserna =skall =enligt =övergèngsbestæmmelserna emellertid =fortsætta =att =gælla =för =personer =som =ær =födda =èr =1937 =eller tidigare. =Bedömningen =av =om =en =person =ingèr =i =den =personkrets =som omfattas =av =dessa =ældre =bestæmmelser =skall =göras =utifrèn =hittillsvarande bestæmmelser i AFL. Det finns dærför inte anledning att lèta socialförsækringslagen omfatta folkpension i form av èlderspension grundad pè tillgodoræknad bosættningstid.

Till =den =bosættningsbaserade =försækringen =bör =vidare =hænföras =förmèner =enligt =lagen =(1998:702) =om =handikappersættning =och =vèrdbidrag, som træder i kraft den 1 januari 2001. Det finns dærför inte nègot behov

95

av =att =socialförsækringslagen =skall =omfatta =æven =motsvarande =förmèner enligt nuvarande 9 kap. AFL. Dessa ældre bestæmmelser gæller i frèga om handikappersættning och vèrdbidrag för tid före ikrafttrædandet.

Lagen =(1994:309) =om =hustrutillægg =i =vissa =fall =dè =make =uppbær =folkpension =har =upphævts =frèn =och =med =den =1 januari =2001. =Sèdant =tillægg kommer att finnas kvar endast för kvinnor som redan har beviljats tillægg. Det finns dærför inte nègon anledning att lèta socialförsækringslagen omfatta den förmènen.

Særskilt pensionstillægg enligt lagen (1990:773) om særskilt =pensionstillægg =till =èlderspension =för =lèngvarig =vèrd =av =sjukt =eller =handikappat barn utges till förælder som givit sèdan vèrd under minst sex vèrdèr och dærvid avstètt frèn förværvsarbete. Med vèrdèr avses kalenderèr före den 1 januari =1999. =Bedömningen =av =om =en =person =uppfyllt =hittillsvarande bosættningskrav =under =ett =vèrdèr =skall =göras =enligt =ældre =bestæmmelser. Förmènen =bör =hænföras =till =den =bosættningsbaserade =försækringen =æven om =det =inte =længre =gèr =att =kvalificera =sig =för =sèdant =tillægg. =Bestæmmelserna i socialförsækringslagen skall tillæmpas vid bedömningen av om den enskilde ær försækrad nær förmèner skall utges.

)|UPnQHUQDallmænt barnbidragRFKförlængt barnbidraglULQWHUHODWH rade till den enskildes ekonomiska förhèllanden pè sè sætt att de avser att kompensera för nègon inkomstförlust. Frèga ær enbart att bidra till kostnader =som =ær =förenade =med =att =ha =vèrdnaden =om =barn. =Dessa =förmèner E|U GlUI|U YDUD ERVlWWQLQJVEDVHUDGH 6DPPD JlOOHU underhèllsstöd WLOO barn till særlevande förældrar.

Regeringens =förslag =innebær =att =barnbidrag, =liksom =hittills, =skall =vara en bosættningsbaserad förmèn. I den praktiska tillæmpningen har för utbetalning av barnbidrag tidigare krævts att sèvæl barnet som dess förælder skall =vara =bosatta =i =Sverige. =Regeringsrætten =har =dock =i =ett =avgörande (RÝ 1997 ref 51) =slagit =fast =att =nuvarande =bestæmmelser =i =barnbidragslagen =inte =innefattar =nègot =krav =pè =att =den =som =ær =behörig =bidragsmottagare skall vara bosatt i Sverige för att fè uppbæra bidraget. Regeringen anser emellertid att det i enlighet med tidigare tillæmpning framdeles bör upprætthèllas ett bosættningskrav æven vad avser bidragsmottagaren, dvs. normalt förældern.

9DGJlOOHUGHROLNDIRUPHUQDDYbostadsstödIDOOHUGHWVLJQDWXUOLJWDWW som grund för att tillhöra den skyddade personkretsen förutsætta att den HQVNLOGHlU ERVDWW KlU L ODQGHW 9DUNHQ bilstöd, =assistansersættning HOOHU

adoptionsbidragDYVHUDWWWlFNDLQNRPVWI|UOXVWHU,QWHKHOOHUlUGHHQOLJW

gællande rætt beroende av att den enskilde har inkomster frèn förværvsarbete. Üven dessa förmèner har sèdan karaktær att de ær att hænföra till bosættningsförmènerna. =Regeringen =anser =generellt =att =förmèner =som =kan ræknas som familjestöd och funktionsstöd hör hemma i =den =nya =bosættningsbaserade försækringen.

Enligt utredningen skall i den arbetsbaserade försækringen ingè rehabilitering och rehabiliteringsersættning enligt 22 kap. AFL och =dithörande författningar om förmèner som beslutas av försækringskassorna. Rehabiliteringsersættning =utgörs =av =rehabiliteringspenning =samt =særskilt =bidrag som utges för kostnader som uppstèr för den försækrade i samband med rehabiliteringen. Særskilt bidrag kan utges æven till t.ex. en försækrad som har enbart folkpension i form av förtidspension grundad pè tillgodoræk-

96

nad bosættningstid, om han eller hon genomgèr rehabilitering. Enligt vèr mening saknas det skæl för att begrænsa möjligheterna till rehabiliteringen och =rehabiliteringsersættning =i =form =av =særskilt =bidrag =för =denna =grupp. Rehabilitering =och =særskilt =bidrag =enligt =22 kap. =AFL =bör =dærför =ingè æven i den bosættningsbaserade försækringen.

6.4 Særskilda villkor

6.4.1 Væntetider för förmèner

Regeringens =bedömning: =Nègon =væntetid =för =bosættningsbaserade förmèner bör inte införas.

Utredningens =förslag =innebær =att =bosættningsbaserade =förmèner =inte skall betalas för tid innan den försækrade vistats hær i landet under minst sex mènader. Nègon væntetid skall dock inte gælla för förmèner som utgör ersættning =för =sjukvèrd =m.m. =enligt =2 kap. =AFL =och =anslutande =författningar. =I =stællet =för =denna =væntetid =skall =som =villkor =för =utbetalning =av bosættningsbaserade =pensionsförmèner =tillæmpas =bestæmmelserna =om minsta bosættningstid i 5 kap. AFL.

Remissinstanserna: =Bland =remissinstanserna =förekommer =kritik =mot I|UVODJHW RP YlQWHWLGHQ I|U ERVlWWQLQJVEDVHUDGH I|UPnQHU Hovrætten

över =Skène =och =Blekinge =DYVW\UNHU I|UVlPULQJDU L IRUP DY YlQWHWLGHU Lænsrætten i Skène læn DQI|UDWWYDQOLJHQWRUGHWLGSXQNWHQI|UYLVWHOVHQV

början och bosættningen nègorlunda sammanfalla. Mot bakgrund av den grundlæggande =betydelse =som =bosættningen =skall =ha =för =försækringsskyddet =finner =lænsrætten =inga =vægande =skæl =för =att =væntetid =skall =gælla IUnQ ERVlWWQLQJVWLOOIlOOHWRiksförsækringsverket =DQVHU SULQFLSLHOOW DWW GHQ som =uppfyller =bosættningsvillkoret =bör =fè =uppbæra =bosættningsbaserade förmèner utan generell væntetid och att en annan sak ær om det kan be-K|YDVYLVVDNYDOLILNDWLRQVNUDYI|UUlWWHQWLOOHQYLVVI|UPnQ Riksskatte-

verket DQI|UDWWLQUHVWDSHUVRQHUVRPEHK|YHUXSSHKnOOVWLOOVWnQGIRONERN

förs nær uppehèllstillstèndet medgivits. Förslaget medför enligt verket att det kan bli en omotiverad skillnad mellan personer beroende pè om det EHK|YV XSSHKnOOVWLOOVWnQG HOOHU LQWH Sveriges =redareförening =DYVW\UNHU I|UVODJHWFöreningen för svenskar i værlden DQVHUDWWHQPHGERUJDUHVRP ær skattskyldig hær skall ha rætt till svenska sociala förmèner utan karenstid.

Skælen för regeringens förslag: Nær det gæller de bosættningsbaserade förmènerna skall en person vara försækrad, dvs. ingè i den skyddade personkretsen, pè den grunden att han eller hon anses bosatt i Sverige. Frèn denna =tidpunkt =börjar =den =enskilde =att =kvalificera =sig =för =att =kunna komma i ètnjutande av de bosættningsbaserade förmènerna.

Üven enligt gællande rætt krævs normalt att en person skall anses vara bosatt hær för att tillhöra den skyddade personkretsen inom socialförsækringen och anslutande bidragssystem.

För nègra förmèner gæller emellertid dærutöver særskilda villkor för att utbetalning skall kunna ske. Sè krævs för t.ex. utbetalning av förældrapenning att förældern har varit inskriven hos allmæn försækringskassa under

97

minst 180 dagar i följd nærmast före dagen för vilken förældrapenningen skall =utbetalas. =Vidare =har =en =förælder =rætt =till =förældrapenning =över garantinivèn =under =de =första =180 dagarna =av =ersættningstiden, =om =han eller =hon =har =varit =sjukpenningförsækrad =över =garantinivèn =under 240 dagar =i =följd =före =barnets =födelse. =Frègor =rörande =förældrapenning över garantinivèn behandlas i avsnitt 7. För att barnbidrag skall utges för ett i Sverige bosatt barn, som inte ær svensk medborgare, krævs i dag att barnet =eller =nègon =av =dess =förældrar =vistas =i =Sverige =sedan =minst =sex mènader. Ett liknande villkor gæller enligt lagen (1996:1030) om underhèllsstöd.

Med =hænsyn =till =dessa =redan =i =dag =gællande =væntetider =uppstèr =frègan om förmèner frèn den nya bosættningsbaserade försækringen skall kunna utbetalas omedelbart efter att bosættningsvillkoret ær uppfyllt eller om det bör förflyta en viss minsta tid innan förmènerna utges.

En utgèngspunkt för vèra förslag ær att enhetliga villkor eller försækringsvillkor =skall =gælla =för =likartade =förmèner. =Enhetligheten =för =de =bosættningsbaserade förmènerna skulle bli =ænnu =större, =om =nuvarande =særskilda =ersættningsvillkor =för =vissa =förmèner =avvecklades. =Vid =sidan =om bosættningsvillkoret =skulle =i =sèdant =fall =för =utbetalning =av =barnbidrag, underhèllsstöd =eller =förældrapenning =inte =krævas =viss =tids =vistelse =hær =i landet.

Ett avskaffande av de særskilda ersættningsvillkoren skulle i sig =medföra en utökning av den grupp personer som har omedelbar rætt att uppbæra =allmænna =barnbidrag, =underhèllsstöd =och =förældrapenning =pè garantinivèn. =Betræffande =förældrapenningen =var =ett =skæl =för =att =införa kravet =pè =180 dagars =inskrivning =hos =försækringskassan =att =man =ville motverka att personer skulle försöka utnyttja förmènerna genom tillfællig bosættning i landet. Det ær endast nær förældrapenning utges med garantibelopp =(f.n. =60 kronor =per =dag) =som =den =utgör =en =bosættningsbaserad förmèn. =Regeringen =anser =att =denna =förmèn =inte =medför =nègon =risk =för skenbosættning i syfte att fè förmènen.

Betræffande barnbidrag och underhèllsstöd gör vi motsvarande bedömning. Nègon egentlig kostnadsbesparing kan införandet av væntetider inte förvæntas =ge. =Tværtom =medför =de =en =risk =för =övervæltring =av =t.ex. =bostadskostnader =pè =kommunerna. =Vi =anser =dærför =att =övervægande =skæl talar =för =att =inte =införa =særskilda =væntetider. =Hærtill =kommer =att =det =nya regelsystemet blir mer enhetligt och överskèdligt om utredningens förslag om væntetider inte genomförs.

Dæremot =skall =sèsom =utredningen =föreslagit, =nuvarande =krav =pè =viss bosættningstid =för =folkpension =respektive =försækringstid =för =garantipension =alltjæmt =gælla. =Dessa =utgör =emellertid =snarare =særskilda =kvalifikationsvillkor =æn =væntetider. =Det =finns =dærför =inte =anledning =att =föra =över dessa =bestæmmelser =till =socialförsækringslagen =utan =dessa =skall =finnas kvar i AFL och lagen om garantipension.

98

6.4.2 Uppehèllstillstènd

Regeringens förslag: En person som mèste ha uppehèllstillstènd skall ha rætt till bosættningsbaserade förmèner endast om ett sèdant tillstènd har =beviljats. =Vid =försækringsfall =kan =bosættningsbaserade =förmèner betalas =ut =tidigast =frèn =och =med =det =att =tillstèndet =börjar =gælla, =dock inte för længre tid tillbaka æn tre mènader innan tillstèndet beviljades. Om det finns synnerliga skæl för det, skall förmèner kunna betalas ut æven om uppehèllstillstènd inte har meddelats.

Det =införs =en =generell =föreskrift =om =att =bosættningsbaserade =förmèner inte skall utges om en person omfattas av lagen (1994:137) om mottagande =av =asylsökande =m.fl. =Begrænsningen =gæller =för =bosættningsbaserade förmèner av motsvarande karaktær som förmèner enligt den lagen.

Utredningens förslag överensstæmmer med regeringens förslag utom sèvitt avser bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om att vissa asylsökande m.fl. skall vara undantagna frèn vissa förmèner.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna har inte kommenterat I|UVODJHWStatens invandrarverkDQI|UDWWGHWV\QHVORJLVNWDWWHQEDUWGH som =har =permanent =uppehèllstillstènd =skall =omfattas =av =de =bosættningsbaserade förmènerna. Enligt verket kan det emellertid finnas skæl för att æven personer =med =tidsbegrænsade =uppehèllstillstènd =skall =omfattas, =om V\IWHWPHGYLVWHOVHQIUnQE|UMDQlUDWW GHQ VNDOO EOL SHUPDQHQW Försæk-

ringskasseförbundet DQVHUDWWGHWLQWHWLOOUlFNOLJWW\GOLJWIUDPJnURPGHW

krævs ett giltigt uppehèllstillstènd för att kunna tillgodoræknas vistelsetid i Sverige.

Bakgrund: =Utlænningars =inresa, =utresa =och =vistelse =i =Sverige =liksom arbete =i =Sverige =som =anstælld =samt =rætten =till =asyl =regleras =i =utlænningslagen =(1989:529, =UtlL) =och =utlænningsförordningen =(1989:547, UtlF). För vistelse hær i landet krævs i princip att utlænningen har uppehèllstillstènd enligt UtlL. En utlænning som vistas i Sverige i mer æn tre mènader skall ha uppehèllstillstènd, om han eller hon inte ær medborgare i nègot av de nordiska lænderna. Sèdant tillstènd kan vara tidsbegrænsat eller permanent. Vidare skall en utlænning ha arbetstillstènd för att arbeta hær pè grund av anstællning, om utlænningen varken har permanent uppehèllstillstènd eller ær medborgare i nègot annat nordiskt land.

Uppehèllstillstènd =fèr ges =till =en =utlænning =som =ær =make, =sambo =eller barn under 18 èr till nègon som ær bosatt i Sverige eller har uppehèllstillstènd för bosættning hær. Motsvarande gæller utlænning som pè annat sætt ær =næra =anhörig =till =en =person. =Vidare =fèr =uppehèllstillstènd =ges =till =en utlænning som har annan særskild anknytning till Sverige, som av humanitæra skæl bör fè bosætta sig hær eller som har fètt arbetstillstènd eller har sin försörjning ordnad pè annat sætt.

Praxis =vad =gæller =anhörigs =möjlighet =till =uppehèllstillstènd =innebær =i korthet =att =uppehèllstillstènd =ges =för =make =och =sambo =nær =förhèllandet bedöms =som =seriöst =och =parterna =fyllt =18 èr. =Vid =förhèllanden =som =nyligen =etablerats =tillæmpas =s.k. =uppskjuten =invandringsprövning, =varvid uppehèllstillstènd ges för ett èr i taget under de tvè första èren. Upphör anknytningen under denna tid, skall utlænningen normalt ètervænda hem.

99

Undantag =görs, =t.ex. =nær =det =finns =barn =i =förhèllandet, =nær =förhèllandet upphört pè grund av misshandel, nær det finns risk för social utstötning vid =èterkomsten =till =hemlandet =eller =om =den =part =som =kommit =hit =pè grund av anknytning har hunnit bli væl etablerad i arbetslivet.

Rætt =till =uppehèllstillstènd =har =ocksè =flyktingar =och =övriga =skyddsbehövande. Uppehèllstillstènd som beviljas dærför att en utlænning ær flykting kallas asyl.

Normalt =fèr =utlænningar =som =accepteras =som =invandrare =permanent uppehèllstillstènd =frèn =början. =Vid =s.k. =uppskjuten =invandringsprövning utfærdas emellertid tidsbegrænsat uppehèllstillstènd. Tidsbegrænsat uppehèllstillstènd ges æven i fall dær det finns anmærkningar mot utlænningens vandel. Sèdant tillstènd ges æven vid vistelse för gæststudier eller besök, antingen besöket gæller turism, tillfælligt arbete eller annat.

Enligt 2 kap. 4 a UtlL fèr regeringen för en grupp av utlænningar som bedöms =ha =tillfælligt =behov =av =skydd =meddela =föreskrifter =om =att =flyktingar =eller =övriga =skyddsbehövande =fèr =ges =tidsbegrænsat =uppehèllstillstènd. Ett tidsbegrænsat uppehèllstillstènd fèr dærvid beviljas för en sammanlagd tid av högst tvè èr. Har ett program för ètervændande inletts fèr uppehèllstillstèndet förlængas med högst tvè èr. Bestæmmelsen avser bl.a. situationer =med =massflykt =frèn =ett =annat =land. =Tidsbegrænsade =uppehèllstillstènd kan anvændas æven vid rætt till asyl. Den som beviljats ett sèdant tidsbegrænsat uppehèllstillstènd har rætt att arbeta i Sverige.

Den som ær skyldig att ha uppehèllstillstènd skall inte folkbokföras, om sèdant =tillstènd =saknas =och =det =inte =finns =synnerliga =skæl =för =att =folkbokföring ændè skall ske.

En =utlænning =som =behöver =uppehèllstillstènd =kan =skrivas =in =hos =försækringskassan först sedan det har beviljats permanent uppehèllstillstènd eller uppehèllstillstènd för ett èr eller længre tid eller ett uppehèllstillstènd som =annars =kan =ligga =till =grund =för =folkbokföring. =Den =som =avser =att vistas hær i landet en begrænsad tid för att arbeta eller studera anses bosatt hær, om vistelsen ær avsedd att vara mer æn ett èr.

Skælen =för =regeringens =förslag: =En =grundlæggande =tanke =bakom =de bosættningsbaserade =förmènerna =ær =att =den =enskilde =skall =tillhöra =den skyddade personkretsen pè den grunden att han eller hon anses som bosatt i Sverige. Endast den som har rætt att vistas i Sverige bör rimligen anses vara bosatt hær. Krævs det i ett enskilt fall uppehèllstillstènd för att en =person =skall =fè =vistas =hær =bör, =liksom =i =dag, =sèdant =tillstènd =ha =beviljats, =om =den =enskilde =skall =omfattas =av =den =bosættningsbaserade =försækringen.

Bosættningsbegreppet =inom =socialförsækringen =skall =innebæra =att =en person anses bosatt hær i landet, om han eller hon har sitt egentliga hemvist hær. Den som kommer hit skall liksom hittills normalt anses bosatt hær, om det kan antas att han eller hon kommer att vistas hær under længre tid æn ett èr. Reglerna om uppehèllstillstènd skall naturligtvis beaktas vid den bedömningen.

Finns det uppehèllstillstènd för endast en kort tid kan det ifrègasættas om =den =enskilde =har =tillræcklig =anknytning =hit =för =att =motivera =svensk försækringstillhörighet. =Det =kan =vara =frèga =om =personer =som =sannolikt inte kommer att stanna mera varaktigt hær i landet. Detta gæller sjælvfallet dem som har begært tidsbegrænsat =uppehèllstillstènd =med =hænsyn =till =att

100

de avser att ètervænda hem. Samma gæller ocksè dem som beviljats tidsbegrænsat uppehèllstillstènd dærför att de har ett tillfælligt skyddsbehov. I dessa fall finns en presumtion för att de skall læmna Sverige. Men æven i andra fall med tidsbegrænsat uppehèllstillstènd kan det vara tveksamt om det finns tillræcklig anknytning hit sè att den enskilde bör omfattas av den bosættningsbaserade försækringen. Liksom idag bör det i försækringshænseende =emellertid =i =vissa =fall =kunna =godtas =att =den =enskilde =har =endast tidsbegrænsat uppehèllstillstènd. För att en person med tidsbegrænsat tillstènd =skall =ha =rætt =till =bosættningsbaserade =förmèner =skall =naturligtvis æven fortsættningsvis krævas att han eller hon kan anses bosatt hær enligt de allmænna reglerna, dvs. att det kan antas att vistelsen hær kan komma att pègè under længre tid æn ett èr. Dærutöver skall som ett særskilt villkor föreskrivas att sèdana förmèner fèr betalas ut tidigast frèn och med det att ett uppehèllstillstènd börjar gælla. Personer som har tidsbegrænsat uppehèllstillstènd, t.ex. i fall med s.k. uppskjuten invandringsprövning, skall anses bosatta hær i samma utstræckning som i dag.

Liksom i dag bör det finnas möjlighet att i vissa fall betala ut förmèner æven om uppehèllstillstènd inte har meddelats. En person som ær skyldig att ha uppehèllstillstènd men som saknar sèdant kan enligt 4 FBL i dag folkbokföras =om =det =finns =synnerliga =skæl =hærför. =Detta =gæller =bl.a. =nær prövning =av =uppehèllstillstènd =endast =ær =av =formell =natur, =t.ex. =för =inflyttade utlændska adoptivbarn till hær i landet bosatta personer. I sèdana fall =bör =bosættningsbaserade =förmèner =kunna =betalas =ut =æven =om =uppehèllstillstènd inte har beviljats.

Nuvarande inskrivningsregler medför att förmèner i viss mèn kan erhèllas retroaktivt, eftersom inskrivning sker frèn och med den dag uppehèllstillstèndet =börjar =gælla, =dock =tidigast =frèn =och =med =tredje =mènaden före den dè den =enskilde =skrivs =in. =Enligt =vèr =mening =bör =motsvarande möjlighet =att =erhèlla =förmèner =retroaktivt =framdeles =gælla =den =bosættningsbaserade försækringen.

I =syfte =att =undvika =att =det =kan =utgè =dubbla =förmèner =för =asylsökande m.fl. bör det finnas vissa begrænsningar mot utbetalning av bosættningsbaserade =förmèner. =Det =bör =dærför =införas =en =generell =föreskrift =om =att förmèner av liknande slag inte skall utges enligt sèvæl socialförsækringen som =lagen =om =mottagande =av =asylsökande. =Sèdana =bosættningsbaserade förmèner som till sin karaktær motsvarar förmèner enligt den nu næmnda lagen skall dærför inte betalas för personer som omfattas av næmnda lag.

7 Den arbetsbaserade försækringen

7.1 Principer för försækringsvillkor

Regeringens förslag: Ett grundlæggande villkor för att en person skall tillhöra den skyddade personkretsen med avseende pè bl.a. sèdana förmèner inom socialförsækringen som tæcker inkomstbortfall skall vara att =han =eller =hon =arbetar =i =Sverige. =Varken =svenskt =medborgarskap eller inskrivning hos allmæn försækringskassa skall vara nègot villkor för att tillhöra personkretsen.

101

Utredningens förslag överensstæmmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Remissinstanserna har i allmænhet inte kommenterat förslaget om de grundlæggande villkoren för att omfattas av den ar-EHWVEDVHUDGHI|UVlNULQJHQRiksförsækringsverketDQVHUDWWGHQI|UHVODJQD indelningen =ger =en =tydligare =struktur =som =ocksè =markerar =vilka =ersættningar och bidrag som bör vara skattefinansierade och vilka ersættningar VRPE|UYDUDDYJLIWVILQDQVLHUDGHKammarrætten i StockholmRFK Læns-

rætten =i =Stockholms =læn DQI|U DWW lYHQ RP I|UVODJHW RP DWW LQGHOD I|U

mènerna i en bosættningsrelaterad och en arbetsrelaterad del kan förefalla nog sè enkelt, kan inte slutresultatet av den föreslagna lagregleringen be-WHFNQDVVRPOlWWLOOJlQJOLJWSkattemyndigheten i Skène læn DQI|UDWWNO\Y ningen =pè =ett =bosættnings- =och =ett =arbetsbaserat =förmènssystem =underlættar identifieringen av de försækringsregler som ær tillæmpliga i det en-VNLOGDIDOOHWFörsækringskasseförbundetWLOOVW\UNHUDWWVRFLDOI|UVlNULQJHQV förmèner =delas =i =en =bosættningsbaserad =del =och =en =del =grundad =pè =förværvsarbete i Sverige.

Skælen för regeringens förslag: Socialförsækringen skall, som tidigare har næmnts, separeras i tvè delar. Den ena skall grundas pè bosættning i Sverige, =medan =den =andra =skall =vara =beroende =av =arbete =hær =i =landet. Dessa bèda delar skall i princip vara oberoende av varandra. Det innebær bl.a. =att =det =i =frèga =om =de =förmènssystem =som =skall =ingè =i =den =arbetsbaserade =delen =av =försækringen =i =princip =inte =længre =skall =finnas =nègra försækringsvillkor eller villkor för rætt till förmèner som ær relaterade till bosættning hær i landet.

Med =hænsyn =till =att =det =grundlæggande =anknytningsmomentet =till =den DUEHWVUHODWHUDGH GHOHQ DY VRFLDOI|UVlNULQJHQ VNDOO YDUD arbete =i =Sverige finns det anledning att nærmare förklara vad som avses med det begreppet. Vad som dærvid bör klargöras ær dels vad som avses med förværvsarbete, dels hur bedömningen av frègan om ett arbete skall anses utfört i Sverige skall göras. Dessa frègor behandlas i avsnitt 7.2.

Som tidigare har konstaterats ær svensk socialförsækring i dag i princip bosættningsbaserad. =Emellertid =ær =ètskilliga =av =de =förmèner =som =brukar hænföras =till =socialförsækringen =avsedda =att =tæcka =inkomstbortfall. =Detta gæller t.ex. sjukpenning, tillæggspension och inkomstgrundad èlderspension. Sèdana förmèner ær till sin karaktær inkomstrelaterade. De inkomster som inverkar pè förmènens storlek hærrör i allmænhet direkt eller indirekt frèn anstællning eller annat förværvsarbete. Den enskilde mèste sèledes ha arbetsinkomster eller inkomst som ersætter sèdan inkomst för att kunna =komma =i =ètnjutande =av =dessa =inkomstrelaterade =förmèner. =Förmèner =som =utgèr =enligt =arbetsskadeförsækringen =ær =naturligtvis =æn =mer direkt kopplade till att den enskilde har eller har haft ett arbete.

Vi =har =i =de =allmænna =övervægandena =konstaterat =att =det =ær =rimligt =att lèta personer omfattas av den svenska socialförsækringen pè den grunden att =de =arbetar =hær =i =landet. =Det =förhèllandet =att =en =person =arbetar =hær =i landet =skall =sèledes =utgöra =en =sèdan =omstændighet =som =medför =att =den enskilde =i =vissa =fall =skall =omfattas =av =svensk =socialförsækring. =Annorlunda uttryckt skall ett villkor för att en person skall ingè i den skyddade personkretsen =i =vissa =fall, =dvs. =med =avseende =pè =vissa =slags =förmèner, vara att han eller hon har arbete i Sverige. Vad som i detta sammanhang skall anses som arbete i Sverige èterkommer vi till i avsnitt 7.2.

102

Liksom vid försækringen pè grund av bosættning i Sverige skall pè de skæl =som =redovisats =i =avsnitt =5.3 =varken =inskrivning =eller =svenskt =medborgarskap vara nègot villkor för att omfattas av den del av socialförsækringen som skall grundas pè arbete. Arbete i Sverige skall vara ett sèvæl nödvændigt som tillræckligt villkor för att omfattas av den arbetsbaserade försækringen. En annan sak ær att vissa særskilda villkor bör gælla för förmèner =som =skall =betalas =ut =under =eller =i =næra =anslutning =till =utlandsvistelse.

7.2 Begreppet arbete i Sverige

5HJHULQJHQV I|UVODJ 0HG arbete =i =Sverige VNDOO DYVHV I|UYlUYV arbete i verksamhet hær i landet.

Arbete som sjöman pè svenskt handelsfartyg skall anses som arbete i Sverige. Detsamma skall gælla för anstællning pè utlændskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat (s.k. bare-boat charter).

Arbete =utomlands =för =en =arbetsgivare =med =verksamhet =i =Sverige skall anses som arbete hær i landet, om arbetstagaren ær utsænd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara længst ett èr. Under motsvarande =förhèllanden =skall =det =inte =anses =som =arbete =i =Sverige =nær =en =utlændsk arbetsgivare sænder en arbetstagare till Sverige för arbete.

5HJHULQJHQV EHG|PQLQJ %HJUHSSHW arbete E|U DYVH GHWVDPPD som inom arbetsskadeförsækringen.

Utredningens =förslag =överensstæmmer =i =huvudsak =med =regeringens förslag.

Remissinstanserna: Remissinstanserna kommenterar i allmænhet inte EHJUHSSHWDUEHWHL6YHULJHRiksförsækringsverket WLOOVW\UNHUI|UVODJHW

Skælen =för =regeringens =förslag: =Det =grundlæggande =anknytningsmomentet till den arbetsbaserade delen av =socialförsækringen =skall =vara

arbete i Sverige'HWWDEHJUHSSE|UGlUI|UJHVHQQlUPDUHGHILQLWLRQ0HG

arbete =avser =vi =i =detta =sammanhang =förværvsarbete. =Vad =som =bör =klargöras ær dels vad som avses med förværvsarbete, dels hur bedömningen av frègan om ett arbete skall anses utfört i Sverige skall göras. Begreppet bör vara gemensamt för samtliga förmènssystem som hör till den arbetsbaserade försækringen.

Enligt utformningen av vèrt lagförslag definieras först de grundlæggande =anknytningsmomenten =till =socialförsækringens =bèda =delar, =dvs. =bosættning =respektive =arbete =i =Sverige. =Dærpè =följer =de =egentliga =försækringsreglerna. Det innebær naturligtvis inte att försækringsreglerna ær utan betydelse för definitionen av begreppet arbete i Sverige. Principen skall YDUDDWWPDQlUI|UVlNUDGI|UGHDUEHWVEDVHUDGHI|UPnQHUQDnær man ar-

betar =i =Sverige 8WJnQJVSXQNWHQ PnVWH GlUI|U YDUD DWW GHILQLWLRQHQ DY

begreppet arbete i Sverige skall utformas sè att den tæcker de situationer dè försækring för arbetsbaserade förmèner bör föreligga.

Definitionen avser begreppet arbete i Sverige sèdant det skall anvændas i den nu föreslagna socialförsækringslagen, dvs. vid bedömningen av om HQSHUVRQlUförsækrad förDUEHWVUHODWHUDGHI|UPnQHUHOOHULQWH,GHHQ

103

skilda =förmènslagarna =kommer =dærutöver =att =finnas =vissa =specialvillkor VRPPnVWHYDUDXSSI\OOGDI|UDWWHQI|UVlNUDGVNDOOfè rætt till en viss för-

mèn 'HWWD JlOOHU WH[ GHW QXYDUDQGH NUDYHW L NDS  $)/ DWW GHQ

enskildes =sjukpenninggrundande =inkomst =skall =uppgè =till =minst =24 =procent av prisbasbeloppet.

Det finns inom socialförsækringen i dag inte nègon gemensam definition av begreppet förværvsarbete. Vad som avses med förværvsarbete anges inte i lagstiftningen pè omrèdet. Dæremot finns pè sina hèll en ganska væl utvecklad praxis i frègan.

,IUnJDRPYDGVRPVNDOODYVHVPHGEHJUHSSHW arbeteDQVHUYLGHWQD turligt att utgè frèn nuvarande reglering i LAF. Försækrad för arbetsskada ær enligt 1 kap. 1 næmnda lag den som förværvsarbetar i verksamhet hær i riket. Nègon ændring ær inte avsedd vad gæller frègan om en arbetsgivare skall =anses =som =svensk =eller =utlændsk. =Arbetsskadeförsækringen =tæcker arbete =som =utförs =av =sèvæl =arbetstagare =som =uppdragstagare =och =egenföretagare, för uppdragstagare och egenföretagare krævs dock enligt nuvarande regler bosættning i Sverige. Kring denna bestæmmelse finns vægledande uttalanden i förarbeten och praxis som kan vara till vægledning æven vid bedömning av vad som skall avses med arbete enligt det lagförslag som vi nu lægger fram.

Det andra ledet i definitionen av arbete i Sverige avser frègan om nær ett arbete skall anses utfört i Sverige.

Betræffande den föreslagna arbetsbaserade delen av socialförsækringen VNDOOHQSULQFLSYDUDDWWGHQJHUVN\GGYLGDUEHWH i Sverige'HWWDVNDOO enligt regeringens förslag gælla i princip oberoende av arbetets varaktighet =och =oberoende =av =den =förværvsarbetandes =medborgarskap =eller =bosættning. Var en arbetsgivare ær medborgare eller har sitt sæte skall likasè vara utan betydelse. Vi föreslèr sèledes att den personkrets som skyddas enligt svensk socialförsækringslagstiftning skall utvidgas till att gælla alla som =arbetar =hær =i =landet. =Skyddet =omfattar =dock =endast =förmènssystem som till sin karaktær ær arbetsrelaterade och inte sèdana som utgèr oberoende av förværvsarbete. Vilka förmènssystem som skall ingè redovisas i avsnitt 7.4.

Skyddet skall enligt huvudregeln gælla vid allt förværvsarbete som rent fysiskt =utförs =i =Sverige. =Frèn =denna =regel =bör =det =dock =finnas =vissa undantag i bède utvidgande och inskrænkande riktning. Det ær enligt vèr uppfattning rimligt att arbete, som =visserligen =inte =utförs =i =Sverige =rent fysiskt men som ændè har en stark anknytning hit, skall omfattas av den arbetsbaserade delen av socialförsækringen. Omvænt ær det motiverat att frèn =försækringen =undanta =vissa =typer =av =arbete =som =utförs =hær =i =landet men som har en starkare anknytning till ett annat land æn till Sverige.

I enlighet med det sagda föreslèr regeringen att den arbetsbaserade försækringen pè motsvarande sætt som i dag skall vara utvidgad pè sè sætt att

arbete =som =sjöman =pè =svenskt =handelsfartyg VNDOO DQVHV VRP DUEHWH L

Sverige. Detta skall gælla æven vid s.k. bare-boat charter, dvs. anstællning pè utlændskt handelsfartyg som svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om =anstællningen =sker =hos =denne =eller =nègon =av =honom =anlitad =arbetsgivare. En sèdan regel motsvarar vad som uttryckligen eller enligt praxis gæller i dag för att en person skall vara försækrad för bl.a. arbetsskada och tillæggspension. =Vi =föreslèr =sèledes =inte =nègra =ændringar =betræffande =i

104

vilka fall ett fartyg skall anses som svenskt eller skall jæmstællas med sèdant pè grund av s.k. bare-boat charter.

En sjöman pè svenskt handelsfartyg kommer ± oberoende av medborgarskap =och =bosættning =± =att =omfattas =av =hela =den =arbetsbaserade =delen =av socialförsækringen =och =ær =dærför =försækrad =för =bl.a. =sjukpenning =och =inkomstgrundad èlderspension.

En =utlændsk =sjöman =pè =ett =svenskt =handelsfartyg =kommer =sèledes =att, oavsett om han bor i Sverige eller i nègot annat land, kunna fè sjukpenning och =tillgodoræknas =pensionsrætt =pè =samma =villkor =som =svenska =sjömæn. Detta kommer att medföra att arbetsgivaren kan fè ersættning frèn försækringskassan =enligt =förordningen =(1982:842) =om =vissa =sjukförsækringsersættningar för sjömæn æven för lön och andra kostnader som arbetsgivaren haft för en utlændsk sjöman.

Som framgèr nedan av avsnitt 7.6 föreslès till skillnad =frèn =vad =utredningen föreslagit att nègon væntetid inom den arbetsbaserade försækringen inte skall införas. Arbetsgivarens möjligheter att frèn försækringskassan fè ersættning för lön till en sjöman kommer sèledes inte att pèverkas. I sammanhanget kan næmnas att en förutsættning för att en sjöman skall omfattas av sjukvèrdsförsækringen ær att han eller hon ær bosatt hær i landet. Nègon væntetid för sjukvèrdsersættning föreslès inte, vilket innebær att arbetsgivares rætt till ersættning för sina vèrdkostnader för en sjöman inte ændras.

Arbete som sjöman pè ett utlændskt handelsfartyg (dvs. ett fartyg som inte =skall =likstællas =med =ett =svenskt =fartyg) =kommer =inte =att =anses =som arbete i Sverige. I ett sèdant fall kommer sjömannen inte att vara försækrad för de arbetsbaserade förmènerna. Denne kommer sèledes inte heller att =vara =försækrad =för =inkomstgrundad =èlderspension, =om =inte =ATP-förbindelse har tecknats, se avsnitt 9.

9LGDUH I|UHVOnU UHJHULQJHQ DWW arbete =utomlands =för =en =arbetsgivare

med verksamhet i SverigeVNDOODQVHVVRPDUEHWHKlULODQGHWRPDUEHWV

tagaren ær utsænd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara længst ett èr. En =sèdan =regel =motsvarar =i =princip =vad =som =i =dag =gæller =uttryckligen enligt LAF och i praktiken enligt AFL. En skillnad i förhèllande till nuvarande =regler =ær =dock =att =vi =föreslèr =att =arbetet =utomlands =skall =anses EHGULYHWL6YHULJHRPGHWkan antasYDUDOlQJVWHWWnU'HQSUDNWLVNDNRQ sekvensen =av =denna =skillnad =gentemot =nuvarande =regel =att =arbetet =skall

avses varaOlQJVWHWWnUlUDWWDUEHWVWDJDUHQVHJQDXSSJLIWHURPDUEHWHWV

varaktighet inte utan vidare behöver tas för goda. Försækringskassan har möjlighet att begæra att den försækrade pè læmpligt sætt pèvisar omstændigheter som stödjer hans uppgifter om arbetets varaktighet, t.ex. ett anstællningsavtal eller ett intyg frèn arbetsgivaren. Regeringen anser att en sèdan skærpning ær motiverad. Dærigenom motverkas ocksè risk för missuppfattning av utsændningsreglerna. Vi anser vidare att formuleringen bör vara =densamma =som =nær =det =gæller =bosættningsbegreppet. =Den =nya lydelsen stæmmer ocksè bættre överens med motsvarande regel i förordning (EEG) nr 1408/71 (art. 14.1).

I sammanhanget bör næmnas att vi föreslèr særskilda utsændnings- och bosættningsregler för personer som av svenska staten sænds ut för arbete utomlands. =Dessa =regler =behandlas =nærmare =i =avsnitt 8. =Dær =behandlas æven socialförsækringsskyddet för personer som sænds ut frèn Sverige för olika former av bistèndsarbete m.m.

105

Förslaget om vad som skall anses som arbete i Sverige innebær att arbete som utförs i ett annat land av den som ær anstælld av en arbetsgivare i det landet (lokalanstællning) inte blir att anse som arbete i Sverige. Det saknar =dærvid =betydelse =om =arbetsgivaren =ær =svensk =eller =utlændsk. =Inkomst =frèn =sèdant =arbete =kommer =följaktligen =inte =att =grunda =rætt =till socialförsækringsförmèner i Sverige. Jæmfört med nuvarande förhèllanden innebær =detta =en =viss =inskrænkning =av =möjligheten =att =vid =utlandsarbete tjæna =in =rætt =till =inkomstgrundad =èlderspension. =Inkomster =pè =grund =av lokalanstællning =utomlands =kan =næmligen =enligt =nuvarande =regler =vara pensionsgrundande, om arbetstagaren alltjæmt =ær =försækrad =för =inkomstgrundad =èlderspension, =vilket =förutsætter =svenskt =medborgarskap =eller bosættning hær i landet. Enligt nuvarande ordning ær en svensk medborgare försækrad för inkomstgrundad èlderspension æven vid utsændning under længre tid æn ett èr. Enligt regeringens uppfattning bör emellertid en inkomst grunda sig pè arbete i Sverige, om den skall ge pensionsrætt hær. Som har konstaterats i de allmænna övervægandena saknas det godtagbara skæl att behèlla nuvarande system enligt vilken svenska medborgare generellt ær försækrade för inkomstgrundad èlderspension pè grund =av =sitt medborgarskap, =dvs. =oberoende =av =sèvæl =bosættnings- =som =arbetsförhèllanden. =Vèrt =förslag =överensstæmmer =ocksè =med =reglerna =inom tillæmpningsomrèdet för förordning nr 1408/71.

5HJHULQJHQI|UHVOnURFNVnYLVVDinskrænkande UHJOHU L I|UKnOODQGH WLOO huvudregeln =att =den =arbetsbaserade =försækringen =skall =gælla =vid =arbete som =utförs =hær =i =landet. =Som =tidigare =næmnts =föreslès =att =personer =som sænds ut frèn Sverige för en begrænsad tids utlandsarbete skall anses utföra arbete i Sverige. I konsekvens med det bör arbete som utförs hær i landet av en person som sænds hit av en utlændsk arbetsgivare inte anses som arbete i Sverige, om arbetet hær kan antas vara længst ett èr. En sèdan regel motsvarar ocksè vad som i dag gæller enligt LAF och AFL. Vidare föreslèr vi æven særskilda regler för personer som sænds hit för arbete för en utlændsk stats rækning. De behandlas i avsnitt 8.3.

Regeringens =förslag =innebær =vissa =förændringar =i =socialförsækringsskyddet för anstællda vid utlændska beskickningar och karriærkonsulat hær i landet eller hos nègon som tillhör sèdan beskickning eller sèdant konsulat. Dessa förslag behandlas særskilt i avsnitt 8.4.

Arbetsmarknaden kænnetecknas av en allt mer ökad rörlighet med ændrade arbetsförhèllanden. Bland annat har utvecklingen av olika datorstöd gjort =det =möjligt =för =anstællda =att =i =ökad =utstræckning =arbeta =i =hemmet eller pè distans. Regeringen anser att det inte ær möjligt att i detta sammanhang utarbeta kriterier för nær arbete i sèdana fall skall anses utfört i Sverige. Det bör ankomma pè de rættsvèrdande myndigheterna att genom praxis =faststælla =de =nærmare =omstændigheter =under =vilka =ett =arbete =som helt eller delvis utförs i hemmet eller pè distans skall anses som arbete i Sverige.

%HWUlIIDQGHegenföretagareDQVHUUHJHULQJHQLOLNKHWPHGXWUHGQLQJHQ att =det =inte =behöver =införas =nègra =utsændningsbestæmmelser. =Deras =arbetsbaserade förmèner samt socialavgifter grundas i mycket stor utstræckning pè inkomster som beskattas i Sverige. Försækringsskyddet skall för dessa =dærför =kopplas =till =att =sjælva =verksamheten =bedrivs =hær =i =landet.

106

Detta =innebær =att =tillfælligt =arbete =utomlands =kan =anses =som =arbete =i Sverige, om det utförs som ett led i en hær bedriven verksamhet.

7.3 Speciella försækringssituationer

Regeringens förslag: I socialförsækringslagen skall det införas vissa særskilda =bestæmmelser =som =reglerar =försækringstillhörigheten =i =speciella situationer dær en person sèvæl i dag som framdeles skall kunna vara försækrad trots att personen inte har nègot reguljært arbete. Detta gæller i följande fall.

Den =som =genomgèr =viss =utbildning =eller =deltar =i =viss =verksamhet skall =vara =försækrad =för =inkomstgrundad =èlderspension =och =tillæggspension i form av förtidspension.

Den som uppbær förtidspension som har beræknats enligt 13 kap. 2 lagen =(1962:381) =om =allmæn =försækring =skall =vara =försækrad =för =inkomstgrundad èlderspension beræknad pè denna förtidspension.

Den =som =uppbær =vèrdbidrag =eller =dagpenning =frèn =arbetslöshetskassa skall vara försækrad för inkomstgrundad èlderspension och tilllæggspension i form av förtidspension.

Den som ær bosatt i Sverige skall vara försækrad för pensionsgrundande belopp för barnèr enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension.

Den som har genomgètt grundutbildning för totalförsvarspliktiga ær försækrad =för =pensionsgrundande =belopp =för =plikttjænstgöring =enligt lagen om inkomstgrundad èlderspension.

Den som genomgèr utbildning som medför særskild risk för arbetsskada skall omfattas av arbetsskadeförsækringen.

Utredningens =förslag: =Utredningen =föreslèr =att =utbildning =och =vissa andra verksamheter skall likstællas med förværvsarbete nær det föreskrivs i de =særskilda =författningar =som =reglerar =förmènerna =inom =socialförsækringen. =Enligt =utredningen =skall =det =gælla =enbart =vid =tillæmpning =av respektive författning. Pè motsvarande sætt föreslèr utredningen att vissa sociala =förmèner =skall =ræknas =som =inkomst =av =förværvsarbete. =Utredningens =förslag =omfattar =inte =situationer =med =barnèr =eller =plikttjænstgöring.

5HPLVVLQVWDQVHUQDKammarrætten i Stockholm DQVHUDWWUHVXOWDWHWDY utredningens översyn ær tæmligen begrænsat nær det gæller att uppnè enhetliga regler.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Pè =flera =hèll =i =dagens =socialförsækringssystem finns bestæmmelser om att olika slags aktiviteter och bidrag skall =jæmstællas =med =arbete =eller =inkomst =av =arbete. =Detta =gæller =fræmst inom =t.ex. =tillæggspensioneringen =och =den =inkomstgrundade =èlderspensionen. =Det =innebær =att =bl.a. =socialförsækringsersættningar =och =utbildningsbidrag av olika slag anses som inkomst av anstællning vid berækning av pensionsgrundande inkomst (PGI). Vi föreslèr i detta hænseende ingen ændring i sak. Dæremot mèste dessa bestæmmelser beaktas i det lagförslag som læggs fram.

107

Till =skillnad =frèn =utredningen =anser =regeringen =emellertid =inte =att =det skall =föreskrivas =att =utbildning =och =vissa =andra =verksamheter =skall =likstællas med förværvsarbete. Det ær mer ændamèlsenligt att i stællet ange i vilket hænseende utbildning och annan verksamhet skall medföra att den enskilde =skall =omfattas =av =den =arbetsbaserade =försækringen. =Frèga =ær næmligen om nègra speciella situationer i vilka den enskilde skall kunna bli försækrad æven om han eller hon inte har arbete.

Den =enskilde =skall =i =vissa =fall =vara =försækrad =för =inkomstgrundad èlderspension, om han eller hon genomgèr viss utbildning, som medför att det utges utbildningsbidrag eller visst studiestöd. Bestæmmelser om att de förmèner som dærvid erhèlls ær pensionsgrundande finns i 2 kap. 5 lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension. I den nu föreslagna socialförsækringslagen skall anges vilka utbildningar som medför att den enskilde skall ingè i den skyddade personkretsen för den inkomstgrundade èlderspensionen. I vissa fall bör liksom i dag æven det förhèllandet att en person uppbær en viss ersættning utan att frèga ær om viss verksamhet medföra att vederbörande ær försækrad för inkomstgrundad èlderspension. Detta gæller den som uppbær dagpenning frèn arbetslöshetskassa. Sèdant belopp =kan =næmligen =inom =arbetslöshetsförsækringens =grundförsækring utges till en person som inte har haft nègot arbete, om han eller hon uppfyller det s.k. studievillkoret. Üven den som uppbær vèrdbidrag skall enligt =en =særskild =bestæmmelse =vara =försækrad =för =inkomstgrundad =èlderspension. Den som erhèller s.k. Marie Curie-stipendium bör liksom i dag vara försækrad för pensionsrætt beræknad pè det beloppet. I de nu anförda fallen bör den enskilde vara försækrad æven för tillæggspension i form av förtidspension. Skæl =saknas =næmligen =att =i =dessa =fall =avskæra =nuvarande möjlighet till sèdan pension.

Vidare bör det i socialförsækringslagen föreskrivas att den som genomgèr =utbildning =som =ær =förenad =med =særskild =risk =för =arbetsskada =skall omfattas av arbetsskadeförsækringen. Motsvarande gæller i dag. Bestæmmelserna om försækringstillhörighet bör emellertid samlas i socialförsækringslagen.

Ýlderspensionsrætt för förtidspensionærer, plikttjænstgöring och barnèr inom det reformerade èlderspensionssystemet

Sedan utredningen överlæmnade sitt betænkande har systemet för èlderspension reformerats i syfte att skapa ett frèn andra socialförsækringsförmèner avskilt inkomstrelaterat èlderspensionssystem. Detta system finansieras med avgifter som tas ut pè samtliga inkomster eller motsvarande som =ger =pensionsrætt. =Den =inkomstgrundade =èlderspensionen =utgörs =av inkomstpension =och =premiepension =samt =för =vissa =èlderskategorier =tilllæggspension. =Personer =som =ær =födda =èr =1937 =eller =tidigare =fèr =tillæggspension enligt det hittillsvarande pensionssystemet. En s.k. mellangeneration (personer födda èren 1938-1953) kommer att fè viss del av pensionen enligt det gamla systemet och resterande frèn det nya.

Vidare =kompletteras =den =inkomstgrundade =èlderspensionen =med =ett grundskydd i form av garantipension för den som saknar eller haft endast lèga =inkomster =under =förværvslivet. =Garantipensionen =skall =avræknas =mot inkomstgrundad èlderspension och övergèngsvis utgiven ænkepension frèn

108

ATP =samt =viss =utlændsk =pension, =dæremot =inte =mot =tjænstepension. =Som anförts i avsnitt 6.3 skall garantipension hænföras till den bosættningsbaserade försækringen.

Bestæmmelser =om =den =inkomstgrundade =èlderspensionen =finns =i =lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension (LIP). Bestæmmelserna om intjænande =av =pensionsrætt =trædde =i =kraft =den =1 januari =1999, =medan =bestæmmelserna om berækning av förmènernas storlek och utbetalning træder i kraft den 1 januari 2001. Reglerna i AFL om vilka personer som skall vara försækrade för ATP och i vilka fall inkomster i annat land skall vara pensionsgrundande i Sverige har tills vidare överförts oförændrade till det reformerade =èlderspensionssystemet. =Vad =gæller =den =inkomstgrundade =èlderspensionen =ær =inkomster =av =anstællning =samt =inkomster =av =annat =förværvsarbete =pensionsgrundande =enligt =bestæmmelserna =i =2 kap. =LIP. =Som huvudregel skall sèledes en försækrad ha uppburit arbetsinkomster för att det skall faststællas pensionsrætt eller pensionspoæng. Dærutöver förekommer emellertid enligt 3 kap. LIP æven andra pensionsgrundande belopp æn pensionsgrundande inkomst. Sèdana belopp beræknas för en försækrad som har uppburit förtidspension, för en försækrad som har fullgjort plikttjænstgöring samt för en försækrad förælder till smè barn.

Med =hænsyn =till =att =det =framför =allt =ær =arbetsinkomster =som =læggs =till grund =för =berækning =av =pensionsrætt =till =den =inkomstgrundade =èlderspensionen skall enligt förslaget i avsnitt 7.4 den inkomstgrundade èlderspensionen i likhet med ATP hænföras till de arbetsbaserade förmènerna. Dessutom bör personkretsen försækrade för inkomstgrundad èlderspension bestæmmas pè motsvarande sætt som den för ATP med hænsyn till att personer ur =den =s.k. =mellangenerationen =kommer =att =fè =pension =enligt =bèda =pensionssystemen.

Till =skillnad =frèn =vad =som =gæller =inom =ATP-systemet =kan =inom =den reformerade =èlderspensionen =utöver =verkliga =inkomster =æven =fiktiva =inkomster ge pensionsrætt. Dærvid tillgodoræknas som tidigare næmnts den försækrade pensionsgrundande belopp som i likhet med pensionsgrundande inkomst ingèr i pensionsunderlaget. Den som uppburit tillæggspension LIRUPDYförtidspensionVRPEHUlNQDWVSnJUXQGYDODYDQWDJDQGHSRlQJ skall tillgodoræknas ett pensionsgrundande belopp (3 kap. 4 LIP). Pen-VLRQVJUXQGDQGH EHORSS I|U plikttjænstgöring WLOOJRGRUlNQDV XQGHU YLVVD förutsættningar =den =som =genomgèr =grundutbildning =för =totalförsvarspliktiga =(3 kap. 8 LIP). =Vidare =tillgodoræknas =förældrar =pensionsgrun-GDQGHEHORSSI|UbarnèrI|UEDUQHWVI\UDI|UVWDnUNDS/,3

Bestæmmelser om pensionsgrundande belopp för förtidspensionærer har införts =i =avvaktan =pè =att =reformerade =regler =om =förtidspension =træder =i kraft èr 2001. Hur dessa regler skall utformas kommer att behandlas vid den =fortsatta =beredningen =av =reformeringen =av =förtidspensionssystemet. Enligt =1 kap. 4 =tredje =stycket =LIP =ær =den =som =uppbær =förtidspension alltid =försækrad =för =inkomstgrundad =èlderspension =beræknad =pè =denna förtidspension. Bestæmmelsen kan i viss mèn sægas motsvara föreskriften i 1 kap. 3 tredje stycket AFL om att den som tillgodoræknats pensionspoæng för ATP alltid ær försækrad för ATP. Emellertid bör regleringen av vem =som =ær =försækrad =göras =endast =i =den =föreslagna =socialförsækringslagen. Ýlderspension för förtidspensionær beræknas dessutom inte enbart

109

med =ledning =av =inkomst =av =förværvsarbete. =Bestæmmelsen =i =1 kap. 4 tredje stycket LIP bör dærför överföras till socialförsækringslagen.

För att pensionsrætt för barnèr eller plikttjænst skall ge upphov till utbetalning =av =pension =mèste =æven =ett =s.k. =förværvsvillkor =vara =uppfyllt (5 kap 13 LIP). Detta innebær att det för den försækrade under viss tid och =i =viss =omfattning =mèste =ha =faststællts =pensionsgrundande =inkomst. Med pensionsgrundande inkomst likstælls pensionsgrundande belopp för förtidspensionærs antagandeinkomst. Förværvsvillkoret skall vara uppfyllt genom =att =det =för =den =försækrade =har =faststællts =pensionsgrundande =inkomst som för ett vart av fem èr uppgèr till minst tvè gènger ett belopp motsvarande prisbasbeloppet. Villkoret skall vara uppfyllt senast det èret den försækrade fyller 70 èr, dvs. villkoret kan uppfyllas efter att pensionsrætt har beræknats för barnèr eller plikttjænstgöring.

Den inkomstgrundade èlderspensionen skall som næmnts ingè i den arbetsbaserade försækringen. En utgèngspunkt vid reformeringen av försækringsbegreppet skall enligt vèr mening emellertid vara att pensionsrætt för barnèr eller plikttjænstgöring skall kunna faststællas för en försækrad æven om förværvsvillkoret ænnu inte har uppfyllts. Detta innebær att sèdan pensionsrætt =skall =kunna =faststællas =æven =för =den =som =ænnu =inte =har =blivit yrkesverksam, vilket ær i överensstæmmelse med nuvarande bestæmmelser om =inkomstgrundad =èlderspension. =En =annan =sak =ær =att =den =försækrade mèste ha uppfyllt förværvsvillkoret senast det èr han eller hon fyller 70 èr, om det vid utbetalning av pension skall tas hænsyn till pensionsbehèllning som =hærrör =frèn =pensionsgrundande =belopp =för =plikttjænstgöring =eller barnèr. =Förværvsvillkoret =för =plikttjænstgöring =eller =barnèr =utgör =inte nègot egentligt försækringsvillkor utan enbart ett villkor för berækning av èrlig inkomstpension.

Mot =denna =bakgrund =bör =vissa =ytterligare =justeringar =göras =av =utredningens =framlagda =förslag =att =utbildning =och =vissa =andra =verksamheter skall =likstællas =med =förværvsarbete =vid =tillæmpning =av =de =förmènslagar som ingèr i den arbetsbaserade försækringen.

Personer =som =har =arbete =i =Sverige =ær =försækrade =för =inkomstgrundad èlderspension inklusive eventuell pensionsrætt för barnèr. Dæremot passar ordningen med pensionsrætt för barnèr mindre væl med bestæmmelsen att viss =verksamhet =skall =likstællas =med =förværvsarbete. =Det =bör =dærför =i stællet införas en bestæmmelse sè att æven den som har haft smè barn men ænnu =inte =har =förværvsarbetat =kommer =att =anses =som =försækrad =vid =tilllæmpning av LIP.

Gemensamt =för =samtliga =dem =som =kan =komma =i =ètnjutande =av =pensionsrætt för barnèr ær enligt nuvarande regler endast att de skall ha varit bosatta i Sverige under intjænandeèret. Normalt krævs bl.a. æven att den försækrade =ær =förælder =till =det =aktuella =barnet, =har =haft =vèrdnaden =om barnet under minst halva èret samt har varit bosatt tillsammans med det under =minst =halva =èret. =Frèn =dessa =senare =villkor =förekommer =olika undantag. Exempelvis krævs under vissa förutsættningar inte att blivande adoptivförældrar skall ha fètt vèrdnaden om barnet för att kunna tillgodoræknas pensionsrætt för barnèr (3 kap. 22 andra stycket LIP). Vidare kan pensionsrætt för barnèr under vissa förutsættningar överlètas till en styvförælder eller till en förælder som inte uppfyller kraven betræffande viss tids vèrdnad och sammanboende med barnet. I socialförsækringslagen bör

110

dærför införas en bestæmmelse om att æven den som ær bosatt i Sverige skall =anses =som =försækrad =vid =tillæmpning =av =bestæmmelserna =om =pensionsrætt för barnèr i LIP.

Bedömningen av om det föreligger bosættning i Sverige skall göras enligt bosættningsbestæmmelserna i 2 kap. socialförsækringslagen. Dessa bestæmmelser innebær bl.a. att den som av en statlig arbetsgivare sænds till ett =annat =land =för =arbete =för =arbetsgivarens =rækning =skall =anses =bosatt =i Sverige. Samma gæller dennes medföljande make och andra familjemedlemmar. Detta innebær att makarna skall anses bosatta i Sverige æven vid tillæmpning =av =bestæmmelserna =om =barnèr =i =3 kap. LIP =och =pensionsgrundande belopp för barnèr kan sèledes tillgodoræknas om övriga villkor hærför ær uppfyllda.

I sammanhanget kan næmnas att enligt 3 kap. 18 LIP skall ersættning för arbete utomlands som inte ær pensionsgrundande i Sverige ræknas in i utfyllnadsinkomsten =vid =berækning =av =pensionsgrundande =belopp =för barnèr. Syftet hærför ær att motverka att den försækrade tillgodoræknas ett alltför högt pensionsgrundande belopp för barnèr.

7.4 De arbetsbaserade förmènerna

Regeringens förslag: Till den arbetsbaserade försækringen skall hænföras följande förmèner enligt lagen om allmæn försækring: J=sjukpenning, J=havandeskapspenning, J=förældrapenning över garantinivèn, J=tillfællig förældrapenning, J=tillæggspension i form av förtidspension och efterlevandepension, J=folkpension =i =form =av =förtidspension =och =efterlevandepension =be-

ræknad =i =förhèllande =till =det =antal =èr =för =vilka =det =tillgodoræknats pensionspoæng för tillæggspension, och J=rehabilitering och rehabiliteringsersættning enligt 22 kap.

I den arbetsbaserade försækringen skall det æven ingè förmèner enligt följande författningar: J=lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring, J=lagen =(1988:1465) =om =ersættning =och =ledighet =för =nærstèendevèrd,

och J=lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension.

Utredningens förslag skiljer sig frèn regeringens förslag pè sè sætt att till =den =arbetsbaserade =socialförsækringen =hænförs =æven =förmèner =frèn arbetslöshetsförsækringen, =utbildningsbidrag =till =deltagare =i =arbetsmarknadsutbildning =eller =yrkesinriktad =rehabilitering =samt =förmèner =enligt lagen om delpensionsförsækring. Dæremot omfattar utredningens förslag inte förmèner enligt det reformerade èlderspensionssystemet.

Remissinstanserna: Ett flertal remissinstanser anser att arbetslöshets-I|UVlNULQJHQ LQWH VNDOO LQJn L VRFLDOI|UVlNULQJHQ Arbetsmarknadsstyrel-

senDYVW\UNHUDWWDUEHWVO|VKHWVI|UVlNULQJHQLQJnULVRFLDOI|UVlNULQJVODJHQ

Styrelsen =anför =att =förslaget =medför =att =en =person =i =vissa =fall =inte =kan

111

èterknyta till tidigare försækringsperioder eller arbete som ligger lèng tid WLOOEDNDKammarrætten i Stockholm RFK Lænsrætten i Stockholms lænDQ ser att de olika förmènernas særdrag inte har beaktats tillræckligt, særskilt LQWH I|UPnQHUQD YLG DUEHWVO|VKHW Riksförsækringsverket =DQVHU GHW PHVW ændamèlsenligt =att =lèta =begreppet =socialförsækring =omfatta =endast =de förmèns- =och =ersættningssystem =som =administreras =av =de =allmænna =för-VlNULQJVNDVVRUQDStatskontoretDQVHUDWWERVNLOOQDGE|UJ|UDVPHOODQI|U sækringar mot inkomstbortfall till följd av arbetslöshet respektive medi-FLQVNDRUVDNHULandsorganisationen i Sverige (LO) DYYLVDUDWWDUEHWVO|V hetsförsækringen =införlivas =i =socialförsækringen =samt =anför =att =arbetslöshetsförsækringen inte ær =nègon =socialförsækring, =som =ska =hanteras =av offentliga =myndigheter, =utan =en =försækring =som =administreras =av =sjælv-VWlQGLJD DUEHWVO|VKHWVNDVVRU Arbetslöshetskassornas =samorganisation anser att arbetslöshetsförsækringen bör behèllas som en trygghetsförsækring =inom =arbetsmarknadspolitiken =och =inte =införlivas =i =socialförsæk-ULQJHQ =Försækringskasseförbundet DQVHU GHW ULNWLJW DWW DUEHWVO|VKHWVHU sættning skall ingè i socialförsækringen med hænsyn till indelningen i bosættnings- och förværvsarbetsbaserade förmèner.

Skælen för regeringens förslag: Regeringens förslag innebær att den svenska =socialförsækringen =och =anslutande =bidragssystem =delas =i =tvè delar. =Den =ena =delen =skall =omfatta =förmèner =som =ær =beroende =av =förværvsarbete och den andra förmèner som skall anses grundade pè bosættning i Sverige. Till den arbetsbaserade delen bör dærför i princip hænföras endast =sèdana =förmènssystem =som =kan =sægas =utgöra =rena =inkomstbortfallsförsækringar. Det skall sèledes vara frèga om förmèner som kan utges pè grund av och i relation till förlorad arbetsinkomst. Grundbidrag eller garantiersættningar som utges oberoende av förværvsarbete bör inte ingè i den =arbetsbaserade =delen =av =socialförsækringen, =æven =om =de =i =dag =lagtekniskt ær inordnade i ett system för inkomstbortfallsförsækringar.

Utredningen har till den arbetsbaserade försækringen hænfört bl.a. lagen (1979:84) =om =delpensionsförsækring. =Lagen =om =delpensionsförsækring upphör emellertid att gælla vid utgèngen av èr 2000. Den upphævda lagen skall dock fortfarande gælla i frèga om dels redan beviljade delpensioner, dels delpension som söks före upphævandet och skall beviljas för tid med början =före =den =1 januari =2001. =De =bestæmmelser =som =nu =föreslès =skall inte træda =i =kraft =förræn =den =1 januari =2001. =Det =finns =dærför =inte =nègot behov av att lèta socialförsækringslagens bestæmmelser avgöra vem som skall omfattas av lagen om delpensionsförsækring.

Till =den =arbetsbaserade =delen =av =försækringen =bör =enligt =utredningen hænföras æven vissa förmènssystem som visserligen =inte =kan =sægas =vara inkomstbortfallsförsækringar i egentlig mening men som likvæl förutsætter att den enskilde har eller har haft ett arbete för att förmènen skall kunna utgè. Vad som avses ær vissa typer av arbetslöshetsförmèner och utbildningsbidrag inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Som =vi =nærmare =har =utvecklat =i =avsnitt =5.1 =skall =arbetslöshetsförsækringen =samt =utbildningsbidrag =till =deltagare =i =arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering inte ingè i socialförsækringarna.

Dæremot skall som redovisats i föregèende avsnitt till den arbetsbaserade =försækringen =hænföras =inkomstgrundad =èlderspension =bl.a. =av =de skælen att frèga ær om en inkomstrelaterad förmèn.

112

I =enlighet =med =det =sagda =föreslèr =regeringen =att =den =som =arbetar =i Sverige bör vara försækrad för följande förmèner enligt lagen om allmæn försækring (AFL):

1. =sjukpenning,

2. =havandeskapspenning,

3. =förældrapenning över garantinivèn,

4. =tillfællig förældrapenning,

5. =tillæggspension i form av förtidspension och efterlevandepension,

6. =folkpension =i =form =av =förtidspension =och =efterlevandepension =be-

ræknad =i =förhèllande =till =det =antal =èr =för =vilka =det =tillgodoræknats pensionspoæng för tillæggspension, och

7. =rehabilitering och rehabiliteringsersættning enligt 22 kap.

Regeringen =föreslèr =vidare =att =den =som =arbetar =i =Sverige =æven =skall omfattas av:

1. =lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring,

2. =lagen (1988:1465) om ersættning och ledighet för nærstèendevèrd och

3. =lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension.

7.5 Försækringstid

Regeringens =förslag: =Den =arbetsbaserade =försækringen =skall =vid =anstællning gælla frèn och med den första dagen av anstællningstiden. I övriga fall skall den gælla frèn och med den =dag =nær =arbetet =har =pèbörjats.

Försækringen upphör att gælla tre mènader (efterskyddstid) efter det att arbetet =har =upphört =av =annan =anledning =æn =ledighet =för =semester, ferier eller motsvarande uppehèll. Dock skall den upphöra tidigare om den enskilde till följd av arbete i annat land skall vara försækrad dær eller =om =det =finns =andra =særskilda =skæl. =Den =fortsætter =emellertid =att gælla under tid för vilken den försækrade uppbær nègon arbetsbaserad förmèn, liksom under tid nær han eller hon enligt de grunder som regeringen faststæller genomgèr utbildning eller stèr till arbetsmarknadens förfogande.

För =bistèndsarbetare =m.fl. =som =till =följd =av =utlandsarbete =inte =omfattas av den arbetsbaserade försækringen och som efter utlandstjænstgöringens slut ètervænder till Sverige skall efterskyddstiden börja löpa först efter èterkomsten, om utlandsvistelsen har varat længst fem èr. En förutsættning för detta ær att utlandstjænstgöringen har upphört av annan anledning æn ledighet för semester, ferier eller motsvarande uppehèll.

Vid förværvsavbrott pè grund av graviditet, vèrd av barn och totalförsvarstjænstgöring =skall =försækringen =fortsætta =att =gælla =under =motsvarande tid som i dag.

Försækringen =för =pensionsförmèner =och =arbetsskadeförmèner =skall fortsætta att gælla i den mèn rætt till sèdana förmèner kan hærledas frèn ett tidigare arbete hær i landet eller i vissa fall frèn ersættning som avses =i =avsnitt =7.3, =t.ex. =vèrdbidrag =och =vissa =studieersættningar. =Detsamma skall i vissa fall gælla æven i frèga om förældrapenning.

113

Utredningen föreslèr att arbetet skall ha pèbörjats för att den arbetsbaserade försækringen skall börja gælla.

Enligt =utredningen =skall, =till =skillnad =frèn =regeringens =förslag, =som huvudregel den arbetsbaserade försækringen upphöra senast fyra =veckor efter den dag nær arbetet har upphört av annan anledning æn ledighet för semester, ferier eller motsvarande uppehèll. Dock skall försækringen fortsætta =att =gælla =sè =længe =nègon =arbetsbaserad =förmèn =betalas =ut. =Utredningens =förslag =om =försækringens =upphörande =ær =frikopplat =frèn =dagens system med s.k. SGI-skyddade tider.

Remissinstanserna: Kritik förekommer dels mot förslaget att försækringen =skall =gælla =först =efter =att =arbetet =har =pèbörjats, =dels =mot =att =den VNDOO XSSK|UD DWW JlOOD I\UD YHFNRU HIWHU GHW DWW DUEHWHW XSSK|UW Læns-

rætten i Skène læn DQVHUDWWDYJ|UDQGHVNlOVDNQDVI|UVNlUSQLQJHQDWWGHQ

arbetsbaserade försækringen skall börja gælla frèn och med att arbetet pè-E|UMDVSocialstyrelsen DQI|UDWWHQI|UNRUWQLQJDYHIWHUVN\GGHW IUnQ VH[ mènader till fyra veckor medför att vissa arbetslösa och studerande hamnar utanför försækringen och riskerar att fè försörja sig pè socialbidrag.

Statskontoret =DQI|U DWW HQ I|OMG DY DWW JUXQGYLOONRUHQ I|U HUVlWWQLQJ YLG

sjukdom kopplas samman med dem vid arbetslöshet tycks bli att en person =kan =stè =utan =inkomstrelaterad =ersættning =æven =vid =sjukdom =om =en ERUWUHSDUHQWHVLQI|UVArbetsmarknadsstyrelsen(AMS) DQI|UDWWI|UVODJHW om försækringstider kan komma i konflikt med arbetslöshetsförsækringens regler om överhoppningsbar tid. Vidare anför AMS att för den som studerar eller tar hand om eget barn under tvè èr bryts försækringsskyddet efter fyra veckor, eftersom den sökande under studierna eller hemmavistelsen inte uppbær nègon förmèn som omfattas av den arbetsbaserade för-VlNULQJHQStockholms læns allmænna försækringskassa DQI|UDWWGHWVDN nas =en =fullstændig =redovisning =av =konsekvenserna =av =begrænsningen =av försækringstiden och anser att det bör göras en samordnad utredning av reglerna om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och reglerna om för-VlNULQJVWLGFörsækringskasseförbundet DQVHUGHOVDWWGHQVRPI|UYlUYV arbetar i Sverige bör ha rætt till sjukvèrdsförmèner, dels att efterskyddet innebær =försæmringar =som =kan =övervæltra =kostnader =pè =kommunerna.

Landsorganisationen i Sverige (LO)DQVHUDWWHIWHUVN\GGHWlUI|UNRUWRFK

att det ær viktigt att slè vakt om systemet med sè kallade SGI-skyddade WLGHUTjænstemænnens CentralorganisationDQVHUDWWGHWEOLUHQEHW\GDQGH skærpning om den arbetsbaserade försækringen skall gælla frèn och med att arbetet pèbörjats samt konstaterar att förslaget att man mèste fè ersættning frèn arbetslöshetsförsækringen för att efterskyddet skall gælla ær en VNlUSQLQJ VRP GUDEEDU Q\WLOOWUlGGD Sn DUEHWVPDUNQDGHQ Arbetslöshets-

kassornas samorganisation DQVHUGHWYDUDP\FNHWDQJHOlJHWDWWlYHQGHQ

som blivit arbetslös och inte har nègon form av arbetslöshetsförmèner ges ett obrutet försækringsskydd.

Skælen för regeringens förslag: En central frèga ær under vilken tid den arbetsbaserade delen av socialförsækringen skall gælla. Det nuvarande socialförsækringssystemet =ær =till =stor =del =bosættningsbaserat, =dvs. =det =ær inte förekomsten av förværvsarbete utan i stællet bosættningen som avgör om en person ær försækrad för en viss förmèn. Försækringsskyddet bestèr sè =længe =bosættningen =i =Sverige =bestèr. =Undantag =frèn =den =principen gæller inom bl.a. arbetsskadeförsækringen, =dær =anknytningsmomentet =till

114

försækringen =ær =förværvsarbete =hær =i =landet. =Krav =pè =bosættning =i =landet finns inom arbetsskadeförsækringen endast för uppdragstagare och egenföretagare.

Försækringen börjar gælla

De =förmènssystem =som =skall =inordnas =i =den =arbetsbaserade =delen =av socialförsækringen omfattar förmèner som utgèr pè grund av förlorad arbetsinkomst. Regeringen anser det dærför vara en naturlig utgèngspunkt att skyddet inom denna del av försækringen som princip skall gælla endast under tid nær den enskilde har ett arbete, antingen i form av en anstællning eller som uppdragstagare eller egenföretagare.

Frègan =om =nær =skyddet =enligt =den =arbetsbaserade =delen =av =socialförsækringen =skall =börja =gælla =mèste =avgöras =mot =bakgrund =av =att =försækringens huvudsakliga syfte ær att ge ett skydd mot förlorad arbetsinkomst. Det ær emellertid ocksè nödvændigt att beakta att försækringen nu öppnas för alla som arbetar hær i landet, oavsett bosættningsförhèllanden. Vi anser =dærför =att =en =verklig =anknytning =till =arbetslivet =hær =i =landet =bör =ha uppkommit innan den enskilde kommer att omfattas av den arbetsbaserade =försækringen. =Den =nya =ordningen =med =en =arbetsbaserad =försækring innebær att denna gren av socialförsækringen öppnas för en mer internationell personkrets med svagare anknytning till Sverige. Det torde i allmænhet förflyta længre tid frèn det att anstællning erhèlls till dess att arbetet skall pèbörjas nær den anstællde ær bosatt utomlands æn nær han eller hon ær bosatt hær i landet. Redan i dag förekommer ètskilliga fall i vilka det ær oklart nær en s.k. tilltrædesresa skall anses pèbörjad. Med den av utredningen föreslagna ordningen att den arbetsbaserade försækringen skall börja gælla den dag under vilken det försækringsgrundande arbetet har pèbörjats skulle det bli =væsentligt =lættare =att =i =det =enskilda =fallet =avgöra =om =försækringen =har börjat gælla. Man begrænsar pè sè sætt antalet tveksamma fall i vilka det kan ifrègasættas om ett arbete verkligen skulle ha pèbörjats

Ý andra sidan har en arbetstagare som ær försækrad för sjukpenning normalt =rætt =till =sjuklön =under =de =fjorton =första =dagarna =av =en =sjukperiod. Under en sjuklöneperiod föreligger inte rætt till sjukpenning. En arbetstagares rætt till sjuklön gæller frèn och med den första dagen av anstællningstiden. =Vid =en =avtalad =anstællningstid =som =understiger =en =mènad =intræder rætten till sjuklön endast om arbetstagaren tilltrætt anstællningen och sedan varit anstælld under fjorton dagar i följd. Ett genomförande av utredningens förslag att en arbetstagare skall ha infunnit sig pè arbetsplatsen innan försækringen börjar gælla ær inte anpassat till ordningen med sjuklön.

Regeringen anser att det skulle vara otillfredstællande med ett system enligt vilket en arbetstagare vid sjukdom inledningsvis skulle fè sjuklön, men senare =vægras =sjukpenning =pè =den =grunden =att =försækringen =inte =börjat gælla, =eftersom =den =enskilde =inte =pèbörjat =sitt =avtalade =arbete. =Dessutom kan det æven med utredningens förslag i vissa fall vara oklart nær försækringen skall börja gælla, t.ex. för arbetstagare som har möjlighet att arbeta hemma. Nègon ændring av nær den arbetsbaserade försækringen skall börja gælla bör dærför inte genomföras för arbetstagarna.

Den arbetsrelaterade delen av socialförsækringen skall gælla oberoende av vilken typ av arbete den enskilde utövar, dvs. den skall gælla sèvæl för

115

anstællda =som =för =uppdragstagare =och =egenföretagare. =En =særskild =frèga blir dærför att avgöra nær försækringen börjar gælla för en uppdragstagare eller egenföretagare. Det finns nær det gæller dessa grupper inte pè samma sætt =som =för =anstællda =nègra =fasta =tidpunkter, =t.ex. =en =avtalad =anstællningstid, att hèlla sig till.

En =företagares =(eller =uppdragstagares) =försækring =för =arbetsbaserade socialförsækringsförmèner bör normalt anses intræda nær hans personliga verksamhet i rörelsen pèbörjas. För att sè skall anses vara fallet behöver inte =nödvændigtvis =krævas =att =direkt =inkomstbringande =arbete =pèbörjats, t.ex. ett uppdrag èt en kund. Nègon form av aktivitet som mera konkret kan anses utförd som ett led i verksamhet bör dock krævas. Exempel pè detta kan vara införskaffande av maskiner och rèvaror för tillverkning av en produkt eller pèbörjad marknadsföring av tjænster. Enbart inregistrering av en firma eller registrering för merværdesskatt bör emellertid inte anses =tillræckligt =för =att =arbete =som =egenföretagare =skall =anses =ha =pèbörjats. Detta motsvarar dagens ordning.

Försækringen upphör att gælla

Sedan skyddet enligt den arbetsbaserade försækringen har intrætt skall det i princip gælla sè længe den försækrade har ett arbete. Det gæller sèledes inte =bara =under =tid =nær =den =försækrade =faktiskt =arbetar =utan =æven =under semester och andra motsvarande ledigheter, t.ex. ferieledigheter för lærare. =Den =försækrade =har =sèledes =ett =kontinuerligt =pègèende =försækringsskydd =under =denna =tid. =Detta =utesluter =dock =inte =att =det =för =rætt =till =enskilda =förmèner =kan =finnas =ytterligare =krav =som =mèste =uppfyllas. =T.ex. mèste en olycksfallsskada fortfarande ha ett samband med förværvsarbete för att den skall kunna anses som en arbetsskada, och för sjukpenning och förældrapenning fordras i vissa fall att man har varit tvungen att avstè frèn arbete =under =den =aktuella =dagen. =Nègon =förændring =i =detta =hænseende föreslès inte.

Den arbetsbaserade delen av socialförsækringen ær tænkt att vara en inkomstbortfallsförsækring. =Detta =innebær =att =den =skall =tæcka =ekonomisk skada som uppkommer med anledning av att det för den försækrade föreligger =arbetshinder, =t.ex. =pè =grund =av =sjukdom. =En =förutsættning =för =att erhèlla förmèner frèn den arbetsbaserade försækringen bör næmligen vara att den försækrade gör en inkomstförlust pè grund av att det har uppkommit en sèdan situation som försækringen skall ge skydd vid. Principiellt sett bör dærför skyddet enligt den arbetsbaserade delen upphöra nær anstællningen upphör eller nær den som bedriver annat förværvsarbete upphör med sin verksamhet.

Enligt utredningen ær det emellertid inte rimligt att strikt upprætthèlla en sèdan princip, varför man föreslèr att det skall finnas ett visst generellt efterskydd, som skall upphöra senast fyra veckor efter det att arbetet har upphört. =Den =som =drabbas =av =nègot =arbetshinder =nær =detta =efterskydd gæller =skall =enligt =utredningen =alltjæmt =vara =försækrad. =I =vissa =fall =bör efterskyddet upphöra tidigare æn =fyra =veckor =efter =att =arbetet =upphörde, om =det =finns =særskilda =skæl =för =det. =Detta =kan =enligt =utredningen =vara fallet t.ex. nær den försækrade i stællet för sitt tidigare arbete pèbörjar ett

116

arbete i ett annat land. Ett annat exempel som næmns ær att den försækrade uppger att han eller hon læmnar Sverige och all anknytning hit.

Regeringen =anser =till =skillnad =frèn =vad =utredningen =föreslagit =att =arbetslöshetsförsækringen =samt =utbildningsbidraget =vid =arbetsmarknadsutbildning =eller =yrkesinriktad =rehabilitering =inte =skall =ingè =i =socialförsækringen.

En konsekvens av utredningens förslag blir att den som væxlar mellan perioder av arbete, arbetslöshet och sjukdom vanligen kommer att ges ett kontinuerligt, obrutet försækringsskydd. Det innebær i och för sig inte att en sèdan person utan vidare har rætt till alla förmèner inom den arbetsbaserade försækringen utan endast att han ingèr i den skyddade personkretsen. Dærutöver krævs för rætt till de flesta förmèner att ytterligare villkor uppfylls. Utredningens förslag innebær en viss skærpning i förhèllande till vad =som =gæller =i =dag. =En =person =vars =arbete =har =upphört =blir =næmligen utförsækrad, om det vid tidpunkten för upphörande av det generella efterskyddet =om =fyra =veckor =inte =föreligger =rætt =till =nègon =förmèn =frèn =den arbetsbaserade försækringen.

Vidare =kan =næmnas =att =det =inom =Socialdepartementet =för =nærvarande bereds =frègor =rörande =regleringen =av =förtidspension =och =ersættning =för personer som har en lèngvarig men inte varaktig nedsættning av arbetsförmègan. =Detta =beredningsarbete =berör =ocksè =sjukpenning. =Ündrade regler för sjukpenning kan naturligtvis fè èterverkningar pè den faktiska försækringstiden för sjukpenningförsækringen. Med hænsyn hærtill och till att underlaget för sjukpenning pèverkar æven andra förmèner æn sjukpenning, t.ex. rehabiliteringspenning enligt 22 kap. AFL, finns det anledning att beröra nuvarande förhèllanden inom sjukpenningförsækringen.

Sjukpenning utges enligt 3 kap. 1 AFL under vissa förutsættningar till en hos försækringskassan inskriven försækrad. Dock föreligger inte rætt till sjukpenning pè grundval av anstællningsförmèner för tid som ingèr i en sjuklöneperiod under vilken den försækrades arbetsgivare har att svara för sjuklön. Sjukpenning utges vid sjukdom som sætter ned den försækrades arbetsförmèga med =minst =en =fjærdedel. =Vid =inskrivning =av =en =försækrad skall =försækringskassan =besluta =om =dennes =tillhörighet =till =sjukpenningförsækringen. =Uppgèr =den =försækrades =sjukpenninggrundande =inkomst (SGI) =till =minst =24 =procent =av =prisbasbeloppet, =skall =försækringskassan dærvid æven faststælla dennes SGI. För att SGI skall faststællas krævs att den =försækrade =har =inkomst =av =eget =arbete. =En =faststælld =SGI =skall =omprövas vid ændrade förhèllanden, t.ex. nær inkomstförhèllandena har ændrats. Har den försækrade inte længre inkomst av arbete skall han eller hon som regel inte længre omfattas av sjukpenningförsækringen. I vissa fall fèr den =försækrade =emellertid =behèlla =faststælld =SGI =æven =om =han =eller =hon inte længre förværvsarbetar. Sèdan s.k. SGI-skyddad tid utgör ett avsteg frèn =huvudregeln. =Bestæmmelser =om =SGI-skyddad =tid =finns =fræmst =i 3 kap. 5 AFL. Ytterligare bestæmmelser förekommer i Riksförsækringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:12) om sjukpenninggrundande inkomst.

Faststælld SGI fèr sèledes i dag i vissa situationer sænkas lægst till vad den skulle ha varit nærmast före förværvsavbrottet, om försækringskassan dè kænt till samtliga förhèllanden. Den fræmsta orsaken till SGI-skydd ær sjukdom. Den som inte =förværvsarbetar =av =anledning =som =berættigar =till sjukpenning, =rehabiliteringspenning, =motsvarande =ersættning =enligt =LAF

117

eller annan jæmförbar ekonomisk förmèn har rætt att behèlla sin SGI enligt bestæmmelserna i Riksförsækringsverkets föreskrifter.

Till de personer som omfattas av s.k. SGI-skyddad tid hör bl.a. de som bedriver =studier =som =berættigar =till =studiestöd, =eller =som =bedriver =vissa andra former av studier inom det egna yrkesomrèdet, de som avbryter sitt förværvsarbete eller minskar sin arbetstid för kortare tid æn sex mènader, de som ær arbetslösa före 65 èrs èlder och ær anmælda som arbetssökande pè arbetsförmedlingen samt ær beredda att anta erbjudet arbete i en omfattning =som =svarar =mot =faststælld =SGI, =de =som =minskar =sin =arbetstid =i samband =med =graviditet =eller =som =ær =hemma =för =vèrd =av =barn =samt =de som =fullgör =sin =værnplikt. =Vidare =föreskrivs =i =3 kap. 5 b AFL =att =för vissa =bistèndsarbetare =som =efter =utlandstjænstgöring =èterkommer =till Sverige skall SGI faststællas till lægst vad som utgjorde SGI:n omedelbart före =utlandstjænstgöringen. =SGI =för =en =person =vars =förtidspension =eller sjukbidrag =har =upphört =eller =minskat =skall =enligt =3 kap. 5 c AFL =motsvara den SGI som den försækrade skulle varit berættigad till innan dess att respektive förmèn började utges eller vad som löneutvecklingen inom yrkesomrèdet dærefter föranleder om den försækrade ær arbetssökande.

Av =de =nuvarande =bestæmmelserna =om =SGI-skyddad =tid =följer =att =det innan förværvsuppehèllet normalt skall ha faststællts en SGI för den försækrade för att det skall föreligga s.k. SGI-skydd. Næmnas bör att enligt 3 kap. 5 AFL =kan =försækringskassan =emellertid =faststælla =SGI =retroaktivt i samband med ett ersættningsærende. I det fall den försækrade skulle ha =haft =en =SGI =pè =en =viss =nivè =om =försækringskassan =kænt =till =samtliga förhèllanden, finns det sèledes möjlighet att faststælla denna i efterhand.

SGI =har =i =första =hand =betydelse =för =storleken =av =sjukpenning =enligt AFL. =Den =utgör =emellertid =ocksè =underlag =för =bestæmmande =av =andra förmèner =inom =socialförsækringssystemet =sèsom =rehabiliteringspenning, förældrapenning, =tillfællig =förældrapenning, =havandeskapspenning =och nærstèendepenning.

Regeringen =anser =att =sjukpenningförsækringens =karaktær =av =inkomstbortfallsförsækring =talar =för =att =sjukpenningförsækringen =principiellt =bör gælla endast sè længe den försækrade har ett arbete. Ý andra sidan ær det inte =rimligt =att =strikt =upprætthèlla =en =sèdan =princip. =Det =framstèr =som orimligt om en person exempelvis skulle stællas utan sjukpenningförsækring pè grund av att han i samband med byte av anstællning under en kort tid inte ær förværvsverksam. Mot denna bakgrund ær det motiverat med ett visst generellt efterskydd.

Enligt nuvarande föreskrifter skall en försækrads sjukpenninggrundande inkomst inte sænkas om han eller hon avbryter sitt förværvsarbete för kortare tid æn sex mènader i följd. Utredningens förslag innebær att denna sexmènadersregel slopas och att det i stællet skall gælla ett efterskydd om fyra veckor frèn det att arbetet har upphört. Regeringen anser emellertid att en sè kort efterskyddstid pè ett oacceptabelt sætt skulle drabba vissa grupper sèsom sæsongsanstællda som under den arbetsfria tiden inte uppbær arbetslöshetsersættning eller nègon annan förmèn som medför att försækringen skall fortsætta att gælla. Regeringen anser dærför att det i stællet bör gælla en generell efterskyddstid under tre mènader efter det att arbetet har upphört av annan anledning æn ledighet för semester, ferier eller motsvarande uppehèll.

118

Vidare anser regeringen att försækringen liksom i dag i vissa fall skall kunna fortsætta att gælla under længre tid efter det att arbetet har upphört. I dag =ær =sè =fallet =genom =tillæmpningen =av =de =s.k. =SGI-skyddade =tiderna. Utredningen föreslèr i detta hænseende att försækringen skall fortsætta att gælla sè længe den enskilde uppbær nègon arbetsrelaterad förmèn. Den av utredningen =föreslagna =lösningen =tæcker =flertalet =situationer =dær =i =dag SGI-skyddade =tider =tillæmpas. =Med =utredningens =förslag =kan =dock =den enskilde i vissa fall komma att stællas utanför den arbetsbaserade försækringen.

Som =tidigare =har =næmnts =pègèr =för =nærvarande =inom =Socialdepartementet =beredning =av =förslag =rörande =förtidspension =och =SGI-frègor. =De förslagen kan komma att leda till förændrade regler och dærmed inverka pè =det =faktiska =försækringsskyddets =utstræckning =i =tiden. =I =avvaktan =pè nya regler om berækning av SGI bör det enligt regeringens mening efterstrævas en ordning som ansluter till dagens SGI-skydd. De nu föreslagna bestæmmelserna fèr i framtiden justeras efter de nya SGI-reglerna.

Regeringen =anser =att =systematiskt =sett =skall =huvudregeln =vara =att =den som inte længre har inkomst av arbete inte heller længre skall omfattas av sjukpenningförsækringen. Vidare skall liksom i dag försækringens giltighet =kunna =utstræckas =i =tiden =med =tillæmpning =av =ett =SGI-skydd. =Detta innebær att den som vid förværvsavbrott omfattas av nuvarande bestæmmelser =om =SGI-skydd =± =med =undantag =för =den =tidigare =næmnda =sexmènadersregeln ± fèr behèlla sitt försækringsskydd i motsvarande omfattning som i dag.

Regeringens förslag att en försækrad vid förværvsavbrott skall behèlla sitt =försækringsskydd =om =han =eller =hon =omfattas =av =nuvarande =bestæmmelser om SGI-skydd avser naturligtvis bara de förmèner som utges pè grundval av SGI eller sjukpenning. Att försækringsskyddet bestèr innebær i och för sig inte att den försækrade utan vidare har rætt till alla förmèner inom =den =arbetsbaserade =försækringen =utan =endast =att =han =ingèr =i =den skyddade personkretsen. Dærutöver krævs för rætt till de flesta =förmèner att ytterligare villkor uppfylls.

I mera teknisk mening uppnès det ovan redovisade skyddet genom att det =föreskrivs =i =socialförsækringslagen =att =den =arbetsbaserade =försækringen fortsætter att gælla för tid under vilken den enskilde uppbær en förmèn =frèn =denna =försækring. =Vidare =skall =försækringen =fortsætta =att =gælla för =tid =för =vilken =en =person =genomgèr =viss =utbildning =eller =stèr =till =arbetsmarknadens förfogande.

Vidare införs en særskild bestæmmelse för vissa bistèndsarbetare m.fl. (se avsnitt 8.5) som innebær att det generella efterskyddet om tre mènader skall börja löpa nær de efter avslutad utlandstjænstgöring èterkommer till Sverige. =I =dessa =fall =blir =det =sèledes =en =överhoppningsbar =tid =under =utlandstjænstgöringen.

Vid förværvsavbrott pè grund av graviditet, vèrd av barn och totalförsvarstjænstgöring skall försækringen fortsætta att gælla under motsvarande tid som i dag.

Vissa =typer =av =förmèner =ær =konstruerade =sè =att =de =tjænas =in =under =en tidsperiod men betalas ut vid en senare tidpunkt. Det gæller framför allt pensioner men æven arbetsskadeersættning kan börja betalas ut lèngt efter det att det arbete under vilken en arbetsskada uppstètt har avslutats. För

119

att pè detta sætt grundade förmèner skall kunna betalas ut, föreslèr regeringen att försækringen för dessa förmèner skall bestè æven efter det att den =enskilde =upphört =att =förværvsarbeta, =i =den =mèn =rætt =till =förmènerna kan hærledas frèn ett tidigare arbete hær i landet. Det innebær vidare att den =som =nègon =gèng =tillgodoræknats =pensionspoæng =eller =pensionsrætt enligt bestæmmelserna i 11 kap. AFL eller 4 kap. LIP alltid ær försækrad för =inkomstgrundad =pension. =Dessa =förslag =innebær =ingen =förændring =i förhèllande till vad som gæller i dag.

Næmnas =bör =att =det =för =utbetalning =av =inkomstgrundad =èlderspension enligt =det =reformerade =èlderspensionssystemet =inte =krævs =att =den =pen-VLRQVEHUlWWLJDGH lU försækrad =YLG XWEHWDOQLQJVWLOOIlOOHW 'lUHPRW NUlYV naturligtvis =att =vederbörande =varit =försækrad =tidigare =för =att =nègon =pensionsrætt =skall =kunna =ha =intjænats. =Motsvarande =avses =framdeles =gælla æven =tillæggspension. =Bestæmmelser =om =uttag =av =tillæggspension =finns =i 12 kap. AFL och 6 kap. LIP, varav de senare træder i kraft den 1 januari 2001. Vidare avses =ændringar =att =genomföras =æven =betræffande =folkpension. =I =avvaktan =hærpè =har =regeringen =anpassat =förslaget =till =de =författningar som hittills beslutats av riksdagen. Försækringen för bl.a. pensioner skall sèledes fortsætta att gælla i det fall rætten till en sèdan förmèn kan hærledas frèn ett tidigare arbete i Sverige, vilket alltjæmt kommer att ha betydelse för om pension i vissa fall skall kunna utbetalas. Försækringen för pensioner skall dessutom fortsætta att gælla om den kan hærledas till en sèdan situation som avses i avsnitt 7.3. I sistnæmnda fall ær det frèga om pension som skall beræknas pè pensionsgrundande inkomst som inte utgör ersættning för arbete, t.ex. vèrdbidrag och vissa studieersættningar. En person som erhèllit sèdana förmèner ær næmligen försækrad för inkomstgrundad èlderspension och tillæggspension i form av förtidspension æven om han eller hon inte har haft nègot arbete.

Regeringen föreslèr særskilda regler om försækringstid æven betræffande förældrapenning över garantinivèn. Försækringen för dessa förmèner föreslès bestè æven efter den tidigare næmnda efterskyddstiden om tre mènader. Üven förslaget i denna del förklaras av att det, i enlighet med vad som =nu =gæller =inom =respektive =förmènsslag, =ocksè =i =framtiden =bör =vara möjligt att börja uppbæra förmènen æven om det har gètt lèng tid sedan det senaste arbetet upphört. Försækringen skall dærför gælla sè længe rætten till förmèn kan hærledas frèn ett tidigare arbete.

För =att =den =enskilde =skall =kunna =fè =en =förmèn =ær =det, =som =tidigare næmnts inte tillræckligt, att han eller hon ær försækrad. Dærutöver stælls i de olika förmènslagarna ytterligare villkor som ær specifika för respektive förmèn.

För =att =den =som =ær =försækrad =för =förældrapenning =över =garantinivèn skall =kunna =erhèlla =denna =förmèn =mèste =æven =fortsættningsvis =vissa =för förældrapenningen =specifika =villkor =vara =uppfyllda. =Möjligheten =att =erhèlla förældrapenning över garantinivèn ær som regel beroende av att den försækrade har sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL.

%HWUlIIDQGHegenföretagareRFKuppdragstagareVNDOOSnPRWVYDUDQGH sætt som nær försækringen börjar gælla en egenföretagare eller uppdragstagare anses ha upphört med sitt arbete nær hans personliga verksamhet i rörelsen har upphört. Detta kan anses vara fallet om denne t.ex. har sèlt rörelsetillgèngarna. Vidare bör arbete som regel anses ha upphört, om en

120

egenföretagare =inte =længre =taxeras =för =inkomst =av =rörelse. =Om =avbrott =i verksamheten görs endast tillfælligt bör arbetet dæremot =inte =anses =upphört.

7.6 Særskilda villkor

Regeringens bedömning: Nègon væntetid bör inte införas för den arbetsbaserade försækringen.

Regeringens =förslag: =Den =som =behöver =arbetstillstènd =eller =uppehèllstillstènd med motsvarande verkan skall inte ha rætt till förmèner frèn den arbetsbaserade försækringen förræn sèdant tillstènd meddelats. Ersættning =skall =dærvid =kunna =betalas =frèn =och =med =den =dag =dè =tillstèndet =börjar =gælla =men =inte =för =længre =tid =tillbaka =æn =tre =mènader innan tillstèndet beviljades.

Utredningens förslag överensstæmmer med regeringens förslag sèvitt avser =arbetstillstènd =och =uppehèllstillstènd. =Utredningen =föreslèr, =med undantag =för =arbetsskadeförsækringen, =dærutöver =att =förmèner =som =omfattas av den arbetsbaserade försækringen inte skall betalas för de första fyra veckorna av den tid under vilken försækringen börjar gælla.

5HPLVVLQVWDQVHUQDHovrætten över Skène och BlekingeWLOOVW\UNHULQWH QnJUDI|UVlPULQJDULIRUPDYYlQWHWLGHULænsrætten i Skène læn DQVHUDWW avgörande skæl saknas för væntetid för de arbetsbaserade förmènerna med hænsyn till att de huvudsakligen kompenserar inkomstbortfall, i viss mèn WMlQDVLQRFKILQDQVLHUDVDYGHQHQVNLOGHRiksförsækringsverket DYVW\UNHU förslaget om en væntetidsregel pè grund =av =att =besparingseffekten =torde bli liten =samtidigt =som =en =sèdan =regel =medför =administrativt =merarbete. bYHQ Försækringskasseförbundet DQVHU DWW QnJRQ YlQWHWLG LQWH E|U LQ I|UDVLandsorganisationen i Sverige (LO)IUDPKnOOHUDWWHQYlQWHWLGGHOV försvèrar för nytilltrædda pè arbetsmarknaden att fè ett försækringsskydd, dels blir særskilt besværande för behovsanstællda som inte har længre ar-EHWVSHULRGHU DYWDODGH Tjænstemænnens =Centralorganisation =DYVW\UNHU förslaget om væntetid, eftersom det fèr stora konsekvenser för nytilltrædda VRPVDNQDUIDVWDUEHWHRFKI|UXWI|UVlNUDGHSveriges redareförening DQ för att förslaget om væntetid kolliderar med sjömanslagen som ger rætt till sjuklön frèn första sjukdagen. Vidare pekar föreningen pè att sjömæn som anstælls av en svensk arbetsgivare för tjænstgöring pè ett fartyg med internationaliseringsavtal =skrivs =ut =frèn =försækringskassan =men =ètergèr =till densamma sè snart anstællningen upphör. Föreningen anser att detta system mèste behèllas utan att sjömæn eller arbetsgivare drabbas av karens för sjukförsækringsersættningar.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Som =tidigare =redovisats =föreslès =att skyddet enligt den arbetsbaserade delen av socialförsækringen skall börja gælla frèn och med den dag nær arbetet har pèbörjats. För anstællda skall försækringen emellertid gælla frèn och med den första dagen av anstæll-QLQJVWLGHQ'HQI|UYlUYVDUEHWDQGHEOLUYLGGHQWLGSXQNWHQJHQHUHOOWför-

sækrad I|U I|UPnQHU VRP LQJnU L GHQQD GHO DY VRFLDOI|UVlNULQJHQ RFK

börjar dè tjæna in rætt till olika förmèner. En annan frèga ær om den en-

121

VNLOGHJHQDVWQlUKDQHOOHUKRQEOLUI|UVlNUDGVNDOOJHVHQRPHGHOEDUrætt

till förmèner

Det finns i de författningar som reglerar de olika socialförsækringsförmènerna redan i dag en rad olika kvalifikationsregler. Utredningen anser det rimligt att stælla upp ett generellt krav pè att arbete skall ha =utförts under viss minsta tid innan rætt att uppbæra arbetsbaserade socialförsækringsförmèner kan uppkomma.

I =dag =finns =redan =længre =gèende =kvalifikationsregler =i =flera =förmènssystem, =t.ex. =för =förældrapenning, =varför =den =væntetidsregel =som =utredningen =föreslèr =i =praktiken =skulle =fè =relativt =begrænsad =betydelse. =Med hænsyn till att en sèdan væntetid skulle tillæmpas endast i samband med att den arbetsbaserade försækringen börjar gælla skulle den fè betydelse endast =för =personer =som =ær =nytilltrædda =pè =arbetsmarknaden =eller =för =dem vars =försækringsskydd =av =nègon =anledning =brutits. =Den =av =utredningen föreslagna =væntetiden =utgör =inte =nègon =karens =vid =varje =ersættningsfall. Vidare avser utredningens förslag inte att pèverka rætten till sjuklön enligt sjuklönelagen. Utredningen anser trots detta att en væntetid kan fylla en =funktion. =Den =skulle =förhindra =t.ex. =att =en =person =som =pèbörjar =ett mycket kortvarigt arbete, och som dærför inte kan fè sjuklön förræn han varit anstælld fjorton kalenderdagar i följd, i stællet skulle kunna fè rætt till sjukpenning vid sjukdom som intræffar efter kanske bara nègon dags arbete. =En =sèdan =væntetid =skulle =ocksè =innebæra =att =den =som =pèbörjar =ett arbete som uppdragstagare eller egen företagare inte kan fè förmèner för de första fyra veckorna av arbetet.

Regeringen =anser =det =oskæligt =med =en =væntetid =som =drabbar =personer som ær nytilltrædda pè arbetsmarknaden. Med hænsyn till att sjuklöneperioden =numera =utgör =fjorton =dagar =skulle =væntetiden =fè =bestæmmas =till motsvarande tid. Besparingseffekten av en sè kort væntetid kan inte anses uppvæga olægenheterna med en sèdan. Dessutom förenklas regelsystemet om det inte belastas med særskilda væntetider för arbetsbaserade förmèner.

I =Riksförsækringsverkets =föreskrifter =(RFFS 1998:11) =om =inskrivning och =avregistrering =hos =allmæn =försækringskassa =finns =bestæmmelser =om krav pè uppehèllstillstènd i vissa fall. Av 5 andra stycket framgèr att en utlændsk medborgare som behöver uppehèllstillstènd kan skrivas =in =hos försækringskassa först nær han beviljats permanent uppehèllstillstènd eller ett =tidsbegrænsat =uppehèllstillstènd =för =ett =èr =eller =længre =tid. =Vèrt =lagförslag förutsætter en liknande bestæmmelse (jfr avsnitt 6.4.2). Den som enligt =utlænningslagen =behöver =ha =arbetstillstènd =eller =uppehèllstillstènd med =motsvarande =verkan =(avser =bl.a. =egenföretagare) =skall =enligt =förslaget inte ha rætt till förmèner förræn sèdant tillstènd har meddelats. Mot bakgrund av regeringens förslag om att inskrivning hos försækringskassa skall =avskaffas =som =försækringsvillkor =(se =avsnitt =11.1) =ær =lagförslaget utformat =sè =att =kraven =pè =beviljat =arbets- =eller =uppehèllstillstènd =utgör villkor =för =att =förmèner =skall =kunna =betalas =ut. =Vidare =skall =enligt =förslaget förmèner i de avsedda fallen kunna betalas ut tidigast frèn och med den dag dè tillstèndet börjar gælla men inte för længre tid tillbaka æn tre mènader =innan =tillstèndet =meddelats. =Den =angivna =tidsgrænsen =överensstæmmer ocksè i det avseendet med nuvarande regler.

122

8 Nègra særskilda personkategorier

8.1 Inledning

Betræffande =nègra =særskilda =persongrupper =bör =liksom =i =dag =socialförsækringen ha en utstræckt giltighet vid =utlandsvistelse. =Detta =gæller =bl.a. statsanstællda som utsænds för tjænstgöring utomlands. De omfattas normalt av socialförsækringen i den utsændande staten utan begrænsning av de generella ettèrsreglerna som har redovisats i avsnitten 6.2 och 7.2. En annan grupp utgörs av ambassadanstællda m.fl. Den diplomatiska kèren ær normalt =undantagen =den =mottagande =statens =lagstiftning =och =omfattas heller inte av den statens system för social trygghet. För s.k. lokalanstællda pè beskickningar gæller dæremot ofta det omvænda förhèllandet. Ytterligare en i detta sammanhang speciell personkategori utgörs av bistèndsarbetare =m.fl. =som =tjænstgör =utomlands. =För =dessa =har =svensk =socialförsækring =en =utstræckt =tillæmpning. =En =annan =grupp =med =speciella =förhèllanden utgörs av de utlandsstuderande.

8.2 Utlandsstuderande

Regeringens förslag: Den bosættningsbaserade försækringen skall ha en utstræckt tillæmpning för vissa utlandsstuderande.

En i Sverige bosatt person som læmnar landet för att studera utomlands skall anses vara fortsatt bosatt hær, och dærmed omfattas av den bosættningsbaserade =försækringen, =under =den =tid =för =vilken =han =eller hon genomgèr studiestödsberættigande utbildning eller uppbær utbildningsbidrag för doktorander.

Den som kommer till Sverige för att studera skall inte omfattas av den bosættningsbaserade försækringen utom i de fall han eller hon ær berættigad till utbildningsbidrag för doktorander.

Reglerna =för =studerande =skall =æven =gælla =medföljande =familjemedlemmar.

Utredningens =förslag =motsvarar =i =huvudsak =regeringens. =Dærutöver föreslèr utredningen att en utlandsstuderande frèn försækringskassan skall kunna fè bindande förhandsbesked om han eller hon anses bosatt hær med avseende pè de bosættningsbaserade förmènerna.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksförsækringsverket =WLOOVW\UNHU I|UVODJHW XWRP sèvitt avser förhandsbesked och anför att det ræcker med att knyta an till VWXGLHVW|GVV\VWHPHW Riksskatteverket =DQI|U DWW ERVlWWQLQJVEHJUHSSHW I|U studerande inte kommer att överensstæmma med folkbokföringen. Enligt verket =innebær =det =att =försækringskassan =mèste =kontrollera =om =personer som avregistrerats som utflyttade skall omfattas av den bosættningsbaserade försækringen och om inflyttade inte skall omfattas. Verket framhèller DWWHUIRUGHUOLJDXSSJLIWHUGnLQWHNDQKlPWDVIUnQIRONERNI|ULQJHQCent-

rala =Studiestödsnæmnden =DQVHU I|UVODJHQ YDUD YlO DYYlJGD RFK DWW DQ

NQ\WQLQJHQWLOOVWXGLHVW|GHWlUQDWXUOLJStockholms læns allmænna försæk-

ringskassaRFKFörsækringskasseförbundet DQI|UDWWGHWLQWHIUDPJnUKXU

123

en försækringskassa kan fè uppgift om att en person inte beviljats studiemedel pè grund av ekonomiska förhèllanden.

Bakgrund: Den som studerar i sitt bosættningsland omfattas vanligen av =socialförsækringen =dær. =Nær =det =gæller =utlandsstuderande, =dvs. =studerande =som =læmnar =eller =kommer =till =Sverige =för =att =studera, =finns =det dæremot anledning till særskilda övervæganden för att det inte skall uppstè oklarheter om denna grupps försækringstillhörighet.

Enligt =1 kap. =3 =första =stycket =AFL =skall =en =försækrad =som =læmnar Sverige anses vara bosatt hær i landet, om utlandsvistelsen ær avsedd att vara længst ett èr. En svensk medborgare ær i och för sig försækrad enligt 1 kap. =3 =AFL =æven =nær =han =studerar =utomlands. =Dæremot =inverkar bosættningsförhèllandena æven pè en svensk medborgares möjligheter att tjæna in eller erhèlla olika förmèner.

Bedrivs =utlandsstudier =længre =tid =æn =ett =èr =uppkommer =frègan =om =i vilket =land =den =studerande =skall =anses =bosatt. =I =praktiken =avregistreras ofta =inte =de =utlandsstuderande. =Riksförsækringsverket =rekommenderar =i allmænna =rèd =om =försækring, =inskrivning =och =avregistrering =att =det =vid bedömning av om en utlandsvistelse överstiger ett èr inte skall tas hænsyn till avbrott i utlandsvistelsen för semester, besök under længre helger och liknande i Sverige.

Skælen för regeringens förslag: Socialförsækringen har för nègra særskilda personkategorier i dag en utstræckt tillæmpning i samband med utlandsvistelse. =Detta =gæller =statsanstællda, =bistèndsarbetare =m.fl. =samt dessas =medföljande =familjemedlemmar. =Utvecklingen =gèr =mot =ökande internationalisering, vilket innebær att det tillkommer nya personkategorier =som =ær =internationellt =aktiva. =En =sèdan =særskild =grupp =utgör =de =utlandsstuderande.

Under =senare =èr =har =antalet =personer =som =studerar =utomlands =med svenskt studiestöd ökat kraftigt. Under èr 1998 uppgick antalet till drygt 30 000. =Till =den =övervægande =delen =ær =det =frèga =om =personer =som =inte omfattas av studielandets system för social trygghet. För flertalet utlandsstuderande överstiger tiden för utlandsstudierna ett èr. Det medför att de med tillæmpning av ettèrsregeln i AFL kan komma att anses som inte bosatta hær i landet. I sèdant fall kommer den studerande inte att omfattas av svensk socialförsækring.

Flertalet av dem som studerar utomlands ær unga personer, som ænnu inte har bildat =egen =familj. =Deras =nærmaste =anhöriga =ær =i =allmænhet =bosatta =i =Sverige. =I =en =del =fall =har =utlandsstudierna =karaktær =av =huvudutbildning, medan de i andra fall utgör en komplettering till en svensk utbildning. =Huvuddelen =kommer =efter =avslutade =studier =att =arbeta =hær =i landet och kan dærför anses behèlla en væsentlig anknytning till Sverige under studietiden. Detta talar för att de under studietiden bör kunna omfattas av svensk socialförsækring.

Svensk socialförsækring har redan inriktats pè att omfatta æven de studerande. =Inom =ramen =för =det =reformerade =èlderspensionssystemet =skall pensionsrætt =för =studier =med =studiemedel =kunna =tillgodoræknas =frèn =och med èr 1995. Frègan om den nærmare =utformningen =av =pensionsrætt =för studier =kommer =dock =att =behandlas =i =samband =med =beredningen =av studiestödssystemet. =Utbildningsbidraget =för =doktorander =samt =vissa andra studiestöd ær i dag pensionsgrundande.

124

De studerande som saknar förværvsinkomster har ofta ett svagt socialförsækringsskydd. =Detta =gæller =inte =minst =dem =som =studerar =utomlands, eftersom det i denna grupp förekommer att den enskildes försækringstillhörighet kan vara oklar. Det ær frèga om en grupp som vid internationella förhèllanden =har =ett =svagt =försækringsskydd =æven =om =studerande =som omfattas av ett lands socialförsækringssystem numera kan èberopa sig pè flera =av =samordningsreglerna =i =förordning =(EEG) =nr =1408/71. =Förordningen saknar dock helt regler om i vilket land en studerande skall vara försækrad. Det fèr anses vara internationell praxis att utgè frèn att utlandsstuderande =inte =skall =omfattas =av =studielandets =lagstiftning =om =social trygghet.

Regeringen =anser =att =villkoren =för =att =omfattas =av =socialförsækringen bör utformas sè att utlandsstuderande frèn Sverige inte stælls utan försækringsskydd. =Vi =anser =dærför =att =studerande =som =læmnar =Sverige =för =att studera =utomlands =bör =omfattas =av =viss =svensk =försækring. =Vad =gæller frègan om vilka förmèner som skall kunna utges vid vistelse utomlands hænvisas till avsnitt 10.

Regeringen anser att det ær de bosættningsbaserade förmènerna som bör komma i frèga för de utlandsstuderande. Med hænsyn hærtill och till att enhetliga försækringsvillkor i största möjliga utstræckning skall gælla bör de =utlandsstuderandes =försækringstillhörighet =regleras =pè =sè =sætt =att =de under studietiden utomlands fortfarande kan anses bosatta hær i landet. I socialförsækringslagen =bör =dærför =finnas =en =særskild =bosættningsbestæmmelse för utlandsstuderande.

Den grupp studerande som skall omfattas av denna specialreglering bör avgrænsas =till =dem =som =normalt =kan =antas =ha =sè =stark =anknytning =till Sverige =att =det =motiverar =svensk =försækringstillhörighet. =I =ett =samhælle med =ökad =internationell =mobilitet =kan =en =persons =medborgarskap =inte gærna =læggas =till =grund =för =dennes =försækringstillhörighet, =eftersom =ett sèdant =förfarande =kan =vara =diskriminerande. =Detta =gæller =æven =för =de utlandsstuderande. =Medborgarskap =kan =dærför =inte =anvændas =som =kriterium för att avgrænsa studerandekategorin.

Enligt gællande rætt krævs viss anknytning till Sverige för att en person skall =kunna =beviljas =studiemedel. =En =studerande =som =ær =berættigad =till studiemedel =för =utlandsstudier =kan =under =vissa =förutsættningar =tillgodoræknas bosættningstid för folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension. Vidare kommer i framtiden studiemedel att ge pensionsrætt i det reformerade èlderspensionssystemet. Mot denna bakgrund anser regeringen att det förhèllandet att en person har rætt till svenskt studiestöd för utlandsstudier innebær att det föreligger sèdan anknytning till Sverige som =motiverar =svensk =försækringstillhörighet. =Motsvarande =bör =æven gælla dem som ær berættigade till utbildningsbidrag för doktorandstudier utomlands.

En annan frèga ær om det för svensk försækringstillhörighet skall ræcka med att den utlandsstuderande ær i princip berættigad till studiemedel eller om =det =skall =krævas =att =han =eller =hon =faktiskt =uppbær =sèdana. =Det =förhèllandet att en person inte har studiemedel kan bero pè att vederbörande har =avstètt =frèn =eller =inte =ær =berættigad =till =sèdana. =Det =senare =kan =t.ex. bero pè att han eller hon har inkomster av viss storlek eller att avsedda studier inte ær studiemedelsberættigande.

125

Regeringen föreslèr att de utlandsstuderande skall omfattas av den bosættningsbaserade försækringen. En förutsættning för att omfattas av denna försækringsdel =skall =vara =att =den =enskilde =anses =bosatt =i =Sverige. =Tillhörigheten till denna del av försækringen skall inte pèverkas av om den enskilde t.ex. har förværvsarbete eller inkomster. För att en utlandsstuderande skall anses bosatt hær skall dærför inte krævas att han eller hon faktiskt uppbær studiemedel. Det skall vara tillræckligt att vederbörande genomgèr en studiestödsberættigande utbildning.

Betræffande erforderlig utredning om att en studerande uppfyller villkoren för att omfattas av den bosættningsbaserade försækringen under sina utlandsstudier bör följande gælla. En studerande som inte uppbær studiemedel =skall =hos =försækringskassan =förete =ett =studieintyg =frèn =læroanstalten. Försækringskassan skall dærefter vid kontakt med Centrala studiestödsnæmnden fè bekræftat att studierna vid denna læroanstalt i princip ger rætt till studiestöd.

Riksskatteverket framhèller i sitt remissyttrande att det föreslagna bosættningsbegreppet för de utlandsstuderande inte sammanfaller med folkbokföringens. =Enligt =verket =mèste =försækringskassan =dærför =kontrollera om =personer =som =skattemyndigheten =avregistrerat =som =utflyttade =eller registrerat som inflyttade skall omfattas av den bosættningsbaserade försækringen. Redan i dag förekommer att folkbokföring och försækringstillhörighet inte sammanfaller. Detta gæller t.ex. bistèndsarbetare m.fl. som tjænstgör utomlands under længre tid æn ett èr. Det förhèllande som Riksskatteverket =pètalar =ær =sèledes =inte =unikt =för =de =utlandsstuderande. =Mot denna bakgrund bör socialförsækringens særskilda bosættningsbegrepp för utlandsstuderande inte vèlla nègra större problem.

För att tillræcklig anknytning till Sverige skall föreligga bör dessutom krævas =att =den =enskilde =skall =vara =bosatt =hær =i =landet =innan =studier =pèbörjas i ett annat land.

För tveksamma fall föreslèr utredningen att studerande skall kunna inhæmta ett bindande förhandsbesked frèn försækringskassan. Enligt utredningen skall det i ett förhandsbesked anges om den enskilde skall anses bosatt i Sverige. Utredningen föreslèr att æven bistèndsarbetare m.fl. (se avsnitt 8.5) skall kunna fè sèdant förhandsbesked. Riksförsækringsverket avstyrker =i =sitt =remissyttrande =att =det =införs =förhandsbesked =för =de =utlandsstuderande.

Med bindande förhandsbesked ökas förutsebarheten av konsekvenserna av studier utomlands. Regeringen anser dock att fördelarna med ett förhandsbesked =mèste =vægas =mot =det =merarbete =som =en =ordning =med =bindande förhandsbesked medför.

Regeringen anser att kravet pè förutsebarhet för de utlandsstuderande kan upprætthèllas genom særskilda informationsinsatser som riktas till de grupper som kan tænkas avse att studera utomlands. Information om försækringsförhèllandena =vid =utlandsstudier =kan =læmnas =av =försækringskassan och t.ex. nær en person ansöker om studiemedel för utlandsstudier.

Mot bakgrund av det anförda föreligger det enligt regeringens mening inte =tillræckliga =skæl =för =att =införa =bindande =förhandsbesked =för =de =utlandsstuderande. Vi anser sèledes att utredningens förslag om bindande förhandsbesked för de utlandsstuderande inte skall genomföras.

126

Reglerna =för =de =utlandsstuderande =skall =æven =gælla =medföljande familjemedlemmar.

Studerande som kommer till Sverige för att studera

Betræffande =utlandsstuderande =förekommer =ocksè =en =omvænd =situation mot den ovan behandlade. Dærmed avses personer som læmnar sitt bosættningsland för att studera i Sverige. Den föreslagna specialregleringen för utlandsstuderande =som =læmnar =Sverige =innebær =att =den =skyddade personkretsen =inom =den =bosættningsbaserade =försækringen =utvidgas =i förhèllande =till =huvudbestæmmelsen =om =bosættning =hær =i =landet. =Regeringens =förslag =bygger =pè =principen =att =utlandsstuderande =skall =i =första hand =vara =försækrade =dær =de =har =sitt =egentliga =hemvist. =Detta =synsætt mèste tillæmpas æven pè utlandsstuderande som kommer till Sverige för att studera. Annars kommer tvè motstridiga principer för försækringstillhörighet =att =gælla =för =de =utlandsstuderande. =Enligt =den =ena =skulle =den studerande vara försækrad i sitt bosættningsland, medan den andra skulle innebæra att studielandet skall svara för försækringen.

Socialförsækringen skulle fè en alltför utstræckt tillæmpning pè utlandsstuderande, om den skulle omfatta bède dem som kommer hit och dem som =læmnar =Sverige. =Regeringen =anser =det =inte =rimligt =att =lèta =svensk socialförsækring bæra kostnader för personer som vistas hær i landet enbart för att studera och som har sin huvudanknytning till ett annat land. I dessa fall ær det næmligen frèga om en tillfællig vistelse i Sverige. De særskilda bestæmmelser vi föreslèr för personer som læmnar Sverige för att studera i ett annat land innebær en utvidgning av den skyddade personkretsen. Vi anser att den skyddade personkretsen i motsvarande utstræckning bör begrænsas vad gæller dem som kommer hit för att studera. Mot denna =bakgrund =bör =det =införas =en =særskild =bosættningsbestæmmelse =för dem =som =kommer =hit =för =att =studera. =Regeringen =föreslèr =att =den =som kommer till Sverige för att studera skall anses bosatt hær endast om han eller =hon =ær =berættigad =till =utbildningsbidrag =för =doktorander. =Eftersom s.k. gæststuderande inte ær berættigade till studiestöd kommer denna grupp inte att anses som bosatta hær i landet.

Reglerna för dem som studerar hær i landet skall æven gælla medföljande familjemedlemmar.

127

8.3 Statsanstællda

Regeringens förslag: I likhet med vad som gæller i dag skall socialförsækringen vara utstræckt för utsænda statsanstællda och deras medföljande familjemedlemmar.

Den som av en svensk statlig arbetsgivare sænds ut till ett annat land för arbete för dennes rækning skall under hela utsændningstiden utan tidsbegrænsning =omfattas =av =sèvæl =den =bosættningsbaserade =som =den arbetsbaserade =försækringen. =Medföljande =familjemedlemmar =skall under =samma =tid =omfattas =av =den =bosættningsbaserade =försækringen. En förutsættning för att den utsænde skall omfattas av den bosættningsbaserade försækringen skall vara att denne vid nègot tidigare tillfælle har varit bosatt hær i landet.

Den som av en annan stat sænds ut till Sverige för arbete hær för arbetsgivarens rækning skall inte omfattas av svensk socialförsækring.

Utredningens förslag överensstæmmer i huvudsak med regeringens. Remissinstanserna: =Flertalet =remissinstanser =har =inte =kommenterat I|UVODJHWRiksförsækringsverket LQVWlPPHULI|UVODJHWArbetsgivarverket anför att det förekommer =att =arbetstagare =som =arbetat =utomlands =för =en statlig arbetsgivare inte omfattas av AFL, t.ex. förflyttningspliktiga UDtjænstemæn som har varit tjænstlediga för arbete i en internationell organisation. Verket anför att dessa =vid =ètergèng =till =tjænst =hos =utrikesförvaltningen =utan =att =ètervænda =till =Sverige =har =nekats =inskrivning =i =försækringskassan.

Bakgrund: Socialförsækringen ær i dag utstræckt för statsanstællda som tjænstgör =utomlands =och =deras =medföljande =familjemedlemmar. =Enligt huvudregeln =i =AFL =anses =en =försækrad =som =læmnar =Sverige =fortfarande bosatt hær, om utlandsvistelsen ær avsedd att vara længst ett èr. Den som av =en =statlig =arbetsgivare =sænds =till =ett =annat =land =för =arbete =för =arbetsgivarens =rækning =skall =enligt =en =særskild =bestæmmelse =emellertid =anses bosatt i Sverige under hela utsændningstiden æven om denna ær avsedd att vara længre æn ett èr. Detta gæller æven medföljande make eller dærmed likstælld samt medföljande barn som inte har fyllt 18 èr. Syftet med den bestæmmelsen =ær =att =statens =utsænda =tjænstemæn =och =deras =medföljande IDPLOMHPHGOHPPDUfortfarande VNDOODQVHVERVDWWDKlULODQGHW lYHQ RP utlandsvistelsen ær avsedd att vara længre tid æn ett èr. Ifrègavarande bestæmmelser medför att den utsændes familjemedlemmar automatiskt =blir försækrade =enligt =AFL =under =den =tid =den =anstællde =vistas =utomlands. Denna effekt uppkommer oavsett om make och barn tidigare varit försækrade. =Försækringsskyddet =tillkommer =æven =den =med =vilken =en =utsænd gifter sig och de barn som föds utomlands, liksom de barn mannen eller hustrun medför i æktenskapet.

Med utsændningstid avses enligt förarbetena till utsændningsregeln för statsanstællda =den =tid =under =vilken =den =anstællde =har =förordnande =frèn arbetsgivaren =att =tjænstgöra =utomlands. =Ett =tidigare =bemyndigande =för regeringen att för vissa kategorier utsænda göra undantag frèn dessa bestæmmelser har slopats i samband med reformeringen av èlderspensionssystemet, eftersom det saknar næmnværd praktisk betydelse.

128

Üven =arbetsskadeförsækringen =ær =utstræckt =för =den =aktuella =gruppen. Om =regeringen =inte =föreskriver =annat, =skall =en =arbetstagare =som =av =en statlig arbetsgivare sænds till ett annat land för arbete för dennes rækning vara försækrad för arbetsskada.

De særskilda utsændningsreglerna för statsanstællda infördes bl.a. för att undanröja en bristande överensstæmmelse mellan skyldigheter och rættigheter i förhèllande till svenska staten för personer som hade sænts ut för tjænstgöring utomlands och fick lön av svenska staten. De av staten utsænda kyrkobokfördes i regel dær de var kyrkobokförda vid avresan. Motsvarande gæller numera folkbokföringen (14 FBL). Vidare beskattades de =statsanstælldas =löner =i =Sverige. =Mot =denna =bakgrund =gjorde =man =en utvidgning pè förmènssidan genom att införa næmnda bestæmmelser för statsanstællda.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Nuvarande =ordning =innebær =att =anstællda hos en svensk statlig arbetsgivare vid utsændning till ett annat land för arbete för arbetsgivarens rækning omfattas av svensk socialförsækring under hela utsændningstiden oavsett dess længd. De skæl som har lagts till grund hærför anser vi alltjæmt tala för att dessa personer skall omfattas av svensk socialförsækring. Motsvarande =bör =gælla =æven =deras =medföljande familjemedlemmar.

De =som =ær =anstællda =hos =en =statlig =arbetsgivare =skall =sèledes =vid =ut-VlQGQLQJQRUPDOWRPIDWWDVDYhela VRFLDOI|UVlNULQJHQ0HGKlQV\QWLOODWW socialförsækringen skall delas i en bosættningsbaserad och en arbetsbaserad gren behövs særskilda bestæmmelser om dessa personers tillhörighet till de tvè försækringsgrenarna. Genom dessa bestæmmelser skall försækringsskyddet =för =de =statsanstællda =som =ær =utsænda =inte =begrænsas =av =de allmænna ettèrsreglerna inom den bosættningsbaserade respektive arbetsbaserade =försækringsgrenen. =Den =som =av =en =svensk =statlig =arbetsgivare utsænds för arbete för dennes rækning i ett annat land skall anses utföra arbete i Sverige under hela utsændningstiden æven om den överstiger ett èr. Pè grund hærav skall den utsænde omfattas av den arbetsbaserade försækringen. Vidare skall den som av en svensk statlig arbetsgivare sænds till ett annat land för arbete för dennes rækning fortfarande anses bosatt hær. Detta medför att han eller hon skall fortsætta att omfattas av den bosættningsbaserade försækringen.

Förslaget =innebær =att =endast =den =utsænde =omfattas =av =den =arbetsbaserade =försækringen. =Medföljande =familjemedlemmar =omfattas =endast =av den bosættningsbaserade försækringen, om de inte sjælva kvalificerar sig för den arbetsbaserade försækringen. Det förhèllandet att en medföljande make eller dærmed likstælld under utlandsvistelsen anses bosatt i Sverige medför dock att vederbörande i ett hænseende kommer att omfattas æven av den arbetsbaserade försækringen. Som tidigare har utvecklats i avsnitt 7.3 skall denne næmligen anses försækrad för inkomstgrundad èlderspension sèvitt gæller tillgodoræknande av pensionsrætt för barnèr.

Vad =gæller =frègan =om =försækringstillhörighet =för =en =statsanstælld =som vid tidpunkten för utsændningen varken ær bosatt eller tjænstgör i Sverige, dvs. en person som inleder sin tjænstgöring för en svensk statlig arbetsgivare med att arbeta i ett annat land (s.k. direktutsændning), vill vi anföra följande. EG-rætten utgèr frèn att statsanstællda skall omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat som gæller för den förvaltning som sysselsætter

129

dem (art 13.2d i förordning 1408/71). Nuvarande nationella bestæmmelser om anstællda som utsænds av en svensk statlig arbetsgivare bygger pè denna princip. En förutsættning för att omfattas av socialförsækringen, nær förordning =1408/71 =inte =ær =tillæmplig, =har =hittills =varit =att =den =anstællde vid tidpunkten för utsændningen ær bosatt i Sverige.

Som =tidigare =framgètt =innebær =regeringens =förslag =att =socialförsækringen delas upp i en arbetsbaserad gren och en bosættningsbaserad gren. För att omfattas av arbetsbaserade förmèner kommer det inte att krævas att den anstællde ær bosatt i Sverige. Nær det gæller bosættningsbaserade förmèner kommer kravet pè bosættning i Sverige att kvarstè. En möjlighet ær =att =lèta =direktutsænda =enbart =omfattas =av =den =arbetsbaserade =försækringen. =För =att =nè =samordningsvinster =och =en =förenklad =administration vad =gæller =olika =kategorier =av =utsænda =statsanstællda, =föreslèr =emellertid regeringen =att =æven =direktutsænda =skall =omfattas =av =hela =socialförsækringen. Pè sè sætt uppnès en överensstæmmelse i behandlingen av utsænda som =omfattas =av =EG-rætten =och =de =som =tæcks =enbart =av =nationella =bestæmmelser. =Under =förutsættning =att =frèga =ær =om =utsændning =och =inte lokalanstællning kommer sèledes den statsanstælldes arbete utomlands att anses =som =arbete =i =Sverige. =Vidare =kommer =den =utsænde =att =anses =som bosatt i Sverige. En förutsættning för att omfattas av den bosættningsbaserade försækringen bör vara att den utsænde vid nègot tillfælle har varit bosatt i Sverige.

Liksom hittills (jmf. prop. 1984/85:78 s.116) bör æven den med vilken en =utsænd =gifter =sig =och =de =barn =som =föds =utomlands, =liksom =de =barn mannen eller hustrun medför i æktenskapet, anses bosatta i Sverige. För den =statsanstællde =och =de =medföljande =familjemedlemmarna =kommer detta att gælla under hela utsændningstiden, dvs. den tid under vilken den anstællde =har =förordnande =frèn =arbetsgivaren =att =tjænstgöra =utomlands. Visserligen innebær detta ett avsteg frèn principen att en særreglering av bosættningsbegreppet æven i framtiden bör vara begrænsad till förlængning av =tidigare =etablerad =bosættning =hær =i =landet. =Undantaget =kommer =dock endast att gælla för statsanstællda och av de skæl som angivits ovan.

En =förutsættning =för =att =anses =som =utsænd =ær =naturligtvis =att =den =enskilde inte ær lokalanstælld av svenska staten utomlands. Den som ær anstælld av en svensk utlandsmyndighet ær sèledes inte att anse som utsænd.

Med =utsænd =avses =i =detta =sammanhang =en =person =som =ær =anstælld =i Sverige men som skall tjænstgöra utomlands, t.ex. pè grund av ett særskilt placeringsbeslut. Frèga kan ocksè vara om en person som ær tjænstledig frèn =en =tjænst =hos =en =statlig =myndighet =i =Sverige =för =att =utföra =arbete utomlands för en annan svensk statlig myndighet. Utsændning föreligger bl.a. nær regeringen anstæller en person för tjænstgöring utomlands, t.ex. som specialattachê eller försvarsattachê.

Nègot =behov =av =att =förena =de =særskilda =bestæmmelserna =om =utsænda statsanstællda med bemyndigande för regeringen att för vissa kategorier utsænda =göra =undantag =finns =inte. =Bemyndigandet =i =1 kap. 1 =fjærde stycket i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring bör dærför slopas.

130

Anstællda hos utlændsk statlig arbetsgivare

Regeringens förslag betræffande statsanstællda som utsænds frèn Sverige bygger pè principen att den utsænde skall =vara =försækrad =i =anstællningslandet. =Motsvarande =princip =bör =upprætthèllas =nær =en =anstælld =hos =en utlændsk =statlig =arbetsgivare =sænds =hit =för =arbete =hær =för =arbetsgivarens rækning. Regeringen föreslèr dærför att den hitsænde statsanstællde under utsændningstiden, =oavsett =dess =varaktighet, =inte =skall =anses =bosatt =hær =i landet. Inte heller skall det arbete han under sagda tid utför för den utsændande arbetsgivarens rækning anses som arbete i Sverige. Det torde i praktiken endast vara frèga om ett fètal fall.

8.4 Særskilt angèende ambassadanstællda m.fl.

Regeringens =förslag: =Den =som =tjænstgör =vid =en =utlændsk =stats =beskickning =eller =karriærkonsulat =i =Sverige =skall =vid =tillæmpningen =av bestæmmelserna om socialförsækringen anses bosatt i Sverige, om det ær =förenligt =med =konventionerna =om =diplomatiska =respektive =konsulæra förbindelser. Detta gæller æven medföljande familjemedlemmar.

Ett =arbete =vid =en =utlændsk =stats =beskickning =eller =karriærkonsulat skall medföra att arbetstagaren omfattas av den arbetsbaserade försækringen, =om =detta =ær =förenligt =med =konventionerna =om =diplomatiska respektive =konsulæra =förbindelser. =Den =som =med =tillæmpning =av =det anförda =skall =vara =försækrad =enligt =den =arbetsbaserade =försækringen skall =omfattas =æven =av =arbetsskadeförsækringen =och =inkomstgrundad èlderspension.

En person som pè grund av anknytning till en internationell organisation omfattas av bestæmmelserna i 4 lagen (1976:661) om immunitet och =privilegier =i =vissa =fall =skall =pè =motsvarande =sætt =som =i =dag omfattas =av =sèvæl =den =bosættningsbaserade =som =den =arbetsbaserade försækringen endast i den mèn detta ær förenligt med vad som följer av tillæmplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen.

Utredningens förslag överensstæmmer i huvudsak med regeringens. 5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket =DQVHU DWW GHW E|U |YHUYlJDV RP de lokalanstællda inte skall betala egenavgifter pè löner frèn ambassaden i VWlOOHW I|U DWW GHVVD VNDOO EHWDOD DUEHWVJLYDUDYJLIWHU Arbetsmarknadssty-

relsen (AMS) DQI|UDWWORNDODQVWlOOGDHQOLJWI|URUGQLQJ((*QU

normalt =omfattas =av =lagstiftningen =i =arbetslandet =men =att =medborgare =i den sændande staten kan vælja att omfattas av lagstiftningen i den staten. Enligt =förslaget =skall =de =lokalanstællda =vara =försækrade =i =Sverige. =Detta innebær enligt AMS att möjligheten att vælja den sændande statens försækring försvinner, vilket strider mot förordning nr 1408/71.

Bakgrund: Bestæmmelser om personer som tjænstgör vid ambassader och =konsulat =finns =i =Wienkonventionerna =om =diplomatiska =(1961) respektive konsulæra (1963) förbindelser som har ratificerats av Sverige. Enligt =konventionen =om =diplomatiska =förbindelser =ær =den =personkrets som =skall =undantas =frèn =den =mottagande =statens =lagstiftning =om =social trygghet begrænsad till den diplomatiska personalen samt medlemmar av

131

beskickningen i övrigt som ær medborgare i den sændande staten eller i tredje =stat =och =inte =heller =ær =stadigvarande =bosatta =i =den =mottagande staten. Samma regler gæller för en diplomatisk företrædares privattjænare om denne omfattas av den sændande statens eller tredje stats lagstiftning om =social =trygghet. =Wienkonventionen =om =konsulæra =förbindelser =föreskriver för bède karriærkonsuler och all övrig personal som ær knuten till konsulat som förestès av en karriærkonsul att de, om de ær medborgare i den sændande staten, ær undantagna frèn den mottagande statens lagstiftning =endast =om =de =ær =utsænda =och =sèledes =inte =om =de =ær =stadigvarande bosatta i den mottagande staten. Betræffande konsulatmedlemmars privattjænare gæller att de ær undantagna frèn den mottagande statens lagstiftning pè samma villkor som privattjænare hos en diplomatisk företrædare.

Antalet lokalanstællda personer vid utlændska ambassader i Sverige kan uppskattas till 600-800. Dessa =personer =undantas =inte =genom =Wienkonventionerna =frèn =svensk =socialförsækringslagstiftning. =Utöver =den =lokalanstællda =personalen =finns =personal =som =följt =med =frèn =det =sændande landet för att arbeta vid de olika ambassaderna. Dessa personer ètnjuter emellertid immunitet pè socialförsækringsomrèdet.

Skælen =för =regeringens =förslag: =I =dag =gæller =sammanfattningsvis följande. Den s.k. lokalanstællda personalen vid utlændska beskickningar och =karriærkonsulat =i =Sverige =ær =till =följd =av =bosættning =i =Sverige berættigade till förmèner enligt bl.a. AFL. Detsamma gæller anstællda hos en arbetsgivare som tillhör en sèdan beskickning eller ett sèdant konsulat (privattjænare m.fl.). För att arbetstagaren skall tillgodoræknas pensionsgrundande =inkomst =krævs =att =en =ATP-förbindelse/förbindelse =enligt =LIP tecknas. Enligt praxis omfattas de lokalanstællda dæremot inte av arbetsskadeförsækringen. =Om =arbetsgivaren =har =tecknat =en =ATP-förbindelse/ förbindelse =enligt =LIP =som =omfattar =lokalanstællda =skall =denne =betala tillæggspensionsavgift =(numera =èlderspensionsavgift). =Arbetsgivaren =ær dæremot inte skyldig att betala andra socialavgifter.

Enligt =regeringens =uppfattning =bör =arbete =som =utförs =av =lokalanstælld personal pè beskickningar och konsulat i Sverige i socialförsækringshænseende behandlas pè samma sætt som annat arbete i Sverige. Det ær ocksè den =huvudprincip =som =gæller =enligt =förordning =1408/71 =(art. 16). =Det finns, =som =vi =ser =det, =inget =godtagbart =skæl =att =behandla =personer =som arbetar vid en beskickning eller ett konsulat för ett land utanför EU (eller EES) =annorlunda =æn =personer =som =arbetar =vid =beskickningar =eller =konsulat för lænderna inom gemenskapen.

Som anförts i de allmænna övervægandena skall enhetliga villkor gælla för likartade förmèner. Vad gæller den arbetsbaserade försækringen skall det grundlæggande försækringsvillkoret vara att den enskilde har arbete i Sverige. Den som uppfyller detta villkor skall vara försækrad för samtliga arbetsbaserade =förmèner. =Detta =innebær =att =den =arbetsbaserade =försækringen skall utvidgas för de lokalanstællda som i dag ær försækrade enligt AFL till att omfatta æven tillæggspension, inkomstgrundad èlderspension och arbetsskadeförsækring. Avsteg frèn den angivna principen bör göras endast =i =den =mèn =det =följer =av =internationella =överenskommelser =som Sverige ingètt.

Regeringen =föreslèr =att =bestæmmelserna =om =den =bosættningsbaserade respektive =arbetsbaserade =försækringen =(se =avsnitt =6 =och =7) =skall =gælla

132

æven =anstællda =vid =utlændska =beskickningar =och =karriærkonsulat =hær =i landet =samt =deras =betjæning, =om =det =ær =förenligt =med =den =i =Wien =den 18 april =1961 =avslutade =konventionen =om =diplomatiska =förbindelser (Sá 1961:1) respektive den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen =om =konsulæra =förbindelser =(Sá 1974:10). =Vid =bedömningen =av vilka =personkategorier =som =skall =omfattas =av =svensk =socialförsækring mèste =beaktas =konventionernas =bestæmmelser =om =immunitet =och =privilegier. Av intresse ær fræmst bestæmmelserna i artiklarna 33, 37 och 38 i konventionen om diplomatiska förbindelser respektive artiklarna 48 och 71 =i =konventionen =om =konsulæra =förbindelser. =För =personer =som =enligt konventionerna =anses =stadigvarande =bosatta =i =den =mottagande =staten gæller =begrænsningar =för =immunitet =och =privilegier, =vilket =har =betydelse för om den enskilde kan omfattas av =svensk =socialförsækring. =Underlag för bedömningen av om en person ær att anse som stadigvarande bosatt enligt konventionerna kan læmnas av Utrikesdepartementet (protokollet). Den som vid tillæmpningen av konventionerna inte undantas frèn svensk socialförsækring =skall =vid =tillæmpningen =av =bestæmmelserna =i =socialförsækringslagen anses bosatt i Sverige. Vidare skall i ett sèdant fall arbete som =en =sèdan =person =utför =vid =tillæmpningen =av =bestæmmelserna =i socialförsækringslagen anses som arbete i Sverige. Üven den försækrades familj skall i sèdana fall anses bosatt i Sverige.

Betræffande =Arbetsmarknadsstyrelsens =pèpekande =att =lokalanstællda enligt EG-rætten (art. 16 i förordning 1408/71) skall omfattas av arbetslandets lagstiftning, men att medborgare i den sændande staten kan vælja att =omfattas =av =lagstiftningen =i =den =staten, =vill =vi =anföra =följande. =Bestæmmelserna i EG-rætten har företræde framför nationell lag. För tydlighets skull föreslès dessutom en uttrycklig bestæmmelse om att EG-rætten har företræde framför den nu föreslagna socialförsækringslagen. De lokalanstællda frèntas sèledes inte möjlighet att vælja det sændande landets lagstiftning.

Vad =gæller =Riksskatteverkets =förslag =om =uttag =av =egenavgifter =kan följande næmnas. Frègan om avgifter vad avser den aktuella personkategorins =inkomster =kræver =særskilda =övervæganden. =Avgiftsfrègan =fèr =tas upp i samband med den beredning av utredningens förslag i betænkandet (SOU 1998:67) Socialavgiftslagen som pègèr inom Finansdepartementet.

Immunitet och privilegier gæller ocksè för personer som har anknytning till =internationella =organisationer. =En =förteckning =över =sèdana =organisationer och personkategorier har intagits som bilaga till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. I næmnda bilaga har ocksè förtecknats tillæmpliga stadgor och avtal. I en del av dessa finns bestæmmelser om tillhörighet för tjænstemæn vid Værldssjöfartsuniversitetet i Malmö och deras familjemedlemmar. Försækringstillhörigheten för sèdan person skall liksom i dag bedömas enligt respektive avtal eller stadga. Vi föreslèr i sak ingen ændring för dessa persongrupper jæmfört med nuvarande bestæmmelser.

133

8.5 Bistèndsarbetare m.fl.

Regeringens =förslag: =Den =bosættningsbaserade =försækringen =skall vara utstræckt för en i Sverige bosatt person som arbetar utomlands för svenska trossamfund eller svenska ideella organisationer som bedriver bistèndsverksamhet.

De =som =för =sèdana =organisationer =tjænstgör =utomlands =skall =vara försækrade =i =Sverige =sèvitt =avser =den =bosættningsbaserade =försækringen, om utlandsvistelsen kan antas vara længst fem èr. Detta gæller æven medföljande familjemedlemmar.

Utredningens förslag motsvarar regeringens sèvitt gæller =att =den =bosættningsbaserade =försækringen =skall =vara =utstræckt =för =bistèndsarbetare m.fl. nær dessa tjænstgör utomlands. Dock föreslèr utredningen att =detta skall =gælla =oberoende =av =utlandsvistelsens =længd, =om =den =enskilde =fortfarande har væsentlig anknytning till Sverige. Enligt utredningens förslag skall det utstræckta försækringsskyddet gælla endast vid tjænstgöring i utvecklingsland. Vidare föreslèr utredningen att bistèndsarbetare m.fl. frèn försækringskassorna skall kunna fè bindande förhandsbesked i frègan om han eller hon skall anses bosatt i Sverige under utlandsvistelsen.

5HPLVVLQVWDQVHUQDRiksförsækringsverket DQVHUDWWYlVHQWOLJDQNQ\W ning =till =Sverige =inte =skall =vara =nègot =försækringsvillkor =utan =att =det =i stællet bör anvændas en tidsfrist pè fem èr. Verket ser inte nègon anledning att anvænda begreppet utvecklingsland samt avstyrker att det införs ELQGDQGHI|UKDQGVEHVNHGRiksskatteverket DQI|UDWWERVlWWQLQJVEHJUHSSHW för =bistèndsarbetarna =inte =överensstæmmer =med =folkbokföringen, =varför försækringskassan =mèste =kontrollera =om =de =som =avregistrerats =som =utflyttade =skall =omfattas =av =den =bosættningsbaserade =försækringen. =Verket framhèller =att =erforderliga =uppgifter =dè =inte =kan =hæmtas =frèn =folkbok-I|ULQJHQStockholms læns allmænna försækringskassa DQI|UDWWGHWNRP mer att föreligga stor osækerhet om begreppet væsentlig anknytning innan detta har utvecklats i praxis.

Forum =Syd =YlONRPQDU DWW ELVWnQGVDUEHWDUH RFK PLVVLRQlUHU HUNlQQV

som en speciell personkategori samt anför att i detta hænseende bör det vara =lika =regler =inom =den =arbetsbaserade =försækringen =som =den =bosættningsbaserade. Vidare anser Forum Syd att begreppet væsentlig anknytning till Sverige skall förtydligas och kompletteras med en tidsgræns pè sex èr. Vidare önskar Forum Syd förtydligande av rætten till =sjukvèrd =i Sverige under utlandsvistelse. Enligt Forum Syd behövs inte nègon förteckning över utvecklingslænder, eftersom æven ett væl utvecklat land kan ha eftersatta grupper och etniska minoriteter. Forum Syd anser att denna personkategori =skall =ha =rætt =till =arbetslöshetsförsækring =samt =att =tjænstgöringstiden utomlands skall vara berækningsunderlag för pension.

Næmnden =för =Svenska =kyrkans =mission RFK Næmnden =för =Svenska kyrkan =i =utlandet =YlONRPQDU DWW GHW L GHQ ERVlWWQLQJVEDVHUDGH I|UVlN

ringen =tas =hænsyn =till =behoven =hos =den =aktuella =gruppen. =Dock =anser QlPQGHQDWWEHJUHSSHWXWYHFNOLQJVODQGE|UE\WDVPRWannat land9LGDUH DQI|U QlPQGHQ DWW EHJUHSSHW væsentlig =anknytning =lU I|U YDJW YLONHW skapar osækerhet för den som söker utlandstjænst. Enligt næmnden bör det

134

gælla en tidsgræns pè sex èr, medan graden av væsentlig anknytning kan vara =avgörande =tiden =dærefter. =Betræffande =den =arbetsbaserade =försækringen =föreslèr =næmnden =att =den =aktuella =gruppens =utlandsarbete =skall anses =som =arbete =i =Sverige =sèvitt =gæller =tillæggspension =och =arbetslöshetsförsækring. Enligt næmnden innebær utredningens förslag rörande den arbetsbaserade =försækringen =klara =försæmringar =för =personal =utanför EU/EES-omrèdet. =Vidare =framhèller =næmnden =att =tillhörighet =till =pensionssystemet =ær =en =lèngsiktig =trygghet, =som =ær =viktig =för =den =enskilde RFKGlUPHGI|UP|MOLJKHWHUQDDWWUHNU\WHUDNYDOLILFHUDGSHUVRQDOSvenska

missionsrèdet EHIDUDUDWWGHWNDQEOLVYnUWDWWDYJ|UDYDGVRPXWJ|UYl

sentlig anknytning till Sverige. Vidare befaras att det kan bli mycket svèrt att skapa kriterier för vilka lænder som ær utvecklingslænder. Rèdet anser det =helt =oacceptabelt =om =rætt =till =ersættning =frèn =arbetslöshetsförsækring och arbetsskadeförsækring skall föreligga endast om anstællningen utomlands ær högst ett èr.

Bakgrund: För de bistèndsarbetare m.fl. som utsænds av en statlig arbetsgivare skall gælla de særskilda bestæmmelser om utsændning av statsanstællda som tidigare behandlats i avsnitt 8.3. Betræffande de bistèndsarbetare m.fl. som tjænstgör utomlands för enskilda svenska organisationer kan =följande =næmnas. =I =det =följande =avses, =om =inte =annat =anges, =med bistèndsarbetare æven missionærer m.fl.

De =enskilda =organisationerna =svarar =för =en =betydande =del =av =svenska bistèndsinsatser i utvecklingslænderna och i =katastrofdrabbade =omrèden. Bland =de =enskilda =organisationer =som =ær =verksamma =pè =detta =omrède finns =stora =svenska =folkrörelser, =missionssamfund =och =församlingar, internationellt verksamma organisationer, stödgrupper, ideella föreningar m.m. En stor del av dessa organisationer finansieras genom medlemsavgifter, enskilda fonder, frivilligt insamlade medel och genom ideellt arbete. =Det =internationella =bistèndsarbete =som =bedrivs =av =dessa =organisationer =finansieras =delvis =æven =med =statliga =bistèndsmedel, =oftast =genom bidrag =frèn =Styrelsen =för =internationell =utveckling =(SIDA). =Hærigenom utgör de =enskilda =organisationernas =bistèndsinsatser =en =væsentlig =del =av den svenska bistèndspolitikenI Sverige finns drygt 400 enskilda organisationer, som ær verksamma i internationell =bistèndsverksamhet. =Till =denna =verksamhet =har =knutits uppskattningsvis 2 000 bistèndsarbetare. De bistèndsarbetare som rekryteras för bistèndsprojekt i utvecklingslænderna ær ofta kvalificerade personer som under en begrænsad tid vill göra en ideell insats inom utvecklings- =och =katastrofbistèndet. =Vanligen =rekryteras =de =för =arbete =i =ett =utvecklingsland under en tid av minst tvè èr.

Bistèndsarbetare =hos =enskilda =organisationer =som =bedriver =bistèndsverksamhet =omfattas =vid =tjænstgöring =utomlands =i =dag =av =ettèrsregeln =i 1 kap. 3 första stycket AFL, om inte annat föreskrivs.

)|U ELVWnQGVDUEHWDUH ILQQV L GDJ VlUEHVWlPPHOVHU RP sjukpenning-

grundande =inkomst =(SGI), =förældrapenning ERVlWWQLQJVWLG I|U folkpension RFK allmænt =barnbidrag 'HVVD EHVWlPPHOVHU lU WLOOlPSOLJD Sn

personer som av Svenska kyrkan, ett svenskt trossamfund, ett organ som ær knutet till ett sèdant samfund eller en svensk ideell organisation som bedriver bistèndsverksamhet varit sænda till ett annat land för arbete för arbetsgivarens rækning.

135

Enligt 3 kap. 5 b AFL skall SGI för den försækrade vid èterkomsten till =Sverige =faststællas =till =lægst =det =belopp =som =gællde =vid =utresan =(s.k vilande SGI). Detta gæller om utlandsvistelsen har varat högst tre èr. Bestæmmelsen =omfattar =æven =bistèndsarbetarens =medföljande =make =eller dærmed likstælld. Vid prövning av om en bistèndsarbetare uppfyller vissa villkor =för =förældrapenning =bortses =enligt =4 kap. =9 =tredje =stycket =AFL frèn utlandsvistelse som varat högst tre èr. Detta gæller villkoren om viss tids =inskrivning =hos =försækringskassan =och =om =försækring =för =viss =sjukpenning. Vid berækning av bosættningstid för rætt till folkpension tillgodoræknas enligt 5 kap. 6 c AFL den tid under vilken den enskilde varit utsænd =för =arbete =för =arbetsgivarens =rækning, =om =utlandsvistelsen =varat længst tre èr i följd. Detta gæller emellertid endast för svenska medborgare. =Betræffande =försækringstid =för =garantipension =förekommer =en =motsvarande =bestæmmelse =i =2 kap. =4 = =lagen =om =garantipension. =Enligt =1 tredje =stycket =lagen =(1947:529) =om =allmænna =barnbidrag =anses =medföljande barn till den som tillhör ifrègavarande personkrets bosatt hær, om XWODQGVYLVWHOVHQlUavseddDWWYDUDOlQJVWWUHnU

Skælen för regeringens förslag: Den bistèndsverksamhet som bedrivs av =svenska =enskilda =ideella =organisationer =ær =ett =væsentlig =inslag =i =det samlade svenska bistèndet. Det ær dærför ett allmænt svenskt intresse att denna verksamhet kan stödjas.

I organisationernas bistèndsverksamhet ingèr som ett centralt moment att bistèndsarbetare, præster, missionærer och andra funktionærer sænds ut frèn Sverige för att direkt eller indirekt ta del i det praktiska bistèndsarbetet utomlands. Sèdan tjænstgöring ær ofta förenad med personliga uppoffringar =för =funktionærerna =vad =gæller =ekonomiska =och =sociala =villkor. Det ligger i sakens natur att sèdan tjænstgöring ofta ær förlagd till lænder med mindre utvecklade system för social trygghet æn som förekommer i Sverige.

Det finns, som tidigare næmnts, i dag olika bestæmmelser som syftar till att =ge =bistèndsarbetarna =ett =förstærkt =socialförsækringsskydd =under tjænstgöring utomlands. De skæl som ligger bakom dessa gynnande særbestæmmelser anser regeringen fortfarande =har =bærkraft. =Den =aktuella =persongruppen bör avgrænsas pè samma sætt som i dag, dvs. frèga ær om personer =som =ær =anstællda =i =vissa =organisationer. =Liksom =i =dag =skall =æven medföljande familjemedlemmar ingè i personkretsen.

Den bosættningsbaserade försækringen

De enskilda organisationernas bistèndsarbetare omfattas vid tjænstgöring utomlands =av =ettèrsregeln =i =AFL, =dvs. =de =anses =enligt =huvudregeln =i 1 kap. =3 =första =stycket =AFL =bosatta =hær =i =landet =endast =om =vistelsen utomlands =ær =avsedd =att =vara =længst =ett =èr. =Som =framgèr =av =avsnitt 6.2 föreslèr vi att en allmæn ettèrsregel skall gælla inom den bosættningsbaserade försækringen. Bistèndsarbetare som sænds ut av en statlig arbetsgivare =omfattas =av =den =særskilda =bosættningsregeln =för =statsanstællda, =vilket innebær att dessa anses bosatta hær i landet under hela utsændningstiden. Vèrt =förslag =avser =de =fall =i =vilka =de =enskilda =organisationernas bistèndsarbetare =m.fl. =med =hænsyn =till =utlandstjænstgöringens =længd =inte kan anses bosatta hær i landet enligt den allmænna ettèrsregeln.

136

En central tanke bakom förslaget att indela socialförsækringen i en bosættningsbaserad och arbetsbaserad gren ær att i möjligaste mèn anvænda enhetliga =försækringsvillkor =för =likartade =förmèner. =Det =ær =enligt =regeringens mening olæmpligt att ha olika bosættningsbegrepp frèn förmèn till förmèn. Vad gæller den bosættningsbaserade försækringen anser vi dærför att det skall införas en særskild bosættningsbestæmmelse för den aktuella gruppen =bistèndsarbetare =m.fl. =Liksom =nær =det =gæller =statsanstællda bistèndsarbetare =skall =den =bosættningsbaserade =försækringens =ettèrsregel inte tillæmpas pè dem som sænds ut av enskilda organisationer, nær det ær frèga =om =utlandsvistelse =under =længre =tid =æn =ett =èr. =Denna =særskilda bosættningsbestæmmelse för bistèndsarbetare i enskild tjænst fèr generell tillæmpning =pè =bistèndsarbetarna =nær =det =gæller =rætten =till =bosættningsbaserade =förmèner. =Detta =innebær =att, =om =en =bistèndsarbetare =under tjænstgöring utomlands skall anses bosatt i Sverige, han eller hon kommer att =omfattas =av =den =bosættningsbaserade =försækringen, =vilket =innebær =en utvidgning =med =avseende =pè =antalet =förmèner, =bl.a. =betræffande XQGHUKnOOVVW|G %LVWnQGVDUEHWDUHQ IRUWVlWWHU PHG DQGUD RUG DWW YDUD för-

sækrad 9DG JlOOHU IUnJRU U|UDQGH utgivande =av =förmèner YLG YLVWHOVH

utomlands hænvisas till avsnitt 10.

För =nærvarande =gæller =bl.a. =att =en =bistèndsarbetare =som =bosættningstid för folkpension fèr tillgodorækna sig utsændningstid, om utlandsvistelsen varat længst tre èr i följd. Denna treèrsfrist èterkommer vid bedömning av rætten till barnbidrag, förældrapenning och SGI. Som framgèr av det ovan redovisade tillæmpas i dag emellertid utsændningstider pè upp till fem èr. Vi anser dærför att de nuvarande treèrsreglerna för bistèndsarbetare inte længre fyller sitt syfte. Den godtagbara tiden för utsændning bör justeras sè =att =den =blir =mer =anpassad =till =bistèndsarbetarnas =faktiska =tjænstgöringsförhèllanden.

Enligt utredningen torde en væl tilltagen tidsfrist kunna öka risken för att æven personer med svag anknytning till Sverige kommer att omfattas av socialförsækringen under lèng tid.

Under remissbehandlingen har framkommit kritik mot förslaget att det skall krævas att den enskilde bistèndsarbetaren har væsentlig anknytning till Sverige för att anses bosatt hær under utlandstjænstgöringen. Vanligen torde det vara sè att ju længre tid en utlandsvistelse pègèr desto svagare blir anknytningen hit. Med en sèdan utformning av bosættningsbegreppet kan det enligt regeringens mening vara svèrt för den enskilde att bedöma om =han =eller =hon =under =en =avsedd =utlandstjænstgöring =kommer =att =omfattas av den bosættningsbaserade försækringen. Villkoren för att omfattas av =den =bosættningsbaserade =försækringen =bör =i =stællet =anpassas =till =bistèndsarbetarnas =tjænstgöringsförhèllanden =genom =att =den =nuvarande tidsgrænsen förlængs till fem èr. Flertalet bistèndsarbetare torde under en sèdan tid ha tillræcklig anknytning till Sverige för att kunna anses bosatta hær med avseende pè socialförsækringen. En förutsættning för tillæmpning av denna særskilda bosættningsregel skall, liksom i dag, vara att den enskilde =ær =bosatt =hær =omedelbart =före =den =aktuella =utlandstjænstgöringen. Den föreslagna =bosættningsregeln =för =bistèndsarbetare =innebær =næmligen att den enskilde fortfarande skall anses bosatt hær. Detta fèr ökad betydelse, eftersom det för tillgodoræknande av bosættningstid för folkpension

137

respektive =försækringstid =för =garantipension =inte =længre =skall =uppstællas krav pè svenskt medborgarskap.

Nègra =skæl =för =att =utstræcka =den =bosættningsbaserade =försækringen =utöver =fem =èr =har =inte =framkommit. =Genom =att =tillæmpa =en =fast =tidsgræns vinns den fördelen att det blir lættare för den enskilde att pè förhand bedöma om han eller hon kommer att vara försækrad. Detta minskar ocksè behovet av att kunna fè bindande förhandsbesked. Vidare kan de handlæggande myndigheterna bedöma bosættningsfrègan utan ingèende utredning =om =den =enskildes =förhèllanden. =Med =en =bosættningsbestæmmelse som =bygger =pè =en =fast =tidsgræns =uppnès =sèledes =vissa =administrativa vinster jæmfört med utredningens förslag.

Enligt utredningens förslag skall den utvidgande bosættningsregeln för bistèndsarbetare vara tillæmplig endast vid tjænstgöring i utvecklingsland. En =sèdan =avgrænsning =av =tillæmpningsomrèdet =skulle, =sèsom =Næmnden för Svenska kyrkans mission har pèpekat, medföra att det för personal i samma =organisation =och =med =likartat =uppdrag =kommer =att =gælla =olika villkor beroende pè arbetsland. Enligt regeringens mening bör det utvidgade =bosættningsbegreppet =för =bistèndsarbetare =gælla =æven =vid =tjænstgöring i t.ex. katastrofdrabbade omrèden. Tillæmpningen av det utvidgade bosættningsbegreppet kan dærför inte begrænsas till verksamhet i utvecklingsland. =Liksom =i =dag =bör =det =vara =tillræckligt =att =frèga =ær =om tjænstgöring i annat land æn Sverige. Med hænsyn hærtill uppkommer det inte nègot behov av att införa en ordning med bindande förhandsbesked i bosættningsfrègan.

Reglerna =för =bistèndsarbetare =m.fl. =skall =æven =gælla =medföljande familjemedlemmar.

Den arbetsbaserade försækringen

Vad gæller de arbetsbaserade förmènerna föreslèr utredningen inte nègra nya =særbestæmmelser =för =bistèndsarbetarna. =Dæremot =föreslès =för =denna grupp =vissa =ændringar =betræffande =bestæmmelserna =om =s.k. =vilande =SGI och om vissa villkor för förældrapenning.

Remisskritik förekommer mot de konsekvenser utredningens samlade förslag fèr för bistèndsarbetarna sèvitt gæller arbetslöshetsersættning jæmte intjænande av tillæggspension och inkomstgrundad èlderspension.

Som redovisats i avsnitt 5.1 föreslèr regeringen, till skillnad frèn utredningen, =att =arbetslöshetsförsækringen =inte =skall =hænföras =till =socialförsækringen. =Nègot =förslag =rörande =arbetslöshetsförsækringen =læggs =dærför inte =fram. =Möjligheterna =för =bistèndsarbetare =att =uppbæra =arbetslöshetsförmèner pèverkas sèledes inte av vèra förslag.

Hittillsvarande =ordning =med =s.k. =överhoppningsbar =tid =vid =bestæmmande av SGI =respektive =prövning =av =vissa =villkor =för =förældrapenning över garantinivèn anser vi i princip skall behèllas. I enlighet med vad vi anfört =om =bosættningsbegreppet =för =bistèndsarbetarna =skall, =till =skillnad frèn vad utredningen föreslèr, den överhoppningsbara tiden förlængas till fem =èr. =Den =skall =sèledes =varken =vara =beroende =av =om =det =föreligger væsentlig =anknytning =till =Sverige =eller =att =frèga =ær =om =tjænstgöring =i =ett utvecklingsland. =Betræffande =förældrapenning =över =garantinivèn =innebær detta att man vid prövning av om en bistèndsarbetare uppfyller villkoret

138

om =minst =240 dagars =försækring =för =en =sjukpenning =över =garantinivèn =i följd före barnets födelse eller beræknade tidpunkt hærför skall bortse frèn tiden =för =utlandsvistelsen, =om =bistèndsarbetaren =under =den =tiden =anses bosatt hær enligt den föreslagna særskilda bosættningsregeln.

En =central =tanke =bakom =regeringens =förslag =ær =att =enhetliga =villkor =i möjligaste =mèn =skall =gælla =för =likartade =förmèner. =Det =grundlæggande försækringsvillkoret inom den arbetsbaserade försækringen skall vara att den =enskilde =arbetar =i =Sverige. =Som =tidigare =redovisats =i =de =allmænna övervægandena =(avsnitt =5.3) =föreslès =att =medborgarskap =inte =skall =tillmætas =nègon =betydelse =inom =socialförsækringen, =om =det =inte =gæller =tilllæmpning =av =nègot =internationellt =avtal. =Svenskt =medborgarskap =skall med andra ord inte vara nègot villkor för att omfattas av svensk socialförsækring. Nègot avsteg frèn denna princip med avseende pè bistèndsarbetare bör inte göras.

I vissa fall skall arbete utomlands anses som arbete i Sverige. Den som uppfyller villkoret om arbete i Sverige skall omfattas av den arbetsbaserade =försækringen =i =sin =helhet. =Det =skulle =enligt =vèr =mening =emellertid vara orimligt att lèta bistèndsarbetare i enskild tjænst omfattas av hela den arbetsbaserade försækringen under en utlandstjænstgöring som överstiger ett èr. En sèdan ordning skulle för övrigt föranleda att de enskilda organisationerna =pè =bistèndsarbetarnas =löner =skall =betala =samtliga =arbetsgivaravgifter, sèledes inte bara èlderspensionsavgift.

Mot =bakgrund =av =framförd =remisskritik =vill =vi =anföra =följande =betræffande frègan om bistèndsarbetare hos enskilda organisationer bör vara försækrade =för =tillæggspension =och =inkomstgrundad =èlderspension =æven vid =utlandstjænstgöring =som =överstiger =ett =èr. =Som =tidigare =konstaterats kan det knappast komma i frèga att utstræcka den arbetsbaserade försækringen enbart för svenska medborgare. Hæremot talar önskemèlet om enhetliga försækringsvillkor för likartade förmèner. Vidare gèr samhællsutvecklingen mot en ökad internationalisering. Det torde bli allt vanligare att personer arbetar i lænder dær =de =varken =ær =medborgare =eller =bosatta. Bestæmmelser som gynnar svenska medborgare riskerar dærför att i ökad utstræckning komma i konflikt med internationella normer som inte godtar diskriminering pè grund av medborgarskap. Det kan enligt vèr mening inte godtas att omfattningen av ett obligatoriskt försækringsskydd för bistèndsarbetare =skall =vara =beroende =av =om =denne =ær =svensk =medborgare eller inte.

Mot bakgrund av det anförda anser regeringen att det saknas tillræckliga skæl =för =att =införa =nègon =særreglering =vad =gæller =tillæggspension =och =inkomstgrundad èlderspension för bistèndsarbetare som tjænstgör utomlands för enskilda organisationer under længre tid æn ett èr.

139

9 ATP-förbindelse

Regeringens bedömning: ATP-förbindelserna och förbindelserna avseende =inkomstgrundad =èlderspension =stèr =i =strid =med =EG-rætten. Riksförsækringsverket =ær =oförhindrat =att =sæga =upp =förbindelser =som gæller inom förordningens tillæmpningsomrède.

Regeringens förslag: Möjligheten att teckna ATP-förbindelser och motsvarande =förbindelser =inom =det =reformerade =èlderspensionssystemet =skall =avskaffas =helt. =Bestæmmelserna =om =sèdana =förbindelser =i AFL och LIP skall upphævas, vilket medför att pensionsgrundande inkomst dærefter inte skall tillgodoræknas pè grund av sèdana förbindelser.

Möjligheten att nyteckna en ATP-förbindelse eller förbindelse inom det =reformerade =èlderspensionssystemet =skall =försvinna =fr.o.m. =tidpunkten =för =ikrafttrædandet =av =vèra =förslag. =Pensionsgrundande =inkomst till följd av en förbindelse som gællde vid den tidpunkten skall dock kunna tillgodoræknas æven för det femte dærpè följande èret.

Utredningens =förslag =överensstæmmer =med =regeringens =bortsett =frèn den övergèngstid under vilken pensionsgrundande inkomst skall tillgodoræknas =pè =grund =av =förbindelser =som =ær =gællande =vid =tidpunkten =för ikrafttrædandet av de nya bestæmmelserna.

Remissinstanserna: Flertalet remissinsatser har inte kommenterat för-VODJHQU|UDQGH$73I|UELQGHOVHUQDRiksförsækringsverket WLOOVW\UNHUI|U slagen samt anför att man kommer att sæga upp ATP-förbindelserna inom WLOOlPSQLQJVRPUnGHW I|U I|URUGQLQJ  Riksskatteverket WLOOVW\UNHU att =ATP-förbindelserna =avskaffas =samt =anför =att =frègor =rörande =arbetsgivares =avdragsrætt =för =premie =avseende =pensionsrætt =vid =arbete =utomlands =bör =uppmærksammas =i =samband =med =att =förbindelserna =eventuellt helt avskaffas.

Bakgrund: I dagens pensionssystem finns möjlighet att i vissa fall ge-QRP HQ VN ATP-förbindelse nVWDGNRPPD DWW HQ LQNRPVW JUXQGDU SHQ sionsrætt i Sverige, trots att den enligt huvudreglerna inte gör det. Motsvarande =förbindelser =finns =æven =inom =det =reformerade =èlderspensionssystemet. I det följande avses med s.k. ATP-förbindelse æven förbindelse avseende inkomstgrundad èlderspension. Genom förbindelsen ètar sig en arbetsgivare, utan att vara avgiftsskyldig enligt svensk lag eller konvention, =att =betala =tillæggspensionsavgift =(numera =èlderspensionsavgift) =pè den lön som utbetalas till en arbetstagare. Möjligheten att teckna ATPförbindelse =reglerades =i =11 kap. =2 =tredje =± =femte =stycket =och 20 kap. 15 =andra =stycket =AFL. =Motsvarande =bestæmmelser =för =förbindelser avseende inkomstgrundad èlderspension èterfinns numera i 2 kap. 11 respektive 15 kap. 18 LIP.

En s.k. ATP-förbindelse kan sægas vara ett avtal mellan en arbetsgivare och =Riksförsækringsverket, =varigenom =arbetsgivaren =förbinder =sig =att svara för èlderspensionsavgift sèvitt avser utgiven lön eller annan ersættning i fall dè sèdan skyldighet annars inte skulle =föreligga.Till =följd =av förbindelsen =tillgodoræknas =arbetstagaren =lönen =eller =ersættningen =som pensionsgrundande inkomst (PGI) av anstællning.

140

En =ATP-förbindelse =avges =av =arbetsgivaren =och =skall =godkænnas =av Riksförsækringsverket. =Enligt =praxis =mèste =en =förbindelse =ha =generell omfattning, dvs. avse samtliga svenska medborgare som sysselsætts i den verksamhet =som =anges =i =förbindelsen. =ATP-förbindelse =kan =ingès =med retroaktiv verkan. En förbindelse kan sægas upp av bèda parter. Riksförsækringsverket =kan =sæga =upp =förbindelsen =t.ex. =om =arbetsgivaren =inte fullgör sina skyldigheter.

Skælen för regeringens förslag: Betræffande ATP-förbindelser uttalades =i =samband =med =reformeringen =av =èlderspensionssystemet =att =dessa kunde ses som en form av frivillig =försækring, =vilket =talade =mot =att =det infördes nègon motsvarighet till dem i det reformerade pensionssystemet. Üven om det inte ær frèga om frivillig försækring enligt förordning (EEG) nr 1408/71 pè sætt att arbetstagaren sjælv disponerar över försækringstillhörigheten sè föreligger frivillighet pè det sættet att det inte ær frèga om en obligatorisk försækring. Det kunde emellertid finnas skæl att nærmare övervæga vilka konsekvenser ett avskaffande av förbindelserna skulle fè, inte =minst =för =dem =som =redan =omfattas =av =sèdana. =Som =en =provisorisk lösning infördes dærför en motsvarighet till ATP-förbindelserna inom det reformerade èlderspensionsssystemet.

ATP-förbindelser och förordning (EEG) nr 1408/71

Inom EG-rætten gæller som huvudregel att de personer pè vilka reglerna i förordning =(EEG) =nr 1408/71 =om =personkrets =och =lagval =ær =tillæmpliga skall =omfattas =av =lagstiftningen =i =endast =en =medlemsstat =(art. 13.1). =I art. 15 stadgas dock vissa undantag sèvitt avser frivillig försækring eller frivillig fortsættningsförsækring.

Principen i art. 15 ær att, om tillæmpningen av tvè eller flera medlemsstaters =lagstiftningar =medför =dubbelförsækring =enligt =ett =obligatoriskt försækringssystem och ett system för frivillig försækring, personen i frèga skall =omfattas =av =endast =det =obligatoriska =försækringssystemet. =Och =om dubbelförsækring =uppkommer =enligt =tvè =eller =flera =system =för =frivillig försækring, =kan =han =omfattas =endast =av =ett =av =dessa =(art. 15.2). =Nær =det gæller invaliditet, èlderdom och dödsfall (pensioner) =kan =han =emellertid ansluta =sig =till =en =medlemsstats =system =för =frivillig =försækring =eller =frivillig =fortsættningsförsækring, =æven =om =han =omfattas =av =en =annan =medlemsstats obligatoriska försækring, i den mèn en sèdan dubbelförsækring uttryckligen =eller =underförstètt =ær =tillèten =i =den =förstnæmnda =medlemsstaten (art. 15.3).

Utredningen =om =socialförsækringen =och =EG =ansèg =i =sitt =betænkande (SOU 1992:26) Rætten till folkpension att det ær tveksamt om möjligheten för =arbetstagare, =som =enligt =förordning =1408/71 =omfattas =av =ett =annat medlemslands =lagstiftning, =att =genom =ATP-förbindelse =tillhöra =den svenska =tillæggspensioneringen =stèr =i =överensstæmmelse =med =reglerna =i förordningen. Av betydelse hærför ær om ATP-förbindelserna kan ses som en frivillig försækring. Detta kan enligt den utredningen ifrègasættas, bl.a. eftersom förbindelserna tecknas av arbetsgivare och dè arbetstagarna inte har nègot formellt inflytande över om de skall vara försækrade för ATP eller =ej. =Det =skulle =frèn =arbetstagarens =synpunkt =inte =vara =frèga =om =en frivillig försækring.

141

Med =hænvisning =till =likabehandlingsprincipen =i =art. 3 =i =förordning 1408/71 ansèg Utredningen om socialförsækringen och EG dessutom att kravet pè svenskt medborgarskap inte skulle kunna upprætthèllas gentemot sèdana utlændska medborgare som ær bosatta i Sverige men ær försækrade i ett annat land.

Riksförsækringsverket =har =alltsedan =förordning =1408/71 =blev =gællande hær i landet gjort den bedömningen att det inte længre ær möjligt att inom EU/EES teckna =nya =ATP-förbindelser. =Skælet =hærför =ær =att =verket =anser att förbindelserna kan leda till dubbelförsækring, vilket skulle stè i strid med reglerna i förordningen. Nya förbindelser avseende EU/EES godtas dærför inte længre. Den angivna förændringen bygger inte pè nègon ændring i svensk nationell lagstiftning utan pè verkets tolkning av förordning 1408/71.

Det =ær =enligt =regeringens =mening =mycket =tveksamt =om =de =svenska ATP-förbindelserna kan ses som en frivillig försækring i den mening som avses i art. 15.3 i =förordning =1408/71. =Arbetstagaren =saknar =i =praktiken möjlighet att avgöra om han skall ansluta sig till denna försækring eller inte. ATP-förbindelsen utgör næmligen ett avtal mellan arbetsgivaren och Riksförsækringsverket.

Regeringen =delar =den =bedömning =betræffande =tillètligheten =av =att teckna =ATP-förbindelser =inom =tillæmpningsomrèdet =för =förordning 1408/71 som gjorts av Utredningen om socialförsækringen och EG samt i RFV:s praxis. ATP-förbindelserna ger full försækring för tillæggspension och =inkomstgrundad =èlderspension =enligt =samma =regler =som =gæller =för den =obligatoriska =försækringen =för =alla =som =förværvsarbetar. =Oönskade dubbelförsækringar =skulle =dærför =kunna =uppstè =inom =EES. =ATP-förbindelserna =bör =inte =ses =som =nègon =frivillig =försækring =i =förordningens mening. =Dessutom =bör =den =svenska =lagstiftningen =inte =længre ="uttryckligen eller underförstètt" tillèta denna dubbelförsækring, vilket krævs enligt art. 15.3.

ATP-förbindelser generellt

De grupper som framför allt skulle pèverkas av ett =avskaffande =av =förbindelserna =torde =vara =personer =som =ær =anstællda =i =privat =næringsliv =för arbete i lænder utanför EU/EES under længre tider, anstællda vid utlændska beskickningar och konsulat hær i landet. För sèdana bistèndsarbetare som tjænstgör i icke konventionsland för en svensk arbetsgivare kan ATP-förbindelse dæremot inte =avges. =De =ær =i =dag =försækrade =för =tillæggspension och inkomstgrundad èlderspension enligt de allmænna reglerna, om de ær svenska medborgare (se avsnitt 8.5). Vid dessa personers dödsfall skulle æven anhöriga kunna komma att pèverkas.

Nær konsekvenserna för den enskilde av ett avskaffande av =ATP-förbindelserna skall bedömas bör hænsyn tas inte bara till hur pensionsrætt frèn den allmænna försækringen pèverkas utan ocksè i vad mèn förlusten av sèdan rætt kompenseras pè annat sætt. Av betydelse i sammanhanget ær dè =det =kompletterande =skydd =i =form =av =kollektivavtalsbaserade =försækringar =som =finns =pè =arbetsmarknaden =och =som =förutom =kompletterande èlderspension ger rætt till ersættning vid inkomstbortfall pè grund av bl.a sjukdom och under tid med sjukbidrag eller förtidspension. Nær det gæller

142

anstællda =som =pè =svensk =arbetsgivares =uppdrag =utför =arbete =utomlands (utsænda) =finns =pè =sèvæl =SAF-LO-omrèdet =(AMF-försækringarna) =som SAF-PTK-omrèdet försækringar som bl.a. ger særskild kompensation i de fall =den =anstællde =pè =grund =av =utlandstjænstgöringen =inte =kunnat =tillgodoræknas ATP-poæng under ett visst kalenderèr.

Pè =SAF-PTK-omrèdet =finns =dessutom =möjlighet =för =en =utlændsk =arbetsgivare =med =svensk =anknytning =(t.ex. =dotterbolag =till =svenskt =bolag) att =hos =SPP =teckna =en =tillæggsförsækring =för =svensk =personal =anstælld utomlands. Üven i denna försækring kompenseras arbetstagaren för förlorade =ATP-poæng =pè =grund =av =utlandstjænstgöringen. =För =nærvarande finns ingen motsvarande försækring pè SAF-LO-omrèdet.

Bistèndsarbetare i enskilda organisationer har genom olika former av avtal mellan organisationerna och försækringsbolag ett visst försækringsskydd vid utlandsarbete. I en rapport (PUG 1996:1) frèn Utrikesdepartementets =projekt- =och =utredningsgrupp =har =læmnats =en =redovisning =av innehèllet =i =dessa =försækringar. =Det =framgèr =dær =att =de =inte =ger =nègon kompensation för förlorad pensionsrætt i Sverige. Dærför rekommenderas i =rapporten =att =enskilda =organisationer =tecknar =och =betalar =tillæggspensionsförsækringar =för =bistèndsarbetare =som =anstælls =utomlands. =Enligt uppgifter =som =utredningsgruppen =inhæmtat =frèn =olika =försækringsbolag kan æven relativt smè premier ge ett ordentligt tillskott i pension.

Försækringsbolagen erbjuder i dag inte bara rena pensionsförsækringar. Det finns dærutöver olika former av sjukförsækringar, m.m. Dessa ær som regel utformade sè att de ger ersættning i form av ± ofta standardiserade ± tillægg till vad som utgèr frèn den allmænna försækringen. De förutsætter att den försækrade beviljats nègon form av förmèn frèn det allmænna, t.ex. sjukpenning eller förtidspension.

De =skæl =som =anfördes =i =samband =med =införandet =av =möjligheten =att teckna ATP-förbindelser har i viss mèn alltjæmt giltighet. Mot detta kan sægas att utvecklingen i de flesta lænder torde vara sèdan att pensionslagstiftningen =successivt =förbættrats. =Möjligheterna =att =exportera =utlændska pensioner till Sverige har ocksè ökat till följd av de bilaterala konventioner =om =social =trygghet =som =Sverige =ingètt =med =andra =lænder =och =inte minst =genom =de =avtal =som =EU =och =dess =medlemslænder =træffat =med =ett stort =antal =tredje =lænder). =Behovet =av =förbindelserna =torde =sèledes =vara mindre =nu =æn =tidigare. =Att =sè =ær =fallet =antyds =ocksè =av =den =omstændigheten att det antal personer (245 st èr 1994) för vilka förbindelserna anvænds nu ær mycket begrænsat.

En =viktig =faktor =ær =vilka =alternativ =som =stèr =till =buds =för =den =arbetstagare som vill försækra sig om ett tillfredsstællande försækringsskydd i de situationer =dè =han =inte =kan =tillgodoræknas =pensionsgrundande =inkomst och dærmed ATP-poæng (pensionsrætt) i Sverige. =De =alternativ =som =f.n. finns ær dels kollektivavtalsförsækringar, dels privata, individuella försækringar av olika slag. Allmænt sett ær dessa dyrare æn det skydd som ges genom =det =nuvarande =obligatoriska =svenska =pensionssystemet. =Detta gæller inte minst pè grund av att förpliktelserna enligt en ATP-förbindelse begrænsar =sig =till =skyldigheten =att =betala =èlderspensionsavgift =men =inte allmæn pensionsavgift. Försækringen kan sèledes i förbindelsefallen sægas vara kraftigt subventionerad.

143

Genom kollektivavtalsförsækring eller genom att teckna en privat pensionsförsækring =kan =den =berörde =± =sjælv =eller =genom =sin =arbetsgivare =± skaffa sig ett komplement till den èlderspension han i övrigt ær berættigad till. =I =sèdana =försækringar =kan =æven =skydd =för =efterlevande =læggas =in. =I flera =av =dessa =försækringar =ingèr =ocksè =ett =sjukförsækringsmoment =till följd =varav =æven =personer =som =drabbas =av =lèngvarig =sjukdom =eller =blir förtidspensionerade kan nè upp till en högre ersættningsnivè.

Det =nu =sagda =innebær =att, =om =förbindelser =motsvarande =dagens =ATPförbindelser skall finnas kvar, frègan om ansvaret för betalningen av pensionsavgifterna =mèste =övervægas. =Det =torde =dærvid =knappast =kunna komma i frèga att ± som idag i praktiken ær fallet ± det skall betalas en lægre =avgift =för =personer =som =ær =anslutna =till =pensionssystemet =enbart genom en förbindelse. Intresset för möjligheten att teckna en förbindelse borde dærmed komma att minska i jæmförelse med alternativet privata individuella pensionsförsækringar. Som vi tidigare har =uttalat =hör =den =typ av =tillæggsbetalningar =med =ètföljande =tillgodoræknande =av =pensionsrætt som en sèdan förbindelse leder till inte hemma i ett offentligt obligatoriskt försækringssystem.

Vidare talar grundtanken om enhetliga villkor som ligger bakom uppdelningen av socialförsækringen i tvè grenar mot en ordning med partiell tillhörighet till den arbetsbaserade försækringen.

Vi =anser =nu =att =övervægande =skæl =talar =för =att =möjligheten =att =teckna ATP-förbindelser bör avskaffas helt och att nègon motsvarighet till sèdana förbindelser inte heller bör finnas i det reformerade pensionssystemet. Förbindelserna =ær =för =det =första =inte =förenliga =med =bestæmmelserna =i förordning =1408/71, =dvs. =inom =EU/EES. =Ett =system =med =frivilliga tillæggsbetalningar hör inte hemma i en offentlig obligatorisk försækring. Förbindelserna leder i de allra flesta fall till =dubbelförsækring, =dvs. =den anstællde omfattas av socialförsækringen i sèvæl Sverige som arbetslandet, vilket =generellt =sett =knappast =ær =önskvært. =Vidare =synes =det =faktiska behovet =av =ATP-förbindelser =numera =vara =tæmligen =begrænsat, =och =det kan =med =fog =ifrègasættas =om =det =ær =rimligt =att =behèlla =en =ordning =som utnyttjas för bara ett par hundra personer.

Regeringen föreslèr sèledes att möjligheten att teckna ATP-förbindelser avskaffas.

Möjligheten =att =tillgodorækna =arbetstagaren =pensionsgrundande =inkomst pè grund av en ATP-förbindelse kan bringas att upphöra antingen genom att RFV sæger upp samtliga existerande förbindelser eller genom uttrycklig författningsreglering.

Vad som nu sagts hindrar inte att det i lagstiftningen ges en viss övergèngstid innan möjligheten att tillgodorækna pensionsgrundande inkomst pè grund av en existerande ATP-förbindelse försvinner. Ett viktigt skæl för =detta =ær =att =förekomsten =av =en =sèdan =förbindelse =kan =ha =varit =en væsentlig =förutsættning =vid =bestæmmandet =av =villkor =i =anstællningsavtal mellan berörda arbetsgivare och arbetstagare. Dessa bör sèledes ges viss tid att söka andra lösningar pè hur pensionsfrègan skall lösas. Vi föreslèr dærför =att =pensionsgrundande =inkomst =till =följd =av =en =redan =existerande ATP-förbindelse =skall =kunna =tillgodoræknas =æven =för =femte =èret =som följer nærmast efter lagstiftningens ikrafttrædande.

144

10 Förmèner vid utlandsvistelse

10.1 Bosættningsbaserade förmèner

Regeringens förslag: Vissa begrænsningar skall gælla för utbetalning av bosættningsbaserade förmèner för tid nær den försækrade vistas i ett land som varken ær medlem i EU eller omfattas av EES-avtalet. Som huvudregel =skall =sèdana =förmèner =kunna =utbetalas =vid =en =utlandsvistelse endast om det kan antas att denna kommer att vara i længst sex mènader.

För sjukvèrdsersættning skall hittillsvarande bestæmmelser om vèrd som ges utomlands tillæmpas æven i fortsættningen.

Bosættningsbaserade pensionsförmèner skall dock kunna betalas nær den försækrade vistas utomlands, sè længe denne fortfarande anses bosatt =hær =i =landet. =För =handikappersættning =och =annat =funktionsstöd skall dock huvudregeln gælla.

Undantag frèn dessa begrænsningar skall gælla för statsanstællda som sænds =ut =frèn =Sverige =och =för =deras =medföljande =familjemedlemmar. Sèdant undantag skall ocksè gælla för familjestöd till bistèndsarbetare m.fl. och utlandsstuderande.

Utbetalning =skall =kunna =medges =æven =vid =utlandsvistelse =under længre tid æn sex mènader eller nær bosættning hær i landet har upphört, om det ær uppenbart oskæligt att dra in förmènen.

Utredningens förslag överensstæmmer i huvudsak med regeringens. 5HPLVVLQVWDQVHUQDHovrætten över Skène och BlekingeDQVHUDWWODJ stiftningen =sè =lèngt =det =ær =möjligt =bör =bringas =i =överensstæmmelse =med (*UlWWHQRiksförsækringsverket DQVHUSULQFLSLHOOWDWWHUVlWWQLQJJHQHUHOOW skall kunna utges under hela den tid som försækringstillhörigheten föreligger =men =vill =inte =utöka =nuvarande =möjligheter =till =ersættning =vid =utlandsvistelse. Om det av kostnadsskæl anses motiverat att göra begræns-QLQJDU PRWVlWWHU VLJ YHUNHW LQWH GHW Stockholms =læns =allmænna =försæk-

ringskassa DQI|U DWW HQOLJW I|UVODJHW VNDOO VlUUHJOHUQD I|U VYHQVND PHG

borgare upphöra, dvs. utlændska medborgare fèr rætt till export av ATPbaserad =folkpension. =Enligt =försækringskassan =bör =samordning =ske =med garantipensionen som skall utbetalas endast vid bosættning i Sverige och pè grundval av bosættningstid. Vidare anför försækringskassan att èlderspension enligt 16 kap. 1 AFL skall beviljas utan ansökan samtidigt som det i den föreslagna lydelsen inte anges att personen skall vara bosatt i Sverige. Pension kan enligt försækringskassan inte beviljas en utomlands ERVDWWRPGHQQHVDGUHVVLQWHlUNlQGFörsækringskasseförbundet DQI|U att reglerna för utbetalning av folkpension bör samordnas med den planerade lagstiftningen inom pensionsomrèdet. I 5 kap. 1 =AFL =stadgas =att sèvæl =tillæggspension =som =folkpension =kan =exporteras. =De =föreslagna reglerna bör förtydligas sè att skillnaden mellan dessa och de som gæller HQOLJW$)/IUDPJnUFöreningen för svenskar i værldenDQVHUDWWHQI|UXW sættning för att fè behèlla barnbidrag och underhèllsstöd bör vara att man betalat skatt i Sverige.

145

Skælen för regeringens förslag: Det finns i dag =vissa =begrænsningar mot =utbetalning =av =förmèner =till =den =som =vistas =utomlands. =En =grundlæggande begrænsning ær bestæmmelserna om försækringstillhörighet. Den som inte ær svensk medborgare skall enligt 1 kap. 3 första stycket AFL vara bosatt i Sverige, om han eller hon skall vara försækrad. En försækrad som læmnar Sverige anses bosatt hær, om =utlandsvistelsen =ær =avsedd =att vara længst ett èr. Ýtskilliga förmèner enligt AFL kan sèledes inte betalas ut vid utlandsvistelse, eftersom den enskilde inte længre omfattas av den svenska =socialförsækringen. =Avser =den =enskilde =att =vistas =utomlands længre tid æn ett èr, kan utbetalning inte göras för tiden efter utresan.

För de olika förmènerna inom socialförsækringen finns ytterligare bestæmmelser angèende möjligheterna till utbetalning vid utlandsvistelse.

Regeringen =anser =att =bosættningsbaserade =förmèner =æven =framdeles skall =kunna =utbetalas =vid =temporær =utlandsvistelse. =Nègot =behov =av =att generellt =utöka =möjligheterna =till =utbetalningar =i =sèdana =situationer =har dock inte framkommit. Inte heller av kostnadsskæl bör det komma i frèga att generellt utöka möjligheterna =till =utbetalning =av =bosættningsbaserade förmèner =vid =temporæra =utlandsvistelser. =Vèra =förslag =om =att =vissa personkategorier skall fè ett förstærkt försækringsskydd vid utlandsvistelse kommer dock att föranleda =ökade =kostnader =för =socialförsækringen. =För att tæcka dessa kostnader kan de generella möjligheterna till utbetalning vid utlandsvistelser beskæras nègot. Vi èterkommer længre fram till frègor rörande =utbetalning =av =förmèner =till =de =særskilda =personkategorierna, næmligen statsanstællda, bistèndsarbetare och utlandsstuderande.

Vissa =förmèner =sèsom =barnbidrag, =förlængt =barnbidrag =och =underhèllsstöd =kan =som =huvudregel =betalas =ut =vid =utlandsvistelse =endast =om denna ær avsedd att vara en kortare tid æn som godtas enligt den s.k. ettèrsregeln i AFL. Dessa förmèner kan betalas ut endast för utlandsvistelse som ær avsedd att vara længst sex mènader. =Nærstèendepenning =kan =betalas ut endast för tid under vilken den nærstèende vèrdar den sjuke hær i landet.

Regeringen =anser =att =vissa =restriktioner =skall =gælla =för =utbetalning =av förmèner för tid under vilken en person vistas utomlands, æven om denne fortfarande ær försækrad hær i landet. Det finns inte anledning att utvidga möjligheterna =att =vid =utlandsvistelse =uppbæra =barnbidrag, =förlængt =barnbidrag =och =underhèllsstöd. =Ý =andra =sidan =anser =vi, =som =tidigare =redovisats, att det vid en utlandsvistelse skall gælla en ettèrsgræns för att behèlla =tillhörigheten =till =den =bosættningsbaserade =försækringen. =Utlandstiden =bör =næmligen =kunna =tillgodoræknas =bl.a. =som =bosættningstid =och försækringstid för folkpension respektive garantipension.

Ett annat skæl för dessa begrænsningar ær att en stor del av systemen för social trygghet i andra lænder ær arbetsbaserade, medan svensk socialförsækring =till =væsentlig =del =æven =framdeles =kommer =att =vara =bosættningsbaserad. =Ibland =ær =en =utlandsvistelse =förknippad =med =arbete =utomlands, vilket =kan =medföra =att =den =enskilde =kommer =att =omfattas =av =ett =annat lands =sociala =trygghetssystem. =De =bosættningsbaserade =förmènerna =ær væsentligen skattefinansierade i Sverige, =och =skattebefrielse =för =förværsinkomster =erhèlls =i =mènga =fall =redan =vid =sex =mènaders =anstællning =i =ett annat land. För att minska risken för dubbelförsækring och av finansiella

146

skæl bör sèledes vissa restriktioner gælla för utbetalning av förmèner för tid nær den försækrade vistas utomlands.

Det anförda gæller fræmst vid vistelse i ett land som varken ær medlem i EU =eller =omfattas =av =EES-avtalet. =Bestæmmelserna =i =förordning =(EEG) nr 1408/71 =syftar =næmligen =till =att =undvika =bl.a. =dubbel =försækringstillhörighet. Hærtill kommer att bestæmmelserna i förordning 1408/71 gæller före =nationell =lagstiftning. =Begrænsningar =mot =utbetalning =av =förmèner för tid under vilken den försækrade vistas utomlands kommer dærför att fè störst =betydelse =vid =sèdan =utlandsvistelse =som =inte =omfattas =av =gemenskapsrætten. =Inom =EES =kan =sèdana =begrænsningar =i =allmænhet =ændè =inte upprætthèllas. =Begrænsningarna =mot =utbetalning =av =bosættningsbaserade förmèner vid utlandsvistelse skall enligt vèrt förslag dærför gælla endast vid vistelse i ett land som varken ær medlem i EU eller omfattas av EESavtalet. =Enligt =vèr =allmænna =princip =om =likstællighet, =dvs. =att socialförsækringens =bestæmmelser =skall =gælla =lika =oberoende =av =den enskildes medborgarskap, bör begrænsningarna gælla oavsett om den försækrade ær medborgare i ett land inom EU/EES eller inte.

Mot bakgrund av det anförda anser regeringen att nuvarande begrænsning mot utbetalning av barnbidrag, förlængt barnbidrag och underhèllsstöd vid utlandsvistelse i princip skall behèllas. För att göra villkoren för utbetalning av bosættningsbaserade förmèner mer enhetliga skall utbetalning =av =sèdana =förmèner =som =huvudregel =inte =fè =göras =för =en =utlandsvistelse som kan antas vara længre tid æn sex mènader. Detta skall sèledes normalt =vara =den =længsta =tid =under =vilken =förmèner =fèr =betalas =vid utlandsvistelse. Den ettèrsregel som vid utlandsvistelse skall styra sjælva tillhörigheten =till =den =bosættningsbaserade =försækringen =skall =sèledes =i allmænhet =inte =utgöra =den =fræmsta =begrænsningen =mot =utbetalning =av förmèner under utlandsvistelse. Dæremot kommer i detta hænseende ettèrsregeln att vara den yttersta begrænsningen.

Vissa =undantag =anser =vi =bör =göras =frèn =den =föreslagna =sexmènadersregeln för utbetalning vid utlandsvistelse. Undantag bör göras för ersættning =för =sjukvèrd =m.m. =med =hænsyn =till =att =sèdan =ersættning =kan =avse vèrdètgærder =som =ær =oundgængligen =pèkallade. =För =dessa =ersættningar skall sèledes nuvarande bestæmmelser behèllas. Detta innebær att ettèrsregeln =för =bosættning =normalt =kommer =att =gælla =som =begrænsning =för utbetalning av sjukvèrdsersættning vid utlandsvistelse, i den mèn ersættning i dag över huvud taget kan ges.

Vad gæller de bosættningsbaserade förmènerna bör undantag frèn sexmènadersregeln för utbetalning vid utlandsvistelse göras för flertalet pensionsförmèner. Sexmènadersregeln skall sèledes tillæmpas varken pè garantipension eller folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension. =I =sammanhanget =kan =næmnas =att =vad =gæller =folkpension =ær =det endast den bosættningsbaserade folkpensionen som i likhet med garantipensionen skall hænföras till den bosættningsbaserade försækringen. ATPbaserad =folkpension =hænförs =till =den =arbetsbaserade =försækringen. =Det uppkommer =dærför =inte =nègot =behov =av =samordning =mellan =garantipension och ATP-baserad folkpension vad gæller villkoren för utbetalning.

Sexmènadersregeln skall heller inte tillæmpas pè pensionstillskott och særskilt pensionstillægg till èlderspension för lèngvarig vèrd av sjukt eller handikappat =barn. =Avgörande =för =om =pensionsförmènerna =skall =kunna

147

utbetalas för tid nær den försækrade vistas utomlands skall i stællet vara att denne =fortfarande =anses =bosatt =hær =i =landet, =dvs. =att =han =eller =hon =fortfarande ær försækrad. Detta innebær att utbetalning kan göras till den som læmnar =landet, =om =utlandsvistelsen =kan =antas =vara =længst =ett =èr, =vilket =i praktiken motsvarar vad som gæller i dag.

Bestæmmelserna =om =villkoren =för =utbetalning =av =bosættningsbaserade pensionsförmèner =vid =utlandsvistelse =skall =införas =i =den =nu =föreslagna socialförsækringslagen. Det finns dærför inte anledning att æven i 16 kap. 1 =AFL =införa =nègot =bosættningskrav. =För =övrigt =sker =utbetalning =av garantipension normalt först efter ansökan.

Vidare skall bestæmmelserna i 5 kap. 1 AFL inte længre reglera rætt till utbetalning vid utlandsvistelse. Bestæmmelser dærom skall framdeles finnas i 4 kap. socialförsækringslagen.

Det =förhèllandet =att =utbetalning =av =bosættningsbaserade =förmèner =inte fèr =ske =för =tid =nær =en =försækrad =vistas =utomlands =utgör =inte =i =sig =nègot hinder mot att tiden fèr tillgodoræknas som bosættningstid för folkpension enligt bestæmmelserna i 5 kap. 5±11 AFL respektive försækringstid för garantipension enligt 2 kap. lagen (1998:702) om garantipension.

Vad gæller handikappersættning och vèrdbidrag anser vi att det saknas tillræckliga skæl för att göra undantag frèn den föreslagna huvudregeln att utbetalning kan fè göras vid utlandsvistelse som kan antas vara i længst sex =mènader. =Vi =gör =samma =bedömning =nær =det =gæller =funktionsstöd =i andra former och bostadsstöd under utlandsvistelser.

De =föreslagna =begrænsningarna =mot =utbetalning =avser =utlandsvistelse under den tid för vilken en förmèn skulle ha betalats. Dæremot saknar det naturligtvis betydelse var den försækrade vistas vid tidpunkten för sjælva betalningstransaktionen.

Vad gæller bedömningen av om en person i socialförsækringshænseende skall =anses =bosatt =hær =i =landet =föreslèr =vi =i =avsnitt =6.2 =vissa =ændringar betræffande =personer =som =kommer =till =respektive =læmnar =Sverige. =För QlUYDUDQGHJUXQGDVEHG|PQLQJHQEODSnGHVVDSHUVRQHUVavsikterDQJn ende varaktigheten av vistelsen i resp. utanför Sverige. Enligt vèrt förslag skall, i stællet för enbart avsikten angèende en vistelses varaktighet, be-G|PQLQJHQ JUXQGDV Sn GHQ YDUDNWLJKHW HQ YLVWHOVH NDQ antas KD Avgörande för om utbetalning skall kunna ske för en tid som en försækrad =vistas =utomlands =bör =dærför =vara =den =tid =som =utlandsvistelsen =kan

antasNRPPDDWWYDUD

Nègra særskilda personkategorier

Regeringen föreslèr, som redovisats i avsnitt 8, særskilda bosættningsbestæmmelser =för =statsanstællda =och =bistèndsarbetare =som =utsænds =frèn Sverige samt för personer som studerar utomlands. Dessa personkategorier kommer dærför vid utlandsvistelse att omfattas av svensk socialförsækring i större utstræckning æn vad som följer av ettèrsregeln.

För den som ær utsænd av en svensk statlig arbetsgivare för arbete för arbetsgivarens =rækning =och =som =dærvid =anses =bosatt =hær =i =landet =skall begrænsningar =mot =utbetalning =av =bosættningsbaserade =förmèner =inte tillæmpas. =Samma =gæller =dennes =medföljande =familjemedlemmar. =Vèrt förslag innebær ingen förændring för dessa grupper.

148

För bistèndsarbetare och missionær m.fl. föreslèr vi, som tidigare redovisats, =en =utvidgning =av =den =bosættningsbaserade =försækringen. =Möjligheterna =för =dem =att =omfattas =av =den =bosættningsbaserade =försækringen utökas med hænsyn till att de kan anses fortsatt bosatta hær under længre utlandsvistelser æn tidigare. Vidare kommer de under utlandsvistelsen att vara =försækrade =för =samtliga =bosættningsbaserade =förmèner. =Nuvarande specialbestæmmelser =för =bistèndsarbetare =och =missionærer =m.fl. =innebær att de fèr uppbæra barnbidrag och förældrapenning i större utstræckning æn som =skulle =följa =av =sexmènadersregeln =för =barnbidrag =respektive inskrivningskraven =för =förældrapenning. =Nuvarande =specialreglering =för denna =grupp =innebær =ocksè =att =det =vid =berækning =av =SGI =och =bosættningstid för folkpension bortses frèn viss utlandsvistelse. En væsentlig del av de særskilda bestæmmelserna för bistèndsarbetare och missionærer m.fl. avser familjestöd. Det ær fortfarande i =första =hand =familjestödsförmèner som =denna =grupp =bör =kunna =fè =uppbæra =under =utlandsvistelsen. =Detta skall gælla under hela utlandsvistelsen, om bosættning anses föreligga hær i =landet. =Begrænsningarna =mot =utlandsbetalning =för =denna =grupp =skall enligt vèr mening inte avse förældrapenning pè garantinivèn, barnbidrag, förlængt =barnbidrag, =bidrag =vid =adoption =av =utlændska =barn =och =underhèllsstöd. Detta innebær en utvidgning av skyddet sèvitt gæller underhèllsstöd.

För =att =fè =mer =enhetliga =regler =anser =vi =att =samma =lættnader =frèn =begrænsningar mot utbetalning vid utlandsvistelse skall gælla för de studerande som vid utlandsstudier fortfarande skall anses bosatta hær i landet.

Dispens för utbetalning vid utlandsvistelse

Regeringen anser att det bör finnas vissa möjligheter att medge utbetalning av bosættningsbaserade förmèner æven nær rætten till en förmèn har upphört pè grund av att den enskilde inte længre anses bosatt hær. En sèdan möjlighet finns i dag för folkpension enligt 5 kap. 16 AFL och en anslutande kungörelse (1962:516). Folkpension kan i sèdana fall fortsætta att betalas ut dels i fall som anges i kungörelsen, dels om det med hænsyn till =omstændigheterna =skulle =framstè =som =uppenbart =oskæligt =att =dra =in pensionen. För garantipension finns en liknande bestæmmelse i 4 kap. 3 lagen om garantipension. Den bestæmmelsen har emellertid ett nègot mer begrænsat tillæmpningsomrède æn vad som gæller för folkpensionen. Enligt næmnda kungörelse har det varit möjligt att för pensionsberættigade, som av hælsoskæl har behövt vistas utomlands, att fè sin folkpension utbetald i ett annat =land =æn =Sverige. =Enligt =förordning =(EEG) =nr =1408/71 skall folkpension betalas ut æven vid bosættning i ett annat medlemsland. Detta =gæller =ocksè =garantipension, =varför =reglerna =om =hælsoskæl =inte længre har samma betydelse. Dæremot ges æven för garantipension möjlighet till fortsatt utbetalning i særskilt ömmande fall.

Regeringen anser att det bör finnas en möjlighet att kunna besluta att en =bosættningsbaserad =förmèn =skall =fè =utbetalas =æven =i =ett =fall =nær =det föreligger =hinder =mot =utbetalning =pè =grund =av =bestæmmelserna =om =begrænsning mot utbetalning vid utlandsvistelse. Denna möjlighet bör ocksè finnas nær rætten till en förmèn har upphört =pè =grund =av =bosættningsbestæmmelserna. Sèdana beslut bör kunna meddelas pè ansökan av den för-

149

sækrade, och dispens bör kunna ges om det skulle vara uppenbart oskæligt att dra in förmènen. Vi anser dock att det inte finns behov av att sèsom utredningen =föreslèr =i =en =bestæmmelse =særskilt =ange =att =utbetalning =kan beslutas =æven =för =utlandsvistelse =som =ær =pèkallad =av =hælsoskæl. =Vid =bedömningen av om det ær uppenbart oskæligt att dra in en förmèn kan ændè beaktas bl.a. hælsoskæl. Bestæmmelsen bör tillæmpas restriktivt.

10.2 Arbetsbaserade förmèner

Regeringens förslag: För utbetalning av arbetsbaserade förmèner vid utlandsvistelse skall vissa begrænsningar gælla. Förmèner vid sjukdom, havandeskap, =tillfællig =vèrd =av =barn =och =rehabilitering =skall =kunna utges =vid =utlandsvistelse =endast =om =ersættningsfallet =har =intræffat medan =den =försækrade =utförde =arbete =utomlands =som =jæmstælls =med arbete i Sverige. Sagda förmèner skall ocksè kunna utges om försækringskassan har godkænt att den enskilde vistas utomlands.

Nær det gæller utbetalning av arbetsbaserade pensionsförmèner och ersættning frèn arbetsskadeförsækringen skall nègra særskilda begrænsningar =dæremot =inte =tillæmpas. =Dessa =förmèner =skall =vid =utlandsvistelse =kunna =betalas =ut =sè =længe =rætten =till =förmènen =bestèr =enligt respektive lag.

Utbetalning av förældrapenning över garantinivèn skall vid utlandsvistelse sè som i dag kunna ske om barnet ær bosatt i Sverige.

Utredningens förslag överensstæmmer i huvudsak med regeringens. 5HPLVVLQVWDQVHUQDHovrætten över Skène och BlekingeDQVHUDWWODJ stiftningen sè lèngt ær möjligt bör bringas i överensstæmmelse med EG-UlWWHQRiksförsækringsverket LQVWlPPHULI|UVODJHWFörsækringskasseför-

bundet =DQI|U DWW UHJOHUQD I|U XWEHWDOQLQJ DY IRONSHQVLRQ E|U VDPRUGQDV

med =den =nya =lagstiftningen =inom =pensionsomrèdet. =I =5 kap. =1 =AFL stadgas =att =sèvæl =tillæggspension =som =folkpension =kan =exporteras. =De föreslagna reglerna bör förtydligas sè att skillnaden mellan dessa och de som gæller enligt AFL framgèr.

Skælen för regeringens förslag: De arbetsbaserade förmènerna kan till væsentlig del sægas vara intjænade förmèner, och de skall heller inte vara knutna till den enskildes bosættning. Sjukpenning utges som huvudregel för nærvarande inte vid utlandsvistelse. Dock utges sèdan ersættning, om den försækrade blir sjuk nær han utför arbete som ett led i =en =i =Sverige bedriven =verksamhet. =Sjukpenning =kan =ocksè =utges =vid =utlandsvistelse, om den försækrade under sjukdom eller viss medicinsk behandling eller rehabilitering reser utomlands med försækringskassans medgivande. Vid sjukdom och andra fall nær dagersættningar utgèr har försækringskassorna ett visst ansvar för den försækrades rehabilitering.

Regeringen anser att nuvarande begrænsningar mot utbetalning av sjukpenning vid vistelse utomlands i =princip =bör =behèllas. =Motsvarande =begrænsningar bör ocksè gælla för förmèner vid havandeskap, tillfællig vèrd av =barn =och =rehabilitering. =Nærstèendepenning =ges =aldrig =vid =vèrd utomlands. =Vad =gæller =övriga =arbetsbaserade =förmèner, =bortsett =frèn

150

förældrapenning över garantinivèn, skall förmèner =kunna =utges =sè =længe rætten till förmèn bestèr enligt de særskilda lagarna om förmènerna. Dithörande =frègor =om =upphörande =av =den =arbetsbaserade =försækringen =har behandlats ovan i avsnitt 7.

Förældrapenning över garantinivèn ær en förmèn som kan utgè periodvis under lèng tid. Denna förmèn blir numera en helt arbetsbaserad förmèn och skall kunna betalas ut nær ett barn vèrdas utomlands. Det nuvarande kravet pè att barnet skall vara bosatt i Sverige behèlls dock.

Bestæmmelserna i 5 kap. 1 AFL skall inte længre reglera rætten till utbetalning vid utlandsvistelse. Sèdana bestæmmelser skall i stællet finnas i 4 kap. socialförsækringslagen.

11 Handlæggningsfrègor

11.1 Inskrivning och beslut hos försækringskassan m.m.

Regeringens =förslag: =Inskrivning =hos =försækringskassan =skall =inte længre vara nègot villkor för rætt till förmèner.

Nuvarande bestæmmelser om tillhörighet till försækringskassa ersætts av bestæmmelser som anger vilken försækringskassa som ær behörig att fatta =beslut =(forumregler). =Bestæmmelser =införs =ocksè =om =vilken =försækringskassa som skall vara behörig att fatta beslut i ett ærende som rör en person som inte ær bosatt i Sverige.

Som huvudregel skall, liksom i dag, den försækringskassa inom vars verksamhetsomrède den enskilde ær folkbokförd vara behörig =att =fatta beslut. =Den =försækringskassa =inom =vars =verksamhetsomrède =den =enskilde =regelmæssigt =tillbringar =dygnsvilan =eller =regelmæssigt =arbetar skall vara behörig att fatta beslut för en person som inte ær bosatt hær. Beslut som gæller sjömæn skall, om det inte avser pension, liksom i dag fattas =av =Væstra =Götalands =allmænna =försækringskassa. =Om =inte =nègon annan försækringskassa ær behörig att fatta beslut, skall ærendet avgöras av Stockholms læns allmænna försækringskassa.

Utredningens förslag överensstæmmer med regeringens. 5HPLVVLQVWDQVHUQD Lænsrætten =i =Stockholms =læn =DQVHU DWW GHW I|U DWW undvika tillæmpningsproblem bör ges föreskrifter i lag om nær försækringskassan =skall =pröva =en =persons =tillhörighet =till =de =olika =förmènstyperna.

Riksförsækringsverket WLOOVW\UNHUDWWLQVNULYQLQJHUVlWWVPHGHQDGPLQLVWUD

tiv =registrering. =Verket =anser =att =bestæmmelserna =om =vilken =försækringskassa som ær behörig att fatta beslut i ett ærende bör ændras sè att den enskilde alltid kan vænda sig till den kassa inom vars verksamhetsomrède han HOOHU KRQ lU ERVDWW Statskontoret KDU LQJHQ HULQUDQ PRW DWW LQVNULYQLQJV kravet =slopas =men =anför =att =en =effektiv =ærendehantering =kræver =aktuella UHJLVWHU KRV KDQGOlJJDQGH RUJDQ Stockholms =læns =allmænna =försækrings-

kassa =DQI|U DWW UHJLVWUHULQJVIXQNWLRQHQ E|U I|UW\GOLJDV Vn DWW GHVV UlWWV

verkan framgèr. Försækringskassan anser att det bör införas förhandsbesked angèende =bosættnings- =och =arbetsvillkoret =för =att =öka =förutsebarheten =för

151

den enskilde. Vidare anför försækringskassan att det inte framgèr om Utlandskontoret skall handlægga de ærenden i vilka Stockholms læns allmænna försækringskassa ær behörig. En sèdan ordning skulle innebæra nya arbets-XSSJLIWHU I|U 8WODQGVNRQWRUHW Försækringskasseförbundet =DQVHU DWW NRQ sekvenserna av att slopa begreppet inskrivning inte ær tillræckligt utredda. Vidare anser förbundet att æven andra som avser =att =vistas =utomlands =æn bistèndsarbetare =bör =kunna =fè =förhandsbesked. =Förslaget =att =Stockholms læns allmænna försækringskassa skall vara behörig nær övriga forumregler inte =ær =tillæmpliga =kan =medföra =nya =arbetsuppgifter =för =Utlandskontoret, vilket pèverkar kontorets resursbehov.

Skælen för regeringens förslag: Enligt 1 kap. 4 lagen (1962:381) om allmæn försækring (AFL) skall den som ær försækrad och bosatt i Sverige vara inskriven hos allmæn försækringskassa. Inskrivning sker normalt hos den =kassa =inom =vars =verksamhetsomrède =den =försækrade =var =folkbokförd den =1 =november =föregèende =èr. =Var =den =försækrade =inte =folkbokförd =vid den =tidpunkten, =skall =inskrivning =ske =hos =den =kassa =inom =vars =verksamhetsomrède han eller hon ær bosatt vid èrets ingèng. Om en person bosætter sig hær i landet senare under èret skall inskrivning ske hos den kassa inom vars verksamhetsomrède bosættningen æger rum.

I AFL uppstælls som villkor för rætt till bl.a. sjukpenning och förældrapenning att den försækrade ær inskriven hos försækringskassa. Motsvarande villkor =för =rætt =till =förmèner =finns =æven =i =andra =författningar, =t.ex. =lagen (1988:1465) om ersættning och ledighet för nærstèendevèrd.

Kravet pè inskrivning hos försækringskassa har vid tillæmpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 och i andra internationella sammanhang vèllat ètskilliga problem nær det gæller beviljandet av förmèner till personer som skall omfattas av svensk lagstiftning men som inte ær bosatta hær och dærför inte med stöd av 1 kap. 4 AFL kan skrivas in hos nègon försækringskassa. Denna frèga hanteras i dag pè sè sætt att Riksförsækringsverket i föreskrifter om =inskrivning =och =avregistrering =hos =allmæn =försækringskassa =angett =att den som enligt förordning 1408/71 har rætt till förmèner enligt svensk lagstiftning skall anses bosatt hær i landet sè længe denna rætt till förmèner bestèr. =I =flertalet =konventioner =Sverige =ingètt =föreskrivs =att =den =som =skall omfattas av svensk försækring skall anses bosatt hær i landet.

Det =kan =dærför =ifrègasættas =om =inskrivning =hos =försækringskassa =fortfarande skall vara en förutsættning för att nègon skall fè rætt till en förmèn.

I förarbetena till 1 kap. 4 AFL (prop. 1962:90 s. 332) anfördes bl.a. att försækrad med rætt till sjukpenning mèste vara registrerad, eftersom registreringen =skulle =ligga =till =grund =sèvæl =för =bestæmmande =av =förmènernas storlek som för avgiftsberækning. Vidare ansègs det oegentligt att, sèsom tidigare skett, anvænda en konstruktion med medlemskap i försækringskassa för att ange förhèllandet mellan den försækrade och den kassa han tillhör. I stællet =infördes =begreppet =inskriven =hos =kassan. =Ündringen =avsègs =inte innebæra nègon skillnad i sak mot vad som dittills gællt.

Med den konstruktion som 3 kap. AFL ursprungligen hade, var kravet pè inskrivning hos försækringskassa egentligen inte nègot krav ± i vart fall inte omedelbart ± för rætt till sjukpenning, utan ett krav för att en person skulle kunna placeras i sjukpenningklass.

152

Inskrivning hos försækringskassa

Det finns anledning att ifrègasætta nödvændigheten av att behèlla kravet pè =inskrivning =hos =försækringskassa =som =villkor =för =rætt =till =en =förmèn. Inskrivning förekommer i allmænhet inte som sjælvstændigt villkor för rætt till =förmèn. =Betræffande =den =frivilliga =sjukpenningförsækringen =enligt 21 kap. AFL har dock inskrivning en sèdan sjælvstændig betydelse.

Som antytts inledningsvis har inskrivningskravet vèllat problem i internationella sammanhang. Inskrivningsvillkoret gæller inte med avseende pè alla förmèner som hænförs till socialförsækringen. Bland annat behöver en svensk medborgare inte vara inskriven för att vara försækrad för inkomstgrundad èlderspension. Med hænsyn till att sjukpenninggrundande inkomst kan faststællas retroaktivt i samband med ett ersættningsærende behövs inte nègon =förhandsregistrering =för =att =bestæmma =sjukpenningförmènens =storlek. Socialförsækringssystemet ær obligatoriskt, varför det starkt kan ifrègasættas =om =rætten =till =en =förmèn =bör =vara =beroende =av =att =den =enskilde =ær registrerad eller inskriven hos försækringskassan. Som tidigare konstaterats kan =det =nuvarande =bosættningskravet =vid =inskrivning =inte =upprætthèllas =i t.ex. EES-fall. Bosættning hær i landet kan inte længre vara nègon nödvændig förutsættning för inskrivning, om sèdan registrering skall krævas för rætt till en förmèn.

Med hænsyn till att en del av socialförsækringen avses bli arbetsbaserad skulle =det =uppkomma =ett =betydande =administrativt =merarbete =för =försækringskassorna, =om =æven =personer =med =endast =tillfælligt =förværvsarbete =i Sverige skall vara föremèl för in- och utskrivning.

Regeringen anser mot bakgrund av det anförda att inskrivning inte længre skall vara nègot villkor för rætt till förmèner inom socialförsækringen. Den generella inskrivningen kan i princip ersættas med en registrering av försækringsfall. =Betræffande =personer =som =ær =bosatta =i =Sverige =± =och =som =skall tillgodoræknas bl.a. försækringstid (bosættningstid) för garantipension ± blir det =ingen =större =skillnad. =ávriga =personer =behöver =registreras =bara =i =den mèn det behövs för att tillgodorækna intjænande av förmèner eller utbetalning av förmèner.

Üven om inskrivning hos försækringskassa inte skall vara nègot villkor för rætt till en förmèn, kommer det æven fortsættningsvis att behövas nègon form av registrering av uppgifter av olika slag. Dæremot kommer det för att en person skall vara försækrad inte længre att vara nègot villkor att han eller hon =ær =registrerad =som =inskriven =hos =en =försækringskassa. =Detta =innebær inte att försækringskassan ær förhindrad att registrera uppgifter i motsvarande =utstræckning =som =i =dag. =Dæremot =kan =en =förmèn =inte =vægras =pè =den grunden att den enskilde inte ær inskriven. Om en person begær att fè en bosættningsbaserad förmèn, skall försækringskassan ta stællning bl.a. till om personen =i =frèga =uppfyller =bosættningsvillkoret. =Dærvid =kan =naturligtvis försækringskassan anvænda de uppgifter som finns registrerade hos kassan. Motsvarande gæller den som vill ha en arbetsbaserad förmèn. Betræffande inkomstrelaterade pensioner mèste i samma omfattning som i dag uppgifter registreras =om =intjænade =pensionrætter =och =pensionspoæng =och =annat =som skall ligga till grund för framtida berækning av pension. Dæremot finns det anledning att i administrativa föreskrifter ange att personer som ær försækrade eller berættigade till förmèner pè læmpligt sætt skall registreras hos en

153

försækringskassa. =De =allmænna =försækringskassorna, =Premiepensionsmyndigheten och Riksförsækringverket har liksom hittills enligt 2 socialförsækringsregisterlagen (1997:934) rætt att besluta om registerstrukturen och att tillskapa och föra register inom de ramar som den lagens bestæmmelser anger. =Mot =bakgrund =av =att =regeln =om =inskrivning =hos =försækringskassa ocksè =ær =en =forumregel, =dvs. =den =anger =vilken =kassa =den =enskilde =skall tillhöra, torde nègon föreskrift rörande registrering vara nödvændig.

Beslutande försækringskassa - forumregler

Bestæmmelsen =i =1 kap. =4 =AFL =om =försækringskassetillhörighet =har =i princip överförts frèn 1947 èrs lag om allmæn sjukförsækring (SFL). Enligt =förarbetena =var =det =med =hænsyn =till =att =de =avgifter =som =de =försækringspliktiga betalade till sjukkassorna skulle upptagas pè vederbörandes debetsedel och uppbæras i samband med skatteuppbörden inte möjligt att lèta =bosættningen =vara =avgörande =för =vid =vilken =sjukkassa =försækring skulle ske. I likhet med skattskyldigheten ansègs att försækringen i stællet borde anknytas till mantalsskrivningsorten. Nuvarande regel i 1 kap. 4 AFL överensstæmmer med reglerna om beskattningsort. Som huvudregel sker =beskattning =i =den =kommun =dær =den =skattskyldige =skall =vara =folkbokförd =den =1 =november =èret =före =èret =næst =före =taxeringsèret. =Denna överensstæmmelse bör tills vidare behèllas.

Nuvarande =regler =om =tillhörighet =till =försækringskassa =bör =behèllas. Ürenden som avser en person som ær bosatt i Sverige =skall =sèledes =avgöras =av =den =försækringskassa =inom =vars =verksamhetsomrède =den =enskilde var folkbokförd den 1 november föregèende èr. För den som inte var folkbokförd vid denna tidpunkt skall beslut fattas av den kassa inom vars =verksamhetsomrède =han =eller =hon =var =bosatt =vid =det =aktuella =èrets ingèng eller, för den som bosætter sig i Sverige senare under èret, av den kassa inom vars verksamhetsomrède bosættning sker.

Med hænsyn till att en del av socialförsækringen skall vara arbetsbaserad behövs det bestæmmelser om vilken försækringskassa som skall vara behörig att fatta beslut i ærende angèende en försækrad som inte ær bosatt i Sverige. Ürenden som rör sèdana personer skall i första hand avgöras av den försækringskassa inom vars verksamhetsomrède =den =enskilde =regelmæssigt tillbringar dygnsvilan. Om dygnsvilan inte tillbringas i Sverige, vilket kan vara fallet för t.ex. s.k. grænsgèngare, skall ærendet avgöras av den försækringskassa inom vars verksamhetsomrède =den =enskilde =regelmæssigt arbetar. Ür den enskilde sjöman skall ærendet, om det inte avser pension, =avgöras =av =Væstra =Götalands =læns =allmænna =försækringskassa. Om det inte med stöd av de angivna reglerna kan bestæmmas till vilken försækringskassa =ærendet =hör, =skall =ærendet =avgöras =av =Stockholms =læns allmænna =försækringskassa. =Det =finns =inte =anledning =att =i =lag =ange =om dessa ærenden skall avgöras av utlandskontoret.

154

11.2 Anmælnings- och uppgiftsskyldighet

Regeringens förslag: Den som bosætter sig i Sverige och som inte ær folkbokförd hær skall anmæla sig till den försækringskassa som ær behörig =att =fatta =beslut =i =ærenden =som =rör =honom =eller =henne. =Samma gæller en anstælld som av en svensk statlig arbetsgivare sænds till ett annat land för arbete för arbetsgivarens rækning om den anstællde inte ær folkbokförd.

Om den som arbetar i Sverige utan att vara bosatt hær vill anmæla detta, skall det göras till den försækringskassa som ær behörig att fatta beslut i ærenden som rör honom eller henne.

Bosættningsbaserade förmèner skall inte kunna utges för længre tid tillbaka æn tredje mènaden före den dè anmælan om bosættning gjordes eller försækringskassan pè annat sætt fick kænnedom om bosættningen. Andra =arbetsbaserade =förmèner =æn =förmèner =enligt =arbetsskadeförsækringen =skall =inte =kunna =utges =för =længre =tid =tillbaka =æn =tredje mènaden före den dè försækringskassan fick kænnedom om arbetet.

Den =som =upphör =att =vara =försækrad =i =Sverige =eller =som =læmnar Sverige för en tid som kan antas ha betydelse för rætten till förmèner skall anmæla detta till försækringskassan.

Utredningens förslag överensstæmmer med regeringens. 5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksförsækringsverket =LQVWlPPHU L XWUHGQLQJHQV EHG|PQLQJDURFKI|UVODJStatskontoretVWlOOHUVLJIUnJDQGHWLOODWWERVlWW ning i Sverige skall anmælas till försækringskassan medan arbete bara fèr DQPlODVSkattemyndigheten i Skène læn DQI|UDWWHIWHUOHYQDGHQDYDQPlO ningsskyldighet ofta ær dèlig, varför det ær viktigt att beakta kontrollaspekterna =sè =att =den =som =inte =iakttar =anmælningsskyldigheten =löper =risk =att fèngas upp via myndighetskontroller.

Skælen för regeringens förslag: Som tidigare næmnts skall inskrivning hos försækringskassan inte længre vara nègot villkor för rætt till förmèn frèn socialförsækringssystemet. För att försækringskassorna æven fortsættningsvis skall =kunna =administrera =de =olika =förmènssystemen =behövs =emellertid nègon =form =av =registrering =hos =försækringskassorna. =Vidare =behövs bestæmmelser om skyldighet eller möjlighet för den enskilde att anmæla sig hos =en =försækringskassa =för =att =förmèner =skall =kunna =utbetalas =eller tillgodoræknas.

Alla som ær folkbokförda hær i landet skall enligt nuvarande regler vid 16 èrs èlder automatiskt inskrivas hos försækringskassan. I praktiken sker detta efter avisering frèn skattemyndigheten. Med hænsyn till att socialförsækringen i huvudsak ær allmæn och obligatorisk, men æven av administrativa skæl, bör denna ordning bestè. Försækringskassorna skall dærför æven i framtiden registrera dem som ær folkbokförda inom kassans verksamhetsomrède. Det stora flertalet personer som finns hær i landet kommer dærför inte att behöva vidta nègon ètgærd för att bli registrerade och för att ± om övriga förutsættningar ær uppfyllda ± kunna tillgodoræknas eller =komma =i ètnjutande av olika förmèner inom socialförsækringen. De föreskrifter som behövs för underrættelser mellan myndigheterna bör meddelas i förordning.

155

Liksom ær fallet i dag kommer det æven i fortsættningen att finnas personer =som =ær =bosatta =hær =i =landet =men =som =inte =ær =folkbokförda =hær. =Detta gæller fræmst personer som efter inflyttning ænnu inte hunnit folkbokföras. Vidare skall vissa personer, t.ex. utlandsstuderande, bistèndsarbetare m.fl., i =socialförsækringshænseende =anses =bosatta =hær =æven =om =de =inte =ær =folkbokförda i Sverige.

Vad gæller personer som kommer =till =Sverige =och =dærvid =blir =folkbokförda =fèr =försækringskassan =en =avisering =frèn =Riksskatteverket =om =verkstælld folkbokföring. Denna utgör en impuls för kassan att utreda den enskildes =förhèllanden =för =bedömning =av =om =denne =skall =inskrivas. =Betræffande personer som inte folkbokförs fèr kassan inte nègon sèdan avisering. Den som kommer till Sverige utan att bli folkbokförd men som betraktar sig =som =bosatt =hær =skall =dærför =anmæla =sig =till =försækringskassan =för =att kunna fè bosættningsbaserade förmèner. En motsvarighet till en sèdan regel finns för övrigt redan i 1 kap. 5 andra stycket AFL. Üven en statsanstælld som =ær =direktutsænd =(se =avsnitt =8.3) =och =följaktligen =inte =ær =folkbokförd skall anmæla sig, eftersom han eller hon skall anses bosatta hær.

Den som arbetar i Sverige utan att vara bosatt hær skall omfattas av den arbetsbaserade =delen =av =socialförsækringen. =Personer =som =tillhör =denna kategori =kommer =inte =med =samma =automatik =som =för =hær =bosatta =att kunna =registreras =hos =nègon =försækringskassa. =I =flertalet =av =de =aktuella fallen =ær =det =frèga =om =kort =tids =arbete =i =Sverige =(högst =ett =èr). =Försækringen torde dærför komma att utnyttjas av endast ett begrænsat antal personer. Det kan dærför inte anses ændamèlsenligt med en anmælningsskyldighet =för =denna =grupp. =Försækringskassorna =skulle =i =annat =fall =kunna komma =att =bli =belastade =med =ett =inte =obetydligt =antal =onödiga =registreringar =av =personer =som =skall =vara =försækrade =under =endast =en =kort =tid, kanske bara nègra veckor.

För den som utan att vara bosatt hær i landet skall omfattas av den arbetsbaserade försækringen bör det dærför vara frivilligt att anmæla sig till den =allmænna =försækringskassan. =En =utebliven =anmælan =medför =inte =att den som drabbas av ett försækringsfall inte kan fè ersættning frèn försækringen. =Den =försækrade =kan =i =sèdant =fall, =liksom =den =som =redan =ær registrerad, göra en anmælan till försækringskassan om det intræffade försækringsfallet.

För att försækringskassorna inte skall belastas med omfattande undersökningar av förhèllanden i förfluten tid skall varken bosættningsbaserade eller =arbetsbaserade =förmèner =utges =för =længre =tid =tillbaka =æn =tredje mènaden =före =den =dè =anmælan =om =bosættning =eller =arbete =gjordes =eller försækringskassan pè annat sætt fètt kænnedom om bosættningen eller arbetet. Arbetsskadeförsækringen skall dock kunna utges för længre tid tillbaka æn tredje mènaden före den dè försækringskassan fick kænnedom om arbetet. Detta ersætter nuvarande möjlighet till inskrivning med retroaktiv verkan enligt 1 kap. 5 AFL. Det bör pèpekas att reglerna normalt inte kommer att =kunna =medföra =förlust =av =pensionsrættigheter, =eftersom =försækringskassorna =genom =skattemyndighetens =beslut =om =pensionsgrundande inkomst bör fè kænnedom om personer som har arbetat hær i landet.

Enligt Riksförsækringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:11) skall en försækrad som læmnar Sverige för en tid som kan antas överstiga ett èr anmæla =det =till =försækringskassan. =Om =utlandsvistelsen =ær =avsedd =att =vara

156

mer =æn =ett =èr, =avregistreras =den =försækrade =frèn =försækringskassan =med verkan =fr.o.m. =dagen =efter =avresan. =Motsvarande =bör =gælla =æven =framdeles. Med hænsyn till socialförsækringens uppdelning pè en bosættningsbaserad och en arbetsbaserad del fèr hærvid viss modifiering göras. Den VRPXSSK|UDWWYDUD försækradL6YHULJHI|UERVlWWQLQJVHOOHUDUEHWVEDVH rade förmèner skall i allmænhet anmæla detta till försækringskassan, enligt vissa nærmare administrativa föreskrifter. Vidare mèste den som læmnar Sverige för længre tid æn ett èr liksom i dag anmæla detta. Eftersom rætten till förmèner vid utlandsvistelse i mènga fall skall vara ytterligare begrænsad =(se =avsnitt =10) =skall =anmælningsskyldighet =föreligga =æven =vid =vissa utlandsvistelser som understiger ett èr.

I =20 kap. =8 =och =9 =AFL =finns =bestæmmelser =om =skyldighet =för =enskilda =respektive =myndigheter, =arbetsgivare =och =försækringsgivare =att læmna uppgifter till bl.a. försækringskassor rörande förhèllanden =som =ær av =betydelse =för =tillæmpningen =av =AFL. =Motsvarande =skyldighet =att læmna uppgifter bör föreligga æven i frèga om förhèllanden som kan vara av betydelse för tillæmpningen av socialförsækringslagen. Utöver den typ av uppgifter som enligt de angivna bestæmmelserna i AFL læmnas ut redan =i =dag =kan =det =gælla =bl.a. =uppgifter =om =nær =ett =arbete =har =pèbörjats respektive avslutats.

I =socialförsækringslagen =bör =finnas =en =bestæmmelse =om =att =handlæggningsbestæmmelserna i AFL ± bl.a. om skyldighet att læmna uppgifter ± skall =gælla =æven =vid =tillæmpning =av =socialförsækringslagen. =Det =innebær bl.a. att en arbetsgivare skall vara skyldig att till försækringskassan læmna uppgifter =om =sina =anstællda =i =frèga =om =deras =anstællningsförhèllanden (anstællningstid, =ledigheter, =etc.) =om =det =behövs =för =tillæmpningen =av socialförsækringslagen.

11.3 áverklaganden m.m.

Regeringens =förslag: =Nuvarande =bestæmmelser =i =lagen =om =allmæn försækring om omprövning, ændring och överklagande av beslut skall gælla æven i ærenden som rör tillæmpningen av socialförsækringslagen.

Utredningens förslag rörande bestæmmelser om omprövning, ændring och =överklagande =omfattar =æven =arbetslöshetsförsækringen. =I =övrigt överensstæmmer utredningens förslag med regeringens.

Remissinstanserna: Nègra invændningar har inte framkommit i denna del.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Bestæmmelser =om =omprövning =och ændring =samt =överklagande =av =försækringskassans =beslut =finns =i =20 kap. 10±13 AFL. Hænvisning till dessa bestæmmelser förekommer i andra författningar =om =förmèner =som =handhas =av =försækringskassorna. =Som framgèr av avsnitt 5.1 skall socialförsækringen inte omfatta förmèner som utges =pè =grund =av =arbetslöshet. =Det =behövs =dærför =i =socialförsækringen inte nègon hænvisning till bestæmmelser inom arbetslöshetsförsækringen. Dæremot skall de næmnda bestæmmelserna i AFL om omprövning, ændring eller överklagande gælla æven betræffande tillæmpningen av socialför-

157

sækringslagen. Nègon bearbetning av dessa bestæmmelser bör inte =ske =i detta sammanhang, eftersom det för nærvarande pègèr en samlad översyn av =de =processuella =reglerna =inom =socialförsækringen =(Utredningen =om processuella regler inom socialförsækringen [dir. 1998:73]).

12 EG-rættsliga konsekvenser

12.1 Nuvarande EG-rættsliga förhèllanden

12.1.1 Allmænt om social trygghet Sedan èr 1995 ær Sverige medlem i Europeiska unionen (EU), vilket innebær att EG-regler om social trygghet gæller æven i Sverige. Sèdana bestæmmelser =finns =fræmst =i =rèdets =förordning =(EEG) =nr =1408/71 =om =tilllæmpning =av =systemen =för =social =trygghet =nær =anstællda, =egenföretagare eller =deras =familjemedlemmar =flyttar =inom =gemenskapen. =Till =förordningen =finns =en =tillæmpningsförordning =(nr 574/72). =Viss =betydelse =i sammanhanget har ocksè förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. Bestæmmelserna i förordning 1408/71 syftar till samordning men inte harmonisering =av =medlemslændernas =socialförsækringssystem. =De =natio-QHOODEHVWlPPHOVHUQDInUHQOLJWlikabehandlingsprincipenVRPXWWU\FNVL art. 6 i Romfördraget och i art. 3 i förordningen, inte vara diskriminerande i förhèllande till medborgare i andra medlemslænder. Förordningen skall garantera att den som utnyttjar rætten till fri rörlighet mellan medlemslænderna omfattas av lagstiftningen om social trygghet =i =ett =av =dessa. =I =förordningen =finns =bestæmmelser =om =bl.a. =likabehandling =av =EU-medborgare, =bestæmmande =av =tillæmplig =lagstiftning, sammanlæggning av kvalifikationstider, export av förmèner och proportionell berækning av pensioner. En grundlæggande princip ær att den för vilken =förordningen =gæller =skall =omfattas =av =lagstiftningen =i =bara =en medlemsstat. I regel skall den enskilde omfattas av arbetslandets lagstiftning, dvs. lagstiftningen i det land dær arbetet rent faktiskt utförs. Lagvalsreglerna =i =förordningen =gæller =före =nationell =lagstiftning. =EGdomstolen har slagit fast att en medlemsstat inte kan bestæmma i vilken utstræckning =dess =lagstiftning =ær =tillæmplig, =eftersom =detta =bestæms =av gemenskapsrættsliga =regler. =I =princip =avgör =lagvalsreglerna =bara =vilket lands lagstiftning som ær tillæmplig. EG-domstolen har emellertid i flera domar =framhèllit =att =syftet =med =reglerna =ær =æven =att =tillförsækra =att =den som tæcks av förordningen inte stælls utan socialförsækringsskydd dærför att =inget =lands =lagstiftning =ær =tillæmplig. =Om =förordningen =utpekar =ett visst lands lagstiftning som tillæmplig, skall den enskilde vara försækrad enligt ett system för social trygghet i det landet. Det ankommer pè den nationella lagstiftningen att ange nærmare villkor för =att =tillhöra =ett =nationellt =system =för =social =trygghet =och =förutsættningarna för att fè förmèner. Vidare ankommer pè sèdan lagstiftning att faststælla villkor för tillgodoræknande av försækringsperioder. Den nationella =lagstiftningen =fèr =dock =inte =avvika =frèn =gemenskapsrættsliga =principer och regler. Villkor i nationell lagstiftning som för anslutning till ett

158

system för social trygghet kræver bosættning i landet kan dærför inte upprætthèllas. Lagvalsreglerna ersætter sèdana villkor med villkor om arbete i berörd medlemsstat. Ür dæremot EG-rætten inte tillæmplig i ett visst fall, finns inga hinder mot att tillæmpa nationella bosættningskrav.

Frèn =huvudregeln =att =den =förværvsarbetande =skall =omfattas =av =arbets-ODQGHWVODJVWLIWQLQJILQQVXQGDQWDJWH[YLGVNutsændning(QOLJWI|U ordningen skall den utsænde omfattas av lagstiftningen i det land dær han normalt =arbetar. =En =förutsættning =hærför =ær =bl.a. =att =utsændningen =inte væntas vara længre æn tolv mènader. Motsvarande gæller æven egenföretagare. I bèda fallen kan under vissa omstændigheter förlængning ske med tolv mènader.

För =vissa =grupper =av =anstællda =gæller =særskilda =lagvalsregler. =Statligt anstællda =skall =omfattas =av =lagstiftningen =i =den =medlemsstat =inom =vars förvaltning =de =ær =verksamma. =Sjömæn =skall =som =regel =omfattas =av =lagstiftningen =i =den =s.k. =flaggstaten. =Beskickningspersonal =(med =undantag för =den =diplomatiska =personalen) =skall =som =huvudregel =omfattas =av =arbetslandets =lagstiftning. =Dærvid =gæller =att =medborgare =i =den =sændande staten kan vælja att omfattas av lagstiftningen i den senare staten.

12.1.2 Avtal mellan EG och tredje land Sverige har genom intrædet i EU förbundit sig att tillæmpa avtal som ingètts =mellan =gemenskapen =och =tredje =land. =Flera =sèdana =avtal =har =bestæmmelser =om =social =trygghet. =Avtal =om =social =trygghet =finns =fræmst med lænder kring Medelhavet och i central- och östeuropa. Dessa regler avser i huvudsak sammanlæggning av försækringstider för intjænande av pension och rætt till familjeförmèner. Europa-Medelhavsavtalen ger dock medborgare i aktuellt tredje land i stort sett samma rætt till social trygghet som för arbetslandets egna medborgare.

12.1.3 EES-avtalet Ýr =1992 =ingicks =EES-avtalet =mellan =EG =och =dess =medlemslænder =samt EFTA-staterna, =varvid =ètskillig =EG-rættslig =lagstiftning =blev =tillæmplig æven i dessa stater. Sverige deltar numera i samarbetet sèsom medlem i EU. =Avtalet =utgör =EG-rætt =i =Sverige. =EES-avtalet =ger =EES-medborgare rætt att flytta mellan de avtalsslutande lænderna för att söka anstællning, att inneha anstællning i ett land enligt det landets regler samt att stanna i ett land dær de haft anstællning. Avtalet ger fri etableringsrætt för =sjælvstændiga næringsidkare. Huvuddelen av den regelmassa pè omrèdet social trygghet som ingèr i EES-avtalet utgörs av förordningarna 1408/71 och 574/72, som sèledes ær tillæmpliga æven i förhèllande till EES-stater som inte ær medlemmar i EU. Detta innebær att förordningarna gæller æven i förhèllande till Island, Norge och Liechtenstein.

159

12.2 EG-rættsliga konsekvenser för bosættningsbaserade förmèner

En =huvudprincip =enligt =gemenskapsrætten =ær =att =den =enskilde =skall =omfattas av lagstiftning om social trygghet i den stat dær han förværvsarbetar, medan =bosættning =vanligen =har =en =mera =underordnad =betydelse =i =dessa sammanhang. Gemenskapsrætten har företræde framför nationell rætt.

Om =en =i =Sverige =bosatt =person =enligt =gemenskapsrætten, =dvs. =förordning 1408/71, skall omfattas av lagstiftning i en annan stat dærför att han t.ex. arbetar i den staten, medför det att han eller hon inte skall anses bosatt hær vid tillæmpning av bestæmmelserna om bosættningsbaserade förmèner. Det förhèllandet att den enskilde skall omfattas av lagstiftningen i en annan stat medför att han eller hon inte skall omfattas av svensk nationell rætt betræffande vissa förmèner som avses i förordningen. En særskild bestæmmelse =dærom =(3 =kap. =16 = =socialförsækringslagen) =införs =som =ett förtydligande, =eftersom =EG-rætten =inte =direkt =förbjuder =en =stat =att =tillhandahèlla =avgiftsfria =förmèner =(EG-domstolen =i =mèl =69/79 =Jordens-Vosters). Den som inte ær bosatt hær i landet men som enligt gemenskapsrætten =skall =omfattas =av =svensk =lagstiftning =om =social =trygghet =skall =è andra sidan vid tillæmpning av =bestæmmelserna =om =bosættningsbaserade förmèner liksom i dag anses bosatt hær i landet (jfr 3 Riksförsækringsverkets =föreskrifter =[RFFS =1998:11] =om =inskrivning =och =avregistrering hos allmæn försækringskassa).

Det =anförda =gæller =endast =förmèner =som =omfattas =av =förordning 1408/71. Vidare kan næmnas att enligt art. 76.1 i förordningen skall bosættningslandet i vissa fall betala ett tillægg till förmèner som erhèlls frèn arbetslandet.

12.3 EG-rættsliga konsekvenser för arbetsbaserade förmèner

Förslaget =att =göra =en =del =av =socialförsækringen =arbetsbaserad =medför visserligen =en =viss =anpassning =till =EG-rætten, =men =för =myndigheter =och domstolar =ær =det =fortfarande =av =stor =vikt =att =kænna =till =vilka =avvikande regler som finns och att rætt kunna tillæmpa dessa.

Som =framgèr =av =föregèende =avsnitt =mèste =bosættningsbaserade =förmèner utges till personer som enligt förordning 1408/71 skall omfattas av svensk lagstiftning, oavsett om de ær bosatta hær i landet eller inte. Förslaget att en del av socialförsækringen skall vara arbetsbaserad innebær i stor =utstræckning =en =anpassning =till =vad =som =gæller =enligt =EG-rætten. Huvudprincipen dær ær att en förværvsarbetande skall omfattas av lagstiftningen om social trygghet i det land han eller hon arbetar oberoende av i vilket land denne ær bosatt. I vissa situationer kommer dock en tillæmpning av EG-rætten fortfarande att medföra konsekvenser som avviker frèn vad som gæller enligt svensk nationell lagstiftning. Det ær inte möjligt att hær göra en uttömmande upprækning av alla sèdana situationer men det rör sig huvudsakligen om fall dè en person samtidigt arbetar i flera lænder, antingen genom att arbetet i sig ær grænsöverskridande eller genom att personen har flera arbeten.

160

Nègra av de förmèner som skall ingè i den arbetsbaserade delen av socialförsækringen =omfattas, =som =anförts =i =avsnitt =5.1, =inte =av =förordning 1408/71. Det innebær naturligtvis inte att personer som ær medborgare i ett =medlemsland =och =arbetar =i =Sverige =i =frèga =om =dessa =förmèner =skall behandlas =sæmre =æn =medborgare =i =andra =lænder. =De =skall =liksom =övriga grupper kunna fè rætt till sèdana förmèner pè de villkor som gæller enligt svensk nationell lagstiftning.

I EG-rætten och æven i flera konventioner finns bestæmmelser om sammanlæggning av försækringstider eller andra kvalifikationstider för rætt till förmèner. Nær den nya lagstiftningen skall tillæmpas mèste æven sèdana bestæmmelser beaktas.

12.4 EG-rættsliga konsekvenser för nègra særskilda personkategorier

StuderandeVRPOlPQDU6YHULJHI|UDWWVWXGHUDXWRPODQGVNRPPHUVRP

regel att vara försækrade i Sverige för bosættningsbaserade förmèner. Sèvitt gæller den som studerar i ett EU-land medför detta att han eller hon med =tillæmpning =av =förordning =1408/71 =i =dess =nuvarande =lydelse =kan komma i ètnjutande av sjukvèrdsförmèner i studielandet. Dessa förmèner utges =dærvid =pè =svensk =bekostnad. =Det =motsatta =kommer =att =gæller =den som =frèn =ett =medlemsland =kommer =till =Sverige =för =att =studera, =om =han eller hon ær försækrad i sitt hemland.

%HWUlIIDQGHstatsanstælldaJlOOHUHQOLJWI|URUGQLQJDUWG att =statligt =anstællda =skall =omfattas =av =lagstiftningen =i =den =medlemsstat som gæller för den förvaltning =som =sysselsætter =dem. =De =föreslagna =bestæmmelserna =i =socialförsækringslagen =stèr =i =detta =hænseende =i =överens-VWlPPHOVHPHGI|URUGQLQJHQ6SHFLDOEHVWlPPHOVHUQDI|Ubistèndsarbeta-

re m.fl.LQQHElUDWWGHVVDVNDOORPIDWWDVDYGHQERVlWWQLQJVEDVHUDGHGHOHQ

av socialförsækringen vid utsændning som kan antas vara længst fem èr. Vid =utsændning =pè =högst =ett =èr =omfattas =de =æven =av =den =arbetsbaserade delen =av =socialförsækringen. =Vid =tjænstgöring =utanför =omrèdet =för =EES berörs dessa inte av EG-rættens regelsystem. I de fall de sèsom utsænda för længre tid æn ett èr tjænstgör i ett land som omfattas av EES-avtalet kommer =de =i =allmænhet =inte =att =vara =försækrade =i =Sverige, =vilket =ocksè framgèr av 3 kap. 16 socialförsækringslagen.

I sammanhanget kan næmnas att enligt art. 17 i förordningen kan tvè medlemsstater =komma =överens =om =undantag =frèn =bl.a. =bestæmmelserna om =utsændning =till =förmèn =för =vissa =grupper =av =personer =eller =för =vissa personer.

12.5 EG-rætten och ATP-förbindelser

Som nærmare har utvecklats i avsnitt 9 stèr ATP-förbindelserna och förbindelser avseende inkomstgrundad èlderspension i strid med förordning 1408/71. =Möjligheten =att =teckna =sèdana =förbindelser =avskaffas =och =bestæmmelserna =om =sèdana =förbindelser =upphævs, =vilket =innebær =att =pensionsgrundande inkomst inte længre skall tillgodoræknas pè grund av sè-

161

dana förbindelser. Dock skall under en övergèngstid av fem èr pensionsgrundande inkomst kunna tillgodoræknas pè grund av redan gællande förbindelser. Med hænsyn till vad som redovisats i avsnitt 9 torde emellertid dessa förbindelser inte kunna anvændas i de fall en person med tillæmpning av EG-rætten skall omfattas av ett annat lands lagstiftning om social trygghet.

12.6 EG-rættsliga konsekvenser betræffande förmèner vid utlandsvistelse

12.6.1 Allmænt om exportabilitet inom EU )|URUGQLQJE\JJHUSnexportabilitetsprincipenVRPLQQHElUDWW förmèner skall kunna betalas ut oavsett var inom EU den enskilde ær bosatt. Villkor i nationell lagstiftning som begrænsar rætten till förmèner till dem =som =ær =bosatta =i =ifrègavarande =medlemsstat =kan =inte =upprætthèllas gentemot dem som enligt förordning 1408/71 omfattas av lagstiftningen i den =medlemsstaten. =Principen =grundas =pè =art. =51 =i =Romfördraget. =Den kommer till uttryck æven i art. 10 i förordningen, som emellertid inte utgör =nègon =uttömmande =reglering =av =exportabilitet. =Artikeln =gæller, =om inte annat anges, kontantförmèner vid invaliditet eller èlderdom eller till efterlevande =liksom =pensioner =pè =grund =av =olycksfall =i =arbetet =eller =arbetssjukdomar samt dödsfallsersættning. Sèdana kontantförmèner fèr inte minskas, ændras, =innehèllas, =dras =in =eller =konfiskeras =med =anledning =av att den berættigade ær bosatt i ett annat EES-land æn det som svarar för betalningen. För förmèner vid sjukdom och moderskap och för familjeförmèner gæller særskilda regler som medger betalning utomlands enligt de =særskilda =bestæmmelserna =i =avdelning =III =och =enligt =bestæmmelser =i förordning 574/72 för olika slags förmèner. Ibland anvænds uttrycket exportabilitet æven om andra förmèner æn ersættningar =för =förlorad =arbetsinkomst =och =liknande, =t.ex. =vèrdförmèner. Dessa utgèr som huvudregel i bosættnings- eller vistelselandet i enlighet med dess lagstiftning, æven om den berættigade omfattas av lagstiftningen i en annan stat. Exportabilitetsprincipen kan i dessa fall sægas komma till uttryck =i =den =behöriga =statens =skyldighet =att =ersætta =bosættnings- =eller vistelselandet för uppkomna kostnader. Betræffande bostadsbidrag kan följande næmnas. Bostadsbidrag i form av =særskilt =bidrag =för =hemmavarande =barn =omfattas =av =förordning 1408/71. Anstællda, egenföretagare och personer med arbetslöshetsersættning kan med stöd av förordningen ha rætt till særskilt bidrag. Üven pensionærer =som =ær =bosatta =i =ett =medlemsland =och =som =har =svensk =allmæn pension kan med stöd av förordningen ha rætt till bostadsbidrag i form av særskilt bidrag. Bostadsbidragslagens krav pè att den enskilde skall vara bosatt och folkbokförd i Sverige gæller inte i sèdana fall. Detta innebær att særskilt bidrag kan ges till den som vistas kortare tid i Sverige æn ett èr men =som =med =tillæmpning =av =förordningen =har =rætt =till =særskilt =bidrag. Bostadsbidrag =i =form =av =bidrag =till =bostadskostnader =omfattas =dæremot inte av förordning 1408/71 utan anses som en förmèn enligt förordning 1612/68. Det innebær att en medborgare i ett medlemsland vilken ær ar-

162

betstagare i Sverige har rætt till bidrag för bostadskostnader oavsett bosættning =eller =folkbokföring =hær. =Sèdant =bidrag =kan =dock =læmnas =endast för bostad i Sverige.

12.6.2 Nærmare om konsekvenserna vid utlandsvistelse Vad gæller den bosættningsbaserade försækringen avser de föreslagna særskilda bestæmmelserna om förmèner vid utlandsvistelse endast vistelse i ett land som inte ingèr i EES. Detta innebær =att =om =den =enskilde =anses bosatt hær enligt bestæmmelserna i socialförsækringslagen har det för utbetalningen =av =förmèner =ingen =betydelse =om =den =försækrade =vistas =i Sverige eller i ett annat EES-land. Nègra begrænsningar i rætten till utbetalning för tid den försækrade vistas utomlands gæller inte i dessa fall. I förordningen =(1994:2053) =om =vissa =ersættningar =i =internationella =förhèllanden till landsting och kommuner frèn sjukförsækringen enligt lagen (1962:381) =om =allmæn =försækring =finns =bestæmmelser =om =ersættning =för vèrd m.m. som omfattas av förordning 1408/71. Betræffande den arbetsbaserade försækringen kan bl.a. följande næmnas. Enligt förslaget skall vissa begrænsningar gælla för utbetalning av arbetsbaserade förmèner för tid under vilken den försækrade vistas utomlands. Reglerna =i =förordning =1408/71 =innebær =att =rætt =till =utbetalning =av =kontantförmèner utomlands föreligger i vissa situationer. I dessa fall kommer förordningens =bestæmmelser =att =gælla =framför =socialförsækringslagens bestæmmelser om förmèner vid utlandsvistelse. Enligt art. 19.1 b i förordning 1408/71 kan en försækrad som ær bosatt i ett annat medlemsland æn det dær han ær försækrad fè kontantförmèner vid sjukdom i bosættningslandet. Förmènerna utges av försækringslandet, om det inte finns en överenskommelse att förmènerna för försækringslandets rækning skall betalas ut av bosættningslandet. Av bestæmmelserna i art. 22.1 framgèr att det inte föreligger fri rætt till export av förmèner inom EES. Vid vistelse utanför den behöriga staten I|UVlNULQJVODQGHWNDQGHQI|UVlNUDGHKDUlWWGHOVWLOO YnUGI|UPnQHU

denna =stats =bekostnad GHOV WLOO NRQWDQWI|UPnQHU frèn VDJGD VWDW 'HWWD

gæller bl.a. vid behov av akut vèrd under vistelse i en annan medlemsstat.

Den viktigaste situationen dè förordningens regler medför rætt till kontantförmèner i annat land æn den behöriga staten ær nær den anstællde ær bosatt i en annan medlemsstat æn den behöriga staten. Detta gæller bl.a. för sjukpenningförmèner.

)|U WLOOlPSQLQJHQ DY I|URUGQLQJ  lU EHJUHSSHW bosættning DY betydelse. Med bosættning avses enligt art. 1 h stadigvarande bosættning. Enligt =EG-domstolen =ær =detta =ett =EG-rættsligt =begrepp =och =det =ær =detta som ær avgörande, inte vad som föreskrivs i nationell lagstiftning. Med

vistelseI|UVWnVHQOLJWDUWLWLOOIlOOLJYLVWHOVH1nJRQ\WWHUOLJDUHGHILQL

tion ges inte av dessa begrepp.

Bosættningsbaserade =förmèner =kommer =enligt =socialförsækringslagen att kunna betalas ut vid vistelse i ett annat EES-land oavsett om den försækrade =eller =förmènen =i =sig =omfattas =av =förordning =1408/71. =Med =avseende pè den bosættningsbaserade försækringen kommer en vistelse i ett annat EES-land =att =behandlas =pè =samma =sætt =som =en =vistelse =i =Sverige.

163

Den =som =arbetar =i =ett =annat =EES-land =och =ær =bosatt =i =Sverige =och =som med tillæmpning av förordning 1408/71 pè grund dærav skall omfattas av arbetslandets lagstiftning om social trygghet kommer emellertid inte att omfattas av svensk socialförsækring, vare sig det gæller den bosættningsbaserade eller arbetsbaserade delen.

Förældrapenning över garantinivèn, som kommer att vara en arbetsbaserad =förmèn, =skall =kunna =utbetalas =under =bosættning =och =vistelse =i =ett annat EES-land.

13 Jæmstælldhetspolitiska konsekvenser

Vad =gæller =frègan =om =hur =förslagen =kan =förvæntas =pèverka, =direkt =eller indirekt, kvinnors respektive mæns villkor och dærmed förutsættningar för jæmstælldhet mellan könen vill regeringen anföra följande.

Rent =allmænt =konstaterar =utredningen =att =det =inom =socialförsækringen föreligger en skillnad med avseende pè kön pè sè sætt att vissa förmèner uppbærs i större utstræckning av det ena könet æn det andra. Detta gæller fræmst förældrapenning, som till största delen uppbærs av kvinnor.

Vad gæller bl.a. förældrapenning över garantinivèn samt havandeskapspenning utökas den skyddade personkretsen till att omfatta æven dem som arbetar i Sverige utan att vara bosatta hær.

Regeringens förslag innebær vidare, till skillnad frèn utredningens förslag, =att =nègon =væntetid =inte =skall =finnas =inom =den =bosættningsbaserade försækringen. =Förslaget =innebær, =till =skillnad =mot =vad =som =gæller =i =dag, bl.a. =att =förældrapenning =pè =garantinivèn =samt =barnbidrag =för =utlændska medborgare som kommer till Sverige skall kunna utges sè snart personen kan anses bosatt hær.

Regeringen anser i likhet med utredningen att förslagen inte kan anses pèverka förutsættningarna för jæmstælldhet mellan könen.

14 Kostnader

5HJHULQJHQVI|UVODJLQQHElUDWWGHWLQRPGHQbosættningsbaserade GHOHQ av socialförsækringen tillkommer ett antal personer som under længre tid studerar =utomlands =samt =ett =antal =personer =som =arbetar =med =t.ex. =bistèndsarbete. Ý andra sidan faller bl.a. utlændska studerande hær i landet bort.

Enligt =tillgænglig =statistik =studerar =under =længre =tid =æn =ett =èr =för =nærvarande =cirka =30 000 =personer =utomlands =med =svenskt =studiestöd. =Nuvarande praxis innebær dock att ocksè en stor del av de personer som studerar utomlands under længre tid æn ett èr alltjæmt anses bosatta i Sverige och dærför inte avregistreras frèn försækringskassan. Eftersom mènga av de cirka 30 000 personer som studerar utomlands med svenskt studiestöd under længre tid æn ett èr ± och som enligt regeringens förslag skall anses bosatta =i =Sverige =± =inte =skall =ræknas =som =en =tillkommande =grupp försækrade antas att det verkliga antalet ær ca 9 000.

164

En annan tillkommande persongrupp ær frèn Sverige utsænda bistèndsarbetare i enskild tjænst. Det finns i dag ca 2 000 bistèndsarbetare i denna kategori. Dessa personer har redan i dag en utökad rætt till vissa förmèner (fræmst barnbidrag) vid utlandsvistelse.

1lUGHWJlOOHUGHQarbetsbaserade GHOHQDYVRFLDOI|UVlNULQJHQNDQGHW antas att det för èr ræknat tillkommer ca 8 000 personer till den skyddade personkretsen. En stor del av dessa stannar emellertid i Sverige en kortare tid =vilket =innebær =att =den =skyddade =personkretsen =kan =antas =komma =att utvidgas med ca 2 000 personer.

Vèra förslag kan i ett inledningsskede komma att medföra vissa administrativa kostnader. Det ær dock vèr bedömning att vèra förslag kommer att medföra sèdana förenklingar i regelsystemet att dessa initiala kostnader kommer att vægas upp av successiva administrativa besparingar.

Bosættningsbaserade förmèner

De =förmèner =som =har =antagits =kunna =komma =att =beröras =i =nègon =större omfattning =ær =sjukvèrdsförmèner, =barnbidrag =och =underhèllsstöd. =Üven kostnader =för =folkpensionering =och =garantipension =kan =komma =att =pèverkas men ær svèra att berækna.

Nègra =kostnadsökningar =för =bostadsbidrag =förvæntas =inte. =Bostadsbidrag kan i dag och æven med tillæmpning av vèra förslag =utgè =för =en bostad i Sverige. Det krævs emellertid att sökanden ær folkbokförd i den bostaden. De personer som ingèr i den utvidgade personkretsen inom den bosættningsbaserade =försækringen, =dvs. =utlandsstuderande =och =bistèndsarbetare m.fl. som læmnar Sverige för længre tid æn ett èr, skall rætteligen avföras frèn folkbokföringen under den tid de vistas utomlands.

Vèrt =förslag =till =utformning =av =den =bosættningsbaserade =delen =av =socialförsækringen innebær att de personer som ingèr i den utökade personkretsen ± huvudsakligen utlandsstuderande ± kommer att anses som bosatta i Sverige under hela utlandsstudietiden. Det innebær bl.a. att de dè ær sjukvèrdsförsækrade enligt AFL och att sjukvèrdsersættning kan utges för dessa personer. Den möjlighet som utlandsstuderande m.fl. som omfattas DYYnUWI|UVODJNRPPHUDWWInlULKXYXGVDNDWWnær de vistas i Sverige erhèlla =kostnadsreducerad =akut =sjukvèrd =och =kostnadsreducerade =lækemedel. Den sammanlagda effekten av förslagen nær det gæller utgifter för sjukvèrdsförmèner och lækemedel ær svèr att berækna men beræknas inte komma att överstiga 5 miljoner kronor.

Utgifterna för barnbidrag respektive underhèllsstöd bedöms inte komma att överstiga 10 miljoner kronor respektive 2 miljoner kronor.

De pensionsförmèner som omfattas av den =bosættningsbaserade =delen av försækringen ær folkpension i form av förtidspension, efterlevandepension =och =ett =antal =andra =tillæggsförmèner =samt =garantipension. =Nær =det gæller =utgifter =för =garantipension =fèr =vèra =förslag =inga =effekter =pè =kort sikt. Dæremot skulle de kunna fè effekt pè længre sikt. Vèrt förslag innebær att personer som ingèr i den tillkommande personkretsen ± i huvudsak studerande ± fèr tillgodorækna sig tid under vilken de studerar i utlandet som försækringstid i Sverige. I vilken utstræckning denna försækringstid kommer att pèverka en framtida pension ær beroende av vilken försækringstid =den =enskilde =kan =tillgodoræknas =i =övrigt. =Om =denne =kan

165

tillgodoræknas en försækringstid om minst 40 èr æven utan utlandsstudietiden uppstèr ingen utgiftsökning alls. Hær skall ocksè beaktas att =tiden frèn och med det èr den enskilde uppnètt 16 èrs èlder till och med det èr dè han har fyllt 24 èr tillgodoræknas som försækringstid endast om det för den =enskilde =har =faststællts =pensionsgrundande =inkomst =eller =pensionsgrundande belopp enligt LIP. I den nya socialförsækringslagen föreslès att personer som kommer till Sverige för att studera inte skall anses bosatta hær och dærigenom inte heller vara omfattade av den bosættningsbaserade delen =av =socialförsækringen. =De =kommer =sèledes, =till =skillnad =mot =vad som ær fallet i dag, inte att kunna tillgodoræknas försækringstid för garantipension. =Sammanfattningsvis =bedöms =nègon =ökning =av =utgifterna =för garantipension inte komma att uppstè till följd av vèra förslag.

Üven =nær =det =gæller =övriga =bosættningsbaserade =pensionsförmèner =ær regeringens bedömning den att nègon utgiftsökning inte kommer att uppstè. =Personer =som =studerar =utomlands =under =længre =tid =kan =med =dagens regler visserligen sakna rætt att erhèlla sèdana förmèner sè længe de vistas utomlands, men sè snart de ètervænder hem och èterupptar bosættningen hær i landet kommer de att kunna fè rætt till förmèner.

Arbetsbaserade förmèner

De arbetsbaserade förmèner som kan antas komma att beröras =av =regeringens förslag ær fræmst sjukpenning, förældrapenning över garantinivèn, tillfællig förældrapenning och rehabilitering. Üven tillæggspensioneringen och =den =inkomstgrundande =èlderspensionen =kommer =att =beröras =men effekterna av förslagen ær ± liksom nær det gæller garantipensionen ± svèrare att berækna. Arbetsskadeförsækringen kan i viss mèn ocksè komma att pèverkas.

Kostnaderna för sjukpenning för de personer som ingèr i den tillkommande =personkretsen =inom =den =arbetsbaserade =försækringen =beræknas uppgè =till =ca =7 =miljoner =kronor =och =för =rehabiliteringspenning =till =ca =1 miljon kronor.

Vid berækning av effekter i frèga om förældrapenning ± över garantinivèn och tillfællig förældrapenning ± har antagits att den utvidgade personkretsen inom den arbetsbaserade delen av socialförsækringen ær sèdana som arbetar i Sverige utan att vara bosatta hær. Det kommer huvudsakligen att handla om personer som kommer till Sverige för att arbeta hær længst ett èr. För att dessa personer skall kunna fè förældrapenning pè sjukpenningnivè =mèste =de =först =uppfylla =kvalifikationsvillkoren =för =förældrapenning, t.ex. kravet pè försækring för en sjukpenning över garantinivèn under minst 240 dagar i följd före barnets födelse. Mot bakgrund av detta beræknas utgifterna för förældrapenning inte komma att överstiga mer æn ca 1 miljon kronor per èr.

Till den arbetsbaserade delen av socialförsækringen hör enligt vèrt förslag =bl.a. =den =inkomstgrundande =èlderspensionen =och =tillæggspensioneringen. =För =att =en =förværvsarbetande =person =skall =kunna =tillgodoræknas pensionsgrundande =inkomst =(PGI) =krævs =enligt =nuvarande =regler =att denne ær svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller sjöman pè svenskt KDQGHOVIDUW\J1lUGHWJlOOHUUlWWWLOOutbetalningDYGHVVDI|UPnQHUNUlYV dæremot varken svenskt medborgarskap eller bosættning hær i landet. Den

166

som tillgodoræknats pensionspoæng kan =sèledes, =förutsatt =att =antalet =poængèr uppgèr till minst tre, =uppbæra =tillæggspension =æven =sedan =anknytningen till Sverige upphört. Nègon motsvarighet till kravet pè minst tre èr med =ATP-poæng =för =rætt =till =pension =finns =inte =för =inkomstgrundad èlderspension i form av inkomstpension och premiepension. Vèrt förslag innebær att en person som ingèr i den utökade personkretsen ± vilken beræknats till 8 000 hitkommande personer om èret ± kan komma att tillgodoræknas PGI samt pensionspoæng och pensionsrætt trots att han varken ær svensk medborgare eller anses bosatt hær i landet. För att pè sè sætt tillgodoræknad pensionspoæng eller pensionsrætt skall ge rætt till utbetalning av tillæggspension krævs dock att personen i frèga har tillgodoræknats =pensionspoæng för minst tre èr. Detta krav pè pensionsgrundande inkomster under minst tre èr gæller emellertid inte inkomstpension och premiepension. Den som arbetar i Sverige under endast nègot enstaka èr kommer sèledes =inte =heller =i =framtiden =att =fè =rætt =till =tillæggspension. =Det =skall ocksè beaktas att pensionsgrundande inkomst tillgodoræknas den enskilde endast för èr dè dennes förværvsinkomster uppgètt till minst 24 procent av =prisbasbeloppet. =Den =som =arbetar =hær =i =landet =och =under =ett =visst =èr inte nèr upp till den grænsen kommer sèledes inte att tillgodoræknas det èret som ett poængèr, vilket har betydelse för rætten till tillæggspension. Dæremot =kommer =inkomstpension =och =premiepension =att =intjænas =frèn första kronan.

1lUGHWJlOOHUWLOOlJJVSHQVLRQLIRUPDYförtidspensionNDQGHWLRFKI|U sig =förvæntas =att =ett =visst =antal =förtidspensionsfall =tillkommer =inom =den utvidgade =personkretsen. =Den =pension =som =dessa =personer =fèr =kommer emellertid =att =bli =liten, =eftersom =de =endast =i =sællsynta =fall =kommer =att uppfylla =villkoren =för =att =fè =förtidspensionen =beræknad =med =ledning =av s.k. antagandepoæng. Den kostnadsökning som sèledes kan uppkomma ær enligt vèr bedömning försumbar.

Som ovan næmnts krævs för att en person skall fè rætt till tillæggspen-VLRQLIRUPDYèlderspensionDWWGHQQHWLOOJRGRUlNQDWVSHQVLRQVSRlQJI|U minst =tre =èr. =Nègon =kostnadsökning =för =försækringen =kan =sèledes =uppkomma =endast =i =fall =dè =en =person =arbetat =i =Sverige =under =sammanlagt minst tre èr utan att samtidigt bli bosatt hær. Under vart och ett av dessa èr skall den försækrades arbetsinkomst dessutom överstiga ett prisbasbelopp. Det ær regeringens bedömning att de flesta personer som ingèr i den tillkommande =personkretsen =inte =kommer =att =uppfylla =dessa =villkor. Bland de personer som ændè kommer att uppfylla villkoren kommer flertalet dessutom att fè en mycket liten tillæggspension. Üven nær det gæller tillæggspension i form av èlderspension kan sèledes kostnadsökningen för försækringen förvæntas bli mycket begrænsad.

Vi föreslèr i detta betænkande att alla særregler för svenska medborgare skall upphöra =(se =avsnitt =5.4). =Det =innebær =bl.a. =att =alla =utlændska =medborgare ± dvs. inte bara medborgare i EES-lænder eller konventionslænder ±LOLNKHWPHGVYHQVNDPHGERUJDUHNDQInUlWWWLOOexport av folkpension

som grundas pè tillgodoræknade pensionspoæng'HWWDNRPPHUDWWPHG

föra en viss ökning av utgifterna för folkpension.

Medborgare =i =lænder =utanför =EES =och =konventionsomrèdet =kommer VnOHGHVHQOLJWYnUWI|UVODJDWWInUlWWWLOOH[SRUWDYATP-grundadGHOV beræknad) folkpension. De kommer dæremot inte att kunna exportera ga-

167

UDQWLSHQVLRQHQ HOOHU GHQ bosættningsgrundade GHOVEHUlNQDGH IRON SHQVLRQHQ0HGERUJDUHinom((6RFKNRQYHQWLRQVRPUnGHWKDUGlUHPRW till följd av EG-rætten eller konventionsbestæmmelser, rætt till export av garantipension och bèda formerna av folkpension.

De personer som genom vèrt förslag kommer att fè rætt till export av ATP-grundad folkpension ær inte en för försækringen helt ny grupp, utan GHWU|UVLJRPXWOlQGVNDPHGERUJDUHVRPLGDJInUbara tillæggspension. De finns sèledes redan med bland antalet pensioner (16 000) som exporteras till lænder utanför EES och konventionsomrèdet. Vad som ær nytt ær att dessa personer kommer att fè rætt æven till folkpension.

Med hænsyn till att en del av de folkpensioner som i dag exporteras till utlændska =medborgare =ær =enbart =bosættningsgrundade =och =att =nègon =rætt till export av sèdan pension inte kommer att finnas för medborgare i lænder utanför EES eller konventionsomrèdet, kan det antas att kostnadsökningen kan beræknas till ca 60 ± 80 miljoner kronor. Tillæggas kan att den ATP-baserade folkpensionen framdeles kommer att ingè i tillæggspensionen.

De =kostnadsökningar =som =har =redovisats =ovan =kommer =dock =att =vara övergèende. Vad gæller èlderspension kommer i ett længre perspektiv att till =den =arbetsbaserade =försækringen =höra =enbart =inkomstpension =och premiepension. ákade kostnader pè grund av ændringar av den skyddade personkretsen =kommer =dærför =vad =gæller =èlderspension =automatiskt =att medföra att avgiftsintækterna kommer att öka i motsvarande mèn.

Inom arbetsskadeförsækringen finns i dag krav pè bosættning hær i landet =endast =för =uppdragstagare =och =egenföretagare. =För =anstællda =finns inget sèdant krav. Tillkommande i den av arbetsskadeförsækringen skyddade personkretsen ær sèledes ett fètal uppdragstagare och egenföretagare. =Dessutom =tillkommer =enligt =vèrt =förslag =600±800 =personer =som =ær lokalanstællda =vid =utlændska =ambassader =hær =i =landet =som =enligt =nu gællande praxis inte omfattas av arbetsskadeförsækringen. En mindre ökning =av =utgifterna =för =arbetsskadeförsækringen =kan =sèledes =uppkomma. Den kan dock enligt vèr bedömning knappast komma att överstiga ca 1 miljon kronor per èr.

Effekter pè intæktssidan

I =betænkandet =Socialavgiftslagen =(SOU =1998:67) =har =Utredningen =om socialförsækringens personkrets bl.a. redovisat förslag till en ny socialavgiftslag, som blir mer fristèende och tydlig æn dagens sammanvævning av avgiftsbestæmmelser och försækringsbestæmmelser. Det förslaget innebær betræffande =èlderspension =ocksè =en =förbættrad =överensstæmmelse =mellan försækringstillhörighet och avgiftsskyldighet.

Betænkandet bereds i Finansdepartementet och en proposition beræknas förelæggas riksdagen under èr 1999. Enligt utredningens förslag beræknas statens =intækter =i =form =av =socialavgifter =och =allmæn =pensionsavgift =öka med 123 miljoner kronor per èr till följd av att möjligheterna att ta ut avgifter ökar.

168

Sammanfattning

Vid en sammanrækning av de ovan gjorda berækningarna av ökade eller minskade utgifter respektive intækter som vèra förslag kan föranleda, fin-QHUPDQDWWGHWLIUnJDRPI|UPnQHULQRPGHQbosættningsbaseradeGHOHQ av socialförsækringen uppkommer en kostnadsökning om ca 17 miljoner NURQRUnUOLJHQPHGDQNRVWQDGHUQDI|UI|UPnQHULQRPGHQarbetsbaserade delen av försækringen beræknas öka med ca 70 ± 80 miljoner kronor. Med anledning av det reformerade pensionssystemet ær det dock troligt att den reella kostnadsökningen pè sikt blir mindre.

De berækningar som har gjorts ær osækra bl.a. beroende pè osækerhet i frèga om i vilken grad de personer som ingèr i den tillkommande personkretsen kommer att utnyttja förmènssystemen. Sett i förhèllande till socialförsækringens =samlade =kostnader =ær =den =kostnadsökning =som =skulle kunna uppkomma liten. Som ovan næmnts kommer dessutom den största utgiftsökningen ± kostnaden för export av ATP-grundad folkpension ± att minska nær det reformerade pensionssystemet træder i kraft.

Regeringens =slutsats =ær =att =de =förslag =som =kommer =att =læggas =fram =i propositionen om socialavgifter medför ökade avgiftsintækter som beræknas klart överstiga de kostnadsökningar som nu föreliggande förslag kan komma att medföra. Vidare anser regeringen att förslagen med anledning av den nu föreslagna socialförsækringslagen pè sikt væsentligt kommer att underlætta administrationen och tillæmpningen av de olika förmènssystemen.

15 Ikrafttrædande och övergèngsfrègor

15.1 Ikrafttrædandet av förslagen

Regeringens förslag: De nya bestæmmelserna skall træda i kraft den 1 januari 2001.

Utredningens förslag: De nya reglerna skall træda i kraft den 1 januari 1999.

5HPLVVLQVWDQVHUQDRiksförsækringsverketDQVHUDWWGHQQ\DODJHQE|U træda i kraft tidigast èr 2001 och att hænsyn dærvid tas till nær vissa pègèende =arbetsuppgifter =rörande =pensionsreformen =och =sekelskiftesproble-PDWLNXSSK|U6tatskontoretHULQUDURPDWWUHIRUPHULQJDY,7VW|GHWRFK pensionssystemet =samt =förberedelser =inför =sekelskiftet =medför =stora =pè-IUHVWQLQJDU I|U 5LNVI|UVlNULQJVYHUNHW RFK I|UVlNULQJVNDVVRUQD Riksrevi-

sionsverket XQGHUVWU\NHUYLNWHQDYJRGIUDPI|UKnOOQLQJLJHQRPI|UDQGHW

för att hèlla kostnaderna nere och uppnè samordningsvinster med andra regelförændringar.

Skælen för regeringens förslag: Ett genomförande av de aktuella förslagen =medför =att =det =mèste =vidtas =olika =förberedelser =hos =de =handlæggande =myndigheterna. =Fræmst =gæller =det =administrativa =ètgærder, =utbildningsinsatser och anpassning av ADB-stöd. Vidare behöver det utfærdas kompletterande verkstællighetsföreskrifter. Med hænsyn hærtill fram-

169

stèr =det =inte =som =realistiskt =med =ett =ikrafttrædande =före =den =1 januari 2001.

15.2 ávergèngsregler

15.2.1 Allmænt

5HJHULQJHQV I|UVODJ ,QRP GHQ bosættningsbaserade GHOHQ DY VR cialförsækringen skall de nya bestæmmelserna som huvudregel tillæmpas =i =frèga =om =förmèner =för =tid =efter =den =nya =lagstiftningens =ikrafttrædande den 1 januari 2001 medan ældre bestæmmelser skall tillæmpas för förmèner som avser tid dessförinnan.

Nær det gæller bilstöd enligt lagen (1988:360) om handlæggning av ærenden om bilstöd till handikappade och adoptionsbidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utlændska barn skall ældre bestæmmelser tillæmpas pè ansökningar som kom in till den handlæggande myndigheten innan de nya bestæmmelserna trædde i kraft.

,QRP GHQ =arbetsbaserade GHOHQ DY VRFLDOI|UVlNULQJHQ VNDOO VRP huvudregel de nya bestæmmelserna tillæmpas i frèga om förmèner för tid =efter =den =nya =lagstiftningens =ikrafttrædande =medan =ældre =bestæmmelser tillæmpas för förmèner som avser tid dessförinnan.

Vad gæller arbetsskadeförsækringen skall den nya lagstiftningen tilllæmpas i frèga om skador som har intræffat efter ikrafttrædandet. Bestæmmelser om anmælan och handlæggning av ærenden skall dock gælla för alla skador som anmæls till försækringskassan efter ikrafttrædandet.

Nya bestæmmelser om rætt till förmèner skall inte i nègot fall tillæmpas i frèga om förmèner för tid före ikrafttrædandet.

Utredningens =förslag =överensstæmmer =med =regeringens =förslag =med den skillnaden att utredningen dessutom föreslèr att ældre bestæmmelser skall kunna tillæmpas æven èret omedelbart efter ikrafttrædandet av de nya bestæmmelserna, om det ær till fördel för den enskilde. I sitt senare læmnade betænkande Socialavgiftslagen (SOU 1998:67) föreslèr utredningen att ett förslag om ny lagstiftning om socialavgifter skall træda i kraft den 1 januari =2001. =Enligt =utredningens =uttalande =i =det =betænkandet =torde =det inte længre behövas særskilda övergèngsregler för första èret med socialförsækringslagen.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksförsækringsverket =VHU L SULQFLS LQJHQ DQOHG ning att invænda mot förslaget till övergèngsregler men utesluter inte att dessa kan medföra merarbete. Verket hade gærna sett en bedömning om vilka administrativa insatser som kan behövas för att fènga upp ærenden VRPVNDOOI|OMDGHlOGUHUHJOHUQDStockholms læns allmænna försækrings-

kassa =DQI|U DWW |YHUJnQJVUHJOHUQDV XSSE\JJQDG PHG HQ DOWHUQDWLYUHJHO

kommer att kræva omfattande utredningsarbete eftersom det bæsta av alternativet enligt nuvarande respektive föreslagna bestæmmelser skall till-OlPSDV bYHQ Försækringskasseförbundet =DQVHU DWW GXEEOD UHJHOV\VWHP bör undvikas æven om det i vissa fall kan medföra en sæmre situation för den =försækrade, =eftersom =risken =för =felaktiga =beslut =och =resursbehovet ökar.

170

Skælen =för =regeringens =förslag: =Det =behövs =nègon =form =av =övergèngsreglering för att avgöra bl.a. vad som skall gælla för rætt till en förmèn efter att de nu föreslagna bestæmmelserna har trætt i kraft, om försækringsfallet intræffat före ikrafttrædandet. En annan frèga ær vad som skall gælla för pègèende utbetalningar av förmèner. Vidare mèste övergèngsbestæmmelser =finnas =i =frèga =om =förmèner =som =visserligen =betalas =ut =efter ikrafttrædandet men som helt eller delvis tjænats in under tid före denna tidpunkt (huvudsakligen pensioner).

Bosættningsbaserade förmèner

Vad gæller de bosættningsbaserade förmènerna bör utgèngspunkten vara att de nya bestæmmelserna skall tillæmpas pè förmèner som avser tid efter den =nya =lagstiftningens =ikrafttrædande, =medan =ældre =bestæmmelser =skall tillæmpas =pè =förmèner =för =tiden =dessförinnan. =Tidpunkten =för =sjælva =utbetalningen av en förmèn saknar dæremot betydelse i detta sammanhang. Det avgörande skall i stællet vara vilken tid förmènen avser att tæcka.

Denna princip bör gælla æven för en förmèn som utges sèvæl före som efter ikrafttrædandet. Det innebær att rætten till en förmèn för en viss tidsperiod skall bedömas enligt de regler som gæller under just den tidsperioden, oberoende av nær ersættningsperioden pèbörjats. Med hænsyn till att bosættningsbegreppet væsentligen ær oförændrat bör en sèdan ordning inte medföra nègra större olægenheter för de enskilda. Det torde mera sællan uppstè fall i vilka en person som hittills ansetts bosatt hær i landet enligt de nya bestæmmelserna inte længre skall anses bosatt hær och följaktligen heller inte omfattas av den bosættningsbaserade försækringen. Detta kan emellertid intræffa t.ex. för dem som kommer till Sverige för att studera eller för anstællda som av en annan stat sænds hit för arbete. Enligt utredningen bör det i sèdana fall vara möjligt att övergèngsvis tillæmpa ældre bestæmmelser.

Som huvudregel skall gælla att nya bestæmmelser tillæmpas pè förmèner för tid efter den nya lagstiftningens ikrafttrædande, medan ældre bestæmmelser tillæmpas pè förmèner som avser tid dessförinnan. I frèga om utbetalning av förmèner, men inte intjænande, föreslèr utredningen att ældre regler =skall =tillæmpas =æven =för =det =èr =som =följer =nærmast =efter =ikrafttrædandet, om det ær till fördel för den enskilde. Den nya lagstiftningen skall inte træda i kraft förræn den 1 januari 2001 samt beræknas att bli utfærdad minst ett èr dessförinnan. Med hænsyn hærtill kommer de försækrade som enligt den nya lagstiftningen inte længre skall anses bosatta hær i landet att fè god tid pè sig att planera sin vistelse i Sverige. Regeringen anser dærför att det inte finns nègot behov av att för de bosættningsbaserade förmènerna =införa =nègon =undantagsregel =om =att =ældre =bestæmmelser =skall =kunna tillæmpas æven èret omedelbart efter ikrafttrædandet av de nya bestæmmelserna, om det ær till fördel =för =den =enskilde. =Vidare =kommer =handlæggningen =att =underlættas =om =en =sèdan =undantagsbestæmmelse =inte =införs. Med =hænsyn =hærtill =skall =det =i =övergèngsbestæmmelserna =för =de =bosættningsbaserade förmènerna inte finnas nègon undantagbestæmmelse av det slag utredningen föreslèr.

Vissa bosættningsbaserade förmèner ær utformade pè ett sèdant sætt att de egentligen inte avser en viss tid. Detta gæller dels bilstöd enligt lagen

171

(1988:360) =om =handlæggning =av =ærenden =om =bilstöd =till =handikappade, dels adoptionsbidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utlændska =barn. =Vidare =förutsætter =dessa =förmèner =att =den =enskilde =ansöker om dem. Frègan om vilka bestæmmelser som skall tillæmpas i dessa fall =bör =dærför =kopplas =till =tidpunkten =för =ansökan. =Har =ansökan =gjorts före =ikrafttrædandet, =skall =ældre =bestæmmelser =tillæmpas =för =dessa =förmèner. =Detta =skall =gælla =oberoende =av =om =det =ær =till =fördel =för =den =enskilde eller inte. För övrigt ær denne oförhindrad att göra en ny ansökan efter att de nya bestæmmelserna har trætt i kraft.

Arbetsbaserade förmèner

Üven för de arbetsbaserade förmènerna skall som huvudregel gælla att de nya =bestæmmelserna =tillæmpas =pè =förmèner =som =avser =tid =efter =den =nya lagstiftningens =ikrafttrædande =medan =ældre =bestæmmelser =tillæmpas =för förmèner =som =avser =tid =dessförinnan. =Exempelvis =skall =rætten =till =sjukpenning för en sjukperiod som intræffat och æven avslutats före ikrafttrædandet bedömas helt enligt ældre bestæmmelser, æven om förmènen inte kan betalas ut före ikrafttrædandet. Intræffar sjukfallet efter ikrafttrædandet skall dæremot enbart den nya lagstiftningen tillæmpas.

Betræffande =försækringsfall =som =pèbörjats =före =ikrafttrædandet =av =de nya bestæmmelserna och som fortsætter dærefter medför denna princip att förmènen inte skall utges för tiden efter ikrafttrædande, om den enskilde till =följd =av =de =nya =bestæmmelserna =upphör =att =omfattas =av =den =arbetsbaserade försækringen. Det kan ifrègasættas om en =sèdan =konsekvens =ær rimlig. =Förslagen =betræffande =den =arbetsbaserade =försækringen =innebær fræmst en utvidgning av den skyddade personkretsen. Den som av en utlændsk statlig arbetsgivare sænds till Sverige för arbete hær för arbetsgivarens rækning skall emellertid inte omfattas av den arbetsbaserade försækringen oavsett utsændningstidens længd. Detta innebær en skærpning gentemot dagens bestæmmelser. Emellertid rör det sig om ett fètal personer, eftersom denna ændring berör varken beskickningspersonal eller dem som ær hitsænda för högst ett èr. Med hænsyn till att de =nya =bestæmmelserna inte skall træda i kraft förræn den 1 januari 2001 och lèng tid dessförinnan kommer att utfærdas ges det god tid för de berörda att planera sin vistelse hær =i =landet. =Det =finns =dærför =inte =nègot =större =behov =av =utredningens föreslagna =undantagsregel. =Üven =administrativa =skæl =talar, =sèsom remissinstanserna anfört, emot en sèdan bestæmmelse. Med hænsyn hærtill skall =det =för =de =arbetsbaserade =förmènerna =i =övergèngsbestæmmelserna inte finnas nègon undantagsbestæmmelse av det slag utredningen föreslèr.

Üven den omvænda situationen kan uppkomma, dvs. att en person som före ikrafttrædandet drabbats av exempelvis ett sjukfall dè inte varit försækrad men med tillæmpning av de nya reglerna kommit att bli omfattad av försækringen. I ett =sèdant =fall =skall =de =nya =reglerna =tillæmpas =fr.o.m. tidpunkten för ikrafttrædandet. De skall sèledes inte gælla retroaktivt.

Nær =det =gæller =förmèner =frèn =arbetsskadeförsækringen =föreslès =att =den nya =lagstiftningen =pè =sedvanligt =sætt =skall =tillæmpas =i =frèga =om =skador som =har =intræffat =efter =ikrafttrædandet. =Bestæmmelser =om =anmælan =och handlæggning av ærenden skall dock gælla för alla skador som anmæls till försækringskassan =efter =ikrafttrædandet. =Med =att =en =skada =har =intræffat

172

efter =ikrafttrædandet =avses =enligt =LAF =och =dithörande =praxis =att =ett olycksfall har intræffat, sèvitt nu ær i frèga, efter utgèngen av èr 2000 eller att =en =arbetssjukdom =dærefter =har =visat =sig =för =första =gèngen. =Den =som tidigare har varit försækrad enligt LAF men som inte omfattas av de nya bestæmmelserna ær enligt praxis fortsatt försækrad för arbetssjukdom som kan hærledas till det tidigare arbetet. I det motsatta fallet, dvs. nègon ær försækrad efter èr 2000 men inte tidigare, kan endast arbete som utförts fr.o.m. èr 2001 beaktas. En sèdan situation kan uppstè för t.ex. en svensk medborgare som varit anstælld vid en utlændsk ambassad hær i landet.

ávrigt

I =socialförsækringslagen =finns =bestæmmelser =om =bosættning =och =arbete =i Sverige i olika fall nær en person kommer till Sverige frèn ett annat land eller læmnar Sverige och beger sig till ett annat land. Till den sedvanliga ikrafttrædandebestæmmelsen till socialförsækringslagen bör fogas en =förtydligande bestæmmelse om vad som skall gælla =i =de =fall =nær =en =person redan =före =ikrafttrædandet =har =læmnat =eller =kommit =till =Sverige. =De =avsedda =bestæmmelserna =skall =tillæmpas =æven =nær =den =aktuella =flyttningen har skett före ikrafttrædandet. Sèledes skall exempelvis bestæmmelsen om bistèndsarbetare m.fl. i 2 kap. 4 socialförsækringslagen tillæmpas æven pè =en =person =som =före =èr =2001 =sænts =till =ett =annat =land =för =arbete =dær. Detta innebær inte att bestæmmelsen skall tillæmpas för tid före 2001 utan endast att en person som före det èret sænts ut för arbete skall fr.o.m. den 1 januari 2001 behandlas pè samma sætt som en person som sænds ut dè eller senare. Rætten till förmèner bedöms dærvid enligt de övergèngsregler som föreslagits ovan.

15.2.2 Særskilt om intjænande av rætt till pension

Regeringens förslag: Frègan om viss =tid =skall =kunna =tillgodoræknas den enskilde som bosættningstid eller försækringstid i Sverige vid berækning =av =folkpension =respektive =garantipension =skall =avgöras =med tillæmpning av de nya reglerna endast om denna tid infaller efter den nya lagstiftningens ikrafttrædande den 1 januari 2001.

Vid berækning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoræknande av pensionspoæng för rætt till tillæggspension samt pensionsrætt för rætt till =inkomstgrundad =inkomstspension =skall =de =nya =reglerna =tillæmpas endast för èr fr.o.m. det dè dessa regler træder i kraft.

Utredningens =förslag =överensstæmmer =med =regeringens =med =den skillnaden =att =förslaget =inte =omfattar =intjænande =enligt =det =reformerade èlderspensionssystemet.

Remissinstanserna: =Förslaget =har =i =allmænhet =inte =kommenterats.

Riksförsækringsverket KDULQJHWDWWHULQUDPRWXWUHGQLQJHQVI|UVODJ

Skælen för regeringens förslag: Rætt till folkpension grundas pè tillgodoræknade =bosættningsèr =i =Sverige =eller =tillgodoræknade =pensionspoæng. För rætt till garantipension krævs att den enskilde tillgodoræknats

173

försækringstid, vilken motsvarar bosættningstid. Rætt till inkomstgrundad èlderspension =(inklusive =tillæggspension) =grundas =pè =inkomst =av =förværvsarbete =genom =att =den =försækrade =för =varje =èr, =för =vilket =pensionsgrundande inkomst faststælls för honom, tillgodoræknas pensionsrætt eller pensionspoæng. Till grund för berækningen av den enskildes pensionförmèner =læggs =sèledes =förhèllanden =som =har =intræffat =före =± =ibland =lèngt före ± tidpunkten för ansökan; pensionsgrundande inkomst har beræknats èr för èr och pensionspoæng har registrerats löpande i pensionsregistren, etc.

De =nya =bestæmmelserna =om =vad =som =skall =avses =med =bosættning =i Sverige innebær för flertalet försækrade inte nègon förændring vad gæller rætten =till =garantipension =eller =folkpension. =För =vissa =grupper =kommer dock =bosættningsbegreppet =att =medföra =förændringar. =Det =gæller =fræmst studerande och bistèndsarbetare (se avsnitt 8). Bestæmmelserna om kvalifikationstid skall emellertid inte ges nègon retroaktiv verkan utan skall gælla fr.o.m. det èr som den nya lagstiftningen træder i kraft. Det innebær att frègan om en viss tid skall kunna tillgodoræknas den enskilde som försækringstid =för =garantipension =eller =bosættningstid =i =Sverige =för =rætt =till folkpension skall avgöras enligt de nya bestæmmelserna endast om detta èr infaller efter den nya lagstiftningens ikrafttrædande.

1lUGHWJlOOHUutbetalning av folkpension som grundas pè tillgodoræk-

nade =pensionspoæng I|U WLOOlJJVSHQVLRQ VNDOO VRP WLGLJDUH UHGRYLVDWV L

avsnitt 5.3, det nuvarande kravet pè bosættning hær i landet som gæller för utlændska =medborgare =avskaffas. =Inte =heller =denna =förændring =skall =ha retroaktiv =verkan, =dvs. =rætt =till =export =av =folkpension =grundad =pè =pensionspoæng för utlændska medborgare skall gælla endast i frèga om pension för tid efter den nya lagstiftningens ikrafttrædande.

Pè =motsvarande =sætt =skall =berækning =av =pensionsgrundande =inkomst och =tillgodoræknande =av =pensionspoæng =och =pensionsrætt =ske =med =tilllæmpning av de nya bestæmmelserna endast för èr fr.o.m. det under vilket dessa regler træder i kraft. Det innebær t.ex. att det nuvarande kravet pè bosættning =hær =i =landet =för =utlændska =medborgare =för =att =pensionsgrundande inkomst skall kunna beræknas, fortfarande kommer tillæmpas pè èr som infaller före den nya lagstiftningens ikrafttrædande. Detta gæller sèledes æven om ansökan om pension görs efter denna tidpunkt och trots att nègot krav pè bosættning hær i landet dè inte længre finns.

Vad gæller övergèngsregleringen för s.k. ATP-förbindelser hænvisas till avsnitt 9.

174

16 Författningskommentar

16.1 Förslaget till socialförsækringslag

1 kap. Allmænna bestæmmelser Socialförsækringslagen =(SofL) =innehèller =grundlæggande =bestæmmelser om vem som ær försækrad. Lagen skall fungera som en "paraplylag" i förhèllande =till =andra =særskilda =författningar =som =reglerar =rætten =till =olika förmèner. Vilka dessa særskilda författningar ær framgèr av lagens tredje kapitel.

I lagens tre första paragrafer anges att lagen =innehèller =bestæmmelser om den personkrets som kan komma ifrèga för förmèner och vilka myndigheter och andra organ som deltar i handlæggningen av de frègor som rör förmènerna. Motsvarande bestæmmelser finns i dag i flera av de författningar =som =reglerar =olika =socialförsækringsförmèner, =t.ex. =i =1 =kap. =1 och =2 =lagen =(1962:381) =om =allmæn =försækring =(AFL) =och =i =lagen (1947:529) om allmænna barnbidrag.

Som framgèr av de allmænna övervægandena, avsnitt 5.1 finns det olika metoder =att =försöka =avgöra =om =en =trygghetsanordning =ær =en =försækring eller var grænserna för omrèdet socialförsækring generellt sett skall dras. Till socialförsækringen i denna bemærkelse skall ræknas sèdana trygghetsanordningar =eller =förmènssystem =som =det =hænvisas =till =i =lagen. =Vilka dessa ær framgèr av lagens tredje kapitel. Se æven avsnitt 6.3 och 7.4.

Avsikten =ær =att =allmænna, =grundlæggande =villkor =för =rætt =till =olika =socialförsækringsförmèner skall finnas i SofL, medan för varje förmèn specifika =villkor =skall =finnas =i =de =olika =författningarna =som =reglerar =dessa förmèner.

1 Denna lag innehèller bestæmmelser om vem som omfattas av social WU\JJKHW JHQRP VRFLDO I|UVlNULQJ RFK YLVVD ELGUDJVV\VWHP social-

försækringen) /DJHQ JlOOHU I|U GH I|UVlNULQJDU RFK ELGUDJVV\VWHP VRP

anges i 3 kap.

Rætten till en förmèn skall grundas pè bosættning eller förværvsarbete i Sverige om inte nègot annat særskilt anges.

,SDUDJUDIHQVandra styckeDQJHVDWWUlWWHQWLOOHQI|UPnQVNDOOJUXQGDVSn bosættning eller pè förværvsarbete i Sverige om inte nègot annat særskilt anges. Socialförsækringen skall sèledes delas i tvè delar, en del som grundas pè bosættning hær i landet (den bosættningsbaserade försækringen) och en =del =som =grundas =pè =arbete =hær =(den =arbetsbaserade =försækringen). Dessa delar skall i princip vara oberoende av varandra. Förslaget har utvecklats i avsnitt 5.2. Det innebær i korthet att en person för att kunna fè rætt till vissa typer av socialförsækringsförmèner, t.ex. barnbidrag, mèste vara bosatt i Sverige, medan han för rætt till andra förmèner sèsom sjuk-SHQQLQJVNDOOKDHWWI|UYlUYVDUEHWHKlU3nLagrèdetsLQUnGDQKDUHQQ\ andra =mening =i =första =stycket =införts. =I =denna =mening =avgrænsas =lagens tillæmpningsomrède. Stadgandet ´om inte nègot annat særskilt anges´ har införts =pè =grund =av =att =en =person =i =nègra =speciella =situationer =kan =vara försækrad =för =i =grunden =arbetsbaserade =förmèner =trots =att =nègot =direkt arbete inte har utförts (se 3 kap. 12±15 SofL).

175

2 I de författningar som anges i 3 kap. finns nærmare bestæmmelser om rætt till förmèner m.m.

I =paragrafen =hænvisas =till =3 =kap. =I =de =författningar =som =anges =dær =finns QlUPDUHEHVWlPPHOVHURPUlWWHQWLOOGHDNWXHOODI|UPnQHUQD.

3 Frègor om förmèner inom socialförsækringen handhas av Riksförsækringsverket, =Premiepensionsmyndigheten =och =de =allmænna =försækringskassorna.

I =paragrafen =anges =vilka =myndigheter =och =andra =organ =som =handhar =de olika förmènerna i enlighet med respektive författning.

4 Gemenskapsrætten inom Europeiska unionen (EU) eller =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingètts med andra stater, kan medföra begrænsningar i tillæmpligheten av bestæmmelserna i denna lag.

Paragrafen ær en ren upplysningsparagraf. I paragrafen anges att tillæmpningen =av =bestæmmelserna =i =SofL =kan =komma =att =begrænsas =nær =annat följer =av =gemenskapsrætten =inom =Europeiska =unionen =(EU) =eller =Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet =(EES). =Detsamma =gæller =nær Sverige ingètt avtal om social trygghet med andra stater. Paragrafen har MXVWHUDWV L HQOLJKHW PHG YDG Lagrèdet DQI|UW (Q UHGRJ|UHOVH I|U (* rætten pè socialförsækringsomrèdet har læmnats i kapitel 12. Den gemenskapsrætt =som =avses =ær =i =första =hand =Romfördraget =och =förordningarna (EEG) nr 1408/71 och 1612/68. I kapitel 12 har det æven redogjorts för vilka =konsekvenser =lagförslaget =fèr =inom =tillæmpningsomrèdet =för =EGrætten. Dessa konsekvenser behandlas dærför inte hær. Som framgètt av de angivna avsnitten innebær förslaget i viss mèn en anpassning till vad som gæller =inom =tillæmpningsomrèdet =för =EG-rætten. =Nègon =fullstændig =anpassning ær det emellertid inte frèga om, och det kan dærför i vissa fall uppkomma situationer dè bestæmmelserna i SofL inte skall tillæmpas.

2 kap. Bosættning och arbete i Sverige Bosættning i Sverige 1 Vid tillæmpningen av denna lag skall en person anses =vara =bosatt =i Sverige, om han eller hon har sitt egentliga hemvist hær i landet.

Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas hær under længre tid æn ett èr skall anses vara bosatt hær. Detta gæller dock inte om synnerliga skæl talar mot det.

En i Sverige bosatt person som læmnar landet =skall =fortfarande =anses vara bosatt hær om utlandsvistelsen kan antas vara længst ett èr.

I denna paragraf anges vad som vid tillæmpningen av SofL i =allmænhet skall avses med bosættning i Sverige. Innehèllet motsvarar i stort sett redan gællande rætt. Ündringarna har motiverats i avsnitt 6.1 och 6.2. I de följande =fem =paragraferna =finns =særskilda =regler =i =bosættningsfrègan =för vissa personkategorier. För persone